Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Dis­ku­si­jos dėl 286 met­rų gat­vės – be re­zul­ta­tų

Dis­ku­si­jos dėl 286 met­rų gat­vės – be re­zul­ta­tų

Į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Aud­rių Kli­šo­nį krei­pė­si Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė, ku­ri at­krei­pė dė­me­sį į pras­tą Men­de­no gat­vės būk­lę.

Dėl re­konst­ruo­ja­mos J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės GMP bri­ga­dos, sku­bė­da­mos į iš­kvie­ti­mus, pri­vers­tos va­žiuo­ti Men­de­no gat­ve.
GMP di­rek­to­rė R. Mon­čie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad Men­de­no gat­vė, ypač ga­li­nė jos at­kar­pa, ku­ria ten­ka va­žiuo­ti į Kal­niš­kių Ke­lio gat­vę, yra ypač pra­stos būk­lės. Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka daž­niau re­mon­tuo­ti GMP au­to­mo­bi­lius. Va­žiuo­jant blogu ke­liu, gaiš­ta­mas bran­gus lai­kas, me­di­kai, to ne­no­rė­da­mi, vė­luo­ja su­teik­ti pa­cien­tams sku­bią pa­gal­bą.
„Pra­šo­me kuo sku­biau su­tvar­ky­ti Men­de­no gat­vę ar šios gat­vės at­kar­tą“, – pa­pra­šė GMP di­rek­to­rė R. Mon­čie­nė. Jos pra­šy­mas pa­teik­tas Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to, ku­riam pir­mi­nin­kau­ja To­mas Rau­dys, na­riams.
Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė As­ta Stan­ku­vie­nė in­for­ma­vo, kad Men­de­no gat­vės pa­bai­ga – 286 met­rai – yra žvy­ro dan­gos. No­rint su­for­muo­ti šios gat­vės at­kar­pos pa­grin­dus, ša­li­ke­lės grio­vius, nuo­va­žas, van­dens su­rin­ki­mo sis­te­mą ir pa­klo­ti 6 cen­ti­met­rų storio as­fal­to dan­gą, pre­li­mi­na­riai rei­kė­tų 86 tūks­tan­čių eu­rų.
„Ta­čiau tuo ke­liu va­žiuos ir kro­vi­ni­nis trans­por­tas, to­dėl klo­ti as­fal­tą nė­ra pra­smės, nes jį grei­tai iš­lau­žys. Ge­riau žvy­ruo­ti“, – reiš­kė nuo­mo­nę ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas.
„Apie J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės re­konst­ruk­ci­ją ži­no­jo­me iš anks­to, ir tu­rė­jo­me lai­ko tam pa­si­ruoš­ti. Bu­vo siū­ly­mas, prieš pra­de­dant šios gat­vės re­konst­ruk­ci­ją, su­tvar­ky­ti gre­tu­ti­nes jun­gia­mą­sias gat­ves, bet Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ki­lo di­de­lis pa­si­prie­ši­ni­mas“, – pri­mi­nė prie­šis­to­rę T. Rau­dys.
„Še­ši cen­ti­met­rai storio as­fal­to – per ma­žai. Plo­nai už­te­pę, var­gu ar be­no­rė­si­me grįž­ti su re­mon­tu į tą pa­čią vie­tą“, – svars­tė ko­mi­te­to na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė.
„Ma­nau, kad rei­kia tvar­ky­ti vi­są Men­de­no gat­vę, ta­čiau tuo­met, kai bus sta­to­mas spor­to kom­plek­sas“, – svars­tė R. En­dri­kas.
„Jei jau tvar­ky­ti, tai ge­riau iš kar­to vi­są“, – il­gai ty­lė­jęs sa­vo nuo­mo­nę iš­reiš­kė ir ko­mi­te­to na­rys Ro­mas Re­mė­za.
Tuo pra­šy­mo svars­ty­mas ir pa­si­bai­gė. Ano­kia, gir­di, bė­da GMP ir ki­tiems au­to­mo­bi­liams tuos 286 met­rus nu­va­žiuo­ti žvy­ruo­ta dan­ga...

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama