Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » STT paprašė, kontrolieriai patikrino. Žalos nerado...

STT paprašė, kontrolieriai patikrino. Žalos nerado...

Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba at­li­ko ri­bo­tą tik­ri­ni­mą dėl Makš­čių gat­vės (Al­sė­džiuo­se) re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir pa­pil­do­mų dar­bų.

Bu­vo gau­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pra­šy­mas in­for­muo­ti bei pa­teik­ti do­ku­men­tų ko­pi­jas, ar Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, or­ga­ni­zuo­da­ma ir vyk­dy­da­ma mi­nė­tos gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pa­ren­gi­mo ir dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­są, nu­ma­tė są­ly­gas pa­pil­do­miems dar­bams ir pro­ce­dū­ras to­kiems dar­bams įsi­gy­ti, ar bu­vo nu­sta­ty­ta ža­la, pa­da­ry­ta Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­si­ra­šius ir įsi­gi­jus pa­slau­gų pa­gal dar­bų at­li­ki­mo ir pa­pil­do­mų dar­bų ran­gos su­tar­tis.
Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba nu­sta­tė, kad, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai or­ga­ni­zuo­jant ir vyk­dant Makš­čių gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­są, ne­bu­vo nu­ma­ty­tos są­ly­gos pa­pil­do­miems dar­bams at­si­ras­ti ir pro­ce­dū­ra to­kiems dar­bams įsi­gy­ti.
Ran­gos dar­bų su­tar­ty­je nu­ro­dy­ta fik­suo­ta su­tar­ties ob­jek­to kai­na su PVM – 306 335,7 eu­ro. Jei­gu su­tar­ty­je nu­ro­dy­ta kon­kre­ti dar­bų kai­na, ran­go­vas ne­tu­ri tei­sės rei­ka­lau­ti ją di­din­ti, o už­sa­ko­vas – su­ma­žin­ti. To­kia nuo­sta­ta įtvir­tin­ta Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se.
Tei­gia­ma, kad ran­go­vas, prieš teik­da­mas pa­siū­ly­mą Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jai, tu­rė­jo ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti vie­to­vę ir pa­tiks­lin­ti pre­li­mi­na­rią per­kan­čios or­ga­ni­za­ci­jos nu­ro­dy­tą dar­bų ap­im­tį, o Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pa­rei­ka­la­vo vi­sų dar­bų (ir pa­pil­do­mų) at­lik­ti už su­tar­ty­je nu­ro­dy­tą kon­kre­čią dar­bų kai­ną.
Ob­jek­tas, dėl ku­rio pri­rei­kė pa­pil­do­mų dar­bų, – rū­sys. Makš­čių gat­vė­je dir­bu­si UAB „Plun­gės la­gū­na“ Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pra­ne­šė jau po tech­ni­nio dar­bo pro­jek­to vie­šo ap­ta­ri­mo iš al­sė­diš­kės ga­vu­si in­for­ma­ci­ją, kad po va­žiuo­ja­mą­ja da­li­mi yra jai pri­klau­san­tis po­že­mi­nis rū­sys. Pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se ši in­for­ma­ci­ja ne­bu­vo pa­teik­ta. Sa­vi­val­dy­bė su­ti­ko, kad bū­tų su­pro­jek­tuo­ta kon­struk­ci­ja, ku­ri tą rū­sį ap­sau­go­tų.
Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba at­krei­pė dė­me­sį, kad as­me­nys, dir­ban­tys vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je, pri­va­lo veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to ir elg­tis va­do­vau­da­mie­si Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo tar­ny­bo­je įsta­ty­mu.
Pa­žy­mė­ta, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ve­dė­ja yra pa­tei­ku­si Pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­ją, nu­ro­džiu­si su­tuok­ti­nio dar­bo­vie­tę (UAB „Plun­gės la­gū­na“) ir pa­rei­gas. Pa­tei­kė ir pra­ne­ši­mą dėl nu­si­ša­li­ni­mo, esant in­te­re­sų kon­flik­tui.
Kon­tro­lie­riai įžvel­gė, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­nu­ro­dė, kam pa­ves­ti at­lik­ti Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ve­dė­jos nu­si­ša­li­ni­mo at­ve­ju. Nag­ri­nė­tu at­ve­ju dėl Makš­čių gat­vės do­ku­men­tus ren­gė to pa­ties sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, ku­ri, be­je, yra tie­sio­giai pa­val­di sky­riaus ve­dė­jai.
Tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad ža­los, pa­si­ra­šius pa­pil­do­mų dar­bų ran­gos su­tar­tį, ne­bu­vo pa­da­ry­ta, nes ran­go­vas at­li­ko ne vi­sus, o da­lį dar­bų. Da­lies dar­bų vyk­dy­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­stab­dė, kol Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba baigs pir­ki­mo ver­ti­ni­mą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama