Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Iš­kil­min­ga­me po­sė­dy­je – jaut­rus Gar­bės pi­lie­tės pri­si­pa­ži­ni­mas

Iš­kil­min­ga­me po­sė­dy­je – jaut­rus Gar­bės pi­lie­tės pri­si­pa­ži­ni­mas

Bir­že­lio 17 die­ną Ogins­kio rū­muo­se įvy­ko iš­kil­min­gas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Gar­bių sve­čių aki­vaiz­do­je Plun­gės gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos už il­ga­me­tę lab­da­rin­gą veik­lą su­teik­tos vai­kų glo­bos agen­tū­ros „Cy­ru­lis“ įkū­rė­jai Van­dai Ben­do­rie­nei. Po­sė­džio me­tu taip pat pa­dė­ko­ta aukš­tų re­zul­ta­tų kul­tū­ros ir me­no sri­ty­se pa­sie­ku­siems plun­giš­kiams.

Iš­kil­min­gą po­sė­dį pra­dė­jęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis nuo­šir­džiai pa­si­džiau­gė sa­lė­je ma­ty­da­mas to­kį di­de­lį bū­rį Plun­gės bi­čiu­lių ir sve­čių.
Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­nęs Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys pri­mi­nė, kad šie­met mies­to šven­tė ne­ei­li­nė dėl dvie­jų svar­bių su­kak­čių: su­ėjo 445 me­tai, kaip Plun­gė pir­mą kar­tą bu­vo pa­mi­nė­ta ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se, bei 225 me­tai, kai mies­tui su­teik­tos Mag­de­bur­go tei­sės. Nau­do­da­ma­sis pro­ga, J. Var­ka­lys pa­svei­ki­no mies­to sve­čius, esa­mus ir bū­si­mus Plun­gės gar­bės pi­lie­čius, ku­rie sa­vo dar­bais gar­si­na mū­sų mies­tą pa­sau­ly­je. Kraš­tie­čiams lin­kė­jo dar­nos ir vie­ny­bės gra­ži­nant Plun­gės mies­tą ir vi­są kraš­tą, o šven­tės da­ly­viams – pa­ki­lios nuo­tai­kos ir ge­ro oro.
Me­ras A. Kli­šo­nis pa­žy­mė­jo, jog per Mies­to šven­tę ap­žvel­gia­mi svar­biau­si pra­ėju­sių me­tų dar­bai ir įvy­kiai. Me­ras iš­sky­rė kar­tu su Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­da Plun­gė­je su­reng­tus Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės ren­gi­nius, klu­bo „Lions“ veik­lą, ku­ri su­tei­kia plun­giš­kiams ga­li­my­bę pri­si­dė­ti prie klu­bo ini­cia­ty­vų ir bū­ti nau­din­giems su­tei­kiant pa­ra­mą tiems, kam jos la­biau­siai rei­kia, taip pat klu­bo ROTARY ini­cia­ty­vą iš­va­ly­ti per mies­tą te­kan­tį Bab­run­gą, Pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos sie­kį pri­trauk­ti į Plun­gę kuo dau­giau in­ves­ti­ci­jų ir su­kur­ti nau­jų dar­bo vie­tų, Plun­giš­kių drau­gi­jos veik­lą or­ga­ni­zuo­jant My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lius ir sau­gant M. K. Čiur­lio­nio at­mi­ni­mą. Me­ras dė­ko­jo ir vie­tos po­li­ti­kams – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai – už nuo­šir­džią pa­gal­bą ren­giant ir pri­imant ra­jo­nui svar­bius spren­di­mus.
„Plun­gė bu­vo, yra ir bus ak­ty­vių žmo­nių mies­tas“, – pa­žy­mė­jo me­ras A. Kli­šo­nis ir net sep­ty­nio­mis už­sie­nio kal­bo­mis – vo­kiš­kai, lat­viš­kai, ru­siš­kai, če­kiš­kai, len­kiš­kai, šve­diš­kai, es­tiš­kai – pa­svei­ki­no į mū­sų mies­to šven­tę at­vy­ku­sias Plun­gės mies­tų part­ne­rių de­le­ga­ci­jas.
Plun­gės rai­dą trum­pai ap­žvel­gu­si is­to­ri­jos moks­lų dak­ta­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad plun­giš­kiai iš­sau­go­jo že­mai­čių kal­bą, sak­ra­li­nį ir dva­rų pa­vel­dą, iš­au­gi­no ne­ma­žai Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tų as­me­ny­bių.
Iš­kil­min­ga­me po­sė­dy­je pir­mą kar­tą po il­go lai­ko­tar­pio pa­dė­ko­ta žmo­nėms, sa­vo dar­bu nu­si­pel­niu­siems me­nui ir kul­tū­rai. Pa­dė­kos ir pi­ni­gi­nės pre­mi­jos bu­vo skir­tos Plun­gės kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo te­at­ro „Sau­la“ re­ži­sie­riui Ro­mui Ma­tu­liui ir re­ži­sie­rei Si­gi­tai Ma­tu­lie­nei – už sva­rų in­dė­lį į te­at­ro tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą, kū­ry­biš­ką ir pro­fe­sio­na­lią veik­lą, aukš­tus te­at­ro „Sau­la“ pa­sie­ki­mus Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, Plun­gės KC vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos „Ma­ža­sis su­var­tu­kas“ va­do­vei Ilo­nai Bal­ti­kaus­kai­tei – už šo­kio tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą ir aukš­tus ko­lek­ty­vo pa­sie­ki­mus na­cio­na­li­niuo­se bei tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se, Plun­gės KC vai­kų ir jau­ni­mo šo­kių an­sam­blio va­do­vėms So­na­tai Kaz­laus­ky­tei ir Eg­lei Nor­ke­vi­čiū­tei-No­vo­ruc­kie­nei – už reikš­min­gą kū­ry­bi­nę veik­lą, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei Lai­mai Jun­du­lie­nei – už pra­smin­gą pe­da­go­gi­nę veik­lą ir aukš­tus auk­lė­ti­nių pa­sie­ki­mus įvai­riuo­se kon­kur­suo­se, Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­jos, ino­va­ci­jų ir mo­ky­mo cen­tro ve­dė­jai Vir­gi­ni­jai Liu­ti­kai­tei – už ak­ty­vią kū­ry­bi­nę veik­lą ir ino­va­ty­vių pro­jek­tų ren­gi­mą, bib­lio­te­kos dai­li­nin­kei fo­to­gra­fei Kris­ti­nai Pau­laus­kai­tei – už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę švie­tė­jiš­ką veik­lą ir fo­to­gra­fi­jos me­no sklai­dą, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus kul­tū­ri­nės veik­los va­dy­bi­nin­kei Lo­re­tai Ge­dei­kie­nei – už edu­ka­ci­nių pro­gra­mų ren­gi­mą ir sklai­dą.
Me­ras A. Kli­šo­nis pri­mi­nė, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šių me­tų ko­vo 30 die­ną pri­ėmė spren­di­mą Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti lab­da­rin­gos „Cy­ru­lio“ veik­los pra­di­nin­kei, so­cia­li­nio sau­gu­mo ra­jo­ne or­ga­ni­za­to­rei, Plun­gės ry­šių su Šve­di­ja ini­cia­to­rei plun­giš­kei Van­dai Ben­do­rie­nei.
Ji – Plun­gė­je gi­mu­si, au­gu­si, dir­bu­si ir dir­ban­ti, sa­vo veik­lai at­si­da­vu­si mak­si­ma­liai at­sa­kin­ga mo­te­ris, ku­rios įsteig­tai vai­kų glo­bos agen­tū­rai „Cy­ru­lis“ šie­met su­ka­ko 20 me­tų. Per tuos me­tus die­nos cen­trą lan­kė per 800 vai­kų, ku­riems „Cy­ru­lis“ pa­li­

ko ne­iš­dil­do­mą ge­ru­mo įspau­dą šir­dy­se.
Plun­gės gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jo­mis pa­puoš­ta V. Ben­do­rie­nė sa­kė, jog jau­čia­si lyg per eg­za­mi­ną, kai ten­ka sto­vė­ti prieš tarp­tau­ti­nę ko­mi­si­ją. Pir­miau­sia ji pa­dė­ko­jo sa­vo glo­bė­jams, ku­rie ją – vos po­ros mė­ne­sių kū­di­kį – pri­ėmė į sa­vo šei­mą, po to – sa­vo šei­mai: vy­rui, vai­kams ir anū­kams.
„Ma­no glo­bė­jas Bro­nis­lo­vas Ged­vi­las pats au­go naš­lai­čių prie­glau­do­je. At­si­me­nu jo il­gus pa­sa­ko­ji­mus, kiek mei­lės ku­ni­gaikš­tie­nė Ogins­kie­nė sky­rė naš­lai­čių prie­glau­dos vai­kams. No­ras at­si­ly­gin­ti gy­ve­ni­mui pa­ska­ti­no ma­ne im­tis lab­da­rin­gos veik­los. Esu dė­kin­ga tiems, ku­rie bu­vo­te ir esa­te ša­lia. Dė­ko­ju bi­čiu­liams šve­dams už 18 me­tų drau­gys­tę su „Cy­ru­liu“. Tei­sy­bę pa­sa­kius, no­rė­jau, kad šian­dien ma­no vie­to­je bū­tų ki­tas žmo­gus, nes ge­rų žmo­nių Plun­gės ra­jo­ne yra daug“, – kal­bė­jo V. Ben­do­rie­nė.
Plun­gės gar­bės pi­lie­tę pir­mie­ji pa­svei­ki­no jos „cy­ru­liu­kai“, Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ire­na Šiau­lie­nė, Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio mo­kyk­los mo­ky­to­jos Ro­ma Bu­žie­nė ir Da­nu­tė Ar­da­vi­čie­nė, „Šiau­lių ban­ko“ at­sto­vė Ra­sa Šal­kaus­kie­nė, Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras Gied­rius Sur­plys, Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas ir jo pa­dė­jė­ja Dai­na Mar­ti­šie­nė, Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, ilgametė draugė Agnetė Lazauskienė bei svainė Vida Mickuvienė.
„Mums di­de­lė gar­bė bū­ti ša­lia ta­vęs, ma­ma! – sa­kė V. Ben­do­rie­nės vai­kai Au­re­li­ja, Ma­rius ir Ri­man­tas, at­ėję pa­svei­kin­ti kar­tu su tė­vu Ri­man­tu Ben­do­riu­mi. – Tu vi­sa­da sie­kei pa­dė­ti, ne­lauk­da­ma, kol kas už tai at­ly­gins“.
Plun­gės mies­to gar­bės pi­lie­tę V. Ben­do­rie­nę ir vi­sus plun­giš­kius su tra­di­ci­ne mies­to šven­te pa­svei­ki­no ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama