Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » „Nu­si­ma­ty­ki­te pro­gra­mo­je lė­šų ir pa­min­klui plau­ti!“

„Nu­si­ma­ty­ki­te pro­gra­mo­je lė­šų ir pa­min­klui plau­ti!“

Vie­na iš siū­lo­mų 2017 me­tų Sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos prie­mo­nių – re­gu­liuo­ti var­ni­nių paukš­čių gau­są Plun­gės dva­ro par­ke. Tam šie­met nu­ma­ty­ta skir­ti tūks­tan­tį eu­rų.

Įver­ti­nę siū­lo­mą su­mą, Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai ne­bu­vo tik­ri, at tūks­tan­čio eu­rų už­teks prie­mo­nėms, ku­rios at­bai­dy­tų iš par­ko ko­var­nius. Ta­čiau in­for­muo­ta, kad į ko­vą su šiais rėks­min­gais paukš­čiais ky­la ir Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus ad­mi­nist­ra­ci­ja, ku­ri nu­si­tei­ku­si sam­dy­ti bokš­te­lį ko­vų liz­dams ar­dy­ti, taip pat su­mo­kė­ti už paukš­čių bai­dy­mą iš par­ko ul­tra­gar­su ir imi­ta­ci­niais šū­viais.
Pa­sak gam­tos my­lė­to­jų, pas­ta­ro­sios prie­mo­nės ko­vo­je su ne­pa­gei­dau­ja­ma po­pu­lia­ci­ja yra hu­ma­niš­kiau­sios.
„Jei pa­tvir­tin­si­te to­kį veiks­mų pla­ną, ir jūs gau­si­te laiš­ką, kad var­na tu­ri šir­dį ir vai­kus!“, – pri­si­mi­nė sa­vo pa­tir­tį dir­bant Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ko­mi­te­to na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė.
Ko­mi­te­to na­rys Ro­mas Re­mė­za pa­ste­bė­jo, kad pa­min­klą M. K. Čiur­lio­niui pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti to­je par­ko vie­to­je, ku­rio­je gau­siau­sia var­nų liz­dų.
„Nu­si­ma­ty­ki­te to­je pro­gra­mo­je lė­šų ir pa­min­klui plau­ti!“ – pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai siū­lė R. Re­mė­za.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama