Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

STT paprašė, kontrolieriai patikrino. Žalos nerado...

Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba at­li­ko ri­bo­tą tik­ri­ni­mą dėl Makš­čių gat­vės (Al­sė­džiuo­se) re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir pa­pil­do­mų dar­bų.

Per 13 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių – 329 spren­di­mai

Ko­vo mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­tos 2016 me­tų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, Sa­vi­val­dy­bės me­ro, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos ata­skai­tos.

Šie me­tai skir­ti vie­niems dar­bams už­baig­ti, ki­tiems – pra­dė­ti

Ko­vo 24 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko pir­mo­ji šiais me­tais ra­jo­no va­do­vų spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta dar­bams ir pro­jek­tams, tu­rė­sian­tiems di­de­lės įta­kos vi­so ra­jo­no žmo­nių gy­ve­ni­mui. Pla­nuo­ja­ma, kad šie­met Plun­gė­je ir apie Plun­gę bus pra­dė­ta ne­ma­žai stam­bių sta­ty­bos ir kiek smul­kes­nių, bet ne ma­žiau rei­ka­lin­gų mies­to in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo dar­bų, tai­gi, lau­kiant re­zul­ta­tų, vi­siems teks ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je – du vie­šo­sios tvar­kos prie­vaiz­dai

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė se­ka kai­my­ni­nių – Tel­šių, Klai­pė­dos ra­jo­nų, Pa­lan­gos – sa­vi­val­dy­bių pa­vyz­džiu ir nuo šių me­tų dau­giau dė­me­sio skirs vie­ša­jai tvar­kai ra­jo­ne pa­lai­ky­ti. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riu­je net dvi pa­rei­gy­bės skir­tos tam, kad Plun­gės ra­jo­ne bū­tų la­biau pai­so­ma nuo šių me­tų įsi­ga­lio­ju­sio Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so rei­ka­la­vi­mų.

Pa­tvir­ti­no ne­de­fi­ci­ti­nį 2017 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Svar­bus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, su­šauk­tas va­sa­rio 15-ąją, pra­si­dė­jo su nuo­ty­kiais – dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių už­stri­go elek­tro­ni­nė bal­sa­vi­mo sis­te­ma, to­dėl vie­tos po­li­ti­kams te­ko pri­si­min­ti se­ną ge­rą bū­dą už pa­teik­tus spren­di­mus bal­suo­ti ran­kos pa­kė­li­mu. Bū­tent taip bu­vo pa­tvir­tin­tas 2017 me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas: pa­ja­mos – 28 471 100 eu­rų, iš­lai­dos – 30 079 600 eu­rų. Pa­ja­mų skil­tis, bė­gant mė­ne­siams, ti­ki­ma­si, dar bus pil­do­ma. Šių me­tų biu­dže­tas – su­ba­lan­suo­tas, ne­de­fi­ci­ti­nis.

„Nu­si­ma­ty­ki­te pro­gra­mo­je lė­šų ir pa­min­klui plau­ti!“

Vie­na iš siū­lo­mų 2017 me­tų Sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos prie­mo­nių – re­gu­liuo­ti var­ni­nių paukš­čių gau­są Plun­gės dva­ro par­ke. Tam šie­met nu­ma­ty­ta skir­ti tūks­tan­tį eu­rų.

Mokestis už atliekų surinkimą ir tvarkymą kils, bet tai – dar ne blogiausia...

Telšių regiono atliekų tvarkymo centras – ant bankroto ribos

Nuo ko­vo mė­ne­sio Plun­gės sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams, įstai­goms ir or­ga­ni­za­ci­joms bus tai­ko­ma pa­gal nau­ją me­to­di­ką ap­skai­čiuo­ta rin­klia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą. Ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, ko­kias emo­ci­jas pa­tirs nau­jos rin­klia­vos pra­ne­ši­mus ga­vę mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai, mat var­gu ar bus to­kių, ku­riems už at­lie­kų tvar­ky­mą pa­skai­čiuos ma­žiau, nei mo­kė­ta anks­tes­niais me­tais! Ne­ga­na to, sau­sio 26 die­ną vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­vie­šin­ta, kad Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (TRATC) bet ka­da ga­li ban­kru­tuo­ti, nes jo sko­los net 70 pro­cen­tų vir­ši­ja įstai­gos įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą. Nors rin­klia­va au­ga, ji vis tiek ne­pa­dengs vi­sų TRATC kaš­tų.

Ta­ry­bos na­rys panoro tikrinti Plun­gės ši­lu­mos tin­klus

Prieš keletą metų savo įmonės katilinės perteklinę šilumą bandęs miestui įpiršti Tarybos narys Liudas Skierus, atrodo, rimtai nusiteikęs kontroliuoti miesto šilumos ūkį.
Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je politikas pa­tei­kė siū­ly­mą su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ri per ke­le­tą die­nų pa­tik­rin­tų, ko­kį ku­rą įsi­gi­jo ar dar pla­nuo­ja įsi­gy­ti Plun­gės ši­lu­mos tin­klai, ko­kia šios ben­dro­vės ši­lu­mos įren­gi­mų ga­lia ir jų eko­no­mi­nis nau­din­gu­mas.

Kreip­sis į Vy­riau­sy­bę dėl pa­ra­mos me­lio­ra­ci­jai

Sau­sio 17 die­ną per jung­ti­nį Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos bei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­dį Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Da­lia Ud­rie­nė pa­tei­kė ata­skai­tą, kaip Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je pa­nau­do­tos me­lio­ra­ci­jai skir­tos lė­šos ir ko­kios pa­ra­mos už­pel­kė­ju­sių že­mių sa­vi­nin­kai ga­li ti­kė­tis per ateinančius me­tus. Prog­no­zės kol kas nie­ko ge­ro ne­ža­da, to­dėl po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Plun­gės ūki­nin­kų są­jun­gos sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys pa­pra­šė, kad Plun­gės val­džia pa­lai­ky­tų ūki­nin­kų krei­pi­mą­si į Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją dėl lė­šų me­lio­ra­ci­jos sis­te­moms at­nau­jin­ti.

Kaip gyvena Seimo naujokai?

Bai­gian­tis 2016-ie­siems, dirb­ti į Sei­mą iš­ly­dė­ti du Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai – li­be­ra­las Jo­nas Var­ka­lys ir „vals­tie­tis“ An­drie­jus Stan­či­kas. Sim­bo­liš­ka, kad abu Sei­mo nau­jo­kai sa­vo pa­dė­jė­jais Plun­gė­je pa­si­rin­ko par­ti­jos ko­le­gas ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius. Sei­mo na­rio J. Var­ka­lio pa­dė­jė­ju ta­po Al­gir­das Pe­čiu­lis, Sei­mo na­rio A. Stan­či­ko pa­dė­jė­ja – Dai­na Mar­ti­šie­nė. Kiek­vie­ną pir­ma­die­nį abu Sei­mo na­rius ga­li­ma su­tik­ti ir Plun­gė­je. Skai­ty­to­jų dė­me­siui – ke­le­tas jų iš­sa­ky­tų pa­ste­bė­ji­mų apie pir­mą­sias dar­bo sa­vai­tes Vil­niu­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama