Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Ne­kal­bė­ki­me ne­tie­sos

Ne­kal­bė­ki­me ne­tie­sos

Mei­lė­je, ka­re ir, pa­na­šu, po­li­ti­ko­je vi­sos prie­mo­nės ge­ros, net jei jos aki­vaiz­džiai pra­si­len­kia su ga­lio­jan­čio­mis tai­syk­lė­mis. „Po Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Ro­ber­to En­dri­ko per vie­ną laik­raš­tį iš­dės­ty­tų min­čių no­riu vie­šai pa­sa­ky­ti, kad vie­šie­ji pir­ki­mai Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je or­ga­ni­zuo­ja­mi pa­gal įsta­ty­mu nu­sta­ty­tą tvar­ką ir ter­mi­nus, dėl to ne­ga­li bū­ti jo­kių in­ter­pre­ta­ci­jų. Prieš reikš­da­mas sa­vo nuo­mo­nę, R. En­dri­kas ga­lė­jo bent pa­si­do­mė­ti vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka, kad ne­kal­bė­tų ne­tie­sos ir ne­klai­din­tų plun­giš­kių“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė.

Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja J. Gar­čins­kai­tė pa­žy­mė­jo, kad, or­ga­ni­zuo­jant Bab­run­go slė­nio ir Lais­vės alė­jos su­tvar­ky­mo pro­jek­to pir­ki­mą, ne­bu­vo jo­kių pa­žei­di­mų – pro­ce­dū­ra vyks­ta taip, kaip nu­ma­ty­ta Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me.
„Kal­bė­da­mas apie Bab­run­go slė­nio su­tvar­ky­mo pro­jek­to pir­ki­mą, R. En­dri­kas pik­ti­no­si, ne­va Sa­vi­val­dy­bė ga­li­miems ran­go­vams da­vė tik 8 die­nas pa­raiš­kai pa­teik­ti. No­riu pa­žy­mė­ti, kad, va­do­vau­jan­tis Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mu, or­ga­ni­zuo­jant at­vi­rą su­pap­ras­tin­tą kon­kur­są, kaip bu­vo šiuo at­ve­ju, tie­kė­jams duo­da­mos 7 dar­bo die­nos pa­teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mus. Mi­nė­ta­sis kon­kur­sas pa­gal sa­vo ver­tę nė­ra per­žen­gęs ri­bų, kad ga­lė­tų va­din­tis tarp­tau­ti­niu kon­kur­su, kaip yra tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu pro­jek­to at­ve­ju. Pir­ki­nio pre­li­mi­na­ri ver­tė ap­spren­džia pa­slau­gos pir­ki­mo bū­dą. Jei­gu su­pap­ras­tin­to at­vi­ro kon­kur­so da­ly­vis su­vo­kia, kad per 7 dar­bo die­nas ne­spės tin­ka­mai pa­reng­ti pa­raiš­kos, ga­li ra­šy­ti pra­šy­mą per Cen­tri­nę vie­šų­jų pir­ki­mų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą ter­mi­ną pra­tęs­ti, – pa­aiš­ki­no J. Gar­čins­kai­tė. – No­riu pri­min­ti, kad Bab­run­go slė­nio pro­jek­tas nė­ra pir­ma­sis pro­jek­tas Plun­gė­je, kai pa­raiš­kai pa­teik­ti duo­da­mos 7 dar­bo die­nos. Per­kant My­ko­lo Ogins­kio dva­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tus, pa­raiš­koms bu­vo to­kie pat ter­mi­nai kaip Bab­run­go slė­nio pro­jek­tui, ir nie­kam ne­ki­lo jo­kių pro­ble­mų. To­dėl lin­kė­čiau, prieš vie­šai reiš­kiant nuo­mo­nę, bent jau pa­si­do­mė­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mu, ja­me nu­ro­dy­tais ter­mi­nais. Jei R. En­dri­kas bū­tų bent pa­si­tei­ra­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus spe­cia­lis­tų, mie­lai bū­tu­me jį apie ter­mi­nus in­for­ma­vę, ta­čiau nei jis, nei jo nuo­mo­nę iš­spaus­di­nu­sio laik­raš­čio at­sto­vai ne­pa­klau­sė apie su­pap­ras­tin­to at­vi­ro kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką, ir fak­tą apie 7 die­nas pa­raiš­kai pa­teik­ti in­ter­pre­ta­vo pa­gal sa­vo su­pra­ti­mą“.
Vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo pa­si­ro­dę in­ter­pre­ta­ci­jų ir dėl tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu pro­jek­to, ne­va Sa­vi­val­dy­bė apie pir­ki­mą ne­tei­kia jo­kių ata­skai­tų.
„Pro­ce­so me­tu ata­skai­tos nė­ra duo­da­mos. Jos tei­kia­mos įvyk­džius pir­ki­mą, po vi­sų ga­li­mų kon­kur­so ap­skun­di­mo ter­mi­nų, pa­skel­bus apie įvy­ku­sį pir­ki­mą Sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je ir pa­vie­ši­nus su­tar­tį. To­kie pro­ce­dū­ri­niai da­ly­kai taip pat nu­sta­ty­ti įsta­ty­mu, ir ki­taip ne­bus. Pir­ki­mo pro­ce­dū­rai pra­si­dė­jus ar įpu­sė­jus, pir­ki­mo or­ga­ni­za­to­rius, t. y. – Sa­vi­val­dy­bė, ne­ga­li skelb­ti, nei kas da­ly­vau­ja, nei ką siū­lo. Ant­raip bū­tų pa­žeis­tas kon­fi­den­cia­lu­mas, da­ly­viams ga­li­mai su­da­ry­tos ne­vie­no­dos są­ly­gos, ga­li bū­ti, kad kon­kur­so da­ly­viams kil­tų no­ras vie­niems ki­tus skųs­ti ir pa­na­šiai. Šiam fi­nan­si­niam eta­pui Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­na­miems pro­jek­tams dar nė­ra įsi­bė­gė­ju­si, rin­ko­je jau­čia­mas pro­jek­tų ba­das, dėl už­sa­ky­mų tie­siog kau­na­ma­si tie­sio­gi­ne to žo­džio pras­me vi­so­mis leis­ti­no­mis ir ne­leis­ti­no­mis prie­mo­nė­mis“, – pa­ste­bė­jo J. Gar­čins­kai­tė.
Grįž­tant prie Bab­run­go slė­nio su­tvar­ky­mo pro­jek­to pir­ki­mo te­mos, J. Gar­čins­kai­tė in­for­ma­vo, kad vo­kai su kon­kur­so da­ly­vių pa­siū­ly­mais bus at­plėš­ti bir­že­lio 2 die­ną. Ter­mi­nas nu­kel­tas dėl to, kad bu­vo gau­ta vie­na iš at­vi­ro kon­kur­so da­ly­vių pre­ten­zi­ja. Ki­ti da­ly­viai dėl pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo ter­mi­nų kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riui jo­kių pre­ten­zi­jų ne­tu­rė­jo.
„At­plė­šę vo­kus, pir­miau­siai ver­tin­si­me, ar pa­raiš­kos tie­kė­jai ati­tin­ka kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus. Pa­gal ap­im­tis tas ver­ti­ni­mas už­truks sa­vai­tę ar dvi. Rei­ka­la­vi­mus ati­ti­ku­sių tie­kė­jų vo­kai su pa­siū­ly­mais bus at­plėš­ti dar kar­tą – šį kar­tą bus ver­ti­na­ma siū­lo­ma pa­slau­gų kai­na. Po to skel­bia­mos de­ry­bos. Sa­vi­val­dy­bė sa­vo ruož­tu steng­sis Bab­run­go slė­nio ir Lais­vės alė­jos su­tvar­ky­mo (pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos) dar­bus nu­pirk­ti dar pi­giau, nei siū­lo tie­kė­jai, kaip pa­vy­ko de­ran­tis dėl cen­tri­nio sta­dio­no su­tvar­ky­mo pro­jek­to. Čia po vi­sų pro­ce­dū­rų Sa­vi­val­dy­bė nu­si­de­rė­jo apie 25 tūks­tan­čius eu­rų. Su­tar­tis dėl sta­dio­no pri­tai­ky­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams su­da­ry­ta su UAB „LitCon“, ku­ri re­gist­ruo­ta Vil­niu­je“, – in­for­ma­vo Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja.
„Esu pa­si­ruo­šu­si vi­siems – ir po­li­ti­kams, ir ne po­li­ti­kams – bet ku­rio Sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­to pir­ki­mo at­ve­ju iš­aiš­ki­ni, ko­kios tai­ko­mos pro­ce­dū­ros. Ne­tei­sin­gas jų in­ter­pre­ta­vi­mas tarp žmo­nių sė­ja abe­jo­nes dėl pro­ce­sų skaid­ru­mo. Rei­kia steng­tis kel­ti Plun­gės ra­jo­no, kaip tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos, pres­ti­žą, ir tuo už­si­im­ti tu­ri ne vien tik vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­tys Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai“, – kal­bė­jo J. Gar­čins­kai­tė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama