Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Ruoš­ki­mės – netrukus tap­si­me tur­tin­gi ir lai­min­gi!

Ka­žin ku­rį ge­riau iš­rin­kus į Sei­mą, jei be­veik vi­si ža­da „auk­so kal­nus“? Tie­sa, esa­me pri­pra­tę prie link val­džios lo­vio puo­lan­čių po­li­ti­kų pa­ža­dų, bet vis tiek įdo­mu, kuo šį­kart vi­lio­da­mi jie nu­ste­bins rin­kė­jus. O vi­lio­ti juk jie mo­ka!..

Visų mokytojų įdarbinti tikrai nepavyks

Nors apie reorganizuojamas kaimų mokyklas kalbama jau seniai, tačiau kiek mokytojų neteks darbo, praėjusį ket­vir­ta­die­nį vy­kusiame Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dyje atsakymo niekas taip ir neišgirdo. Viena tikrai aišku – visų mokytojų įdarbinti tikrai nepavyks. Tai vienas iš kelių klausimų, dėl kurio kirtosi valdančiųjų ir opozicijos nuomonės.

Pri­sie­kė ir pa­rei­go­mis pa­si­da­li­jo Plun­gės apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai

Lie­pos 25 die­ną dar­bą ofi­cia­liai pra­dė­jo 9 na­rių Plun­gės apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ku­rios pir­mi­nin­ku Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pa­tvir­ti­no Vy­tau­tą Tu­mą (Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dis).

Atgal į praeitį: už vi­suo­me­nės švie­ti­mą kny­go­mis, ta­čiau prieš gy­ven­vie­čių ap­švie­ti­mą!

Ket­vir­ta­die­nį vy­kęs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo ga­na emo­cin­gas: opo­zi­ci­jos at­sto­vai sto­jo mū­ru prieš spren­di­mą už­da­ry­ti vie­ną Sa­vi­val­dy­bės įsteig­tą ko­mer­ci­nę įmo­nę – kny­gy­ną „Var­pas“ ir pro­tes­tuo­da­mi net pa­li­ko po­sė­džių sa­lę! Opo­zi­ci­ja taip pat ne­no­rė­jo pri­tar­ti in­ves­ti­ci­niam Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gat­vių ap­švie­ti­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo pro­jek­tui, tuo pa­pik­tin­da­ma pa­si­sa­ky­ti už gy­ven­vie­čių ap­švie­ti­mą at­vy­ku­sius ra­jo­no ben­druo­me­nių at­sto­vus. Iš­ties, kar­tais vie­no ar dvie­jų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių bal­sai le­mia, kad bū­tų pri­im­tas vie­noks ar ki­toks plun­giš­kių gy­ve­ni­mui įta­kos tu­rin­tis spren­di­mas, to­dėl į sa­vo pa­rei­gą at­sto­vau­ti rin­kė­jams vie­tos po­li­ti­kai tu­rė­tų žiū­rė­ti itin at­sa­kin­gai.

Globėjais būti politikai nenori

Rajono politikai visais įmanomais būdais stengiasi atkreipti į save dėmesį ir tokiu būdu pakliūti į pirmus laikraščių puslapius. Neįprastų savireklamos „perliukų“ pažerta ir gegužės 26 dieną vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje. Štai vienas Tarybos narys siūlė rinkti pinigus iš išblaivintų asmenų, kitam rūpėjo, kaip policininkai užtikrins, kad ateityje neįvyks koks nusikaltimas, nors pastarieji teigė, kad jie ne ekstrasensai... Dar viena politikė siūlė ieškoti vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams globėjų, tačiau pati ja tapti kažkodėl nepanoro...

Kai faktas skiriasi nuo popieriaus...

Ge­gu­žės 19 die­ną į po­sė­dį su­si­rin­kę trys Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­riai iš­klau­sė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo Ar­vy­do Liu­ti­kos, ku­ris pri­sta­tė Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mo 2015 me­tais ata­skai­tą, bei Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus pa­va­duo­to­jos Lai­mos Jur­gu­tie­nės, ku­ri pa­tei­kė at­lik­to įmo­nės „Plun­gės būs­tas“ fi­nan­si­nio au­di­to ata­skai­tą.

Siū­lo ki­tiems me­tams pa­lik­ti tuos pa­čius mo­kes­čių ta­ri­fus

Ge­gu­žės 16 die­ną po­sė­džia­vę Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai ap­ta­rė, ko­kie 2017 me­tais bus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, že­mės mo­kes­čio ir nuo­mos už vals­ty­bi­nę že­mę mo­kes­čio ta­ri­fai bei ter­mi­nai. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai – Dai­na Mar­ti­šie­nė, An­drie­jus Stan­či­kas ir Vai­do­tas Skie­rus – siū­lo pa­lik­ti to­kius pat ta­ri­fus, ko­kie bu­vo pa­tvir­tin­ti 2016 me­tams.

Ta­ry­bo­je – pir­mas spren­di­mas dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros glau­di­ni­mo

Ba­lan­džio 28 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio siū­ly­mu ženg­tas pir­mas žings­nis link Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros per­tvar­ky­mo, o jei tiks­liau – dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų skai­čiaus ma­ži­ni­mo. Ap­si­spręs­ta su­jung­ti Švie­ti­mo sky­rių su Kul­tū­ros ir spor­to sky­riu­mi, taip pat – Ben­drą­jį sky­rių su Ūki­ne tar­ny­ba ma­ži­nant pa­rei­gy­bių skai­čių. Dar­buo­to­jų iš­ei­ti­nėms rei­kė­tų apie 17 tūks­tan­čių eu­rų, ta­čiau po re­for­mos Sa­vi­val­dy­bė per me­tus su­tau­py­tų apy­tiks­liai 50 tūkst. eu­rų. Ga­li bū­ti, kad su­jung­tiems sky­riams bus pa­skir­ti nau­ji va­do­vai. „Ge­riau ma­žes­nis dar­buo­to­jų skai­čius, bet su ge­res­niais at­ly­gi­ni­mais ir di­des­ne mo­ty­va­ci­ja dirb­ti“, – pa­žy­mė­jo A. Kli­šo­nis.

„Kas da­bar bal­suos ir gers per mies­to šven­tę, tą fo­to­gra­fuo­siu!“

Draus­ti ar ne­draus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­liu per įvai­rias šven­tes ir ren­gi­nius? At­ro­do, šis klau­si­mas bu­vo ak­tu­a­liau­sias ko­vo 31 die­ną vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je. Jį pri­sta­čiu­si Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rė Dai­na Mar­ti­šie­nė siū­lė be­są­ly­giš­kai draus­ti, nes tau­ta „blai­vio­mis aki­mis la­biau ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mus įver­tins...“ Tuo tar­pu Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas siū­lė leis­ti žmo­nėms pa­si­vai­šin­ti bo­ka­lu alaus, o prieš­ta­rau­jan­tiems ta­ry­bos na­riams „pa­gra­si­no“, kad jei šie bal­suos už drau­di­mą, o per mies­to šven­tę gers, tai nu­fo­tog­ra­fuos ir pa­skelbs vie­šai...

Apie kai­mo ke­lius, so­cia­li­nes pro­ble­mas ir in­ves­ti­ci­jas į me­lio­ra­ci­jos sis­te­mą

Praėjusį pir­ma­die­nį į nu­ma­ty­tą Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to dar­bot­var­kę ki­bo trys šio ko­mi­te­to na­riai – An­drie­jus Stan­či­kas, Vai­do­tas Skie­rus ir Dai­na Mar­ti­šie­nė. Kaip pa­ste­bė­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, bū­tų sma­gu ka­da nors su­lauk­ti ir ket­vir­to­jo ko­mi­te­to na­rio. Ne­gi į po­sė­džius jį rei­kės as­me­niš­kai kvies­ti? Šį kar­tą kal­bė­ta apie kai­mo ke­lius, so­cia­li­nes pro­ble­mas ir ga­li­mus jų spren­di­mo bū­dus. Pri­ta­ri­mo in­ves­ti­ci­joms pa­pra­šė ir dvi nau­jai įsi­stei­gu­sios me­lio­ra­ci­jos sis­te­mų nau­do­to­jų aso­cia­ci­jos – „Alks­na“ ir „Aje­ry­nė“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama