Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Šie me­tai skir­ti vie­niems dar­bams už­baig­ti, ki­tiems – pra­dė­ti

Šie me­tai skir­ti vie­niems dar­bams už­baig­ti, ki­tiems – pra­dė­ti

Ko­vo 24 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko pir­mo­ji šiais me­tais ra­jo­no va­do­vų spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta dar­bams ir pro­jek­tams, tu­rė­sian­tiems di­de­lės įta­kos vi­so ra­jo­no žmo­nių gy­ve­ni­mui. Pla­nuo­ja­ma, kad šie­met Plun­gė­je ir apie Plun­gę bus pra­dė­ta ne­ma­žai stam­bių sta­ty­bos ir kiek smul­kes­nių, bet ne ma­žiau rei­ka­lin­gų mies­to in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo dar­bų, tai­gi, lau­kiant re­zul­ta­tų, vi­siems teks ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be.

Nuo ki­tos sa­vai­tės ti­ki­si pra­dė­ti lo­py­ti gat­vių duo­bes
Me­ras A. Kli­šo­nis, pra­dė­jęs pir­mą­ją šie­met spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, pa­si­džiau­gė, kad žie­ma jau iš­ėjo iš mū­sų kie­mo, be­lie­ka jį tin­ka­mai su­si­tvar­ky­ti.
Šva­ri­ni­mo dar­bai mies­te jau pra­dė­ti. Va­di­na­mo­ji „žie­mos tar­ny­ba“ grei­tai su­si­rinks smė­lia­dė­žes ir ki­tus at­ri­bu­tus, nu­šluos ir nu­va­lys dan­gas, kad bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti va­žiuo­ja­mo­sios gat­vės da­lies lo­py­mo dar­bus.
„Tu­ri­me in­for­ma­ci­jos, kad nuo ki­tos sa­vai­tės pra­dės veik­ti as­falt­be­to­nio ga­myk­los. Jei tik leis orai ir ne­be­bus, kaip prog­no­za­vo si­nop­ti­kai, at­ša­li­mų, no­rė­tu­me pra­dė­ti gat­vių as­fal­to duo­bių lo­py­mo dar­bus. Pla­nuo­ja­me kuo grei­čiau ap­si­tvar­ky­ti, kad Plun­gės mies­to šven­tę su­tik­tu­me gat­vių tvar­ky­mo dar­bus jau pa­bai­gę“, – sa­kė me­ras.
Nau­do­da­ma­sis pro­ga, A. Kli­šo­nis ra­jo­no žmo­nes pa­ra­gi­no ak­ty­viai da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Da­rom!“, skir­to­je vie­šo­sioms erd­vėms su­tvar­ky­ti.
Nors Lie­tu­vo­je šią ak­ci­ją nu­ma­ty­ta su­reng­ti ba­lan­džio pa­bai­go­je, ra­jo­no va­do­vai nu­spren­dė, kad Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je ap­lin­ką rei­kia su­si­tvar­ky­ti anks­čiau. Šiukš­lės se­niū­ni­jo­se bus ren­ka­mos ir iš­ve­ža­mos pa­gal jau pa­tvir­tin­tą gra­fi­ką, dau­giau in­for­ma­ci­jos apie tai žmo­nėms ga­li su­teik­ti se­niū­ni­jo­se.
Į Plun­gę bus sun­kiau pa­tek­ti
A. Kli­šo­nis pa­ste­bė­jo, kad į Plun­gę šie­met bus sun­kiau pa­tek­ti dėl jau pra­dė­tų gat­vių ir ke­lių re­konst­ruk­ci­jų.
„Tur­būt jau ma­tė­te, kad re­konst­ruo­ja­ma ke­lio Ma­žei­kiai-Plun­gė-Tau­ra­gė at­kar­pa nuo san­kry­žos link Pa­uoš­nių kai­mo iki žie­di­nės san­kry­žos Pa­ke­ruo­se. Ne­at­si­me­nu, ka­da mū­sų ra­jo­ne bu­vo to­kios ap­im­ties ke­lio tvar­ky­mo dar­bas! Kon­kur­są lai­mė­jo suo­mių ka­pi­ta­lo įmo­nė. Sakoma, jei dir­ba suo­miai, tai la­bai grei­tai pa­da­ro! Ta­čiau šio­je įmo­nė­je dir­ba lie­tu­vai­čiai, ir, aki­vaiz­du, jiems vi­sai ne­blo­gai se­ka­si“, – juo­ka­vo me­ras.
Jis taip pat in­for­ma­vo, kad ba­lan­dį bus baig­ti pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, jau vyks­ta su­si­ti­ki­mai su gy­ven­to­jais ir ki­to­mis pro­jek­tu su­in­te­re­suo­to­mis pu­sė­mis dėl J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir Žal­ta­kal­nio gat­vių re­konst­ruk­ci­jos, įren­giant dar ir žie­di­nę san­kry­žą prie se­no­sios „Jur­ki­nės“, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kus bei ap­švie­ti­mo sis­te­mą su LED lem­po­mis.
„Čia taip pat bus tvar­ko­mas di­de­lis ke­lio ruo­žas. Gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mas šiuo pro­jek­tu di­de­lis, Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko ne vie­nas pa­si­ta­ri­mas, dau­giau­sia – dėl su­ren­ka­mo­sios gat­vės. Tai – ne gat­vės pa­va­di­ni­mas, o jos funk­ci­ja. To­kia gat­vė bus ly­giag­re­ti Žal­ta­kal­nio gat­vei, o rei­ka­lin­ga tam, kad su­rink­tų eis­mo srau­tus iš ma­žes­nių įva­žia­vi­mų iki pat Miš­kų gat­vės. Pa­gal nor­ma­ty­vus to­kio in­ten­sy­vu­mo pie­ti­nia­me mies­to ap­link­ke­ly­je dėl trans­por­to prie­mo­nių ju­dė­ji­mo ke­lio re­konst­ruk­ci­jos dar­bų daž­nai stab­dy­ti ne­ga­li­ma“, – pa­žy­mė­jo me­ras.
Ra­jo­no va­do­vai at­krei­pė dė­me­sį, kad, ju­dant šio­se Plun­gės mies­to ir jos pri­ei­gų da­ly­se, eis­mo da­ly­viams ne­abe­jo­ti­nai teks pa­si­sem­ti kan­try­bės, nors da­lis trans­por­to srau­tų ir bus nu­kreip­ti Men­de­no, Kal­niš­kių ir kitomis gat­vė­mis.
Taip pat yra ži­nių, kad Plun­gė­je jau šie­met tu­rė­tų pra­si­dė­ti pre­ky­bos cen­tro „Lidl“, tu­rin­čio skly­pą J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, sta­ty­bos dar­bai, tai­gi pie­ti­nė­je mies­to da­ly­je bus daug veik­los įvai­rių sri­čių sta­ty­bi­nin­kams.
Bai­gia de­rin­ti Rie­ta­vo, Lais­vės, Tel­šių ir Mi­ni­jos gat­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tą
Me­ras pa­žy­mė­jo, kad, bai­gus vie­ną gat­vių re­konst­ruk­ci­jos eta­pą, pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti ki­tą. Šiuo me­tu kaip tik bai­gia­mas de­rin­ti Rie­ta­vo, Lais­vės, Tel­šių ir Mi­ni­jos gat­vių (va­di­na­mo­jo jų žie­do) su­tvar­ky­mo pla­nas, ku­ris iš se­no­jo eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo pla­no iš­si­ski­ria tuo, jog Tel­šių ir Lais­vės bei Lais­vės ir Rie­ta­vo gat­vių san­kry­žo­se pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti po ma­žą žie­di­nę san­kry­žą.
„Ba­lan­dį šis pro­jek­tas bus ati­duo­tas eks­per­ti­zei. Vi­lia­mės, kad kon­kur­są ran­gos dar­bams ga­lė­si­me skelb­ti šį ru­de­nį. Jei pro­ce­sai klos­ty­sis sėk­min­gai, ki­tais me­tais pra­dė­tu­me kon­kre­tes­nius dar­bus“, – in­for­ma­vo me­ras.
Kal­bė­ta ir apie Sa­vi­val­dy­bę pa­sie­ku­sį do­ku­men­tą iš ESO, ku­ria­me in­for­muo­ja­ma, ko­kius pro­jek­tus ši ben­dro­vė pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je per 2017 me­tus.
Iš anks­to ga­li džiaug­tis Plun­gės mies­to Smil­ties ir Mo­zū­rų gat­vių gy­ven­to­jai, mat ESO čia pla­nuo­ja klo­ti elek­tros ka­be­lį po že­me, o Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja sa­vo ruož­tu tu­rės pa­si­rū­pin­ti šių gat­vių ap­švie­ti­mo sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mu.
„As­me­niš­kai bu­vau su­si­ti­kęs su nau­ją­ja ESO ge­ne­ra­li­ne di­rek­to­re Da­lia An­dru­lio­nie­ne. Ka­dan­gi esa­me pra­dė­ję tvar­ky­ti Bi­ru­tės gat­vę (įren­gėme ša­li­gat­vio at­kar­pą ir ap­švie­ti­mo sis­te­mą prie se­nų­jų ka­pi­nių), pra­šiau ESO į sa­vo pla­nus šie­met įtrauk­ti ir elek­tros li­ni­jų ka­be­lia­vi­mo dar­bus šio­je gat­vė­je. Ta­da Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų pla­nuo­ti per­klo­ti ša­li­gat­vį nuo se­ne­lių na­mų iki ka­pi­nių, tuo pa­čiu eko­no­miš­kes­niais pa­keis­ti ir švies­tu­vus“, – sa­kė A. Kli­šo­nis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama