Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Plun­gė su­lau­kė sve­čių iš še­šių už­sie­nio mies­tų-part­ne­rių

Šeš­ta­die­nio ry­tą Ogins­kio rū­muo­se įvy­ko iš­kil­min­gas po­sė­dis, ku­ria­me iš­skir­ti­nis dė­me­sys te­ko į Plun­gės mies­to šven­tę at­vy­ku­sioms už­sie­nio ša­lių de­le­ga­ci­joms. At­nau­jin­ta prieš de­šimt me­tų pa­si­ra­šy­ta part­ne­rys­tės su­tar­tis su Če­ki­jos mies­tu Brun­ta­liu.

Pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su Kva­re­li sa­vi­val­dy­be

Š. m. ge­gu­žės 24–31 die­no­mis su ofi­cia­liu vi­zi­tu į Kva­re­li sa­vi­val­dy­bę (Gru­zi­ja) bu­vo iš­vy­ku­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja: Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ta­ry­bos na­rys Pet­ras Bei­no­ras, ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė bei Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė. Ge­gu­žės 26-ąją, kai Gru­zi­ja šven­tė Ne­pri­klau­so­my­bės die­ną, bu­vo pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Kva­re­li sa­vi­val­dy­bės. Ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir Kva­re­li sa­vi­val­dy­bės val­dy­to­jas Ilia Mze­ga­las­hvi­lis.

Va­sa­ra – ry­šiams su part­ne­riais stip­rin­ti

Bir­že­lio 2 die­ną į pir­mą­jį nau­jos ka­den­ci­jos po­sė­dį su­si­rin­kę Ko­mi­si­jos ry­šiams su už­sie­niu na­riai pri­ta­rė vis­kam, ką tik pa­siū­lė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Jur­čius: bu­vo su­da­ry­tos net ke­tu­rios plun­giš­kių de­le­ga­ci­jų su­dė­tys į va­sa­ros šven­tes Brun­ta­ly­je (Če­ki­ja), Tu­ku­me (Lat­vi­ja) ir Boks­hol­me (Šve­di­ja) bei Pie­tų Bal­ti­jos pro­gra­mos pir­mi­nę kon­fe­ren­ci­ją Len­ki­jo­je.

Plun­gės me­rui ir vi­ce­me­rui – fik­suo­ti at­ly­gi­ni­mų dy­džiai

Į ge­gu­žės mė­ne­sio po­sė­dį su­si­rin­ku­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dau­giau nei tris­de­šim­ties klau­si­mų dar­bot­var­kę įvei­kė vie­nu pri­sė­di­mu. Ir šia­me po­sė­dy­je rei­kė­jo at­lik­ti ne­ma­žai for­ma­lu­mų: pa­tvir­tin­ti skir­tin­gų ko­mi­si­jų su­dė­tis ir pir­mi­nin­kus, nu­sta­ty­ti rin­klia­vas ir ta­ri­fus nau­jam mo­kes­ti­niam lai­ko­tar­piui, tvir­tin­ti at­ski­rus nuo­sta­tus ir tai­syk­les. Bu­vo ir vie­nas klau­si­mas, ku­ris pri­ver­tė po­li­ti­kus su­klus­ti ir įdė­miai pa­klau­sy­ti, ko­kį at­ly­gi­ni­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius šią ka­den­ci­ją siū­lo mo­kė­ti me­rui Aud­riui Kli­šo­niui ir jo pa­va­duo­to­jui Min­dau­gui Jur­čiui. Ta­čiau ir čia ap­si­ei­ta be sen­sa­ci­jų, nes at­ly­gi­ni­mų ta­ri­fai bu­vo pa­skai­čiuo­ti pa­gal nu­ro­dy­tą me­to­di­ką, įvar­di­jant fik­suo­tą – nei di­des­nį, nei ma­žes­nį – pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tą.

Kodėl Kazachai balsuoja už prezidentą

Kazachstanas daugumai lietuvių tebėra terra incognita. Tuo tarpu tai - didžiausia Centrinės Azijos regiono šalis. Bloomberg ekonomistų vertinimu, Kazachstanas 2015 metais priklauso greičiausiai augančių besivystančių rinkų ekonomikų dvidešimtukui, kuriame yra 11-oje vietoje. Kazachstanas yra pati didžiausia valstybė pasaulyje neturinti išėjimo prie jūros. Tuo pačių, turi savo jūrų pajėgas, kurios baziojamos Kaspijos jūroje, kuri iš tiesų yra ne jūra o didžiausias pasaulyje ežeras.

 

 

 

 

 

Priemokos ir priedai – dviems direktoriams ir vienam pavaduotojui

Balandžio 30 dieną pusė Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdžio laiko buvo skirta oficialioms procedūroms: sudaryti nustatytų komisijų naujas sudėtis, tvirtinti pareigines algas ir priedus. Posėdyje taip pat apsispręsta imti trumpalaikę paskolą, kad Savivaldybė galėtų išmokėti atostoginius mokymo ir ugdymo įstaigų pedagogams. Naujos sudėties taryba dar tik mokosi kartu dirbti – jos naujokai per posėdžius paprastai tyli. Norą susipažinti su kiekvienu mero ir administracijos direktoriaus pasirašytu raštu pareiškė tarybos narė A. Beierle-Eigirdienė. Akivaizdu, kad jai, kurį laiką užėmusiai Savivaldybėje svarbias pareigas, sunku susitaikyti su mintimi, kad įsakymus pasirašo nebe ji, o jau kiti politikai.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dirbs še­šiuo­se ko­mi­te­tuo­se

Ba­lan­džio 16 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo iš­kil­min­gai. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­mi­nė, kad ly­giai prieš 25 me­tus – 1990-ųjų ko­vo 17-ąją – į pir­mą po­sė­dį po pa­skelb­tos Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės su­si­rin­ko 40 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos de­pu­ta­tų. Ta­ry­bos su­dė­tis tuo­met bu­vo gau­ses­nė to­dėl, kad Rie­ta­vas dar te­be­bu­vo Plun­gės sa­vi­val­dy­bės da­lis. A. Kli­šo­nis per­skai­tė vi­sų pir­mo­sios ta­ry­bos, ku­riai pir­mi­nin­ka­vo Gin­ta­ras Mor­kis, na­rių pa­var­des ir pa­pra­šė jau iš­ėju­sių­jų Am­ži­ny­bėn at­mi­ni­mą pa­gerb­ti ty­los mi­nu­te.

Prie­sa­kas me­rui ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai: dir­bant tau­py­ti lai­ką, rink­tis žo­dį, iš­nau­do­ti ga­li­my­bes

„Pri­sie­kiu gerb­ti ir vyk­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai at­lik­ti vi­sas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas ir su­si­lai­ky­ti nuo veiks­mų, pa­žei­džian­čių gy­ven­to­jų tei­ses ir vie­šuo­sius in­te­re­sus“, – lai­ky­da­mi ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos, ste­bint gau­siam bū­riui su­si­rin­ku­sių­jų, iš­kil­min­gai pri­sie­kė 24 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ir tie­sio­giai žmo­nių me­ru iš­rink­tas ta­ry­bos na­rys Aud­rius Kli­šo­nis. Iš­kil­min­gas pir­ma­sis nau­jos ka­den­ci­jos po­sė­dis įvy­ko ba­lan­džio 9 die­ną itin iš­kil­min­go­je ap­lin­ko­je – po vi­daus pa­tal­pų res­tau­ra­ci­jos du­ris lan­ky­to­jams vėl at­vė­ru­siuo­se ku­ni­gaikš­čio Ogins­kio rū­muo­se.

Pa­aiš­kė­jo nau­jo­sios Ta­ry­bos su­dė­tis

Po ko­vo 25 die­ną įvy­ku­sio Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) po­sė­džio pa­aiš­kė­jo, ko­kia bus nau­jo­sios su­dė­ties Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Man­da­to at­si­sa­kė ke­tu­ri kan­di­da­tai, jų vie­tas už­ėmė bu­vę par­ti­jų są­ra­še vie­na ei­lu­te že­miau.

Pas­ku­ti­nį po­sė­dį už­bai­gė tik iš­tver­min­giau­sie­ji

Vie­nas sa­vi­val­dos eta­pas bai­gė­si, ki­tas pra­si­de­da. Taip bū­tų ga­li­ma api­bū­din­ti nuo­tai­kas, vy­ra­vu­sias Plun­gės val­dy­mo or­ga­nuo­se ir sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je, ku­rio­je ko­vo 26 die­ną įvy­ko pas­ku­ti­nis VII šau­ki­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Ja­me po­li­ti­kams rei­kė­jo pri­im­ti be­veik 40 spren­di­mų, ta­čiau bal­suo­ti tą die­ną taip ir ne­pri­rei­kė – vi­siems pa­teik­tiems spren­di­mams pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu! Taip dar­niai se­niai be­bu­vę... Pas­ku­ti­nį po­sė­dį pra­dė­jo 21 (iš 25) ta­ry­bos na­rys, už­bai­gė vi­so la­bo 12.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama