Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Mokestis už atliekų surinkimą ir tvarkymą kils, bet tai – dar ne blogiausia...

Mokestis už atliekų surinkimą ir tvarkymą kils, bet tai – dar ne blogiausia...

Telšių regiono atliekų tvarkymo centras – ant bankroto ribos

Nuo ko­vo mė­ne­sio Plun­gės sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams, įstai­goms ir or­ga­ni­za­ci­joms bus tai­ko­ma pa­gal nau­ją me­to­di­ką ap­skai­čiuo­ta rin­klia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą. Ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, ko­kias emo­ci­jas pa­tirs nau­jos rin­klia­vos pra­ne­ši­mus ga­vę mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai, mat var­gu ar bus to­kių, ku­riems už at­lie­kų tvar­ky­mą pa­skai­čiuos ma­žiau, nei mo­kė­ta anks­tes­niais me­tais! Ne­ga­na to, sau­sio 26 die­ną vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­vie­šin­ta, kad Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (TRATC) bet ka­da ga­li ban­kru­tuo­ti, nes jo sko­los net 70 pro­cen­tų vir­ši­ja įstai­gos įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą. Nors rin­klia­va au­ga, ji vis tiek ne­pa­dengs vi­sų TRATC kaš­tų.

Rin­klia­va: 50 pro­cen­tų – pa­sto­vio­ji, 50 pro­cen­tų – kin­ta­mo­ji da­lis
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je rin­klia­va už at­lie­kų tvar­ky­mą bus skai­čiuo­ja­ma su­de­dant dvi da­lis – pa­sto­vi­ą­ją ir kin­ta­mą­ją. Rin­klia­vos me­to­di­ką ruo­šę TRATC sam­dy­ti kon­sul­tan­tai siū­lė įvai­rius skai­čia­vi­mo mo­de­lius – 70 ir 30 pro­cen­tų, 30 ir 70 pro­cen­tų, 50 ir 50 pro­cen­tų. Po il­go dar­bo gru­pė­je, ku­rio­je į kai­nos skai­čia­vi­mo me­cha­niz­mą gi­li­no­si ir ak­ty­viau­si vie­tos gy­ven­to­jai, Sa­vi­val­dy­bė pa­si­rin­ko, kad pu­sę rin­klia­vos su­da­ry­tų pa­sto­vio­ji da­lis, ku­ri iš es­mės yra mo­kes­tis už at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos iš­lai­ky­mą.
Pa­sto­vią rin­klia­vos da­lį, be­je, tu­rės mo­kė­ti ir tie, ku­rie gy­ve­na ato­kiuo­se vien­kie­miuo­se, ir šiukš­lia­ve­žė į jų so­dy­bą nie­ka­da ne­už­su­ka. Yra žmo­gus – yra ir šiukš­lių, ku­rias są­mo­nin­gas gy­ven­to­jas pats nu­ga­be­na į ko­kį vie­šą kon­tei­ne­rį, o už tai rei­kia mo­kė­ti.
„Mo­kes­tis – per di­de­lis. Tiek žmo­nės, tiek fab­ri­kas at­lie­kas rū­šiuo­ja, o rin­klia­va au­ga! Ar ne­ver­tė­tų la­biau pa­si­gi­lin­ti į at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo ope­ra­to­riaus veik­lą, į jo gau­na­mus pel­nus?“ – svars­tė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė.
Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas To­mas Rau­dys ne­pra­lei­do pro­gos jai pri­min­ti, kad spren­di­mas sta­ty­ti me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius Jė­ru­bai­čiuo­se bu­vo pri­im­tas tais lai­kais, kai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re dir­bo ta pa­ti A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė. Esą jau ta­da rei­kė­jo įver­tin­ti fak­tą, kad rin­klia­vos mo­kė­to­jai tu­rės iš­lai­ky­ti ne tik TRATC, bet ir nau­ją­jį at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo fab­ri­ką!
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis in­for­ma­vo, kad pir­ki­mų bū­du jau pa­rink­ta įmo­nė, ku­ri at­liks TRATC veik­los au­di­tą, ir iš­reiš­kė vil­tį, kad šiais me­tais at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mo­je tu­rė­tų daug kas keis­tis. Štai plun­giš­kiai ne­su­tin­ka su Sa­vi­val­dy­bei siū­lo­mu va­di­na­muo­ju są­var­ty­no var­tų mo­kes­čiu. Links­ta­ma prie nuo­sta­tos, kad kiek­vie­na Sa­vi­val­dy­bė mo­kė­tų jai pa­skai­čiuo­tą var­tų mo­kes­tį.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo gru­pė gy­ven­to­jų, jiems bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę apie rin­klia­vą, ta­čiau, iš­gir­dę apie rim­tus TRATC lau­kian­čius pa­tik­ri­ni­mus, žmo­nės tik nu­mo­jo ran­ka ir iš­ėjo iš sa­lės.

Tai­ky­ti ar ne­tai­ky­ti 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą?
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas są­ra­šas ob­jek­tų, ku­rių sa­vi­nin­kams už ne­pri­ežiū­rą siū­lyta tai­ky­ti 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą.
Me­ras at­krei­pė po­sė­džio da­ly­vių dė­me­sį, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pa­sie­kė trum­pes­nis ob­jek­tų są­ra­šas, nei bu­vo teik­tas jung­ti­nia­me Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos bei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­dy­je – esą kai kas iš pir­mi­nio są­ra­šo grei­tai re­a­ga­vo ir ap­si­tvar­kė.
„Ug­nies ta­kas“ pa­ra­šė juo­kin­gus pa­aiš­ki­ni­mus, ir už tai at­lei­džia­mas nuo bau­dos? Ar ma­to­te, kas jų te­ri­to­ri­jo­je Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je de­da­si? Ta įmo­nė su­per­ka ne­nau­do­ja­mą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir ki­to­se mies­to vie­to­se – taip „Šan­cha­jus“ ple­čia­si! Ko­kia pras­mė baus­ti už ne­pri­žiū­rė­tą pa­sta­tą kaž­ko­kį var­guo­lį iš kai­mo, o pa­grin­di­nį mies­to vaiz­do ter­šė­ją pa­lik­ti ra­my­bė­je? – pik­ti­no­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas. – To­dėl siū­lau šie­met nie­kam ne­tai­ky­ti 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fo.“
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams te­ko bal­suo­ti už pa­teik­tą ir už pa­siū­ly­tą al­ter­na­ty­vų spren­di­mo pro­jek­tus.
Ka­dan­gi nė vie­nas spren­di­mo pro­jek­tas ne­su­rin­ko le­mia­mo bal­sų skai­čiaus, klau­si­mas dėl 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fo tai­ky­mo grįž­ta į Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to dar­bot­var­kę.
Spe­cia­li ko­mi­si­ja tik­rins Plun­gės ši­lu­mos tin­klus
Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­rys Liu­das Skie­rus pa­tei­kė siū­ly­mą iki ki­to Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio at­lik­ti Plun­gės ši­lu­mos tin­klų ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo pa­tik­ri­ni­mą, ku­rio iš­va­das ža­dė­jo pa­teik­ti po­li­ti­kams, vi­suo­me­nei ir spau­dai.
L. Skie­rus kal­bė­jo, kad Plun­gės ši­lu­mos tin­klai tu­ri ka­ti­li­nių ne tik Plun­gės mies­te, bet ir kai­muo­se, ku­rio­se ši­lu­mai ga­min­ti nau­do­ja įvai­rias ku­ro rū­šis. Jei ku­rą di­džio­sioms ka­ti­li­nėms per­ka per bir­žą, kaip įgy­ja­mas ku­ras ma­žo­sioms ka­ti­li­nėms?
„Ko­mi­si­ja taip pat ga­lė­tų pa­tik­rin­ti, ko­kius plo­tus ko­kiu ku­ru, ko­kio­mis kai­no­mis šil­do tos ka­ti­li­nės. Pa­tik­ri­ni­mas il­gai ne­už­truk­tų. Iš­va­das pa­teik­tu­me ki­ta­me po­sė­dy­je, kol in­for­ma­ci­ja dar ak­tu­a­li ir ne­si­bai­gė šil­dy­mo se­zo­nas“, – kal­bė­jo L. Skie­rus, pa­siū­lęs ir lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos su­dė­tį, ku­rio­je – jis pats, „Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nės pre­ky­bos“ tech­ni­kos va­do­vas Aud­rius Ozo­las, Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gir­das Pe­čiu­lis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ši­lu­mos ūkio spe­cia­lis­tas Ka­zys Mi­lie­rius ir Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Da­nu­tė Ja­ra­šiū­nie­nė.
A. Pe­čiu­lis pa­siū­lė, kad ko­mi­si­ją pa­pil­dy­tų Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas T. Rau­dys, ku­ris ga­lė­tų bū­ti ir lai­ki­nosios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, mat tik­ri­na­mas sa­vi­val­dy­bės ūkio sub­jek­tas.
Vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius už­klau­sė, ko­dėl L. Skie­rus į ko­mi­si­jos su­dė­tį įtrau­kė jo val­do­mai ver­slo įmo­nei pa­val­dų dar­buo­to­ją – A. Ozo­lą. Ar jo ver­ti­ni­mai bus ob­jek­ty­vūs? Ki­lo dis­ku­si­ja, ar šiuo at­ve­ju pra­si­len­kia vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai.
L. Skie­rus kal­bė­jo, kad A. Ozo­las yra ge­ras tos sri­ties spe­cia­lis­tas, tu­ri iš­si­la­vi­ni­mą ir ži­nių, o jis as­me­niš­kai nė­ra prieš, kad ko­mi­si­ją pa­pil­dy­tų T. Rau­dys, vis­gi iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą, kad ko­mi­si­ja dirb­tų taip, kaip jis su­gal­vo­jo.
„Kam iš nie­ko da­ry­ti po­li­ti­ką?“ – šyp­so­jo­si L. Skie­rus.
Jei jau ši­taip, vi­ce­me­ras M. Jur­čius pa­siū­lė iš ko­mi­si­jos iš­brauk­ti vi­sus po­li­ti­kus, o pa­lik­ti tik ši­lu­mos ūkio spe­cia­lis­tus! Kiek pa­dis­ku­ta­vę, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė pa­pil­dy­tai lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos, skir­tos Plun­gės ši­lu­mos tin­klų ener­ge­ti­niams efek­ty­vu­mui ir eko­no­mi­niam nau­din­gu­mui pa­tik­rin­ti, su­dė­čiai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama