Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Kas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je užims į Sei­mą išrinktų po­li­ti­kų vie­tas?

Plun­gės sa­vi­val­dy­bei, ga­li­ma sa­ky­ti, pa­si­se­kė: per šiuos Sei­mo rin­ki­mus po­li­ti­nė mo­zai­ka su­si­dė­lio­jo taip, kad Sei­mo na­rio prie­sai­ką duos net trys su Plun­ge su­si­ję po­li­ti­kai: rin­kė­jų va­lia į Sei­mą iš­rink­tas li­be­ra­las Jo­nas Var­ka­lys, pa­gal par­ti­jų są­ra­šus pa­te­kęs kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma ir „vals­tie­tis“ An­drie­jus Stan­či­kas. J. Var­ka­lys ir A. Stan­či­kas kol kas yra Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, ta­čiau čia jų vie­tą tu­rės už­im­ti ki­ti.

Ant­ra­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re už­tik­rin­tai lai­mė­jo Jo­nas Var­ka­lys

Pa­lan­kūs pa­kar­to­ti­nio bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai Plun­gės apy­gar­do­je at­vė­rė du­ris į Sei­mą Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tui Jo­nui Var­ka­liui, ku­ris su­rin­ko dau­giau rin­kė­jų bal­sų nei jo kon­ku­ren­tas net 28 (iš 30-ies) rin­ki­mų apy­lin­kė­se.

Plun­gė­je – nuož­mi ko­va, Rie­ta­ve – „į vie­nus var­tus“

Pa­ga­liau bai­gė­si ne­ri­mo die­nos kan­di­da­ta­mas į Sei­mą: šį­ryt pa­aiš­kė­jo, kas su­si­rungs ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re, o kas ga­lės at­si­pūs­ti ir kar­tė­lį nu­plau­ti šam­pa­no ar ko­kio ki­to gė­ri­mo tau­re.

Ruoš­ki­mės – netrukus tap­si­me tur­tin­gi ir lai­min­gi!

Ka­žin ku­rį ge­riau iš­rin­kus į Sei­mą, jei be­veik vi­si ža­da „auk­so kal­nus“? Tie­sa, esa­me pri­pra­tę prie link val­džios lo­vio puo­lan­čių po­li­ti­kų pa­ža­dų, bet vis tiek įdo­mu, kuo šį­kart vi­lio­da­mi jie nu­ste­bins rin­kė­jus. O vi­lio­ti juk jie mo­ka!..

Visų mokytojų įdarbinti tikrai nepavyks

Nors apie reorganizuojamas kaimų mokyklas kalbama jau seniai, tačiau kiek mokytojų neteks darbo, praėjusį ket­vir­ta­die­nį vy­kusiame Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dyje atsakymo niekas taip ir neišgirdo. Viena tikrai aišku – visų mokytojų įdarbinti tikrai nepavyks. Tai vienas iš kelių klausimų, dėl kurio kirtosi valdančiųjų ir opozicijos nuomonės.

Pri­sie­kė ir pa­rei­go­mis pa­si­da­li­jo Plun­gės apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai

Lie­pos 25 die­ną dar­bą ofi­cia­liai pra­dė­jo 9 na­rių Plun­gės apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ku­rios pir­mi­nin­ku Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pa­tvir­ti­no Vy­tau­tą Tu­mą (Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dis).

Atgal į praeitį: už vi­suo­me­nės švie­ti­mą kny­go­mis, ta­čiau prieš gy­ven­vie­čių ap­švie­ti­mą!

Ket­vir­ta­die­nį vy­kęs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo ga­na emo­cin­gas: opo­zi­ci­jos at­sto­vai sto­jo mū­ru prieš spren­di­mą už­da­ry­ti vie­ną Sa­vi­val­dy­bės įsteig­tą ko­mer­ci­nę įmo­nę – kny­gy­ną „Var­pas“ ir pro­tes­tuo­da­mi net pa­li­ko po­sė­džių sa­lę! Opo­zi­ci­ja taip pat ne­no­rė­jo pri­tar­ti in­ves­ti­ci­niam Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gat­vių ap­švie­ti­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo pro­jek­tui, tuo pa­pik­tin­da­ma pa­si­sa­ky­ti už gy­ven­vie­čių ap­švie­ti­mą at­vy­ku­sius ra­jo­no ben­druo­me­nių at­sto­vus. Iš­ties, kar­tais vie­no ar dvie­jų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių bal­sai le­mia, kad bū­tų pri­im­tas vie­noks ar ki­toks plun­giš­kių gy­ve­ni­mui įta­kos tu­rin­tis spren­di­mas, to­dėl į sa­vo pa­rei­gą at­sto­vau­ti rin­kė­jams vie­tos po­li­ti­kai tu­rė­tų žiū­rė­ti itin at­sa­kin­gai.

Globėjais būti politikai nenori

Rajono politikai visais įmanomais būdais stengiasi atkreipti į save dėmesį ir tokiu būdu pakliūti į pirmus laikraščių puslapius. Neįprastų savireklamos „perliukų“ pažerta ir gegužės 26 dieną vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje. Štai vienas Tarybos narys siūlė rinkti pinigus iš išblaivintų asmenų, kitam rūpėjo, kaip policininkai užtikrins, kad ateityje neįvyks koks nusikaltimas, nors pastarieji teigė, kad jie ne ekstrasensai... Dar viena politikė siūlė ieškoti vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams globėjų, tačiau pati ja tapti kažkodėl nepanoro...

Kai faktas skiriasi nuo popieriaus...

Ge­gu­žės 19 die­ną į po­sė­dį su­si­rin­kę trys Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­riai iš­klau­sė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo Ar­vy­do Liu­ti­kos, ku­ris pri­sta­tė Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mo 2015 me­tais ata­skai­tą, bei Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus pa­va­duo­to­jos Lai­mos Jur­gu­tie­nės, ku­ri pa­tei­kė at­lik­to įmo­nės „Plun­gės būs­tas“ fi­nan­si­nio au­di­to ata­skai­tą.

Siū­lo ki­tiems me­tams pa­lik­ti tuos pa­čius mo­kes­čių ta­ri­fus

Ge­gu­žės 16 die­ną po­sė­džia­vę Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai ap­ta­rė, ko­kie 2017 me­tais bus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, že­mės mo­kes­čio ir nuo­mos už vals­ty­bi­nę že­mę mo­kes­čio ta­ri­fai bei ter­mi­nai. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai – Dai­na Mar­ti­šie­nė, An­drie­jus Stan­či­kas ir Vai­do­tas Skie­rus – siū­lo pa­lik­ti to­kius pat ta­ri­fus, ko­kie bu­vo pa­tvir­tin­ti 2016 me­tams.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama