Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Ta­ry­bo­je – pir­mas spren­di­mas dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros glau­di­ni­mo

Ba­lan­džio 28 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio siū­ly­mu ženg­tas pir­mas žings­nis link Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros per­tvar­ky­mo, o jei tiks­liau – dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų skai­čiaus ma­ži­ni­mo. Ap­si­spręs­ta su­jung­ti Švie­ti­mo sky­rių su Kul­tū­ros ir spor­to sky­riu­mi, taip pat – Ben­drą­jį sky­rių su Ūki­ne tar­ny­ba ma­ži­nant pa­rei­gy­bių skai­čių. Dar­buo­to­jų iš­ei­ti­nėms rei­kė­tų apie 17 tūks­tan­čių eu­rų, ta­čiau po re­for­mos Sa­vi­val­dy­bė per me­tus su­tau­py­tų apy­tiks­liai 50 tūkst. eu­rų. Ga­li bū­ti, kad su­jung­tiems sky­riams bus pa­skir­ti nau­ji va­do­vai. „Ge­riau ma­žes­nis dar­buo­to­jų skai­čius, bet su ge­res­niais at­ly­gi­ni­mais ir di­des­ne mo­ty­va­ci­ja dirb­ti“, – pa­žy­mė­jo A. Kli­šo­nis.

„Kas da­bar bal­suos ir gers per mies­to šven­tę, tą fo­to­gra­fuo­siu!“

Draus­ti ar ne­draus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­liu per įvai­rias šven­tes ir ren­gi­nius? At­ro­do, šis klau­si­mas bu­vo ak­tu­a­liau­sias ko­vo 31 die­ną vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je. Jį pri­sta­čiu­si Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rė Dai­na Mar­ti­šie­nė siū­lė be­są­ly­giš­kai draus­ti, nes tau­ta „blai­vio­mis aki­mis la­biau ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mus įver­tins...“ Tuo tar­pu Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas siū­lė leis­ti žmo­nėms pa­si­vai­šin­ti bo­ka­lu alaus, o prieš­ta­rau­jan­tiems ta­ry­bos na­riams „pa­gra­si­no“, kad jei šie bal­suos už drau­di­mą, o per mies­to šven­tę gers, tai nu­fo­tog­ra­fuos ir pa­skelbs vie­šai...

Apie kai­mo ke­lius, so­cia­li­nes pro­ble­mas ir in­ves­ti­ci­jas į me­lio­ra­ci­jos sis­te­mą

Praėjusį pir­ma­die­nį į nu­ma­ty­tą Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to dar­bot­var­kę ki­bo trys šio ko­mi­te­to na­riai – An­drie­jus Stan­či­kas, Vai­do­tas Skie­rus ir Dai­na Mar­ti­šie­nė. Kaip pa­ste­bė­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, bū­tų sma­gu ka­da nors su­lauk­ti ir ket­vir­to­jo ko­mi­te­to na­rio. Ne­gi į po­sė­džius jį rei­kės as­me­niš­kai kvies­ti? Šį kar­tą kal­bė­ta apie kai­mo ke­lius, so­cia­li­nes pro­ble­mas ir ga­li­mus jų spren­di­mo bū­dus. Pri­ta­ri­mo in­ves­ti­ci­joms pa­pra­šė ir dvi nau­jai įsi­stei­gu­sios me­lio­ra­ci­jos sis­te­mų nau­do­to­jų aso­cia­ci­jos – „Alks­na“ ir „Aje­ry­nė“.

Me­ro ko­man­do­je – šo­ki­ruo­jan­ti kad­rų kai­ta

Kad me­ras Aud­rius Kli­šo­nis sa­vo spren­di­mais ste­bi­na ne vie­ną, nie­ko nau­jo. Ta­čiau vie­nas jo spren­di­mas, at­ro­do, iš vė­žių iš­mu­šė ir ar­ti­miau­sius jo ko­man­dos na­rius: ko­vo 30 d. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis me­ro tei­ki­mu pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo iš me­ro pa­ta­rė­jo at­sto­vo spau­dai ir vi­suo­me­nei pa­rei­gų at­lei­džia­mas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius, o į jo vie­tą pa­ski­ria­ma... „Že­mai­čio“ žur­na­lis­tė Ro­ma Mė­čie­nė!

„Tap­si­me pa­si­tu­rin­čia Šiau­rės Eu­ro­pos vals­ty­be, kai bus la­biau sau­go­mos pi­lie­čių tei­sės“

Prieš ke­le­tą die­nų Lie­tu­va mi­nė­jo 26-ąsias Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nes. Šis lai­ko­tar­pis jau pra­len­kė prieš­ka­ri­nį Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos lai­ko­tar­pį. Kaip ir ta­da, taip ir 1990 me­tais, prie vals­ty­bės at­kū­ri­mo vai­ro sto­vė­jo ide­a­lis­tai, pa­trio­tai, ku­rie ti­kė­jo lais­va, de­mok­ra­tiš­ka Lie­tu­vos vals­ty­bės at­ei­ti­mi ir sie­kiu pa­tiems spręs­ti sa­vo li­ki­mą, o ne ak­lai pa­klus­ti oku­pan­tų nu­ro­dy­mams. Vie­nas Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo da­ly­vių bu­vo ir mū­sų že­mie­tis, bu­vęs prem­je­ras (1991–1992 ir 1996–1999 me­tais), daž­nai pa­si­ro­dan­tis Že­mai­ti­jo­je – Ge­di­mi­nas Vag­no­rius. To­dėl pa­pra­šė­me jo pa­si­da­lin­ti pri­si­mi­ni­mais ir at­sa­ky­ti į mū­sų skai­ty­to­jų klau­si­mus.

Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas au­ga, todėl nebegaus valstybės dotacijos kompensacijos

Va­sa­rio 11 die­ną įvy­ko pir­ma­sis šiais me­tais Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me pa­tvir­tin­tas šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tas. Rei­kia pa­žy­mė­ti, kad šie­met Plun­gės sa­vi­val­dy­bė yra tarp tų 12 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, ku­rių biu­dže­tai au­ga, to­dėl ne­be­gaus iš vals­ty­bės ben­dro­sios do­ta­ci­jos kom­pen­sa­ci­jos.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­te – vals­ty­bės tar­nau­to­jų „ro­ki­ruo­tė“

Nau­ji me­tai – nau­ji ra­tai. Šis po­sa­kis tin­ka api­bū­din­ti per­mai­nas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, nes kai ku­rie Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­to dar­buo­to­jai pra­de­da ei­ti jau ki­tas, nei bu­vo­me įpra­tę ma­ty­ti, pa­rei­gas.

„Tai aš ją „iš­vi­lio­jau“, aš ją „su­gun­džiau“, esu kal­tas...“

Ma­tyt, jau gal­vo­da­mi apie šven­tes, Kū­čių iš­va­ka­rė­se į pas­ku­ti­nį šiais me­tais Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį su­si­rin­kę po­li­ti­kai vi­sus spren­di­mus tvir­ti­no kone pa­grei­tin­tu bū­du: vos spė­jus pa­gar­sin­ti klau­si­mą, daž­niau­siai – ben­dru su­ta­ri­mu. Ta­čiau try­lik­ta­sis klau­si­mas – dėl Ge­no­vai­tės Žio­ba­kie­nės at­lei­di­mo iš Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gų – su­kė­lė ir sa­vo­tiš­kų kal­ti­ni­mų dėl esą šlykš­taus me­ro el­ge­sio, ir kal­tės pri­si­ė­mi­mą. Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus lyg per iš­pa­žin­tį sa­kė, kad tai jis dėl to esąs kal­tas: „Tai aš ją „iš­vi­lio­jau“, aš ją „su­gun­džiau“, esu kal­tas...“

Pa­ra­gi­no val­dan­čiuo­sius dirb­ti ko­ky­biš­kiau

Gruo­džio 4 die­ną spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­riai (trū­ko tik Liu­do Skie­raus) ap­žvel­gė šie­met pri­im­tus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mus, pa­kar­to­jo, ku­riems iš jų opo­zi­ci­ja ne­pri­ta­rė, ir pa­ra­gi­no val­dan­čiuo­sius dirb­ti ko­ky­biš­kiau.

Prašymų valdžiai turėjo re­no­vuo­to dau­gia­bučio gy­ven­to­jai ir so­di­nin­kai

Gruodžio 3 dieną Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos posėdy­je iš 28 dar­bot­varkėje nu­ma­tytų klau­simų dis­ku­sijų ki­lo tik dėl dviejų pro­jektų. Ar tai reiškia, kad ga­na ge­rai bu­vo pa­dirbėta Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se? Abiem dis­ku­sijų sukėlu­siais at­ve­jais Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­riai turėjo ap­si­spręsti, kurį siūlymą – Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ar Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biudžeto ko­mi­tetų – la­biau pa­lai­ko. Kal­ba ėjo apie VVG biu­ro išlai­kymą per­ei­na­muo­ju fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piu ir ne taip se­niai pa­tvir­tintą tvarką, pa­gal ku­rią jung­tinės veik­los pa­grin­du, pri­si­de­dant prie nu­ma­tytų darbų gy­ven­to­jams, ki­tiems fi­zi­niams ar ju­ri­di­niams as­me­nims, būtų ge­ri­na­ma Plungės in­fra­struktūra.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama