Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

„Ataušk ir grįžk!“

Lap­kri­čio 21 die­ną Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai ap­ta­rė vie­ną ga­li­mą sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių tie­si­mo ar ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo bū­dą. Kaip in­for­ma­vo me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sei­me kei­čia­mi įsta­ty­mai ir, pa­na­šu, sa­vi­val­dy­bės ga­lės as­fal­tuo­ti gat­ves vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių part­ne­rys­tės bū­du. Kal­bant pa­pras­čiau, ran­go­vai pa­klo­tų as­fal­tą avan­su, ir po to at­gau­tų pi­ni­gus už pa­da­ry­tus dar­bus. Ne vi­siems ko­mi­te­to na­riams toks siū­ly­mas bu­vo prie šir­dies, o įsi­karš­čia­vęs Ro­ber­tas En­dri­kas de­monst­ra­ty­viai pa­si­ša­li­no iš po­sė­džio. „Ataušk ir grįžk!“ – pa­lin­kė­jo jam ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas To­mas Rau­dys.

Po­sė­dy­je, kal­bant apie as­fal­tuo­tų gat­vių ir ke­lių prie­žiū­rą, dar kar­tą bu­vo pri­si­min­ta, jog pa­gal eis­mo in­ten­sy­vu­mą ir ki­tus kri­te­ri­jus ke­liai su­skirs­ty­ti į tam tik­ras gru­pes. Tiek mies­te, tiek kai­mų se­niū­ni­jo­se iš­skir­tos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tos pri­ori­te­ti­nės gat­vės, ku­rias, jei tik tu­rė­tų pa­kan­ka­mai lė­šų, sa­vi­val­dy­bė tvar­ky­tų pir­miau­sia.
Ta­čiau ke­lin­ti me­tai tvar­ka to­kia, kad Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP) lė­šas rei­kia da­lin­ti per pu­sę: in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams ir gat­vių re­mon­to (ar as­fal­ta­vi­mo) dar­bams.
Jei bū­tų ga­li­ma gat­ves tvar­ky­ti vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių part­ne­rys­tės bū­du, tam tik­ras gat­ves bū­tų ga­li­ma su­tvar­ky­ti vie­nu ypu ar­ba tvar­ky­tis nuo­sek­liai, kas­met po tru­pu­tį.
„Tai ne­bū­tų pa­pil­do­ma naš­ta sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui, nau­do­tu­me tik KPPP lė­šas. Ta­čiau tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ko­kia su­ma ga­li­me ope­ruo­ti, iš­si­rink­ti, ko­kioms gat­vėms ar ke­liams teik­tu­me pir­me­ny­bę. Ne­pirk­ti iš ran­go­vo pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gos, ver­čiau tu­rė­ti pa­tiems pro­jek­tus ir pirk­ti tik dar­bus“, – pa­aiš­ki­no me­ras.
„Jo­kiu bū­du tam ne­ga­li­ma pri­tar­ti!“ – karš­čia­vo­si ko­mi­te­to na­rys R. En­dri­kas, ku­rio ma­ny­mu, ke­lių tvar­ky­mas mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je at­si­ei­na dvi­gu­bą kai­ną.
„Žiū­rė­ki­te į Kau­no pa­vyz­dį“, – siū­lė R. En­dri­kas.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas T. Rau­dys pa­pra­šė R. En­dri­ko po­sė­dy­je ne­už­si­im­ti po­li­ti­nė­mis de­kla­ra­ci­jo­mis, o su­grįž­ti prie te­mos.
„Kol pa­si­ruo­ši­me pro­jek­tus vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių part­ne­rys­tei, už­truks 2,5 me­tų. Jei tu ta­da me­ru bū­si, da­bar pri­ėmęs ati­tin­ka­mą spren­di­mą, ga­lė­si tu­rė­ti re­zul­ta­tą!“ – at­krei­pė R. En­dri­ko dė­me­sį A. Kli­šo­nis.
Su­si­ner­vi­nęs R. En­dri­kas pa­gra­si­no, kad ga­li iš­ei­ti. Kaip ta­rė, taip ir pa­da­rė.
„Ataušk ir grįžk“, – pa­lin­kė­jo pa­vy­mui ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Po­sė­dis tę­sė­si to­liau.
„Ge­res­nių ke­lių rei­kia, ki­tų da­ly­kų sa­vi­val­dy­bė ga­li at­si­sa­ky­ti“, – iš­reiš­kė nuo­mo­nę As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė.
„Ar iš tie­sų ran­go­vas, pa­da­ręs dar­bus, lauks pi­ni­gų 5 me­tus? Ar už tą lau­ki­mą dar­bai ne­pa­brangs? Ma­no su­pra­ti­mu, per bran­giai Plun­gė­je tvar­ky­ta Me­din­gė­nų gat­vė. Kam prie­mies­čio gat­vė­je rei­kia dvie­jų ša­li­gat­vių? Bus kaip Mo­lė­tuo­se: nau­jos gat­vės, nau­ji švies­tu­vai, o na­mai – už­kal­tais lan­gais“, – at­krei­pė dė­me­sį Ro­mas Re­mė­za.
„Pa­da­ry­ti vi­sa­da sun­kiau, nei ne­da­ry­ti nie­ko. Iš­klau­sy­ti – taip pat, ypač opo­zi­ci­jai. Jei R. En­dri­kas ma­no, kad kaž­kas va­gia, tu­ri ži­no­ti, kad va­gims yra tam tik­ra vie­ta. Tam ir yra įsta­ty­mai, kad jų bū­tų lai­ko­ma­si“, – svars­tė ir Ri­čar­das Jo­cys.
Kiek pa­dis­ku­ta­vę, ko­mi­te­to na­riai ap­si­spren­dė, kad dėl gat­vių ir ke­lių as­fal­ta­vi­mo sa­vi­val­dy­bė ap­si­eis be kon­sul­tan­tų pa­siū­ly­mų, už ku­riuos taip pat tek­tų su­si­mo­kė­ti. Kal­bė­ta, jog rei­kia ap­si­ri­bo­ti ir ruoš­tis tvar­ky­ti tik sim­bo­liu P1 pa­žy­mė­tas gat­ves ar ke­lius. Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, ir tuo­met tek­tų as­fal­tuo­ti 28 ki­lo­met­rus, o tai at­si­ei­tų apie 13 mi­li­jo­nų eu­rų!
„Ne­re­a­lu! Per daug...“ – svars­tė ko­mi­te­to na­riai, da­vę Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tams už­duo­tį at­lik­ti ­skai­čia­vi­mus, kiek ki­lo­met­rų dan­gos bū­tų ga­li­ma as­fal­tuo­ti mies­te, o kiek – kai­muo­se.
Nu­spręs­ta prie to pa­ties klau­si­mo grįž­ti per ki­to mė­ne­sio po­sė­dį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama