Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Kam ir kiek kai­na­vo vie­ta ta­ry­bo­je?

Pa­si­bai­gus rin­ki­mams par­ti­jos ofi­cia­liai pa­skel­bė, kas ir kiek joms pa­au­ko­jo pi­ni­gų rin­ki­mams. Tie­sa, ne vi­sos tai pa­da­rė, nes kai ku­rių par­ti­jų sky­riai ne­bu­vo sa­va­ran­kiš­ki ir au­ko­to­jų pi­ni­gai „plau­kė“ į ben­drą ka­ti­lą. Iš tų, ku­rie pa­skel­bė ata­skai­tas, aiš­ku, kad dau­giau­sia pi­ni­gų su­rin­ko Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TS-LKD) – 21 346,47 eu­ro, ma­žiau­siai – vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Plun­gės kraš­tas“ – 3200 eu­rų. Dos­niau­si au­ko­to­jai – Min­dau­gas Po­cius (6880,21 eu­ro) ir Aud­rius Kli­šo­nis (4470 eu­rų), ma­žiau­siai pa­au­ko­ta su­ma – 5 Eur (Ida­li­ja Al­mi­nie­nė). Bran­giau­siai vie­na kė­dė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je kai­na­vo TS-LKD (4269,29 eu­ro), ma­žiau­siai – Li­be­ra­lų są­jū­džiui (1700,35 eu­ro).

Nuo šių rin­ki­mų – dau­giau ga­lių me­rui

Iš­ei­da­ma se­no­sios su­dė­ties Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri pa­dė­ti pa­ma­tus nau­jos su­dė­ties ta­ry­bos dar­bui, ap­tar­ti ir pa­tvir­tin­ti nau­ją reg­la­men­tą, su­tei­kiant di­des­nes ga­lias pir­mą kar­tą tie­sio­giai žmo­nių iš­rink­tam me­rui. At­si­žvel­gę į šias ap­lin­ky­bes Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­si­nin­kai jau pa­ren­gė nau­ją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą.

Pyktis neketina, draugystę priims, o kaip bus iš tikrųjų?

Iš 31 950 Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių gy­ven­to­jų sa­vi­val­dy­bės me­ro ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re da­ly­va­vo kas tre­čias pi­lie­tis: rin­kė­jų ak­ty­vu­mas Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo 34,27 proc. Sek­ma­die­nį, apie 23 va­lan­dą, bai­gus skai­čiuo­ti bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius, pa­aiš­kė­jo, kad Plun­gės me­ru iš­rink­tas Aud­rius Kli­šo­nis. Už jį sa­vo bal­są ati­da­vė 6266 rin­kė­jai, už ki­tą kan­di­da­tę – As­tą Bei­er­le-Ei­gir­die­nę – 4537 rin­kė­jai.

Ko­vo­je dėl me­ro kė­dės mes­ta „sun­kio­ji ar­ti­le­ri­ja“

A. Kli­šo­nis kan­di­da­tę į me­rus pa­ra­gi­no pa­neig­ti tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją

Ke­lios die­nos prieš ant­rą­jį Sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mų tu­rą Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai ga­vo skra­ju­tę, pil­ną po­li­ti­nės re­kla­mos, ap­mo­kė­tos iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) Plun­gės sky­riaus rin­ki­mi­nės są­skai­tos. Skra­ju­tės tu­ri­nys, švel­niai ta­riant, su­glu­mi­no ne vie­ną žmo­gų: As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė at­vi­ru teks­tu aukš­ti­no sa­ve, pri­si­im­da­ma daug nuo­pel­nų, o kon­ku­ren­tui api­bū­din­ti nau­do­jo at­gra­sią re­to­ri­ką ir to­kius veiks­ma­žo­džius kaip „ar­do“, „nai­ki­na“ ir pan.
Kan­di­da­tas į Plun­gės sa­vi­val­dy­bės me­rus Aud­rius Kli­šo­nis sa­kė ap­gai­les­tau­jąs, kad kan­di­da­tė į me­rus ko­rek­tiš­kas var­žy­tu­ves dėl pos­to iš­kei­tė į ne­adek­va­tų kon­ku­ren­to puo­li­mą, ir A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nės veiks­mus ap­skun­dė Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai.

Ta­ry­bos su­dė­tis aiš­ki, me­rui – pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas

Sek­ma­die­nį mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai rin­ko vie­tos val­džią at­ei­nan­čiai ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai. Iš 8 po­li­ti­nių jė­gų ne­pa­si­se­kė tik par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, ku­ri, ga­vu­si 482 rin­kė­jų bal­sus, į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ne­be­pa­te­ko.
Me­rui iš­si­rink­ti bus rei­ka­lin­gas pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas. Ant­ra­me tu­re jė­gas iš­ban­dys li­be­ra­las Aud­rius Kli­šo­nis ir kon­ser­va­to­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė.

„Žmonių išreikštas pasitikėjimas įpareigoja“

Va­sa­rio 6 die­ną Plun­gė­je lan­kė­si Sei­mo na­rys Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Kar­tu su mū­sų sa­vi­val­dy­bės me­ru Aud­riu­mi Kli­šo­niu, jo pa­ta­rė­ju Gin­tau­tu Vait­ke­vi­čiu­mi, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju Čes­lo­vu Ker­paus­ku pa­bu­vo­jo Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je, su­si­ti­ko su ra­jo­no ben­druo­me­nių ak­ty­vis­tais, ap­lan­kė Ša­tei­kių se­niū­ni­ją, il­go­kai dis­ku­ta­vo su ben­dro­vės „Lit­nag­lis“ dar­buo­to­jais. Aki­vaiz­du, kad žmo­nės iš vie­tos val­džios ti­ki­si pro­tin­gų, ūkiš­kų ir nau­dą vi­suo­me­nei ne­šan­čių spren­di­mų, ta­čiau me­tas ir pa­tiems žmo­nėms ap­si­spręs­ti, ką ko­vo 1 die­ną rinks į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ir į me­ro pos­tą, kuo ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti, kad vė­liau ne­tek­tų nu­si­vil­ti. Sei­mo na­rys E. Gent­vi­las agi­ta­vo bal­suo­ti už 26 nu­me­riu pa­žy­mė­tą są­ra­šą, o tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se rink­ti A. Kli­šo­nį. „Me­ro dar­bas yra kū­ry­ba. Žmo­nių iš­reikš­tas pa­si­ti­kė­ji­mas įpa­rei­go­ja ir lei­džia nu­veik­ti daug ge­rų dar­bų. Me­ras tu­ri kal­bė­tis su žmo­nė­mis ir ras­ti rei­ka­lin­gus spren­di­mus. Džiau­giau­si šian­dien, klau­sy­da­ma­sis jū­sų dia­lo­go. Ti­kiuo­si, kad Plun­gės sa­vi­val­dy­bės rei­ka­lai, va­do­vau­jant A. Kli­šo­niui, smar­kiai pa­ju­dės į prie­kį, ir jei Plun­gės ta­ry­bo­je da­bar yra 9 li­be­ra­lai, tai po šių rin­ki­mų jų bus dar dau­giau“, – pa­žy­mė­jo E. Gent­vi­las.

Kuo 2015-ųjų biu­dže­tas skir­sis nuo 2014 me­tų biu­dže­to?

Sau­sio 27 die­ną sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio, me­ro pa­va­duo­to­jo Min­dau­go Jur­čiaus ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Al­ber­to Krau­lei­džio su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rios pa­grin­di­nė te­ma – šių me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas ir pa­grin­di­niai jo for­ma­vi­mo prin­ci­pai, ga­li­mi pa­pil­dy­mai ir pa­kei­ti­mai. Pir­mie­ji ra­jo­no val­džios as­me­nys pa­si­džiau­gė, kad 2014-uo­sius sa­vi­val­dy­bei pa­vy­ko baig­ti op­ti­mis­ti­ne nuo­tai­ka. Biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jai gruo­dį su­lau­kė at­ly­gi­ni­mo už pas­ku­ti­nį me­tų mė­ne­sį dar li­tais, to­dėl nau­jų me­tų pra­džia at­ėjo be di­des­nių stre­sų, ir sau­sis, kaip pa­juo­ka­vo me­ras, nė­ra vi­siš­kai sau­sas.

Ne­kra­šą kei­čia... Ne­kra­šas

2014 m. pa­si­nai­ki­nu­si Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų są­jun­ga šiek tiek su­grio­vė šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Plun­gės sky­riaus va­do Vis­val­do Ne­kra­šo pla­nus: te­ko sku­biai su­kurp­ti nau­ją or­ga­ni­za­ci­ją (vi­suo­me­ni­nį rin­ki­mų ko­mi­te­tą „Plun­gės kraš­tas“) ir stai­giai pa­si­rū­pin­ti, kad ja­me at­si­ras­tų bent 15 na­rių, no­rint da­ly­vau­ti ko­vo 1 d. įvyk­sian­čiuo­se Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se.

Gra­žiai pa­baig­sim – gra­žiai pra­dė­sim!

Me­tams bai­gian­tis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir me­ro pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Jur­čius su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je ap­žvel­gė, kas jau nu­veik­ta, kas vyks­ta šio­mis die­no­mis ir kas pla­nuo­ja­ma at­ei­nan­tiems me­tams.

Kur pa­suks są­jun­gos, ku­riai Plun­gė­je va­do­va­vo V. Ne­kra­šas, na­riai?

Lap­kri­čio 29 die­ną pen­kio­li­ka me­tų gy­va­vu­si Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų są­jun­ga (LSDS) nu­trau­kė sa­vo veik­lą. Di­de­lį sta­žą tu­rin­tys šios są­jun­gos na­riai ne­at­si­sa­ko po­li­ti­nių am­bi­ci­jų ir sa­vi­val­dos rin­ki­mus pla­nuo­ja štur­muo­ti su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Įdo­mu, kaip pa­si­elgs Plun­gės so­cial­de­mok­ra­tų są­jun­gos, ku­riai va­do­va­vo me­di­ko iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Vis­val­das Ne­kra­šas, na­riai?

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama