Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Plun­gės val­džio­je – per­mai­nų nuo­jau­ta?

Plun­gės val­džio­je – per­mai­nų nuo­jau­ta?

Jau ku­ris lai­kas šnibž­da­ma­si, jog Lie­tu­vo­je be­si­kei­čian­tys po­li­ti­niai vė­jai įsi­suks ir į Plun­gės pa­dan­gę, iš­vers­da­mi iš tu­ri­mų po­zi­ci­jų ne vie­ną aukš­tas pa­rei­gas už­iman­tį vei­kė­ją. Pir­ma­die­nio ry­tą kal­bin­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis pa­tvir­ti­no, kad ga­vo užuo­mi­ną, jog jei at­si­tiks taip, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je kei­sis val­dan­čio­sios dau­gu­mos su­dė­tis, jam teks ap­leis­ti už­ima­mas pa­rei­gas.

Iš gan­dų gan­de­lių kol kas aiš­ku tik tiek, kad iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos sten­gia­ma­si iš­stum­ti so­cial­de­mok­ra­tus. Kas iš tie­sų pre­ten­duo­ja už­im­ti jų vie­tą, ar skils dau­giau­siai vie­tų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je tu­rin­tys li­be­ra­lai, pa­aiš­kės šį ket­vir­ta­die­nį per Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį.
A.Krau­lei­dis už­si­mi­nė, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ga­li­mos ke­lios vie­tos po­li­ti­nių vei­kė­jų dė­lio­nės. Jis pats darb­da­viui pra­šy­mo at­leis­ti iš už­ima­mų pa­rei­gų ne­pa­tei­kė – tam esą dar bus lai­ko, kai pir­ma­die­nį, grį­žus iš atos­to­gų me­rui A. Kli­šo­niui, teks aiš­kin­tis su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją.
„Nie­ka­da ne­žai­džiau už­ku­li­si­nių žai­di­mų. Ta­čiau jei­gu Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je kei­sis val­dan­čio­ji dau­gu­ma, per­mai­nų bus“, – pa­tvir­ti­no A. Krau­lei­dis.
Jis taip pat pri­si­pa­ži­no gir­dė­jęs, jog Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­dė siū­lo­ma bu­vu­siam Mig­ra­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kui Gin­ta­rui Ba­gu­žiui, ku­ris iš už­ima­mų pa­rei­gų tu­rė­jo pa­si­trauk­ti su­lau­kęs įta­ri­mų dėl ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo.
„Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vu ga­li dirb­ti tik šva­rios re­pu­ta­ci­jos žmo­gus, to­dėl kiek abe­jo­ju, ar jam pa­vyks gau­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­žy­mą apie tin­ka­mu­mą už­im­ti pa­rei­gas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je“, – sa­kė A. Krau­lei­dis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama