Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis – su ait­ro­ku po­li­ti­ka­vi­mo prie­sko­niu

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis – su ait­ro­ku po­li­ti­ka­vi­mo prie­sko­niu

Po va­sa­ros atos­to­gų rug­sė­jo 21 die­ną po­sė­džiau­ti rin­ko­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Iš­se­kus gau­siai dar­bot­var­kei, vie­tos po­li­ti­kai ne­pra­lei­do pro­gos pa­po­li­ti­kuo­ti ir vie­šai pa­si­aiš­kin­ti san­ty­kių.

Va­žiuo­ti ar ne­va­žiuo­ti į Kras­no­gors­ką?
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis in­for­ma­vo, kad gau­tas kvie­ti­mas iš Kras­no­gors­ko (Ru­si­ja) da­ly­vau­ti kiek­vie­nais me­tais ren­gia­muo­se šio mies­to šven­tės ren­gi­niuo­se.
Rug­pjū­čio mė­ne­sio pa­bai­go­je su­si­rin­kę Ry­šių su už­sie­niu ko­mi­si­jos na­riai ap­ta­rė ga­li­mą Plun­gės sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­jos su­dė­tį, iš Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių į Kras­no­gors­ką rug­sė­jo 21–24 die­no­mis siū­ly­da­mi ko­man­di­ruo­ti Ro­mą Re­mė­zą.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė bu­vo ki­tos nuo­mo­nės. Esą į Kras­no­gors­ką at­vyks­ta de­le­ga­ci­jos ir iš Ru­si­jos oku­puo­tos te­ri­to­ri­jos, to­dėl siū­lė pa­ra­šy­ti man­da­gų laiš­ką, kad plun­giš­kiai ne­no­ri da­ly­vau­ti ben­druo­se ren­gi­niuo­se su to­kiais part­ne­riais.
Me­ras po­sė­dy­je pa­vie­ši­no, ką apie Plun­gės ir Kras­no­gors­ko part­ne­rys­tę sa­kė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Taip pat in­for­ma­vo, jog R. Re­mė­za yra įspė­tas, kad iš­vy­kos me­tu su at­sto­vais iš oku­puo­to Kry­mo ben­drau­tų mi­ni­ma­liai.
Opo­zi­ci­jos at­sto­vams pa­pra­šius šiuo klau­si­mu bal­suo­ti, nuo­mo­nės pa­si­skirs­tė taip: 12 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių bu­vo už, 6 – prieš, 3 su­si­lai­kė.
Sun­kiau­sia su­šauk­ti na­mo gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mus
„Plun­gės būs­to“ di­rek­to­rius Zig­man­tas Dau­gė­la pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją Plun­gės mies­te.
Z. Dau­gė­la ak­cen­ta­vo, kad, sie­kiant ini­ci­juo­ti na­mo re­no­va­ci­jos pro­ce­są, sun­kiau­sia su­šauk­ti na­mo gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mą, mat na­mo mo­der­ni­za­vi­mui tu­ri pri­tar­ti nors pu­sė būs­tų sa­vi­nin­kų.
„Plun­gės būs­to“ di­rek­to­rius taip pat mi­nė­jo, jog re­no­vuo­tuo­se na­muo­se apie 800 bu­tų sa­vi­nin­kų vė­luo­ja mo­kė­ti kre­di­tą, to­dėl į pro­ce­są ten­ka pa­si­telk­ti ir ant­sto­lius.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad va­di­na­mo­jo ka­rei­vi­nių ra­jo­no na­mų gy­ven­to­jai ir po re­no­va­ci­jos ga­li džiaug­tis ne vi­sais pa­to­gu­mais, mat na­muo­se nė­ra nei karš­to van­dens sis­te­mos, nei cen­tra­li­zuo­to du­jų tie­ki­mo, to­dėl ten­ka ant pe­čių į bu­tus temp­ti du­jų ba­lio­nus.
Pa­sak Z. Dau­gė­los, pro­ble­mų dėl ši­lu­mo­kai­čio įren­gi­mo tuo­se na­muo­se nė­ra, ta­čiau jo no­rė­ti tu­ri pa­tys gy­ven­to­jai, o du­jo­tie­kio tie­si­mas iki at­ski­rų Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės na­mų nė­ra įtrauk­tas į dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mą.
Į klau­si­mą, ar daž­nai ten­ka keis­ti re­no­vuo­ja­mų na­mų ran­go­vus, Z. Dau­gė­la at­sa­kė, kad šie­met ban­kro­tas iš­ti­ko dvi ben­dro­ves, dar­bus pa­gal nu­sta­ty­tus ter­mi­nus už­bai­gė ki­ti.
Pa­ža­dė­jo kvies­tis... „24 va­lan­das“!
Svars­tant su ra­jo­no švie­ti­mo sis­te­mos įstai­go­mis su­si­ju­sius klau­si­mus, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai bu­vo pa­teik­ti tvir­tin­ti nau­jų Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los ir Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro tei­kia­mų pa­slau­gų įkai­niai.
Pri­min­si­me, jog me­no mo­kyk­lo­je nuo šio ru­dens mo­ky­tis mu­zi­kos ar dai­lės ga­lės ne tik vai­kai, bet ir su­au­gu­sie­ji, o spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tre nu­spręs­ta įsteig­ti po­pa­mo­ki­nio ug­dy­mo gru­pę.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė iš­reiš­kė nuo­mo­nę, kad bū­tų pa­lan­ku ir eko­no­miš­ka į po­pa­mo­ki­nio už­im­tu­mo or­ga­ni­za­vi­mo veik­lą Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tre įtrauk­ti ir su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos ben­dri­ją „Plun­gės vil­tis“.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ve­dė­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Gin­tau­tas Ri­mei­kis pa­ste­bė­jo, kad nu­ma­ty­ta, jog su spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro auk­lė­ti­niais po pa­mo­kų dirbs pe­da­go­gai ir spe­cia­lis­tai.
„Įdo­mu, ko­kia „Plun­gės vil­ties“ dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ja, ar jie ga­li dirb­ti su vai­kais? Taip pat rei­kė­tų iš­spręs­ti pa­tal­pų nuo­mos ir ki­tus da­ly­kus“, – svars­tė G. Ri­mei­kis.
„Plun­gės vil­ty­je“ dir­bu jau 25 me­tus ir tu­riu kom­pe­ten­ci­jos to­je sri­ty­je, o tė­vai, au­gi­nan­tys su­tri­ku­sio in­te­lek­to vai­kus, taip pat yra tik­ri tos sri­ties spe­cia­lis­tai. Jei esa­me ne­kom­pe­ten­tin­gi, tai ne­skir­ki­te mums fi­nan­sa­vi­mo nei iš Sa­vi­val­dy­bės, nei vals­ty­bės biu­dže­to! Vi­so ge­ro! Kreip­siuos į „24 va­lan­das“! – pa­reiš­kė įsi­žei­du­si „Plun­gės vil­ties“ va­do­vė Ro­mu­al­da Šim­ku­vie­nė, de­monst­ra­ty­viai pa­lik­da­ma po­sė­džių sa­lę.
Pri­ta­rė Plun­gės mies­to VVG stra­te­gi­jai
Ar­tė­jant Re­gio­no ta­ry­bos po­sė­džiui, me­ras A. Kli­šo­nis pa­pra­šė į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį pa­pil­do­mai įtrauk­ti klau­si­mą dėl pri­ta­ri­mo Plun­gės mies­to vie­tos veik­los gru­pės vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jai.
Mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas in­for­ma­vo, jog mi­nė­tai stra­te­gi­jai įgy­ven­din­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nu­ma­tė 712 513,46 Eur. Nu­ma­ty­tą pro­gra­mą rei­kės įgy­ven­din­ti iki 2022 me­tų.
Gau­tos lė­šos, pa­sak G. Do­mar­ko, bus pa­nau­do­tos va­di­na­mie­siems „minkš­tie­siems“ pro­jek­tams, ku­riais sie­kia­ma su­gra­žin­ti dar­bin­go am­žiaus mies­te­lė­nus į dar­bo rin­ką bei pa­dė­ti jiems so­cia­li­zuo­tis ir pri­tap­ti šių die­nų vi­suo­me­nė­je.
Po­li­ti­kams po­li­ti­kuo­jant, ken­tės ki­ti žmo­nės
At­ėjus pa­klau­si­mų me­tui, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Juo­zas Šle­pe­tis iš­sa­kė pa­sta­bą, kad re­konst­ruo­ja­mo­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je trūks­ta pės­tie­siems, no­rin­tiems per­ei­ti į ki­tą gat­vės pu­sę, skir­tų til­te­lių, taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad dėl ne­pa­kan­ka­mai ly­gi­na­mos va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies ken­čia ir au­to­mo­bi­liai.
R. En­dri­kas pa­tei­kė klau­si­mą dėl Al­sė­džiuo­se re­konst­ruo­ja­mos Makš­čių gat­vės, kai kon­kur­sas bu­vo nu­trauk­tas ir or­ga­ni­zuo­tas nau­jas kon­kur­sas, ku­rį lai­mė­jo „Ši­lu­tės ke­liai“, ta­čiau su­tar­ties pa­si­ra­šy­ti ne­at­vy­ko. Ko­dėl? Me­ras pa­vie­ši­no, kad „Ši­lu­tės ke­liai“ taip pa­si­el­gia jau an­trą kar­tą.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė tei­ra­vo­si, ka­da vi­suo­me­nei bus pri­sta­ty­tas Bab­run­go slė­nio ir Lais­vės alė­jos su­tvar­ky­mo tech­ni­nis pro­jek­tas. Me­ras pa­vie­ši­no, kad pro­jek­to pir­ki­mas dar nė­ra įvy­kęs, nes vie­nas ga­li­mų ran­go­vų pa­tei­kė ne­pil­nas dar­bų ap­im­tis.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Ju­di­tos Stan­ku­tės nuo­mo­ne, amo­ra­lu iš esa­mos vie­tos Al­sė­džių cen­tre iš­kel­ti pa­min­klą žu­vu­siems par­ti­za­nams. Me­ras sa­vo ruož­tu in­for­ma­vo, jog vie­ša­me su­si­rin­ki­me pa­tys al­sė­diš­kiai pri­ta­rė, kad šis me­di­nis pa­min­klas bū­tų per­kel­tas į dar ge­res­nę vie­tą – ar­čiau šven­to­riaus.
A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė už­ve­dė kal­bą apie Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je pra­dė­tus žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo dar­bus, ak­cen­tuo­da­ma, kad ap­mo­kė­ji­mo už dar­bus ter­mi­nai pra­si­len­kia su įsta­ty­mu.
Me­ras A. Kli­šo­nis pa­kar­to­jo, ką dėl tos žie­di­nės san­kry­žos ir ran­go­vo pa­rin­ki­mo jau bu­vo vie­šai iš­sa­kęs Plun­gės sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, ir ak­cen­ta­vo, jog vi­si kon­kur­so da­ly­viai bu­vo nu­ro­dę, kad at­si­skai­ty­mo už pa­da­ry­tus dar­bus su­tin­ka lauk­ti 5–24 mė­ne­sius, o ne 30–60 die­nų, kaip nu­ma­ty­ta įsta­ty­me.
„Nė­ra ma­lo­nu, kai dėl po­li­ti­ka­vi­mo plun­giš­kiai tu­ri klam­po­ti per pur­vy­nus, už tai dė­kui Sei­mo na­riui Jur­giui. Kon­ser­vuo­ja­ma, kas to­je san­kry­žo­je jau pa­da­ry­ta, bus tvar­ko­mas ke­lias į „Bab­run­go“ mo­kyk­lą, – pa­žy­mė­jo me­ras. – Jei jū­sų įvar­dy­to pro­jek­to pir­ki­mas bū­tų įvyk­dy­tas ne­tei­sin­gai, ant­ro­je vie­to­je li­ku­si ben­dro­vė „VVARFF“ jį bū­tų ap­skun­du­si, ta­čiau po kon­kur­so, kaip ma­ty­ti, be­li­ko tik po­li­ti­niai spren­di­mai“.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama