Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Me­ro ko­man­do­je – šo­ki­ruo­jan­ti kad­rų kai­ta

Kad me­ras Aud­rius Kli­šo­nis sa­vo spren­di­mais ste­bi­na ne vie­ną, nie­ko nau­jo. Ta­čiau vie­nas jo spren­di­mas, at­ro­do, iš vė­žių iš­mu­šė ir ar­ti­miau­sius jo ko­man­dos na­rius: ko­vo 30 d. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis me­ro tei­ki­mu pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo iš me­ro pa­ta­rė­jo at­sto­vo spau­dai ir vi­suo­me­nei pa­rei­gų at­lei­džia­mas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius, o į jo vie­tą pa­ski­ria­ma... „Že­mai­čio“ žur­na­lis­tė Ro­ma Mė­čie­nė!

„Tap­si­me pa­si­tu­rin­čia Šiau­rės Eu­ro­pos vals­ty­be, kai bus la­biau sau­go­mos pi­lie­čių tei­sės“

Prieš ke­le­tą die­nų Lie­tu­va mi­nė­jo 26-ąsias Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nes. Šis lai­ko­tar­pis jau pra­len­kė prieš­ka­ri­nį Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos lai­ko­tar­pį. Kaip ir ta­da, taip ir 1990 me­tais, prie vals­ty­bės at­kū­ri­mo vai­ro sto­vė­jo ide­a­lis­tai, pa­trio­tai, ku­rie ti­kė­jo lais­va, de­mok­ra­tiš­ka Lie­tu­vos vals­ty­bės at­ei­ti­mi ir sie­kiu pa­tiems spręs­ti sa­vo li­ki­mą, o ne ak­lai pa­klus­ti oku­pan­tų nu­ro­dy­mams. Vie­nas Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo da­ly­vių bu­vo ir mū­sų že­mie­tis, bu­vęs prem­je­ras (1991–1992 ir 1996–1999 me­tais), daž­nai pa­si­ro­dan­tis Že­mai­ti­jo­je – Ge­di­mi­nas Vag­no­rius. To­dėl pa­pra­šė­me jo pa­si­da­lin­ti pri­si­mi­ni­mais ir at­sa­ky­ti į mū­sų skai­ty­to­jų klau­si­mus.

Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas au­ga, todėl nebegaus valstybės dotacijos kompensacijos

Va­sa­rio 11 die­ną įvy­ko pir­ma­sis šiais me­tais Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me pa­tvir­tin­tas šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tas. Rei­kia pa­žy­mė­ti, kad šie­met Plun­gės sa­vi­val­dy­bė yra tarp tų 12 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, ku­rių biu­dže­tai au­ga, to­dėl ne­be­gaus iš vals­ty­bės ben­dro­sios do­ta­ci­jos kom­pen­sa­ci­jos.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­te – vals­ty­bės tar­nau­to­jų „ro­ki­ruo­tė“

Nau­ji me­tai – nau­ji ra­tai. Šis po­sa­kis tin­ka api­bū­din­ti per­mai­nas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, nes kai ku­rie Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­to dar­buo­to­jai pra­de­da ei­ti jau ki­tas, nei bu­vo­me įpra­tę ma­ty­ti, pa­rei­gas.

„Tai aš ją „iš­vi­lio­jau“, aš ją „su­gun­džiau“, esu kal­tas...“

Ma­tyt, jau gal­vo­da­mi apie šven­tes, Kū­čių iš­va­ka­rė­se į pas­ku­ti­nį šiais me­tais Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį su­si­rin­kę po­li­ti­kai vi­sus spren­di­mus tvir­ti­no kone pa­grei­tin­tu bū­du: vos spė­jus pa­gar­sin­ti klau­si­mą, daž­niau­siai – ben­dru su­ta­ri­mu. Ta­čiau try­lik­ta­sis klau­si­mas – dėl Ge­no­vai­tės Žio­ba­kie­nės at­lei­di­mo iš Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gų – su­kė­lė ir sa­vo­tiš­kų kal­ti­ni­mų dėl esą šlykš­taus me­ro el­ge­sio, ir kal­tės pri­si­ė­mi­mą. Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus lyg per iš­pa­žin­tį sa­kė, kad tai jis dėl to esąs kal­tas: „Tai aš ją „iš­vi­lio­jau“, aš ją „su­gun­džiau“, esu kal­tas...“

Pa­ra­gi­no val­dan­čiuo­sius dirb­ti ko­ky­biš­kiau

Gruo­džio 4 die­ną spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­riai (trū­ko tik Liu­do Skie­raus) ap­žvel­gė šie­met pri­im­tus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mus, pa­kar­to­jo, ku­riems iš jų opo­zi­ci­ja ne­pri­ta­rė, ir pa­ra­gi­no val­dan­čiuo­sius dirb­ti ko­ky­biš­kiau.

Prašymų valdžiai turėjo re­no­vuo­to dau­gia­bučio gy­ven­to­jai ir so­di­nin­kai

Gruodžio 3 dieną Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos posėdy­je iš 28 dar­bot­varkėje nu­ma­tytų klau­simų dis­ku­sijų ki­lo tik dėl dviejų pro­jektų. Ar tai reiškia, kad ga­na ge­rai bu­vo pa­dirbėta Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se? Abiem dis­ku­sijų sukėlu­siais at­ve­jais Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­riai turėjo ap­si­spręsti, kurį siūlymą – Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ar Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biudžeto ko­mi­tetų – la­biau pa­lai­ko. Kal­ba ėjo apie VVG biu­ro išlai­kymą per­ei­na­muo­ju fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piu ir ne taip se­niai pa­tvir­tintą tvarką, pa­gal ku­rią jung­tinės veik­los pa­grin­du, pri­si­de­dant prie nu­ma­tytų darbų gy­ven­to­jams, ki­tiems fi­zi­niams ar ju­ri­di­niams as­me­nims, būtų ge­ri­na­ma Plungės in­fra­struktūra.

Kuo opo­zi­ci­jai nu­si­kal­to Nar­vai­šiai?

Spa­lio 29 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ei­li­nį kar­tą ie­tys su­si­kry­žia­vo spren­džiant ga­li­mus so­cia­li­nio būs­to plėt­ros va­rian­tus. Pa­gal pa­reng­tą spren­di­mo pro­jek­tą siū­ly­ta de­vy­nis to­kius bu­tus įreng­ti bu­vu­sia­me Nar­vai­šių mo­kyk­los pa­sta­te, ku­ria­me vie­tos dar už­tek­tų ir ben­druo­me­nės su­si­bū­ri­mams, bib­lio­te­kai bei me­di­ci­nos punk­tui. Ta­ry­bos opo­zi­ci­ja su to­kiu siū­ly­mu ka­te­go­riš­kai ne­su­ti­ko ir siū­lė plės­ti so­cia­li­nio būs­to fon­dą per­kant bu­tus Plun­gės mies­te. „Nar­vai­šiai nuo pat 1990 me­tų nė­ra ga­vę nė li­to, ar jie kaž­kuo nu­si­kal­tę kon­ser­va­to­riams, kad taip juos puo­la?“ – klau­sė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Ne­ran­da spren­di­mo dėl so­cia­li­nio būs­to plėt­ros

Rugsėjo 24 dieną vykusiame Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo ir nenumatytų darbotvarkėje procedūrų. Skubaus sprendimo pareikalavo Senamiesčio mokykloje įvykusi vandentiekio avarija – politikai pritarė, kad reikia pirkti šios mokyklos pastato inžinerinių tinklų ekspertizės paslaugą. Prakalbus apie kaimo mokyklų ateitį (nuo kitų mokslo metų dauguma taps miesto mokyklų skyriais), skirtingas nuomones ėmė reikšti opozicijos atstovai. Štai Robertas Endrikas siūlė paaukoti (suprask – uždaryti) vieną kitą mokyklą, kad kitos, esančios šalia, sustiprėtų. Judita Stankutė kalbėjo priešingai – palikti struktūrą, kokia yra, ir derinti sprendimus su vietos bendruomenėmis. Astos Beierle-Eigirdienės supratimu, reikia pasirūpinti pedagogų integracija, nes pedagogas esą gali būti tik pedagogu! Tačiau tarybos dauguma nėra nusiteikusi likviduoti kaimo mokyklų, nes supranta, kad žemesniųjų klasių mokiniams patogiausia mokytis kuo arčiau namų, bet dėl 30–50 mokinių išlaikyti visą mokyklėlės administracinį aparatą – per didelė prabanga. Susierzinusi tarybos opozicija priimant sprendimus posėdyje ne kartą balsavo prieš, o dviem atvejais apskritai nebalsavo, nors ir sėdėjo salėje. Reglamente sakoma: jei tarybos narys nebalsuoja, nors posėdyje dalyvauja, laikoma, kad tarybos narys posėdyje nedalyvavo priimant atitinkamą sprendimą. Kaip čia išeina? Jei opozicija posėdyje buvo, kodėl porą kartų nebalsavo? Ar jie nebesutaria tarpusavyje, o gal neturi aiškios nuomonės konkrečiu klausimu?

Ap­ta­rė ga­li­my­bę ben­dra­dar­biau­ti su Kok­ne­se

Rug­sė­jo 8 die­ną Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Lat­vi­jos Kok­ne­sės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ilmārs Klaužs, Plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja Māra Bitāne ir pro­jek­tų va­do­vė Mar­ta Vīle-Bērziņa ir Kok­ne­sės tu­riz­mo cen­tro di­rek­to­rė Dai­na Lie­piņa. Lat­viai ieš­ko part­ne­rių, kad ga­lė­tų da­ly­vau­ti 2014–2020 me­tų Lat­vi­jos–Lie­tu­vos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mo­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama