Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Per 13 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių – 329 spren­di­mai

Per 13 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių – 329 spren­di­mai

Ko­vo mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­tos 2016 me­tų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, Sa­vi­val­dy­bės me­ro, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos ata­skai­tos.

Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­žy­mė­jo, kad 2016-ie­ji bu­vo dar­bin­gi me­tai: įvy­ko 13 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių, ku­riuo­se pri­im­ti 329, ne­pri­im­ti – 2 teik­ti spren­di­mai.
Me­ras vi­siems Sa­vi­val­dy­bės na­riams pa­dė­ko­jo už kon­struk­ty­vų dar­bą ir, nau­do­da­ma­sis pro­ga, iš­sky­rė ke­lis svar­bius spren­di­mus, ku­riems ryž­tis rei­kė­jo ne­ma­žai va­lios.
A. Kli­šo­nis pri­mi­nė, kad tik po tri­jų svars­ty­mų po­li­ti­kai ry­žo­si spren­di­mui ap­ri­bo­ti al­ko­ho­lį vie­šo­se vie­to­se per šven­tes ir įvai­rius ren­gi­nius.
Šis spren­di­mas pa­si­tei­si­no, mat ir spe­cia­lių­jų tar­ny­bų va­do­vai pa­tvir­ti­no, kad to­kios ra­mios mies­to šven­tės kaip per­nai jau se­niai ne­bu­vo.
Ki­tas rei­ka­lin­gas, ta­čiau skaus­min­gas spren­di­mas su­si­jęs su švie­ti­mo įstai­gų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mu. Gerokai su­ma­žė­jo švie­ti­mo įstai­gų ad­mi­nist­ra­vi­mo kaš­tai, su­tau­py­tas lė­šas ga­li­ma pa­nau­do­ti mo­ky­mo ko­ky­bei ge­rin­ti.
Me­ras pa­si­džiau­gė ir spren­di­mu lik­vi­duo­ti sa­vi­val­dy­bės kny­gy­ną, mat bū­tų te­kę aiš­kin­tis vals­ty­bės kon­tro­lie­riams, ko­dėl sa­vi­val­dy­bė to­kią įstai­gą iš­lai­ko, jei kny­gy­nų veik­la nė­ra sa­vi­val­dy­bėms pri­skir­ta funk­ci­ja.
A. Kli­šo­nis pa­žy­mė­jo, kas „Var­po“ kny­gy­no vie­to­je jau vei­kia ki­tas – pri­va­tus – kny­gy­nas, ku­ris sa­vi­val­dy­bei kas mė­ne­sį mo­ka nu­om­pi­ni­gius.
Me­ras pa­si­džiau­gė ir per­nai efek­ty­viai dir­bu­siu at­kur­tu Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tru (TIC), ku­rio teik­tas pro­jek­tas dėl par­ko var­tų bei sar­go na­me­lio at­nau­ji­ni­mo lai­mė­jo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ben­dros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mą.
„Vi­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­im­ti spren­di­mai tu­ri vie­no­kį ar ki­to­kį po­vei­kį tam tik­rai so­cia­li­nei žmo­nių gru­pei. To­dėl ir šie­met kvie­čiu dirb­ti at­sa­kin­gai ir lan­ky­ti po­sė­džius, jei jus į Ta­ry­bą iš­rin­ko rin­kė­jai“, – krei­pė­si į vie­tos po­li­ti­kus me­ras A. Kli­šo­nis.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis ad­mi­nist­ra­ci­nį dar­bą pa­va­di­no ne­iš­ven­gia­mu ru­ti­ni­niu dar­bu. Kol A. Krau­lei­dis kal­bė­jo, dau­giau­sia džiaugs­mo tei­kę 2016 me­tais įgy­ven­din­ti stam­bes­ni dar­bai bu­vo iliust­ruo­ja­mi skaid­rė­mis.
Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas pa­ste­bė­jo, kad Plun­gė nuo­trau­ko­se at­ro­do gra­žiau, ir do­mė­jo­si, kaip bus šie­met su mies­to tvar­ka, šva­ra, žel­di­nių prie­žiū­ra. A. Krau­lei­dis su­ti­ko, kad steng­tis dėl mies­to įvaiz­džio rei­kia, ta­čiau kas pri­klau­so, tą ir pa­da­ro: nu­šluo­ja, ap­so­di­na, žen­kli­na ir pan.
„Iš­šū­kis, kad mies­tas pa­si­ro­dy­tų pui­kiai tiems, ku­rie šie­met Plun­gę pa­sieks re­konst­ruo­tu ke­liu iš Var­ka­lių pu­sės“, – pri­pa­ži­no A. Krau­lei­dis.
Ta­ry­bos na­rei As­tai Bei­er­le-Ei­gir­die­nei bu­vo įdo­mu, kiek per 2016 me­tus į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­tą at­ėjo dirb­ti nau­jų žmo­nių.
A. Krau­lei­dis pa­žy­mė­jo, jog kad­rų pa­si­kei­ti­mų yra dėl sky­rių re­or­ga­ni­za­ci­jų ar iš­lei­dus spe­cia­lis­tus į pen­si­ją. Dir­bu­sio žmo­gaus taip pat ne­ga­li­ma su­lai­ky­ti, jei jis ran­da ge­res­nę dar­bo vie­tą. Jo skai­čia­vi­mu, per me­tus Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je pa­si­kei­tė ar­ti 20-ies žmo­nių.
R. En­dri­kui bu­vo įdo­mu iš­girs­ti, ar A. Krau­lei­dis jau­čia spau­di­mą pri­im­ti dirb­ti tam tik­ros par­ti­jos na­rius.
A. Krau­lei­dis at­sa­kė, kad į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­man­dą pri­ima­ma įver­ti­nus pre­ten­den­to kom­pe­ten­ci­jas.
„Pa­tys ži­no­te, kad nie­kas tiek „ne­pri­ka­ko­ja“ kaip par­tie­tis, ku­ris yra ne­kom­pe­ten­tin­gas“, – re­pli­ka­vo į pa­klau­si­mą ir me­ras.
Ata­skai­tą, kaip per 2016 me­tus sa­vi­val­dy­bė nau­do­jo sa­vo lė­šas ir tur­tą, pa­tei­kė Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Da­nu­tė Ja­ra­šiū­nie­nė.
„Yra kur pa­dir­bė­ti, – ver­tin­da­ma tur­to val­dy­mą pa­žy­mė­jo D. Ja­ra­šiū­nie­nė. – Vis dar ne­įver­tin­tas bio­lo­gi­nis tur­tas. Daug ne­baig­tų sta­ty­bų. Ne­pa­kan­ka­mai dė­me­sio ski­ria­ma su­tar­čių vyk­dy­mui. Ne­skai­čiuo­ja­mi dels­pi­ni­giai.“
Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė pa­ste­bė­jo, kad sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vai jaut­riau nei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja re­a­guo­ja į kon­tro­lie­rių po pa­tik­ri­ni­mų su­ra­šy­tas re­ko­men­da­ci­jas. Jei pa­dė­tis ne­si­keis, D. Ja­ra­šiū­nie­nė svars­tė ga­li­my­bę kreip­tis į Vy­riau­sy­bės at­sto­vą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama