Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Pa­tvir­ti­no ne­de­fi­ci­ti­nį 2017 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Pa­tvir­ti­no ne­de­fi­ci­ti­nį 2017 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Svar­bus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, su­šauk­tas va­sa­rio 15-ąją, pra­si­dė­jo su nuo­ty­kiais – dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių už­stri­go elek­tro­ni­nė bal­sa­vi­mo sis­te­ma, to­dėl vie­tos po­li­ti­kams te­ko pri­si­min­ti se­ną ge­rą bū­dą už pa­teik­tus spren­di­mus bal­suo­ti ran­kos pa­kė­li­mu. Bū­tent taip bu­vo pa­tvir­tin­tas 2017 me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas: pa­ja­mos – 28 471 100 eu­rų, iš­lai­dos – 30 079 600 eu­rų. Pa­ja­mų skil­tis, bė­gant mė­ne­siams, ti­ki­ma­si, dar bus pil­do­ma. Šių me­tų biu­dže­tas – su­ba­lan­suo­tas, ne­de­fi­ci­ti­nis.

Ta­ry­bo­je 2017 me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tą pri­sta­tė, kaip juo­ka­vo vie­tos po­li­ti­kai, Plun­gės fi­nan­sų mi­nist­rė, o iš tie­sų – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė.
Ji informavo, kad iš­va­ka­rė­se Sa­vi­val­dy­bė ga­vo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos do­ta­ci­ją (195 300 eu­rų) pe­da­go­gi­nio dar­bo są­ly­goms ge­rin­ti, tai­gi Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mos sie­kia 28 471 100 eu­rų.
2017 metų biudžeto pajamų bendra apimtis, palyginus su 2016 m. metų patikslintu biudžeto pajamų planu, yra mažesnė, nes šiuo metu Savivaldybėje dar nežinomos tikslinės dotacijos lėšos savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir Valstybės investicijų programos lėšos.
Pla­nuo­ja­mos iš­lai­dos – 30 079 600 eu­rų. Dar ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se bu­vo ak­cen­tuo­ta, kad dar­bo už­mo­kes­tis šie­met pa­skai­čiuo­tas vi­siems 12 mė­ne­sių, ta­čiau iš­lai­dos už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus ir ki­tos iš­lai­dos įstai­goms su­ma­žin­tos 5 pro­cen­tais.
Biu­dže­tas – pro­gra­mi­nis. Vie­no­je pro­gra­mų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė pa­si­ge­do lė­šų fi­nan­suo­ti blai­vyk­lai, ku­ri, kaip tar­ta­si, bū­tų įkur­ta mo­bi­liaja­me va­go­nė­ly­je.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­mi­nė, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams bu­vo iš­siun­ti­nė­jęs raš­tą, gau­tą iš Kon­ku­ren­ci­jos tar­ny­bos, ku­ria­me tei­gia­ma, kad rei­kia 6 mė­ne­sius tir­ti, kas to­kio­mis są­ly­go­mis teik­tų iš­blai­vi­ni­mo pa­slau­gas, kad šis ge­ras dar­bas vė­liau ne­bū­tų trak­tuo­ja­mas kaip pa­slau­gos pir­ki­mas iš... sa­viš­kių.
„To­dėl re­a­lu iš­blai­vi­ni­mo va­go­nė­lį tu­rė­ti tik pas­ku­ti­nį šių me­tų ket­vir­tį ar­ba nuo ki­tų me­tų pra­džios“, – pa­aiš­ki­no si­tu­a­ci­ją me­ras.
Ta­ry­bos na­rys Vai­do­tas Skie­rus pa­si­ge­do dė­me­sio ir fi­nan­sa­vi­mo Tūks­tant­me­čio ąžuo­ly­nui, so­din­tam prie Pa­ku­tu­vė­nų baž­ny­čios. D. Ma­žei­kie­nė in­for­ma­vo, kad ąžuo­ly­no prie­žiū­rai nu­ma­ty­ti 2 tūks­tan­čiai eu­rų, ku­rie skir­ti Ša­tei­kių se­niū­ni­jai.
Už sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą bal­sa­vo 13 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, opo­zi­ci­ja su­si­lai­kė.
Ben­dru su­ta­ri­mu Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė dau­giau nei pu­sę dar­bot­var­kės klau­si­mų, dis­ku­si­jos kiek už­stri­go ties nu­ma­to­ma tęs­ti Plun­gės ir Kras­no­gors­ko (Ru­si­ja) ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ti­mi.
A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nės nuo­mo­ne, Sa­vi­val­dy­bei rei­kė­tų la­biau stip­rin­ti kryp­tį į va­ka­rus, į de­mok­ra­ti­nes ša­lis. Opo­zi­ci­jai pa­pra­šius bal­suo­ti, ar tęs­ti jau­ni­mo sto­vyk­lų mai­nus su Kras­no­gors­ku, už pa­si­sa­kė 14, nuo spren­di­mo su­si­lai­kė 8 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai.
Po­sė­dy­je ap­si­spręs­ta su­da­ry­ti Ste­bė­to­jų ta­ry­bą Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės veik­los vie­šu­mui už­tik­rin­ti. Į šią ta­ry­bą de­le­guo­tas Se­na­mies­čio se­niū­nai­tis Sta­sys Pronc­kus, Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Sta­nis­la­va Si­mo­na­vi­čie­nė, li­go­ni­nės vai­kų li­gų gy­dy­to­ja Ste­fa­ni­ja Šču­po­kie­nė, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Ire­na Tau­čie­nė, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Mil­da Ša­pa­lie­nė.
Kuk­lią An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos ata­skai­tą pri­sta­tė jos pir­mi­nin­kas Ju­lius Ne­kra­šas, ku­ris su­ti­ko su vie­tos po­li­ti­kų kri­ti­ka, jog šios ko­mi­si­jos veik­la tu­rė­tų bū­ti la­biau ma­to­ma ir gir­di­ma. Ne­gi Plun­gės ra­jo­ne ne­li­ko ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų? J. Ne­kra­šas pri­pa­ži­no, kad ko­mi­si­ja per me­tus bu­vo su­šauk­ta tik du­kart, ta­čiau šie­met įsi­pa­rei­go­jo po­sė­džiau­ti ne ma­žiau kaip 5 kar­tus.
Pa­pil­do­mai į po­sė­džio dar­bot­var­kę me­ras pa­pra­šė įtrauk­ti Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės pra­šy­mą leis­ti teik­ti įstai­go­je tęs­ti­nio ak­ty­vaus gy­dy­mo pa­slau­gą. Tęs­ti­nio ak­ty­vaus gy­dy­mo pa­slau­ga – sta­cio­na­ri­nė il­ga­lai­kė (at­si­žvel­giant į svei­ka­tos būk­lę) as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­ga, tei­kia­ma pa­cien­tams ne­per­trau­kia­mai po ak­ty­vaus sta­cio­na­ri­nio gy­dy­mo res­pub­li­kos lyg­mens as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, kai dėl tos pa­čios li­gos ar būk­lės ak­ty­vus sta­cio­na­ri­nis gy­dy­mas tę­sia­mas re­gio­no ar ra­jo­no lyg­mens as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Pa­pras­čiau kal­bant, pir­miau­sia pa­slau­ga žmo­gui bū­tų su­tei­kia­ma aukš­tes­nio ly­gio li­go­ni­nė­je (Kau­ne, Klai­pė­do­je), ir, kai pa­cien­to būk­lė jau bū­tų sta­bi­li ne ma­žiau kaip 72 va­lan­das, pa­cien­tą per­vež­tų į že­mes­nio ly­gio li­go­ni­nę, ku­rio­je to­liau bū­tų tę­sia­ma il­ga­lai­kė ak­ty­vaus gy­dy­mo (ne slau­gos) pa­slau­ga.
Plun­gės po­li­ti­kai li­go­ni­nės pra­šy­mui pri­ta­rė, to­dėl įstai­ga ga­lės kreip­tis į Šiau­lių TLK dėl su­tar­ties ir ap­mo­kė­ji­mo už gy­dy­mo pa­slau­gą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama