Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » „Ko­dėl tuos Ale­po griu­vė­sius no­ri­te pirk­ti už to­kią kai­ną?“

„Ko­dėl tuos Ale­po griu­vė­sius no­ri­te pirk­ti už to­kią kai­ną?“

Per bir­že­lio 29 die­ną vy­ku­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį vie­tos po­li­ti­kai dėl strei­kuo­jan­čios kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos bu­vo pri­vers­ti keis­ti po­sė­džio vie­tą ir po­rą pra­ne­ši­mų iš­klau­sy­ti ki­to­je, ma­žes­nė­je, sa­lė­je. Tie­sa, spren­džiant, ar Sa­vi­val­dy­bei ver­ta pirk­ti Žli­bi­nuo­se da­lį pa­sta­to iš že­mės ūkio ben­dro­vės, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­riai de­monst­ra­ty­viai pa­li­ko po­sė­džių sa­lę.

Pa­ger­bė gais­ri­nin­ką
Su­si­klos­tė gra­ži tra­di­ci­ja prieš Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį pa­gerb­ti ar pa­dė­ko­ti žmo­nėms, ku­rie to iš tie­sų nu­si­pel­nė.
Šį kar­tą Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos Vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus ir jo pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Kau­nas už pui­kiai at­lik­tą dar­bą vie­šai pa­dė­ko­jo ir at­siųs­tą Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to pa­dė­kos raš­tą įtei­kė Žli­bi­nų ug­nia­ge­siui Ri­mui Dau­kin­čiui.
Šis vy­ras kar­tu su ko­man­dos na­riu at­vy­ko ge­sin­ti Kan­tau­čiuo­se ki­lu­sio gais­ro. Su­ži­no­jęs, kad de­gan­čia­me bu­te yra žmo­gus, už­si­dė­jęs kvė­pa­vi­mo apa­ra­tą, pa­te­ko į pa­tal­pas, su­ra­do žmo­gų ir jį iš­ve­dė.
Už pui­kiai at­lik­tą dar­bą ir pa­rei­gą R. Dau­kin­čiui ran­ką spau­dė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, pa­plo­jo į po­sė­dį su­si­rin­kę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai.

Pa­svei­ki­no su­kak­tu­vi­nin­kus
Juo­kai juo­kais, ta­čiau bir­že­lio mė­ne­sį sa­vo gim­ta­die­nius šven­tė pu­sė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­rių ar­ba 20 pro­cen­tų šios ka­den­ci­jos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos!
Pir­miau­siai me­ras pa­svei­ki­no „ap­va­lią“ su­kak­tį tą die­ną mi­nė­ju­sį Liu­dą Skie­rų. Tar­da­mas at­sa­ko­mą­jį žo­dį, L. Skie­rus kal­bė­jo, jog di­de­lio džiaugs­mo per ju­bi­lie­jų ne­be­jau­čia, nes lai­kas ei­na ne­nu­mal­do­mai ir no­ri­si dar šį tą pa­da­ry­ti, ta­čiau rei­kia veik­ti grei­tai, pro­tin­gai ir tei­sin­gai, nes, da­rant klai­das, ga­li pri­trūk­ti lai­ko jas iš­tai­sy­ti.
Su gim­ta­die­niu taip pat pa­svei­kin­ti Rai­mon­das Do­vil­tis ir Ro­ber­tas En­dri­kas. Ki­ti du su­kak­tu­vi­nin­kai – Kęs­tu­tis Bui­vi­das ir Ju­di­ta Stan­ku­tė – po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo.
Pri­sta­tė „Vy­tu­rė­lio“ te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mo pla­ną
Lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­rė Sta­nis­la­va Si­mo­na­vi­čie­nė į po­sė­dį at­ly­dė­jo Anas­ta­si­ją Bo­jog, ku­ri pri­sta­tė sa­vo, kaip kraš­to­vaiz­džio di­zai­no spe­cia­ly­bės stu­den­tės, di­plo­mi­nį dar­bą, skir­tą šio dar­že­lio edu­ka­ci­nei ir po­il­sio zo­noms įreng­ti. Iš­klau­sę pra­ne­šė­jos, įver­ti­nę vi­zu­a­li­za­ci­ją, vie­tos po­li­ti­kai jau­ną mo­te­rį iš­ly­dė­jo plo­ji­mais.
Dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je bū­tų ir dar­žas, ir eis­mo įgū­džių for­ma­vi­mo aikš­te­lė, ir gam­tos pa­ži­ni­mo ta­kas, ir lie­ti­mo bei ty­ri­nė­ji­mo vie­ta, ta­ke­lis pa­si­vaikš­čio­ji­mui iš įvai­raus grun­to (ak­me­nu­kų, kan­ko­rė­žių, smė­lio), sau­lės laik­ro­dis, po­il­sio zo­na su slap­ta­vie­te iš la­pi­nių au­ga­lų, ke­li la­bi­rin­tai, kars­tyk­lės ir t. t.
Ap­skai­čiuo­ta ir pre­li­mi­na­ri šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ver­tė – 31 549,34 eu­ro.
„Pro­jek­tas yra, rei­kia pa­gal­vo­ti, kaip jį įgy­ven­din­ti iš ki­tų me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to“, – be dis­ku­si­jų su­ta­rė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai.
„Plun­gės fut­bo­lo“ ir Spor­to ta­ry­bos ata­skai­tos
Į po­sė­dį pa­kvies­ta VšĮ „Plun­gės fut­bo­las“ di­rek­to­rė Dia­na Jo­nai­tie­nė pri­sta­tė per me­tus ir aš­tuo­nis mė­ne­sius pa­da­ry­tus dar­bus.
Ak­cen­tuo­ta, kad Plun­gė­je po 44 me­tų vėl su­bur­ta mer­gai­čių fut­bo­lo ko­man­da, o vai­ki­nų fut­bo­li­nin­kų šiuo me­tu yra net 2,5 kar­to dau­giau, nei bu­vo prieš po­rą me­tų!
„Mū­sų tiks­las – vai­kų ma­siš­ku­mas, o jau po to – meist­riš­ku­mas“, – kal­bė­ta dis­ku­tuo­jant apie fut­bo­lo ra­jo­ne po­pu­lia­ri­ni­mą.
Spor­to ta­ry­bos 2016 me­tų veik­los ata­skai­tą pri­sta­tė jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Pe­čiu­lis, pri­mi­nęs ir apie spor­tui skir­tų lė­šų pa­skirs­ty­mą bei pa­nau­do­ji­mą.
„Kaip drįs­ta­te kel­ti Žli­bi­nų klau­si­mą?“
Taip į me­rą dar po­sė­džio pra­džio­je krei­pė­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas, mo­ty­vuo­da­mas, kad Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­riai, ap­svars­tę pa­teik­tą pa­siū­ly­mą, ga­li­mam san­do­riui – pirk­ti iš že­mės ūkio ben­dro­vės „Žli­bi­nai“ da­lį pa­sta­to, ku­ria­me vei­kia Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tras, – ne­pri­ta­rė.
Me­ras pa­vie­ši­no, kad šį klau­si­mą į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kę pa­siū­lė įtrauk­ti ki­tas – Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos – ko­mi­te­tas, be to, sta­ti­nio da­lies par­da­vė­jas su­ti­ko su­ma­žin­ti par­da­vi­mo kai­ną.
„Ko­dėl tuos Ale­po griu­vė­sius no­ri­te pirk­ti už to­kią kai­ną? 20 tūks­tan­čių eu­rų ga­li bū­ti mak­si­ma­li su­ma už tą pa­sta­to da­lį, o ne dvi­gu­bai di­des­nė!“ – kal­bė­jo As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė.
Opo­zi­ci­ja, pa­reiš­ku­si, jog ne­da­ly­vaus pri­imant spren­di­mą dėl ga­li­mo san­do­rio, de­monst­ra­ty­viai pa­li­ko po­sė­džių sa­lę.
„Pra­eis de­šimt me­tų, ir Žli­bi­nai džiaug­sis, kaip šian­dien Ku­liai, Že­mai­čių Kal­va­ri­ja, Ša­tei­kiai, ki­tos ben­druo­me­nės, kai vi­sos se­niū­ni­jai svar­bios įstai­gos su­ke­lia­mos po vie­nu sto­gu“, – reiš­kė nuo­mo­nę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Aud­rius Ša­pa­las ir ki­ti sa­lė­je li­kę po­li­ti­kai.
De­ja, pra­stas po­sė­džio lan­ko­mu­mas ir nu­si­ša­li­nu­si opo­zi­ci­ja pa­da­rė sa­vo – sa­lė­je bu­vo tik 12 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių. Ne­li­kus kvo­ru­mo, Žli­bi­nų klau­si­mas ati­dė­tas ki­tam po­sė­džiui.
Aud­ra Zdra­mie­nė

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama