Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Kuo opo­zi­ci­jai nu­si­kal­to Nar­vai­šiai?

Spa­lio 29 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ei­li­nį kar­tą ie­tys su­si­kry­žia­vo spren­džiant ga­li­mus so­cia­li­nio būs­to plėt­ros va­rian­tus. Pa­gal pa­reng­tą spren­di­mo pro­jek­tą siū­ly­ta de­vy­nis to­kius bu­tus įreng­ti bu­vu­sia­me Nar­vai­šių mo­kyk­los pa­sta­te, ku­ria­me vie­tos dar už­tek­tų ir ben­druo­me­nės su­si­bū­ri­mams, bib­lio­te­kai bei me­di­ci­nos punk­tui. Ta­ry­bos opo­zi­ci­ja su to­kiu siū­ly­mu ka­te­go­riš­kai ne­su­ti­ko ir siū­lė plės­ti so­cia­li­nio būs­to fon­dą per­kant bu­tus Plun­gės mies­te. „Nar­vai­šiai nuo pat 1990 me­tų nė­ra ga­vę nė li­to, ar jie kaž­kuo nu­si­kal­tę kon­ser­va­to­riams, kad taip juos puo­la?“ – klau­sė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Ne­ran­da spren­di­mo dėl so­cia­li­nio būs­to plėt­ros

Rugsėjo 24 dieną vykusiame Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo ir nenumatytų darbotvarkėje procedūrų. Skubaus sprendimo pareikalavo Senamiesčio mokykloje įvykusi vandentiekio avarija – politikai pritarė, kad reikia pirkti šios mokyklos pastato inžinerinių tinklų ekspertizės paslaugą. Prakalbus apie kaimo mokyklų ateitį (nuo kitų mokslo metų dauguma taps miesto mokyklų skyriais), skirtingas nuomones ėmė reikšti opozicijos atstovai. Štai Robertas Endrikas siūlė paaukoti (suprask – uždaryti) vieną kitą mokyklą, kad kitos, esančios šalia, sustiprėtų. Judita Stankutė kalbėjo priešingai – palikti struktūrą, kokia yra, ir derinti sprendimus su vietos bendruomenėmis. Astos Beierle-Eigirdienės supratimu, reikia pasirūpinti pedagogų integracija, nes pedagogas esą gali būti tik pedagogu! Tačiau tarybos dauguma nėra nusiteikusi likviduoti kaimo mokyklų, nes supranta, kad žemesniųjų klasių mokiniams patogiausia mokytis kuo arčiau namų, bet dėl 30–50 mokinių išlaikyti visą mokyklėlės administracinį aparatą – per didelė prabanga. Susierzinusi tarybos opozicija priimant sprendimus posėdyje ne kartą balsavo prieš, o dviem atvejais apskritai nebalsavo, nors ir sėdėjo salėje. Reglamente sakoma: jei tarybos narys nebalsuoja, nors posėdyje dalyvauja, laikoma, kad tarybos narys posėdyje nedalyvavo priimant atitinkamą sprendimą. Kaip čia išeina? Jei opozicija posėdyje buvo, kodėl porą kartų nebalsavo? Ar jie nebesutaria tarpusavyje, o gal neturi aiškios nuomonės konkrečiu klausimu?

Ap­ta­rė ga­li­my­bę ben­dra­dar­biau­ti su Kok­ne­se

Rug­sė­jo 8 die­ną Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Lat­vi­jos Kok­ne­sės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ilmārs Klaužs, Plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja Māra Bitāne ir pro­jek­tų va­do­vė Mar­ta Vīle-Bērziņa ir Kok­ne­sės tu­riz­mo cen­tro di­rek­to­rė Dai­na Lie­piņa. Lat­viai ieš­ko part­ne­rių, kad ga­lė­tų da­ly­vau­ti 2014–2020 me­tų Lat­vi­jos–Lie­tu­vos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mo­je.

Ta­ry­ba ap­si­spren­dė: į Nar­vai­šius so­cia­liai rem­ti­nų žmo­nių ne­iš­trems

Pas­ku­ti­nį lie­pos mė­ne­sio ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba di­dži­ą­ją da­lį dar­bot­var­kės klau­si­mų tie­siog pra­lė­kė šuo­liais, spren­di­mų pro­jek­tus tvir­tin­da­ma ben­dru su­ta­ri­mu. Il­ges­nių dis­ku­si­jų su­kė­lė vos ke­li klau­si­mai, ku­riems pri­rei­kė bal­sa­vi­mo. Vie­nas jų bu­vo su­si­jęs su so­cia­li­nio būs­to plėt­ra – siū­ly­ta Nar­vai­šių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą per­tvar­ky­ti taip, kad čia ga­lė­tų gy­ven­ti pus­šim­tis as­me­nų. Vie­ni po­li­ti­kai stum­te stū­mė šį pro­jek­tą, ki­ti bu­vo ka­te­go­riš­kai prieš.

Ta­ry­bos na­riai ver­žia­si į ko­mi­si­jas

Šios ka­den­ci­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai itin ak­ty­vūs: pa­tys reiš­kia no­rą įtrauk­ti juos į vie­nos ar ki­tos ko­mi­si­jos su­dė­tį. No­rin­čių­jų po­sė­džiau­ti to­se ko­mi­si­jo­se tiek daug, kad ko­mi­si­jų na­rius ten­ka rink­ti pa­si­tel­kus bal­sa­vi­mą – lai­mi tas, kas su­ren­ka dau­giau Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių bal­sų. Dėl ne­iš­rink­tų į ko­mi­si­jas kan­di­da­tų jų ben­dra­par­tie­čiai reiš­kia di­de­lį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, nors bal­sa­vi­mas – vie­na iš de­mok­ra­ti­nių rin­ki­mų ap­raiš­kų.

Plun­gė su­lau­kė sve­čių iš še­šių už­sie­nio mies­tų-part­ne­rių

Šeš­ta­die­nio ry­tą Ogins­kio rū­muo­se įvy­ko iš­kil­min­gas po­sė­dis, ku­ria­me iš­skir­ti­nis dė­me­sys te­ko į Plun­gės mies­to šven­tę at­vy­ku­sioms už­sie­nio ša­lių de­le­ga­ci­joms. At­nau­jin­ta prieš de­šimt me­tų pa­si­ra­šy­ta part­ne­rys­tės su­tar­tis su Če­ki­jos mies­tu Brun­ta­liu.

Pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su Kva­re­li sa­vi­val­dy­be

Š. m. ge­gu­žės 24–31 die­no­mis su ofi­cia­liu vi­zi­tu į Kva­re­li sa­vi­val­dy­bę (Gru­zi­ja) bu­vo iš­vy­ku­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja: Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ta­ry­bos na­rys Pet­ras Bei­no­ras, ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė bei Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė. Ge­gu­žės 26-ąją, kai Gru­zi­ja šven­tė Ne­pri­klau­so­my­bės die­ną, bu­vo pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Kva­re­li sa­vi­val­dy­bės. Ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir Kva­re­li sa­vi­val­dy­bės val­dy­to­jas Ilia Mze­ga­las­hvi­lis.

Va­sa­ra – ry­šiams su part­ne­riais stip­rin­ti

Bir­že­lio 2 die­ną į pir­mą­jį nau­jos ka­den­ci­jos po­sė­dį su­si­rin­kę Ko­mi­si­jos ry­šiams su už­sie­niu na­riai pri­ta­rė vis­kam, ką tik pa­siū­lė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Jur­čius: bu­vo su­da­ry­tos net ke­tu­rios plun­giš­kių de­le­ga­ci­jų su­dė­tys į va­sa­ros šven­tes Brun­ta­ly­je (Če­ki­ja), Tu­ku­me (Lat­vi­ja) ir Boks­hol­me (Šve­di­ja) bei Pie­tų Bal­ti­jos pro­gra­mos pir­mi­nę kon­fe­ren­ci­ją Len­ki­jo­je.

Plun­gės me­rui ir vi­ce­me­rui – fik­suo­ti at­ly­gi­ni­mų dy­džiai

Į ge­gu­žės mė­ne­sio po­sė­dį su­si­rin­ku­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dau­giau nei tris­de­šim­ties klau­si­mų dar­bot­var­kę įvei­kė vie­nu pri­sė­di­mu. Ir šia­me po­sė­dy­je rei­kė­jo at­lik­ti ne­ma­žai for­ma­lu­mų: pa­tvir­tin­ti skir­tin­gų ko­mi­si­jų su­dė­tis ir pir­mi­nin­kus, nu­sta­ty­ti rin­klia­vas ir ta­ri­fus nau­jam mo­kes­ti­niam lai­ko­tar­piui, tvir­tin­ti at­ski­rus nuo­sta­tus ir tai­syk­les. Bu­vo ir vie­nas klau­si­mas, ku­ris pri­ver­tė po­li­ti­kus su­klus­ti ir įdė­miai pa­klau­sy­ti, ko­kį at­ly­gi­ni­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius šią ka­den­ci­ją siū­lo mo­kė­ti me­rui Aud­riui Kli­šo­niui ir jo pa­va­duo­to­jui Min­dau­gui Jur­čiui. Ta­čiau ir čia ap­si­ei­ta be sen­sa­ci­jų, nes at­ly­gi­ni­mų ta­ri­fai bu­vo pa­skai­čiuo­ti pa­gal nu­ro­dy­tą me­to­di­ką, įvar­di­jant fik­suo­tą – nei di­des­nį, nei ma­žes­nį – pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tą.

Kodėl Kazachai balsuoja už prezidentą

Kazachstanas daugumai lietuvių tebėra terra incognita. Tuo tarpu tai - didžiausia Centrinės Azijos regiono šalis. Bloomberg ekonomistų vertinimu, Kazachstanas 2015 metais priklauso greičiausiai augančių besivystančių rinkų ekonomikų dvidešimtukui, kuriame yra 11-oje vietoje. Kazachstanas yra pati didžiausia valstybė pasaulyje neturinti išėjimo prie jūros. Tuo pačių, turi savo jūrų pajėgas, kurios baziojamos Kaspijos jūroje, kuri iš tiesų yra ne jūra o didžiausias pasaulyje ežeras.

 

 

 

 

 

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama