Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kai­mas kai­mui ne­ly­gu

Spa­lio 16 die­ną vy­ku­sia­me Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je dis­ku­tuo­ta apie in­ves­ti­ci­jų pa­si­skirs­ty­mą tarp kai­miš­kų­jų se­niū­ni­jų, jų ne­to­ly­gu­mus ir ypa­tu­mus ver­ti­nant pa­gal įgy­ven­din­tus me­lio­ra­ci­jos pro­jek­tus, gau­tą ES pa­ra­mą bei Vie­tos veik­los gru­pės ir ben­druo­me­nių pro­jek­tus. Aki­vaiz­du, kad kai­mas kai­mui ne­ly­gu. La­bai daug kas pri­klau­so nuo vie­tos gy­ven­to­jų ak­ty­vu­mo.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Da­lia Ud­rie­nė in­for­ma­vo, jog nuo 2005 me­tų, da­ly­vau­jant ES fi­nan­suo­ja­mo­se pro­gra­mo­se, mū­sų ra­jo­ne į me­lio­ra­ci­jos in­fra­struk­tū­ros tech­ni­nę būk­lę, už­bai­gus šiuo me­tu vyk­do­mus pro­jek­tus, bus in­ves­tuo­ta 2 652 890,12 Eur. Per 2005–2019 me­tus bus įvyk­dy­ti 7 pro­jek­tai.
Pa­gir­ti­na, kad ra­jo­ne prieš me­tus su­si­kū­rė trys me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių nau­do­to­jų aso­cia­ci­jos: „Ža­lio­ji Lie­pu­pė“, ku­rios na­riai yra iš Did­vy­čių ir Ša­tei­kių ka­dast­ro vie­to­vių, bei me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių nau­do­to­jų aso­cia­ci­jos „Aje­ry­nė“ ir „Alks­nos“, ku­rių na­riai yra iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ka­dast­ro vie­to­vės. Šios trys me­lio­ra­ci­jos sis­te­mų nau­do­to­jų aso­cia­ci­jos 2016 m. pa­va­sa­rį pa­tei­kė pa­raiš­kas ES pa­ra­mai gau­ti. Įgy­ven­di­nus vi­sus pro­jek­tus, įskai­tant ir šiuo me­tu vyk­do­mus, iš vi­so bus re­konst­ruo­ta 123 km grio­vių, dau­giau kaip 140 pra­lai­dų, til­tų, liep­tų ar greit­vie­čių, 986 žio­tys, 14 km dre­na­žo rink­tu­vų ir 38 km sau­sin­tu­vų.
D. Ud­rie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad lė­šos me­lio­ra­ci­jai tarp se­niū­ni­jų pa­si­skirs­tė la­bai ne­to­ly­giai: Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jai ten­ka 32 pro­cen­tai, Bab­run­go sen. – 19 proc., Nau­so­džio sen. – 15 proc., Žli­bi­nų sen. – 10 proc., Ša­tei­kių ir Ku­lių sen. – po 9 proc., Pla­te­lių sen. – 3 proc., Al­sė­džių sen. – 2 proc., Stal­gė­nų sen. – 1 proc. Me­lio­ra­ci­jos pro­jek­tai vi­sai ne­pa­lie­tė Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je esan­čių že­mių. Kal­bė­ta, jog nė­ra bū­ti­ny­bės me­lio­ruo­ti kal­vo­tų ir sau­sų vie­to­vių.
Me­lio­ra­ci­jos sis­te­mų at­nau­ji­ni­mu la­biau su­in­te­re­suo­ti tu­rė­tų bū­ti ūki­nin­kai, ta­čiau ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė pa­ste­bė­jo, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai ge­riau ma­to ben­drą vaiz­dą ir ži­no, kam ko la­biau rei­kia.
„Ta­čiau aso­cia­ci­jos ga­li re­konst­ruo­ti ir sau­sin­tu­vus, ku­rie yra po že­me, o Sa­vi­val­dy­bė – grio­vius. Ki­tų pro­gra­mų, skir­tų me­lio­ra­ci­jos sis­te­moms at­nau­jin­ti, nė­ra“, – pa­ste­bė­jo Že­mės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė D. Ud­rie­nė.
Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Pie­pa­lie­nė pa­tei­kė len­te­lę, ku­rio­je iš­dės­tė se­niū­ni­jas pa­sie­ku­sias ES in­ves­ti­ci­jas.
„Nau­jau­sia su­tar­tis – dėl Nar­vai­šių mo­kyk­los pri­tai­ky­mo. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sie­kia­my­bė – kad ir vie­tos ben­druo­me­nės, ir ver­slai kai­muo­se pra­dė­tų suk­tis“, – pa­ste­bė­jo Ž. Pie­pa­lie­nė.
Vie­tos veik­los gru­pės (VVG) vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Gra­ži­na Lu­ko­šie­nė in­for­ma­vo, kad mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­ti VVG vie­na pir­mų­jų ša­ly­je pa­skel­bė kvie­ti­mą teik­ti pa­raiš­kas gy­ve­ni­mo ko­ky­bei ge­rin­ti ir kai­mams at­nau­jin­ti. Pro­jek­tus pa­gal šį kvie­ti­mą ga­li vyk­dy­ti kai­muo­se vei­kian­čios vie­šo­sios ar Sa­vi­val­dy­bės įstai­gos, kai­mo ben­druo­me­nės ar ki­tos kai­mų ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos.
Į kvie­ti­mą at­si­šau­kė Prū­sa­lių ben­druo­me­nė „Lie­pu­pė“, ku­ri no­ri įreng­ti kai­me po­il­sio ir pra­mo­gų zo­ną, Se­na­mies­čio mo­kyk­la, ku­ri no­ri prie Kan­tau­čių sky­riaus re­konst­ruo­ti sta­dio­ną, kad šis tik­tų tiek mo­kyk­los, tiek vie­tos ben­druo­me­nės reik­mėms, Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tras, ku­ris iš­reiš­kė no­rą pri­tai­ky­ti pa­sta­tą ben­druo­me­nės po­rei­kiams, Var­ka­lių ben­druo­me­nė, ku­ri no­rė­tų įkur­ti ben­druo­me­nės na­mus, bei Al­sė­džių ben­druo­me­nė – Žvė­ri­ny­čiai su­tvar­ky­ti.
Pra­ėjus il­gą pro­jek­tų ver­ti­ni­mų ir tin­ka­mu­mo fi­nan­suo­ti pro­ce­dū­rą, pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą pir­mu­mo tei­sę tu­ri „Lie­pu­pės“ ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los pa­raiš­kos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama