Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba pa­gei­dau­ja iš­sau­go­ti au­to­no­mi­ją

Gruo­džio 22 die­ną vy­ko pas­ku­ti­nis 2016 me­tų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me be di­de­lių dis­ku­si­jų bu­vo pas­ku­ti­nį kar­tą pa­tiks­lin­tas šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas. Iš­ly­dė­jus į Sei­mą net du Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius, pa­si­kei­tus kai ku­riems Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­to dar­buo­to­jams, te­ko keis­ti ir Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo, taip pat – Eti­kos, Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jų, Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos su­dė­tis. Ben­dru su­ta­ri­mu Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pri­tar­ta dau­giau nei dvi­de­šim­čiai pa­teik­tų spren­di­mų pro­jek­tų, bal­suo­ti pri­rei­kė tik dėl gy­ven­to­jų pra­šy­mo iš­as­fal­tuo­ti so­dų ben­dri­jo­je esan­čios Aka­ci­jų gat­vės da­lį bei dėl Ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­no, ku­ris, ti­kė­ti­na, per ar­ti­miau­sius me­tus pa­lies ne tik mo­kyk­las, bet ir Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trą bei Pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą. Pas­ta­ro­sios di­rek­to­rė Jū­ra­tė Ka­ra­lie­nė pa­gei­da­vo, kad tar­ny­bos jun­gi­mo su ki­ta įstai­ga pro­ce­sas ne­įvyk­tų.

At­ei­nan­tys me­tai bus dar gau­ses­ni dar­bų, pro­jek­tų ir ge­rų per­mai­nų

Gruo­džio 16 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, me­ro pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Jur­čius, me­ro pa­ta­rė­jai Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius ir Man­tas Čes­naus­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis ir jo pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas pa­kvie­tė į pas­ku­ti­nę šie­met spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Bai­gian­tis ka­len­do­ri­niams me­tams kal­bė­ta, su ko­kiais iš­šū­kiais sa­vi­val­dy­bė­je te­ko su­si­dur­ti, ko­kie pro­jek­tai jau įgy­ven­din­ti, o ko­kie dar­bai bus tę­sia­mi per at­ei­nan­čius me­tus, ka­da pa­ga­liau bus ga­li­ma pa­si­džiaug­ti tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu, spor­to cen­tro su ba­sei­nu, žie­di­nių san­kry­žų ir gat­vių re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tų star­tu. Ar­tė­jant di­džio­sioms me­tų šven­tėms, ra­jo­no va­do­vai lin­kė­jo, kad plun­giš­kių šven­ti­nis sta­las bū­tų skal­sus, o prie Kū­čių sta­lo su­si­rink­tų vi­si na­miš­kiai. „Taip pat lin­kiu, kad Ka­lė­das ir Nau­juo­sius pa­si­tik­tu­me svei­ki, nes oro są­ly­gos šį gruo­dį ne pa­čios ge­riau­sios“, – lin­kė­jo me­ras A. Kli­šo­nis.

Artėjančios šventės veikia ir politikų nuotaikas?

Gal adventinis (o gal kalėdinis?) laikotarpis pradeda veikti, tačiau lap­kri­čio 24 die­ną vy­kęs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo vie­nas sklan­džiau­sių šiais me­tais, nors dar­bot­var­kė­je – 20 klau­si­mų, ir prieš jų svars­ty­mą dar lau­kė ma­lo­ni pro­ce­dū­ra – iš­klau­sy­ti nau­jų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių prie­sai­ką są­ži­nin­gai dirb­ti Plun­gės ra­jo­no žmo­nių la­bui. O ir balsuoti, ko gero, reikėjo tik dėl to, kad naujokai suprastų, kaip veikia balsavimo sistema...

Nuo­mos bu­vu­sias „Var­po“ kny­gy­no ir Nau­so­džio mo­kyk­los dirb­tu­vių pa­tal­pas

Spa­lio 27 die­nos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tus klau­si­mus vie­tos po­li­ti­kai įvei­kė vie­nu ypu. Pri­im­tiems spren­di­mams pa­sta­bų ne­tu­rė­jo ir tą die­ną po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Lo­re­ta Bag­do­na­vi­čie­nė. Daug in­for­ma­ty­ves­nė bu­vo po­sė­džio da­lis, skir­ta Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių pa­klau­si­mams ir in­for­ma­ci­joms.

Kas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je užims į Sei­mą išrinktų po­li­ti­kų vie­tas?

Plun­gės sa­vi­val­dy­bei, ga­li­ma sa­ky­ti, pa­si­se­kė: per šiuos Sei­mo rin­ki­mus po­li­ti­nė mo­zai­ka su­si­dė­lio­jo taip, kad Sei­mo na­rio prie­sai­ką duos net trys su Plun­ge su­si­ję po­li­ti­kai: rin­kė­jų va­lia į Sei­mą iš­rink­tas li­be­ra­las Jo­nas Var­ka­lys, pa­gal par­ti­jų są­ra­šus pa­te­kęs kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma ir „vals­tie­tis“ An­drie­jus Stan­či­kas. J. Var­ka­lys ir A. Stan­či­kas kol kas yra Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, ta­čiau čia jų vie­tą tu­rės už­im­ti ki­ti.

Ant­ra­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re už­tik­rin­tai lai­mė­jo Jo­nas Var­ka­lys

Pa­lan­kūs pa­kar­to­ti­nio bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai Plun­gės apy­gar­do­je at­vė­rė du­ris į Sei­mą Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tui Jo­nui Var­ka­liui, ku­ris su­rin­ko dau­giau rin­kė­jų bal­sų nei jo kon­ku­ren­tas net 28 (iš 30-ies) rin­ki­mų apy­lin­kė­se.

Plun­gė­je – nuož­mi ko­va, Rie­ta­ve – „į vie­nus var­tus“

Pa­ga­liau bai­gė­si ne­ri­mo die­nos kan­di­da­ta­mas į Sei­mą: šį­ryt pa­aiš­kė­jo, kas su­si­rungs ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re, o kas ga­lės at­si­pūs­ti ir kar­tė­lį nu­plau­ti šam­pa­no ar ko­kio ki­to gė­ri­mo tau­re.

Ruoš­ki­mės – netrukus tap­si­me tur­tin­gi ir lai­min­gi!

Ka­žin ku­rį ge­riau iš­rin­kus į Sei­mą, jei be­veik vi­si ža­da „auk­so kal­nus“? Tie­sa, esa­me pri­pra­tę prie link val­džios lo­vio puo­lan­čių po­li­ti­kų pa­ža­dų, bet vis tiek įdo­mu, kuo šį­kart vi­lio­da­mi jie nu­ste­bins rin­kė­jus. O vi­lio­ti juk jie mo­ka!..

Visų mokytojų įdarbinti tikrai nepavyks

Nors apie reorganizuojamas kaimų mokyklas kalbama jau seniai, tačiau kiek mokytojų neteks darbo, praėjusį ket­vir­ta­die­nį vy­kusiame Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dyje atsakymo niekas taip ir neišgirdo. Viena tikrai aišku – visų mokytojų įdarbinti tikrai nepavyks. Tai vienas iš kelių klausimų, dėl kurio kirtosi valdančiųjų ir opozicijos nuomonės.

Pri­sie­kė ir pa­rei­go­mis pa­si­da­li­jo Plun­gės apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai

Lie­pos 25 die­ną dar­bą ofi­cia­liai pra­dė­jo 9 na­rių Plun­gės apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ku­rios pir­mi­nin­ku Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pa­tvir­ti­no Vy­tau­tą Tu­mą (Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dis).

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama