Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Gra­žiai pa­baig­sim – gra­žiai pra­dė­sim!

Me­tams bai­gian­tis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir me­ro pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Jur­čius su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je ap­žvel­gė, kas jau nu­veik­ta, kas vyks­ta šio­mis die­no­mis ir kas pla­nuo­ja­ma at­ei­nan­tiems me­tams.

Kur pa­suks są­jun­gos, ku­riai Plun­gė­je va­do­va­vo V. Ne­kra­šas, na­riai?

Lap­kri­čio 29 die­ną pen­kio­li­ka me­tų gy­va­vu­si Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų są­jun­ga (LSDS) nu­trau­kė sa­vo veik­lą. Di­de­lį sta­žą tu­rin­tys šios są­jun­gos na­riai ne­at­si­sa­ko po­li­ti­nių am­bi­ci­jų ir sa­vi­val­dos rin­ki­mus pla­nuo­ja štur­muo­ti su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Įdo­mu, kaip pa­si­elgs Plun­gės so­cial­de­mok­ra­tų są­jun­gos, ku­riai va­do­va­vo me­di­ko iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Vis­val­das Ne­kra­šas, na­riai?

Šim­tas die­nų, kai nau­ja ko­a­li­ci­ja va­do­vau­ja ra­jo­nui

Lap­kri­čio 26-oji bu­vo 105 die­na, kai prie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­ro sto­jo nau­jas me­ras ir ki­ta po­li­ti­nė ko­a­li­ci­ja. Ta pro­ga Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. Sa­ko­ma, kad po pir­mo šim­to die­nų vi­si, kas tik no­ri ką pa­sa­ky­ti, tu­ri mo­ra­li­nę tei­sę drą­siai kri­ti­kuo­ti val­džią. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­ža­dė­jo kas dvi tris sa­vai­tes per ži­niask­lai­dą at­si­skai­ty­ti gy­ven­to­jams, kas nu­veik­ta ra­jo­no la­bui ir su ko­kiais iš­šū­kiais ten­ka su­si­dur­ti.

Po­li­ti­ko­je nuo drau­gys­tės iki ne­apy­kan­tos – vie­nas žings­nis

La­bai tra­pus rei­ka­las yra po­li­ti­nė drau­gys­tė: šian­dien ko­le­ga ga­li bū­ti ko­a­li­ci­jos part­ne­ris, o ryt – ar­šus opo­nen­tas. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je vi­sais lai­kais be­veik vi­sos po­li­ti­nės jė­gos no­ri ne­no­ri tu­rė­jo drau­gau­ti su ki­tais į ta­ry­bą pa­te­ku­siais po­li­ti­niais part­ne­riais, ta­čiau toks įspū­dis, kad san­ty­kiai nie­kaip ne­si­klos­to tarp li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių, ypač – pas­ta­ruo­ju me­tu, po vie­tos val­džios per­ver­smo. Žai­bais tran­ky­ta­si ir per spa­lio 30 die­ną vy­ku­sį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį.

„Rei­kia nu­si­lau­žy­ti ra­gus ir nu­si­im­ti ka­rū­nas“

Trukt už va­džių, vėl iš pra­džių. Pri­jung­ti Plun­gės trum­pa­lai­kės glo­bos cen­trą prie so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ar ne? Po to, kai pra­ėju­sį mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šiam spren­di­mui ne­pri­ta­rė, klau­si­mas „grį­žo“ į ko­mi­te­tus. Tie­sa, ne į vi­sus.

„Tas, ku­ris kal­ti­na mus ne­si­rū­pi­ni­mu, pats tai da­rė“

Po ne­se­niai ra­jo­no ir res­pub­li­ki­nė­je spau­do­je pa­si­ro­džiu­sių Tė­vy­nės sąjungos–Lietuvos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kės As­tos Bei­er­le-Ei­gir­die­nės už­sa­ko­mų­jų rin­ki­mi­nių straips­nių, ku­riuo­se nau­jo­ji val­džia kal­ti­na­ma ne­si­rū­pi­ni­mu ra­jo­no so­cia­li­niais rei­ka­lais, me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ra­jo­no žur­na­lis­tams pa­tei­kė prie­šin­gą in­for­ma­ci­ją: „Tai bu­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė pa­ti ak­ty­viai prie­ši­no­si ir pra­šė ta­ry­bos na­rių ne­pri­tar­ti spren­di­mams, ku­riais sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jo­se bū­tų įsteig­ti so­cia­li­nių dar­buo­to­jų eta­tai. Jei aš me­luo­ju, te­gul ji duo­da ma­ne į teis­mą“. Anot me­ro, sie­kia­ma, kad šias vie­ni­šiems as­me­nims, ne­įga­lie­siems ir vien­kie­miuo­se gy­ve­nan­tiems se­ne­liams rei­ka­lin­gas pa­slau­gas bū­tų ga­li­ma teik­ti ne tik mies­te, bet ir vi­so­se se­niū­ni­jo­se, to­dėl jam mes­ti kal­ti­ni­mai yra ne­pa­grįs­ti: „Tas, ku­ris kal­ti­na mus ne­si­rū­pi­ni­mu, pats tai da­rė“.

Per­mai­nos ta­ry­bo­je tę­sis

Pas­ku­ti­nia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je vie­to­je į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tą pa­skir­to so­cial­de­mok­ra­to Al­ber­to Krau­lei­džio ir į me­ro pa­ta­rė­jus per­ėju­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo Gin­tau­to Vait­ke­vi­čiaus at­ėjo dvi nau­jos ta­ry­bos na­rės – Ma­rė Va­lai­tie­nė ir Ire­na Tau­čie­nė. Ta­čiau rug­sė­jo 25-osios po­sė­dy­je nu­ma­to­mas dar vie­nas ta­ry­bos na­rių per­si­ri­kia­vi­mas.

Slap­tu bal­sa­vi­mu į pa­va­duo­to­jo pos­tą su­grą­žin­tas Č. Ker­paus­kas

Rug­sė­jo 4 die­ną po­sė­džia­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, sa­vo dar­bot­var­kė­je tu­rė­ju­si ke­lio­li­ka klau­si­mų, „pra­si­su­ko“ per pus­an­tros va­lan­dos. At­si­ra­dus nau­joms ta­ry­bos na­rėms, įvai­rių ko­mi­te­tų su­dė­čių pa­kei­ti­mams bu­vo pri­tar­ta be di­des­nių dis­ku­si­jų, o ki­ti klau­si­mai taip pat pa­tvir­tin­ti be rim­tes­nių gin­čų. Kiek il­giau tru­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­sky­ri­mas, nes tam rei­kė­jo slap­to bal­sa­vi­mo.

Šį kar­tą val­džios per­ver­smas Plun­gė­je – kaip iš na­tų

Me­ro pa­rei­gas ėju­sio Al­bi­no Kli­mo po­li­ti­nio svo­rio jo kė­dė vie­ną die­ną ne­at­lai­kė ir triukš­min­gai griu­vo nu­vers­da­ma ir ša­lia sto­vin­čias Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vių kė­des... Taip trum­pai ga­li­ma api­bū­din­ti rug­pjū­čio 14 die­nos įvy­kius Sa­vi­val­dy­bė­je, kai per ge­rą pus­die­nį bu­vo at­lik­tos vi­sos rei­ka­lin­gos val­džios pa­kei­ti­mo pro­ce­dū­ros. Po šios po­li­ti­nės griū­ties iš bu­vu­sios val­dan­čio­sios dau­gu­mos svei­kas li­ko tik vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius, pa­si­rin­kęs ga­li­my­bę dirb­ti to­liau ta­me pa­čia­me pos­te, ta­čiau jau su ki­tu me­ru – Aud­riu­mi Kli­šo­niu.

Vie­ną me­rą „nu­ra­šė la­pėms“... ir iš­rin­ko ki­tą

„Me­re, Jus pa­pras­čiau­siai „nu­ra­šys la­pėms“ ir pa­da­rys at­pir­ki­mo ožiu“, – per­nai lap­kri­čio 28 die­ną taip ir ne­įvy­ku­sio Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio pra­džio­je dvy­li­ka opo­zi­ci­jos at­sto­vų įspė­jo Al­bi­ną Kli­mą apie gre­sian­tį li­ki­mą. Toks li­ki­mas Sa­vi­val­dy­bės va­do­vą ir iš­ti­ko, bet tik po ge­ro pus­me­čio ir tik iš tre­čio kar­to – rug­pjū­čio 14-osios ta­ry­bos po­sė­dy­je. Už me­ro at­sta­ty­di­ni­mą bal­sa­vo ne tik dvy­li­ka opo­zi­ci­jos na­rių, bet ir trys val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai (du iš jų – ko­a­li­ci­jos „Vie­nin­ga Plun­gė“ na­riai Ro­ber­tas En­dri­kas ir Rai­mon­das Do­vil­tis – opo­zi­ci­jos pu­sėn bu­vo per­ėję prieš po­rą sa­vai­čių, o kas tre­čia­sis bal­sa­vo už A. Kli­mo at­sta­ty­di­ni­mą – ne­aiš­ku, nes bal­sa­vi­mas slap­tas). De­vy­ni biu­le­te­niai bu­vo su­ga­din­ti.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama