Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Priemokos ir priedai – dviems direktoriams ir vienam pavaduotojui

Balandžio 30 dieną pusė Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdžio laiko buvo skirta oficialioms procedūroms: sudaryti nustatytų komisijų naujas sudėtis, tvirtinti pareigines algas ir priedus. Posėdyje taip pat apsispręsta imti trumpalaikę paskolą, kad Savivaldybė galėtų išmokėti atostoginius mokymo ir ugdymo įstaigų pedagogams. Naujos sudėties taryba dar tik mokosi kartu dirbti – jos naujokai per posėdžius paprastai tyli. Norą susipažinti su kiekvienu mero ir administracijos direktoriaus pasirašytu raštu pareiškė tarybos narė A. Beierle-Eigirdienė. Akivaizdu, kad jai, kurį laiką užėmusiai Savivaldybėje svarbias pareigas, sunku susitaikyti su mintimi, kad įsakymus pasirašo nebe ji, o jau kiti politikai.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dirbs še­šiuo­se ko­mi­te­tuo­se

Ba­lan­džio 16 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo iš­kil­min­gai. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­mi­nė, kad ly­giai prieš 25 me­tus – 1990-ųjų ko­vo 17-ąją – į pir­mą po­sė­dį po pa­skelb­tos Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės su­si­rin­ko 40 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos de­pu­ta­tų. Ta­ry­bos su­dė­tis tuo­met bu­vo gau­ses­nė to­dėl, kad Rie­ta­vas dar te­be­bu­vo Plun­gės sa­vi­val­dy­bės da­lis. A. Kli­šo­nis per­skai­tė vi­sų pir­mo­sios ta­ry­bos, ku­riai pir­mi­nin­ka­vo Gin­ta­ras Mor­kis, na­rių pa­var­des ir pa­pra­šė jau iš­ėju­sių­jų Am­ži­ny­bėn at­mi­ni­mą pa­gerb­ti ty­los mi­nu­te.

Prie­sa­kas me­rui ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai: dir­bant tau­py­ti lai­ką, rink­tis žo­dį, iš­nau­do­ti ga­li­my­bes

„Pri­sie­kiu gerb­ti ir vyk­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai at­lik­ti vi­sas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas ir su­si­lai­ky­ti nuo veiks­mų, pa­žei­džian­čių gy­ven­to­jų tei­ses ir vie­šuo­sius in­te­re­sus“, – lai­ky­da­mi ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos, ste­bint gau­siam bū­riui su­si­rin­ku­sių­jų, iš­kil­min­gai pri­sie­kė 24 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ir tie­sio­giai žmo­nių me­ru iš­rink­tas ta­ry­bos na­rys Aud­rius Kli­šo­nis. Iš­kil­min­gas pir­ma­sis nau­jos ka­den­ci­jos po­sė­dis įvy­ko ba­lan­džio 9 die­ną itin iš­kil­min­go­je ap­lin­ko­je – po vi­daus pa­tal­pų res­tau­ra­ci­jos du­ris lan­ky­to­jams vėl at­vė­ru­siuo­se ku­ni­gaikš­čio Ogins­kio rū­muo­se.

Pa­aiš­kė­jo nau­jo­sios Ta­ry­bos su­dė­tis

Po ko­vo 25 die­ną įvy­ku­sio Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) po­sė­džio pa­aiš­kė­jo, ko­kia bus nau­jo­sios su­dė­ties Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Man­da­to at­si­sa­kė ke­tu­ri kan­di­da­tai, jų vie­tas už­ėmė bu­vę par­ti­jų są­ra­še vie­na ei­lu­te že­miau.

Pas­ku­ti­nį po­sė­dį už­bai­gė tik iš­tver­min­giau­sie­ji

Vie­nas sa­vi­val­dos eta­pas bai­gė­si, ki­tas pra­si­de­da. Taip bū­tų ga­li­ma api­bū­din­ti nuo­tai­kas, vy­ra­vu­sias Plun­gės val­dy­mo or­ga­nuo­se ir sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je, ku­rio­je ko­vo 26 die­ną įvy­ko pas­ku­ti­nis VII šau­ki­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Ja­me po­li­ti­kams rei­kė­jo pri­im­ti be­veik 40 spren­di­mų, ta­čiau bal­suo­ti tą die­ną taip ir ne­pri­rei­kė – vi­siems pa­teik­tiems spren­di­mams pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu! Taip dar­niai se­niai be­bu­vę... Pas­ku­ti­nį po­sė­dį pra­dė­jo 21 (iš 25) ta­ry­bos na­rys, už­bai­gė vi­so la­bo 12.

Kam ir kiek kai­na­vo vie­ta ta­ry­bo­je?

Pa­si­bai­gus rin­ki­mams par­ti­jos ofi­cia­liai pa­skel­bė, kas ir kiek joms pa­au­ko­jo pi­ni­gų rin­ki­mams. Tie­sa, ne vi­sos tai pa­da­rė, nes kai ku­rių par­ti­jų sky­riai ne­bu­vo sa­va­ran­kiš­ki ir au­ko­to­jų pi­ni­gai „plau­kė“ į ben­drą ka­ti­lą. Iš tų, ku­rie pa­skel­bė ata­skai­tas, aiš­ku, kad dau­giau­sia pi­ni­gų su­rin­ko Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TS-LKD) – 21 346,47 eu­ro, ma­žiau­siai – vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Plun­gės kraš­tas“ – 3200 eu­rų. Dos­niau­si au­ko­to­jai – Min­dau­gas Po­cius (6880,21 eu­ro) ir Aud­rius Kli­šo­nis (4470 eu­rų), ma­žiau­siai pa­au­ko­ta su­ma – 5 Eur (Ida­li­ja Al­mi­nie­nė). Bran­giau­siai vie­na kė­dė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je kai­na­vo TS-LKD (4269,29 eu­ro), ma­žiau­siai – Li­be­ra­lų są­jū­džiui (1700,35 eu­ro).

Nuo šių rin­ki­mų – dau­giau ga­lių me­rui

Iš­ei­da­ma se­no­sios su­dė­ties Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri pa­dė­ti pa­ma­tus nau­jos su­dė­ties ta­ry­bos dar­bui, ap­tar­ti ir pa­tvir­tin­ti nau­ją reg­la­men­tą, su­tei­kiant di­des­nes ga­lias pir­mą kar­tą tie­sio­giai žmo­nių iš­rink­tam me­rui. At­si­žvel­gę į šias ap­lin­ky­bes Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­si­nin­kai jau pa­ren­gė nau­ją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą.

Pyktis neketina, draugystę priims, o kaip bus iš tikrųjų?

Iš 31 950 Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių gy­ven­to­jų sa­vi­val­dy­bės me­ro ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re da­ly­va­vo kas tre­čias pi­lie­tis: rin­kė­jų ak­ty­vu­mas Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo 34,27 proc. Sek­ma­die­nį, apie 23 va­lan­dą, bai­gus skai­čiuo­ti bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius, pa­aiš­kė­jo, kad Plun­gės me­ru iš­rink­tas Aud­rius Kli­šo­nis. Už jį sa­vo bal­są ati­da­vė 6266 rin­kė­jai, už ki­tą kan­di­da­tę – As­tą Bei­er­le-Ei­gir­die­nę – 4537 rin­kė­jai.

Ko­vo­je dėl me­ro kė­dės mes­ta „sun­kio­ji ar­ti­le­ri­ja“

A. Kli­šo­nis kan­di­da­tę į me­rus pa­ra­gi­no pa­neig­ti tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją

Ke­lios die­nos prieš ant­rą­jį Sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mų tu­rą Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai ga­vo skra­ju­tę, pil­ną po­li­ti­nės re­kla­mos, ap­mo­kė­tos iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) Plun­gės sky­riaus rin­ki­mi­nės są­skai­tos. Skra­ju­tės tu­ri­nys, švel­niai ta­riant, su­glu­mi­no ne vie­ną žmo­gų: As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė at­vi­ru teks­tu aukš­ti­no sa­ve, pri­si­im­da­ma daug nuo­pel­nų, o kon­ku­ren­tui api­bū­din­ti nau­do­jo at­gra­sią re­to­ri­ką ir to­kius veiks­ma­žo­džius kaip „ar­do“, „nai­ki­na“ ir pan.
Kan­di­da­tas į Plun­gės sa­vi­val­dy­bės me­rus Aud­rius Kli­šo­nis sa­kė ap­gai­les­tau­jąs, kad kan­di­da­tė į me­rus ko­rek­tiš­kas var­žy­tu­ves dėl pos­to iš­kei­tė į ne­adek­va­tų kon­ku­ren­to puo­li­mą, ir A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nės veiks­mus ap­skun­dė Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai.

Ta­ry­bos su­dė­tis aiš­ki, me­rui – pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas

Sek­ma­die­nį mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai rin­ko vie­tos val­džią at­ei­nan­čiai ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai. Iš 8 po­li­ti­nių jė­gų ne­pa­si­se­kė tik par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, ku­ri, ga­vu­si 482 rin­kė­jų bal­sus, į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ne­be­pa­te­ko.
Me­rui iš­si­rink­ti bus rei­ka­lin­gas pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas. Ant­ra­me tu­re jė­gas iš­ban­dys li­be­ra­las Aud­rius Kli­šo­nis ir kon­ser­va­to­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama