Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Knyga „Šuns širdis“ – kaip padėka už Plungės „garsinimą“

Knyga „Šuns širdis“ – kaip padėka už Plungės „garsinimą“

Per lie­pos 27 die­ną vy­ku­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį dar­bas ėjo itin sklan­džiai, spren­di­mų pro­jek­tai bu­vo pa­tvir­tin­ti ben­drai su­ta­rus, kol Ju­di­tai Stan­ku­tei ki­lo min­tis nors vie­nu klau­si­mu – dėl ne­gy­ve­na­mų pa­tal­pų nuo­mos – pro­fi­lak­tiš­kai pa­tik­rin­ti, ar sa­lė­je be­vei­kia elek­tro­ni­nė bal­sa­vi­mo sis­te­ma. Pa­si­ro­do, vei­kia, bet ne kiek­vie­na­me po­sė­dy­je jos pri­rei­kia... Tačiau Tarybos posėdis nebūtų posėdis, jei iečių jame nesukryžiuotų opozicija su valdančiaisiais. At­ėjus pa­klau­si­mų me­tui, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė pa­pra­šė me­ro pa­aiš­kin­ti, ką po vie­šo­jo­je erd­vė­je ki­lu­sio skan­da­lo jis ruo­šia­si da­ry­ti su Plun­gės ir Kras­no­gors­ko part­ne­rys­tės su­tar­ti­mi. Meras už tai, kad viena partija temato tik juoda arba balta, kad „garsina“ Plungę, paklausėjai kaip padėką su tam tikra potekste įteikė rusų autoriaus Michailo Bulgakovo knygą „Šuns širdis“.

Į Plun­gės gy­ve­ni­mą įsi­ver­žė nar­ko­ti­kai
Apie Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to veik­los re­zul­ta­tus ir ten­den­ci­jas vie­tos po­li­ti­kams pa­pa­sa­ko­jo ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas.
Po po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to re­or­ga­ni­za­ci­jos bu­vo pa­nai­kin­ta daug pa­da­li­nių, bė­ra tik Veik­los ir Re­a­ga­vi­mo sky­riai. Ko­mi­sa­ria­te li­ko 74 pa­rei­gy­bės, ta­čiau iš tie­sų ko­mi­sa­ria­te dir­ba tik 48 žmo­nės. Pa­nai­ki­nus apy­lin­kių ins­pek­to­rių pa­rei­gy­bes, vi­sa Plun­gės ra­jo­no te­ri­to­ri­ja pa­da­ly­ta į tris da­lis, kiek­vie­no­je, esant rei­ka­lui, dir­ba jai pri­skir­ta pa­rei­gū­nų gru­pė.
S. Vai­če­kaus­kas pa­ste­bė­jo, kad mū­sų ra­jo­ne, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, ne­žy­miai (nuo 270 iki 276) pa­di­dė­jo nu­si­kals­ta­mų vei­kų skai­čius, nors va­gys­čių ir plė­ši­mų ma­žė­ja.
Mies­te fik­suo­ja­ma daug vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų dėl nak­ti­mis dir­ban­čių ka­vi­nių. „Ki­tuo­se ap­lin­ki­niuo­se mies­tuo­se nak­ti­mis ra­mu, o pas mus Plun­gė­je nak­tį – pats gy­ve­ni­mas“, – sa­kė ko­mi­sa­ras.
Į Plun­gės gy­ve­ni­mą įsi­ver­žė ir nar­ko­ti­kai, ku­rių vis dau­gė­ja. Šie­met dėl nar­ko­ti­kų jau pra­dė­ta 13 ty­ri­mų, kai per­nai per vi­sus me­tus pa­si­tai­kė 14 at­ve­jų. „Va­kar „pa­ė­mė­me“ jau ket­vir­tą pre­ky­bos taš­ką! Pre­kiau­to­jai la­biau tai­ko­si į tur­tin­gų tė­vų vai­kus, ta­čiau kur pa­klau­sa, ten at­si­ran­da ir pa­siū­la“, – sa­kė S. Vai­če­kaus­kas.
Įdo­mu ir tai, kad Plun­gės ra­jo­ne su­lai­ko­ma ma­žiau ne­blai­vių vai­ruo­to­jų, ta­čiau gir­ti va­ži­nė­ja tie, ku­rie, pa­sak liau­dies fol­klo­ro, jau ne­be­pa­ei­na, – to­kiems pa­pras­tai nu­sta­to­mas vi­du­ti­nis ar sun­kus gir­tu­mo laips­nis.

Klau­si­mai ko­mi­sa­rui
A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė klau­sė ko­mi­sa­ro, kaip se­ka­si or­ga­ni­zuo­ti dar­bą kai­muo­se, kai bu­vo pa­nai­kin­tos apy­lin­kių ins­pek­to­rių pa­rei­gy­bės? Ne­gi vi­sa mo­bi­li gru­pė tu­ri vyk­ti į kai­mus aiš­kin­tis ko­kio nors in­ci­den­to?
S. Vai­če­kaus­kas pa­aiš­ki­no, kad pa­pras­tai aiš­kin­tis į apy­lin­kes vyks­ta 1 ar 2 pa­rei­gū­nai. Mo­bi­lių gru­pių pri­va­lu­mas tas, kad pa­rei­gū­nams vie­no­dai pa­skirs­to­mas dar­bo krū­vis, mat anks­čiau se­niū­ni­jos vie­na ki­tą lenk­da­vo pa­gal nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gį.
„Kaip se­ka­si ko­vo­ti su „pi­jo­kais“? – už­klau­sė Ro­mas Re­mė­za.
S. Vai­če­kaus­ko nuo­mo­ne, jų („pi­jo­kų“) bu­vo ir bus, ne­iš­spren­džia­mos pro­ble­mos su tais, ku­rie ne­tu­ri nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pri­vers­ti teik­ti jiems so­cia­li­nes pa­slau­gas, mat pa­si­gė­ru­sių be­na­mių as­me­nų nė­ra kur dė­ti. Ne pir­mus me­tus kal­ba­ma, kad Plun­gė­je bū­ti­na blai­vyk­la ar­ba nors vie­nos nak­vy­nės pa­slau­ga.
Ro­ber­tui En­dri­kui bu­vo smal­su, ko­dėl tiek daug eta­tų po­li­ci­jo­je ne­už­im­ti. Kal­ta ma­ža al­ga ar nė­ra kam dirb­ti? S. Vai­če­kaus­kas ne­slė­pė, kad at­sa­ky­mui tin­ka abu va­rian­tai. Vi­suo­me­nė vis dar ma­no, kad dirb­ti po­li­ci­jo­je – ne pres­ti­žas. Taip pat ne pa­slap­tis, kad pu­sė sto­jan­čių­jų į po­li­ci­jos mo­kyk­las kren­ta, nes rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­ka pa­gal svei­ka­tos ro­dik­lius.
S. Vai­če­kaus­kas pa­žy­mė­jo, jog šie­met rim­tai kal­bė­jo­si su ka­vi­nių sa­vi­nin­kais, po to kai ku­rių mies­te esan­čių pa­si­links­mi­ni­mo įstai­gų lan­ky­to­jai nak­ti­mis ne­be­iš­lei­džia­mi į kie­mą net pa­rū­ky­ti. Ta­čiau, ka­vi­nių dar­bo lai­kui pa­si­bai­gus, įsi­links­mi­nu­si pub­li­ka pa­si­lei­džia per mies­tą ir daž­no­kai nu­vei­kia šį tą ne­ge­ro.
Me­ras A. Kli­šo­nis tei­ra­vo­si, ar po­li­ci­jai su­ma­žė­jo dar­bo per mies­to ir kai­mų šven­tes. S. Vai­če­kaus­kas pa­tvir­ti­no, kad gir­tų šli­ti­nė­ja vie­nas ki­tas.
Už­si­pra­šė ob­jek­tų, ku­riems nau­do­ja­mos pa­sko­los lė­šos, są­ra­šo
Sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis pri­sta­tė 2016 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nį bei pra­ėju­sių me­tų kon­so­li­duo­tų­jų fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nį ir pa­pra­šė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ata­skai­toms pri­tar­ti.
R. En­dri­kas pre­ten­zi­jas reiš­kė dėl įsi­sko­li­ni­mų – esą ne­ma­žai dar­bų sa­vi­val­dy­bė­je da­ry­ta avan­su, sau­sį bū­ta ne­ap­mo­kė­tų dar­bų už 658 tūks­tan­čius eu­rų.
„Pra­dė­jus kai ku­riuos dar­bus, tiks­lin­ga juos ir už­baig­ti, net jei ir ne­tu­ri lė­šų. No­ri­me grei­čiau ir ge­riau, o tai nė­ra nu­si­kals­ta­ma“, – at­rė­mė A. Krau­lei­dis.
Me­ras vyks ko­man­di­ruo­tėn į Aalbor­gą
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis rug­pjū­čio 22–25 die­no­mis vyk­tų į Aalbor­gą (Da­ni­jos Ka­ra­lys­tė) ir da­ly­vau­tų 12-ojo­je Šiau­rės ša­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos kon­fe­ren­ci­jo­je.
Ko­man­di­ruo­tės iš­lai­dos bus ap­mo­kė­tos iš 2014–2020 me­tų Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo pro­gra­mos „Vi­suo­me­nės svei­ka­tai skir­tos ini­cia­ty­vos“ dvi­ša­lio ben­dra­dar­bia­vi­mo fon­do prie­mo­nės lė­šų.
Pa­ko­re­ga­vo sa­vi­val­dy­bės ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos pro­gra­mos prie­mo­nių pla­ną
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Klai­pė­dos sky­rius dar ko­vo mė­ne­sį re­ko­men­da­vo pa­ko­re­guo­ti Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos pro­gra­mą, mat ji esą la­biau pa­na­ši į ben­drų te­zių rin­ki­nį.
Ka­dan­gi An­ti­ko­rup­ci­jos pir­mi­nin­kas Ju­lius Ne­kra­šas po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo, pa­ko­re­guo­tą pro­gra­mą pa­gal STT raš­te iš­dės­ty­tas pa­sta­bas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Tu­mas.
Iš es­mės te­ko kon­kre­ti­zuo­ti prie­mo­nių pla­ną, su­de­ri­nant jį su pro­gra­mos nuo­sta­to­mis, kon­kre­ti­zuo­jant įvyk­dy­mo ter­mi­nus.
„Tas jū­sų pla­nas – pils­ty­mas iš tuš­čio į kiau­rą. Tik opo­zi­ci­ja sten­gia­si ir steng­sis at­ves­ti vi­sus į do­ros ke­lią, – de­kla­ra­ty­viai nu­si­tei­kęs kal­bė­jo R. En­dri­kas, prie­kaiš­tau­da­mas ko­le­goms, kad per­ka ar ski­ria pi­ni­gus ne­ži­nia už ką. – Bal­suo­ki­me už nau­ją pla­ną, bet nie­kas ne­si­keis“.
Me­ras pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą dėl Men­de­no gat­vės
Nors Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­te GMP di­rek­to­rės pra­šy­mas tvar­ky­ti Men­de­no gat­vę, ku­ria šiuo me­tu in­ten­sy­viai zu­ja grei­to­sios au­to­mo­bi­liai, di­de­lio pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė, me­ras A. Kli­šo­nis Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­tei­kė pra­šy­mą Men­de­no gat­vę ke­lių ir gat­vių plėt­ros ir prie­žiū­ros pro­gra­mo­je pri­skir­ti E gru­pei, o tai reiš­kia, kad ji bus tvar­ko­ma anks­čiau, nei ki­tos pla­ne nu­ro­dy­tos gat­vės.
Men­de­no gat­vės 549 met­rai yra Plun­gės mies­to te­ri­to­ri­jo­je, dar 415 met­rų – Nau­so­džio se­niū­ni­jos plo­tuo­se. 286 m gat­vės pa­bai­ga yra žvy­ro dan­gos, šią at­kar­pą siū­lo­ma as­fal­tuo­ti pa­klo­jant 30 cm smė­lio ir 15 cm skal­dos pa­grin­dus, už­klo­jant 6 cm as­fal­to sluoks­niu.
R. En­dri­kas reiš­kė nuo­mo­nę, kad toks as­fal­to sluoks­nis bus per plo­nas, kai ims va­ži­nė­ti sun­kias­vo­riai au­to­mo­bi­liai, ta­čiau me­ras pa­aiš­ki­no, kad 6 cm as­fal­tas klo­tas ir Kal­niš­kių Ke­lio gat­vė­je, ku­ria sunk­ve­ži­miai rie­da į kar­je­rą.
Už­klau­sė apie bro­liu­kus ru­sus
Ta­ry­bos na­rys Aud­rius Mi­siū­nas pa­pra­šė dė­me­sio ir per­da­vė bro­liu­kų lat­vių lin­kė­ji­mus ir do­va­nas iš jų tra­di­ci­nės mies­to šven­tės, ku­rio­je da­ly­va­vo ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.
A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė iš­reiš­kė no­rą pa­kal­bė­ti ir apie bro­liu­kus ru­sus: bai­su, gir­di, kur įsi­vė­lė Plun­gės jau­ni­mas! Ar me­ras po to, kas įvy­ko Kras­no­gors­ke, kai į jau­ni­mo sto­vyk­lą at­vy­ko klu­bo „Nak­ti­niai vil­kai“ bai­ke­riai, ne­ža­da ini­ci­juo­ti Plun­gės part­ne­rys­tės su­tar­ties su Kras­no­gors­ku pri­stab­dy­mo?
Me­ras A. Kli­šo­nis pri­si­pa­ži­no lau­kęs pa­na­šaus klau­si­mo ir tam ruo­šę­sis, tuo la­biau, kad vie­ną sa­vai­tę te­ko ga­na daž­nai ta te­ma kal­bė­ti per įvai­rias ži­niask­lai­dos prie­mo­nes.
„Dar 2014 me­tais, po Ru­si­jos ag­re­si­jos Uk­rai­no­je, krei­piau­si į Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją dėl re­ko­men­da­ci­jų ir ga­vau at­sa­ky­mą, kad dvie­jų mies­tų part­ne­rys­tė yra ska­tin­ti­na. Da­bar vėl krei­piau­si į Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, ku­ri spren­džia Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mus. Kai tik gau­siu re­ko­men­da­ci­jas, jas pa­vie­šin­siu“, – pa­ža­dė­jo me­ras.
A. Kli­šo­nis ste­bė­jo­si, kad kar­tais kai ku­rie gar­siai kal­ban­tys po­li­ti­kai te­ma­to tik bal­ta ir juo­da, o juk gy­ve­ni­me yra ir ki­tų spal­vų.
Me­ras kal­bė­jo, kad pa­ty­čios Lie­tu­vo­je yra skau­di te­ma. Skau­du, kai trem­ti­nių ka­pų tvar­ky­ti iš­vy­kęs jau­ni­mas va­di­na­mas Lie­tu­vos pa­trio­tais, o da­ly­va­vęs jau­ni­mo va­sa­ros sto­vyk­lo­je – vos ne Lie­tu­vos iš­da­vi­kais!
„Ko­dėl nie­kur ne­bu­vo pa­vie­šin­ta, kad Plun­gės jau­ni­mas per Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo – Vals­ty­bės die­ną – Kras­no­gors­ke, iš­sklei­dęs tri­spal­vę, gie­do­jo Lie­tu­vos him­ną? Bai­ke­rių, ku­rie dviem mi­nu­tėms pa­si­ro­dė sto­vyk­lo­je, pa­si­sa­ky­mas jų gim­tą­ja kal­ba mū­sų vai­kams bu­vo mi­ni­ma­lus, nes iš 7 jau­nuo­lių tik vie­nas šiek tiek su­pran­ta ru­siš­kai! Ką no­ri­me, tą ir ak­cen­tuo­ja­me, ta­čiau tik vie­na par­ti­ja Lie­tu­vo­je tuo pa­si­nau­do­jo!“ – sa­kė me­ras ir kaip pa­dė­ką už Plun­gės „gar­si­ni­mą“ opo­zi­ci­jos at­sto­vei A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nei su tam tik­ra po­teks­te įtei­kė ru­sų au­to­riaus M. Bul­ga­ko­vo kny­gą „Šuns šir­dis“.
Pa­si­sa­ky­ti pa­no­ro ir Aud­rius Mi­siū­nas, ku­ris ak­cen­ta­vo, jog su­ti­ko daug Ru­si­jos pi­lie­čių, ku­rie yra po­zi­ty­vūs ir iš­si­la­vi­nę žmo­nės, no­rin­tys iš­lai­ky­ti drau­giš­kus san­ty­kius su ša­lies kai­my­nais.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama