Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » A. Krau­lei­dis: „Nuo to­kių pro­fe­sio­na­lų ge­riau kuo to­liau“

A. Krau­lei­dis: „Nuo to­kių pro­fe­sio­na­lų ge­riau kuo to­liau“

Taip sa­ko Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Plun­gės sky­riaus va­do­vas Al­ber­tas Krau­lei­dis, ver­tin­da­mas pas­ta­rų­jų die­nų po­li­ti­nes ak­tu­a­li­jas, kai šios par­ti­jos sky­riai iš­reiš­kė nuo­mo­nę dėl par­ti­jos li­ki­mo ko­a­li­ci­jo­je su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS). Plun­gės so­cial­de­mok­ra­tų ver­dik­tas – ko­a­li­ci­ją su „vals­tie­čiai“ rei­kia nu­trauk­ti.

Kaip ver­ti­na so­cial­de­mok­ra­tų ko­a­li­ci­ją su „vals­tie­čiais“, sa­vo po­zi­ci­jas iš­reiš­kė 12 so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos sky­rių ša­ly­je. Kaip pra­ne­ša­ma, skai­čiai kol kas val­dan­čia­jai dau­gu­mai ne­pa­lan­kūs, nes 9 sky­riai pa­si­sa­kė už tai, kad so­cial­de­mok­ra­tai tu­rė­tų trauk­tis iš ko­a­li­ci­jos su LVŽS. Šią po­zi­ci­ją pa­lai­ko Aly­taus mies­to, Pa­lan­gos, Tel­šių, Ši­la­lės, Ma­ri­jam­po­lės, Va­rė­nos, Ute­nos, Vil­niaus ra­jo­no ir Plun­gės sky­riai. Vie­nin­te­lis Jo­na­vos ra­jo­nas kol kas pa­reiš­kė no­rą lik­ti ko­a­li­ci­jo­je, o Ak­me­nės ir Šir­vin­tų sky­riai siū­lo per­si­de­rė­ti ko­a­li­ci­jos su­tar­tį. So­cial­de­mok­ra­tų pre­zi­diu­mas sky­rių pa­pra­šė sa­vo ver­dik­tą pa­teik­ti iki rug­sė­jo 20-osios. Kai tai pa­da­rys vi­si sky­riai, ku­rių yra 61, bus šau­kia­ma par­ti­jos ta­ry­ba, ku­ri pri­ims ga­lu­ti­nį spren­di­mą, ar to­liau dirb­ti ko­a­li­ci­jo­je, ar per­ei­ti į opo­zi­ci­ją.
Plun­gės so­cial­de­mok­ra­tai tu­ri aiš­kią nuo­mo­nę ir mo­ty­vus, ko­dėl vis­gi jų par­ti­jai bū­tų ge­riau šiuo at­ve­ju dirb­ti opo­zi­ci­jo­je. Kaip pa­žy­mė­jo Plun­gės so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris Al­ber­tas Krau­lei­dis, pir­miau­sia ver­tin­ti rei­kė­tų iš­ky­lan­čios at­sa­ko­my­bės už pri­ima­mus spren­di­mus klau­si­mą. „50 proc. at­sa­ko­my­bės už pri­ima­mus spren­di­mus vis­gi kren­ta ant so­cial­de­mok­ra­tų pe­čių – juk esa­me ko­a­li­ci­jos part­ne­riai. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad žmo­nės ma­no, jog pri­si­de­da­me ir pa­lai­ko­me Sei­me pri­ima­mus spren­di­mus. Pra­džio­je, de­ran­tis dėl ko­a­li­ci­jos, „vals­tie­čių“ pro­gra­mi­nės nuo­sta­tos kaip ir ati­ti­ko kai­rių­jų ide­o­lo­gi­ją. De­ja, ma­to­me, kad re­a­lūs dar­bai ski­ria­si nuo to, kas bu­vo pla­nuo­ta pra­džio­je. Nie­kas ša­ly­je ne­si­kei­čia, tik dau­gė­ja vi­so­kių drau­di­mų, mo­kes­čiai di­dė­ja“, – sa­ko A. Krau­lei­dis. Plun­gės so­cial­de­mok­ra­tų pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, tarp jų par­ti­jos ir „vals­tie­čių“ ko­a­li­ci­jo­je ne­li­ko taip rei­ka­lin­go po­li­ti­nio ben­dra­vi­mo. Be to, A. Krau­lei­džio manymu, ir to­liau bū­nant ko­a­li­ci­jo­je su LVŽS, so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja ne­tu­rė­tų ypa­tin­gų per­spek­ty­vų at­ei­čiai, o ga­li­my­bė iš­lik­ti ko­a­li­ci­jo­je at­si­ras­tų tik per­žvel­gus ko­a­li­ci­jos su­tar­tį ir su­griež­ti­nus dar­bo drau­ge de­ry­bų są­ly­gas. So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ta­ry­ba, pa­sak A. Krau­lei­džio, pri­va­lės pa­teik­ti rim­tus ar­gu­men­tus, ko­dėl jų par­ti­jai reik­tų iš­lik­ti ko­a­li­ci­jo­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama