Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Plun­gės sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 0,5 pro­c. vi­sų ša­lies pa­ja­mų

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 0,5 pro­c. vi­sų ša­lies pa­ja­mų

Ge­gu­žės 25 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, prieš pri­im­da­mi ra­jo­nui ir jo žmo­nėms svar­bius spren­di­mus, iš­klau­sė Klai­pė­dos AVMI Prie­vo­lių de­par­ta­men­to Plun­gės po­sky­rio ve­dė­jos Vai­dos Ka­zo­nie­nės ap­žval­gą, kaip šie­met ren­ka­mi mo­kes­čiai ra­jo­no biu­dže­tui. Me­tų pra­džia, kaip pa­ste­bė­jo me­ras, nu­tei­kia ga­na op­ti­mis­tiš­kai.

V. Ka­zo­nie­nė pa­tei­kė ne­ma­žai sta­tis­ti­nių duo­me­nų, pa­ly­gi­no pir­mų­jų šių me­tų mė­ne­sių ro­dik­lius su pa­na­šiu pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu bei su­gre­ti­no Plun­gės sa­vi­val­dy­bės re­zul­ta­tus su kai­my­ni­nių sa­vi­val­dy­bių. Žvel­giant į Ma­žei­kių sa­vi­val­dy­bė­je su­ren­ka­mus mo­kes­čius, plun­giš­kius ga­li iš­tik­ti sa­vi­ver­tės kri­zė, to­dėl ki­tam kar­tui V. Ka­zo­nie­nė pa­ža­dė­jo pa­teik­ti kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės duo­me­nis be naf­ti­nin­kų in­dė­lio į Ma­žei­kių sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.
Mo­kes­čių mo­kė­to­jai V. Ka­zo­nie­nės ata­skai­to­je bu­vo su­skirs­ty­ti į ka­te­go­ri­jas (stam­būs, vi­du­ti­niai ir smul­kūs), su­skai­čiuo­ta, kiek ra­jo­ne lik­vi­duo­ja­mų, ban­kru­tuo­jan­čių ar lai­ki­nai veik­lą su­stab­džiu­sių įmo­nių.
Su­skai­čia­vus vi­sų Plun­gės ra­jo­no fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų su­mo­kė­tus mo­kes­čius (10 659 900 eu­rų), pa­vie­šin­ta, jog tai su­da­ro tik 0,5 pro­cen­to vi­sų ša­lies pa­ja­mų.
Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus at­krei­pė ėme­sį, kad mo­kes­čius mo­ka ir Plun­gė­je dir­ban­tys, ta­čiau ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se gy­ve­nan­tys žmo­nės, ir pa­gei­da­vo su­ži­no­ti, koks bū­tų jų in­dė­lis į biu­dže­tą. V. Ka­zo­nie­nė pa­ža­dė­jo tuos duo­me­nis pa­teik­ti, kai rengs ki­tą ata­skai­tą.
Me­ras A. Kli­šo­nis pa­ste­bė­jo, kad skai­čiai nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. „Duok, Die­ve, taip ir to­liau, kad pa­dė­tis ne­blo­gė­tų“, – lin­kė­jo me­ras, pa­ste­bė­jęs, kad lė­šų la­bai rei­kia pri­si­dė­ti prie jau nu­ma­ty­tų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ir ki­tiems ne­ati­dė­lio­ti­niems dar­bams.
Vie­nas iš to­kių dar­bų – žvyr­ke­lio iš Alek­san­dra­vo į Pa­ku­tu­vė­nus re­mon­tas. Pa­ku­tu­vė­nų ben­druo­me­nė, ku­riai po­sė­dy­je at­sto­va­vo bro­lis Ge­di­mi­nas, pra­šė Sa­vi­va­ldy­bės ta­ry­bos na­rių pri­tar­ti, kad šios ke­lio at­kar­pos re­mon­tas bū­tų at­lik­tas fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų jung­ti­nės veik­los pa­grin­du, su 20 proc. rei­ka­lin­gų lė­šų pri­si­dė­ji­mu. Tai reiš­kia, kad Sa­vi­val­dy­bei ke­liui su­tvar­ky­ti tek­tų skir­ti apie 46 tūks­tan­čius eu­rų.
Pra­šy­mą pri­sta­tęs Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas To­mas Rau­dys pa­žy­mė­jo, kad Ša­tei­kių se­niū­ni­ja, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je yra mi­nė­ta­sis ke­lias, fi­nan­siš­kai dėl to ne­nu­ken­tės, nes rei­ka­lin­ga su­ma bus skir­ta iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to (ne iš Ke­lių plėt­ros ir prie­žiū­ros pro­gra­mos lė­šų).
Prieš­ta­rau­jan­čių šiai jung­ti­nės veik­los su­tar­čiai sa­lė­je ne­bu­vo.
Dar vie­nas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio sve­čias – VšĮ „Lie­tu­vos ar­bo­ris­ti­kos cen­tro“ di­rek­to­rius Si­gi­tas Al­gis Da­ve­nis – pa­tei­kė Lais­vės alė­jos lie­pų eks­per­ti­zės iš­va­das. Ar­tė­ja lai­kas, kai bus pra­dė­ti Bab­run­go slė­nio ir Lais­vės alė­jos at­nau­ji­ni­mo dar­bai, to­dėl bū­ti­na ap­si­spręs­ti, ką da­ry­ti su alė­jos me­džiais.
Ar­bo­ris­ti­kos eks­per­tas pa­žy­mė­jo, kad alė­jo­je li­kę 83 me­džiai, ku­rių am­žius – per šim­tas me­tų. Me­džių būk­lei – fi­zio­lo­gi­niam am­žiui, gy­vy­bin­gu­mui, tvir­tu­mui – įver­tin­ti bu­vo tai­ko­mos spe­cia­lios me­to­di­kos.
S. A. Da­ve­nis pa­tei­kė ty­ri­mo iš­va­das, ku­rio­se sa­ko­ma, kad me­džiai Lais­vės alė­jo­je bu­vo ža­lo­ja­mi ne­tin­ka­ma tvar­ky­ba, jų būk­lė – ne­pa­ten­ki­na­ma. Il­gai gy­ven­ti šie me­džiai ne­be­tu­ri per­spek­ty­vų, ga­li­mas am­žius – dar 30–40 me­tų.
„To­kie su­dar­ky­ti au­ga­lai mies­to ne­puo­šia, be to, jie pa­vo­jin­gi ap­lin­kai. Re­ko­men­duo­ja­me juos ša­lin­ti, nes iš­sau­go­ji­mas pa­rei­ka­lau­tų daug re­sur­sų, ir ne­ži­nia, ar duo­tų ge­rą re­zul­ta­tą. Siū­lo­me so­din­ti pa­kan­čius kli­ma­to kai­tai me­džius zig­za­go iš­dės­ty­mo prin­ci­pu, kaip Ogins­kio lai­kais, prieš tai iš­aiš­ki­nus vi­suo­me­nei, kad keis­ti alė­jo­je me­džius yra bū­ti­na. Siū­lau alė­jai ap­žel­din­ti pa­si­rink­ti me­džius, pa­kan­čius ge­nė­ji­mui, pvz. – olan­diš­ką­ją lie­pą. Ją tin­ka­mai ge­nint, ga­li­ma su­for­muo­ti bet ko­kią „šu­kuo­se­ną“, – sa­kė S. A. Da­ve­nis.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė pri­mi­nė, kad Lais­vės alė­jos bul­va­ras bu­vo vie­nas pir­mų­jų lie­pų bul­va­rų Lie­tu­vo­je, ir klau­sė, ar vi­si alė­jo­je li­kę me­džiai ša­lin­ti­ni. Ar­bo­ris­to tei­gi­mu, 90 pro­cen­tų me­džių bū­ti­na pa­keis­ti, o jei lik­tų ke­li ne­pa­ša­lin­ti, tai es­te­ti­nio pa­si­gė­rė­ji­mo ne­su­teik­tų. So­di­nant nau­jus me­džius, S. A. Da­ve­nis re­ko­men­da­vo jiems nu­ma­ty­ti ven­ti­lia­ci­jos, lais­ty­mo, trę­ši­mo sis­te­mas.
Šia­me po­sė­dy­je taip pat pa­tvir­tin­ti nuo­mos mo­kes­čio už vals­ty­bi­nę že­mę bei že­mės mo­kes­čio ta­ri­fai. Kaip pa­žy­mė­jo spren­di­mo pro­jek­tus pri­sta­čiu­si Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė, pa­si­kei­ti­mų, ly­gi­nant su anks­čiau tai­ky­tais ta­ri­fais, bus ne­daug. Kiek ma­žes­nis – 1,1 proc. ta­ri­fas (bu­vo 1,2 proc.) bus tai­ko­mas už že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės nu­omą. Iki 0,9 ma­žės ir že­mės mo­kes­tis už že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę.
Vie­nin­te­lis klau­si­mas, dėl ku­rio Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ge­gu­žę pri­rei­kė bal­suo­ti, – ap­si­spren­di­mas, ar pri­tar­ti pro­jek­tui „Elek­tri­nės mik­ro­trans­por­to prie­mo­nės mies­te ir gy­ven­vie­tė­se“, sėk­mės at­ve­ju ski­riant jam da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė iš kar­to pa­si­sa­kė, kad už sen­jo­rams skir­tų elek­tra va­ro­mų au­to­mo­bi­liu­kų pro­jek­tą ne­bal­suos, nes to­kios trans­por­to prie­mo­nės jai at­ro­do ne­rim­tai, be to, sa­vi­val­dy­bė­je esą yra ir svar­bes­nių rei­ka­lų, ku­riems bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti nu­ma­ty­tus pi­ni­gus.
Pa­skel­bus bal­sa­vi­mą, su­ti­ki­mą da­ly­vau­ti eks­pe­ri­men­ti­nia­me pro­jek­te iš­reiš­kė 18 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, du su­si­lai­kė, trys bu­vo prieš.
T. Rau­dys pa­ste­bė­jo, kad mū­sų sa­vi­val­dy­bei pa­siū­ly­ta ga­li­my­bė yra įdo­mi, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­ta­ri­mas dar ne­su­tei­kia ga­ran­ti­jos, kad bū­tent Plun­gei bus pa­siū­ly­ta da­ly­vau­ti šia­me eks­pe­ri­men­te.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama