Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je – du vie­šo­sios tvar­kos prie­vaiz­dai

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je – du vie­šo­sios tvar­kos prie­vaiz­dai

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė se­ka kai­my­ni­nių – Tel­šių, Klai­pė­dos ra­jo­nų, Pa­lan­gos – sa­vi­val­dy­bių pa­vyz­džiu ir nuo šių me­tų dau­giau dė­me­sio skirs vie­ša­jai tvar­kai ra­jo­ne pa­lai­ky­ti. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riu­je net dvi pa­rei­gy­bės skir­tos tam, kad Plun­gės ra­jo­ne bū­tų la­biau pai­so­ma nuo šių me­tų įsi­ga­lio­ju­sio Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so rei­ka­la­vi­mų.

Iki ko­vo mė­ne­sio Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tai An­ta­nas Ged­ri­mas ir Al­gir­das Pleč­kai­tis pa­žei­dė­jams dar ne­bu­vo su­ra­šę nė vie­no pro­to­ko­lo, mat šiam dar­bui rei­kia ati­tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti: lau­kia­ma, kol Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­tas duos lei­di­mą pri­si­jung­ti prie ben­dros sis­te­mos. Nu­si­žen­gi­mai bus fik­suo­ja­mi spe­cia­liai tam skir­ta kom­piu­te­ri­ne pro­gra­ma. Plun­gės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai jau vy­ko į mo­ky­mus, kaip rei­kės dirb­ti, lan­kė­si pa­si­sem­ti pa­tir­ties kai­my­ni­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se kiek anks­čiau bu­vo įsteig­ti Vie­šo­sios tvar­kos sky­riai su 3–6 eta­ti­niais dar­buo­to­jais.
„Apie mū­sų dar­bo re­zul­ta­tus de­ta­liau ga­lė­si­me pa­kal­bė­ti po pus­me­čio“, – sa­kė vie­nas iš vie­šo­sios tvar­kos Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je prie­vaiz­dų An­ta­nas Ged­ri­mas.
Jis pa­žy­mė­jo, kad lau­kia įdo­mus ir nau­din­gas dar­bas, juo la­biau, kad šio­je sis­te­mo­je ir pats nė­ra nau­jo­kas. Sės­les­ni Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai A. Ged­ri­mą pri­si­me­na kaip il­ga­me­tį Plun­gės PK Sa­vi­val­dy­bių po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą, vė­liau – kaip Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Plun­gės sky­riaus va­do­vą.

Nau­jos pa­rei­gos, ta­čiau pa­na­šios funk­ci­jos: pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ja, įvai­rių Sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jan­čių tai­syk­lių ir tvar­kų lai­ky­mo­si kon­tro­lė bei ad­mi­nist­ra­ci­nių po­vei­kio prie­mo­nių (nuo įspė­ji­mo iki pi­ni­gi­nės bau­dos) tai­ky­mas as­me­nims, ku­rie da­ro pa­žei­di­mus.
Nuo šių me­tų įsi­ga­lio­jus nau­jam Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui, tei­sė tai­ky­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nes su­teik­ta ir se­niū­nams bei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­ski­rų pa­da­li­nių dar­buo­to­jams.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai ad­mi­nist­ra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nes as­me­nims, ku­rie da­ro pa­žei­di­mus, ga­lės tai­ky­ti pa­gal 90 straips­nių. Vie­ni jų mū­sų sa­vi­val­dy­bei ma­žai ak­tu­a­lūs (kaip an­tai – lai­vy­bos tai­syk­lių lai­ky­ma­sis ar­ba te­le­vi­zi­jos lai­dų ar fil­mų ne­sub­tit­ra­vi­mas į vals­ty­bi­nę kal­bą), ta­čiau ki­tų vi­suo­ti­nai pri­im­tų tvar­kų lai­ky­mui­si bus ski­ria­mas di­des­nis dė­me­sys.
Kaip sa­kė A. Ged­ri­mas, Plun­gė­je ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ria­mas, kaip vai­ruo­to­jai lai­ko­si ke­lių eis­mo tai­syk­lių, kur pa­lie­ka sa­vo au­to­mo­bi­lius. Jei, pa­vyz­džiui, au­to­mo­bi­lis bus pa­sta­ty­tas ne­leis­ti­no­je vie­to­je, ypač dau­gia­bu­čių kie­muo­se (ant ve­jos ir pan.), už ma­ši­nos va­ly­tu­vų bus už­kiš­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos in­for­ma­ci­nio po­bū­džio la­pe­lis su kvie­ti­mu nu­ro­dy­tą die­ną ir va­lan­dą at­vyk­ti į Ju­ri­di­nį ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­rių bei pa­teik­ti duo­me­nis ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lui su­ra­šy­ti. Jei pi­lie­tis nu­spręs­tų ig­no­ruo­ti kvie­ti­mą, tu­rė­tų ži­no­ti, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai kreip­sis į po­li­ci­ją, tai­gi bau­dos už pa­da­ry­tą nu­si­žen­gi­mą iš­veng­ti ne­pa­vyks.
A. Ged­ri­mas pa­žy­mė­jo, kad kiek­vie­nas pa­žei­di­mas bus nu­fo­tog­ra­fuo­tas ar nu­fil­muo­tas.
Ši nuo­sta­ta bus tai­ko­ma ir pa­žei­di­mams, su­si­ju­siems su ne­tin­ka­ma na­mi­nių gy­vū­nų prie­žiū­ra. Plun­giš­kiai ne­tu­rė­tų ig­no­ruo­ti na­mi­nių gy­vū­nų šei­mi­nin­kų pa­rei­gų ir sa­vo gy­vū­nus vie­šo­se vie­to­se ve­džio­ti su rei­kia­mo­mis prie­mo­nė­mis (mai­še­liais, sem­tu­vė­liais ir kt.) au­gin­ti­nio eks­kre­men­tams su­rink­ti. Au­gin­ti­niui pri­ter­šus vie­šo­je vie­to­je ar dau­gia­bu­čių na­mų ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­po­se, ki­to as­mens že­mės val­do­je, ir ter­ša­lų ne­su­rin­kus, žmo­gui bus ski­ria­ma pi­ni­gi­nė bau­da.
Sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios tvar­kos prie­vaiz­dai taip pat kon­tro­liuos, kaip sa­vi­val­dy­bė­je lai­ko­ma­si pa­tvir­tin­tų šva­ros tai­syk­lių, pre­ky­bos vie­šo­se vie­to­se tai­syk­lių, ar pai­so­ma triukš­mo val­dy­mo pro­gra­mos punk­tų, vie­šo­sios re­kla­mos tai­syk­lių ir kt.
A. Ged­ri­mas pa­žy­mė­jo, kad Plun­gės mies­te ypač daug vie­šo­sios re­kla­mos, ta­čiau ne vi­sos iš­ka­bos ir re­kla­mi­niai sto­vai pa­sta­ty­ti ga­vus lei­di­mą. Ar daug kas ži­no, kad lei­di­mus re­kla­mai sta­ty­ti iš­duo­da se­niū­ni­jos, ta­čiau prieš tai kiek­vie­no re­kla­mi­nio sky­do ar iš­ka­bos tu­ri­nį bū­ti­na su­de­rin­ti su sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tu, kal­bi­nin­ku, taip pat pa­sta­to ar že­mės, ku­rio­je sto­vės re­kla­mi­nis sky­das, sa­vi­nin­ku?
„Sa­vo dar­bą pra­dė­si­me nuo pre­ven­ci­jos – reng­si­me su­si­ti­ki­mus su dar­bo ko­lek­ty­vais ir gy­ven­to­jais, in­for­muo­si­me juos apie sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jan­čias tvar­kas, pra­šy­si­me žmo­nių la­biau gerb­ti sa­ve, ki­tus ir gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką. Siek­si­me, kad Plun­gė gra­žė­tų, mies­te bū­tų ma­žiau šiukš­lių, ap­leis­tų kie­mų ir ki­tų te­ri­to­ri­jų. Plun­gė­je tu­ri bū­ti dau­giau ele­men­ta­rios tvar­kos. Esant bū­ti­ny­bei, ne­ma­žė­jant pa­žei­di­mų, esa­me nu­si­tei­kę dirb­ti at­ski­ru lanks­čiu gra­fi­ku“, – pa­žy­mė­jo A. Ged­ri­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama