Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Pa­tvir­ti­no ne­de­fi­ci­ti­nį 2017 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Svar­bus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, su­šauk­tas va­sa­rio 15-ąją, pra­si­dė­jo su nuo­ty­kiais – dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių už­stri­go elek­tro­ni­nė bal­sa­vi­mo sis­te­ma, to­dėl vie­tos po­li­ti­kams te­ko pri­si­min­ti se­ną ge­rą bū­dą už pa­teik­tus spren­di­mus bal­suo­ti ran­kos pa­kė­li­mu. Bū­tent taip bu­vo pa­tvir­tin­tas 2017 me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas: pa­ja­mos – 28 471 100 eu­rų, iš­lai­dos – 30 079 600 eu­rų. Pa­ja­mų skil­tis, bė­gant mė­ne­siams, ti­ki­ma­si, dar bus pil­do­ma. Šių me­tų biu­dže­tas – su­ba­lan­suo­tas, ne­de­fi­ci­ti­nis.

„Nu­si­ma­ty­ki­te pro­gra­mo­je lė­šų ir pa­min­klui plau­ti!“

Vie­na iš siū­lo­mų 2017 me­tų Sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos prie­mo­nių – re­gu­liuo­ti var­ni­nių paukš­čių gau­są Plun­gės dva­ro par­ke. Tam šie­met nu­ma­ty­ta skir­ti tūks­tan­tį eu­rų.

Mokestis už atliekų surinkimą ir tvarkymą kils, bet tai – dar ne blogiausia...

Telšių regiono atliekų tvarkymo centras – ant bankroto ribos

Nuo ko­vo mė­ne­sio Plun­gės sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams, įstai­goms ir or­ga­ni­za­ci­joms bus tai­ko­ma pa­gal nau­ją me­to­di­ką ap­skai­čiuo­ta rin­klia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą. Ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, ko­kias emo­ci­jas pa­tirs nau­jos rin­klia­vos pra­ne­ši­mus ga­vę mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai, mat var­gu ar bus to­kių, ku­riems už at­lie­kų tvar­ky­mą pa­skai­čiuos ma­žiau, nei mo­kė­ta anks­tes­niais me­tais! Ne­ga­na to, sau­sio 26 die­ną vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­vie­šin­ta, kad Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (TRATC) bet ka­da ga­li ban­kru­tuo­ti, nes jo sko­los net 70 pro­cen­tų vir­ši­ja įstai­gos įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą. Nors rin­klia­va au­ga, ji vis tiek ne­pa­dengs vi­sų TRATC kaš­tų.

Ta­ry­bos na­rys panoro tikrinti Plun­gės ši­lu­mos tin­klus

Prieš keletą metų savo įmonės katilinės perteklinę šilumą bandęs miestui įpiršti Tarybos narys Liudas Skierus, atrodo, rimtai nusiteikęs kontroliuoti miesto šilumos ūkį.
Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je politikas pa­tei­kė siū­ly­mą su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ri per ke­le­tą die­nų pa­tik­rin­tų, ko­kį ku­rą įsi­gi­jo ar dar pla­nuo­ja įsi­gy­ti Plun­gės ši­lu­mos tin­klai, ko­kia šios ben­dro­vės ši­lu­mos įren­gi­mų ga­lia ir jų eko­no­mi­nis nau­din­gu­mas.

Kreip­sis į Vy­riau­sy­bę dėl pa­ra­mos me­lio­ra­ci­jai

Sau­sio 17 die­ną per jung­ti­nį Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos bei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­dį Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Da­lia Ud­rie­nė pa­tei­kė ata­skai­tą, kaip Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je pa­nau­do­tos me­lio­ra­ci­jai skir­tos lė­šos ir ko­kios pa­ra­mos už­pel­kė­ju­sių že­mių sa­vi­nin­kai ga­li ti­kė­tis per ateinančius me­tus. Prog­no­zės kol kas nie­ko ge­ro ne­ža­da, to­dėl po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Plun­gės ūki­nin­kų są­jun­gos sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys pa­pra­šė, kad Plun­gės val­džia pa­lai­ky­tų ūki­nin­kų krei­pi­mą­si į Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją dėl lė­šų me­lio­ra­ci­jos sis­te­moms at­nau­jin­ti.

Kaip gyvena Seimo naujokai?

Bai­gian­tis 2016-ie­siems, dirb­ti į Sei­mą iš­ly­dė­ti du Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai – li­be­ra­las Jo­nas Var­ka­lys ir „vals­tie­tis“ An­drie­jus Stan­či­kas. Sim­bo­liš­ka, kad abu Sei­mo nau­jo­kai sa­vo pa­dė­jė­jais Plun­gė­je pa­si­rin­ko par­ti­jos ko­le­gas ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius. Sei­mo na­rio J. Var­ka­lio pa­dė­jė­ju ta­po Al­gir­das Pe­čiu­lis, Sei­mo na­rio A. Stan­či­ko pa­dė­jė­ja – Dai­na Mar­ti­šie­nė. Kiek­vie­ną pir­ma­die­nį abu Sei­mo na­rius ga­li­ma su­tik­ti ir Plun­gė­je. Skai­ty­to­jų dė­me­siui – ke­le­tas jų iš­sa­ky­tų pa­ste­bė­ji­mų apie pir­mą­sias dar­bo sa­vai­tes Vil­niu­je.

Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba pa­gei­dau­ja iš­sau­go­ti au­to­no­mi­ją

Gruo­džio 22 die­ną vy­ko pas­ku­ti­nis 2016 me­tų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me be di­de­lių dis­ku­si­jų bu­vo pas­ku­ti­nį kar­tą pa­tiks­lin­tas šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas. Iš­ly­dė­jus į Sei­mą net du Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius, pa­si­kei­tus kai ku­riems Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­to dar­buo­to­jams, te­ko keis­ti ir Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo, taip pat – Eti­kos, Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jų, Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos su­dė­tis. Ben­dru su­ta­ri­mu Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pri­tar­ta dau­giau nei dvi­de­šim­čiai pa­teik­tų spren­di­mų pro­jek­tų, bal­suo­ti pri­rei­kė tik dėl gy­ven­to­jų pra­šy­mo iš­as­fal­tuo­ti so­dų ben­dri­jo­je esan­čios Aka­ci­jų gat­vės da­lį bei dėl Ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­no, ku­ris, ti­kė­ti­na, per ar­ti­miau­sius me­tus pa­lies ne tik mo­kyk­las, bet ir Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trą bei Pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą. Pas­ta­ro­sios di­rek­to­rė Jū­ra­tė Ka­ra­lie­nė pa­gei­da­vo, kad tar­ny­bos jun­gi­mo su ki­ta įstai­ga pro­ce­sas ne­įvyk­tų.

At­ei­nan­tys me­tai bus dar gau­ses­ni dar­bų, pro­jek­tų ir ge­rų per­mai­nų

Gruo­džio 16 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, me­ro pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Jur­čius, me­ro pa­ta­rė­jai Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius ir Man­tas Čes­naus­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis ir jo pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas pa­kvie­tė į pas­ku­ti­nę šie­met spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Bai­gian­tis ka­len­do­ri­niams me­tams kal­bė­ta, su ko­kiais iš­šū­kiais sa­vi­val­dy­bė­je te­ko su­si­dur­ti, ko­kie pro­jek­tai jau įgy­ven­din­ti, o ko­kie dar­bai bus tę­sia­mi per at­ei­nan­čius me­tus, ka­da pa­ga­liau bus ga­li­ma pa­si­džiaug­ti tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu, spor­to cen­tro su ba­sei­nu, žie­di­nių san­kry­žų ir gat­vių re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tų star­tu. Ar­tė­jant di­džio­sioms me­tų šven­tėms, ra­jo­no va­do­vai lin­kė­jo, kad plun­giš­kių šven­ti­nis sta­las bū­tų skal­sus, o prie Kū­čių sta­lo su­si­rink­tų vi­si na­miš­kiai. „Taip pat lin­kiu, kad Ka­lė­das ir Nau­juo­sius pa­si­tik­tu­me svei­ki, nes oro są­ly­gos šį gruo­dį ne pa­čios ge­riau­sios“, – lin­kė­jo me­ras A. Kli­šo­nis.

Artėjančios šventės veikia ir politikų nuotaikas?

Gal adventinis (o gal kalėdinis?) laikotarpis pradeda veikti, tačiau lap­kri­čio 24 die­ną vy­kęs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo vie­nas sklan­džiau­sių šiais me­tais, nors dar­bot­var­kė­je – 20 klau­si­mų, ir prieš jų svars­ty­mą dar lau­kė ma­lo­ni pro­ce­dū­ra – iš­klau­sy­ti nau­jų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių prie­sai­ką są­ži­nin­gai dirb­ti Plun­gės ra­jo­no žmo­nių la­bui. O ir balsuoti, ko gero, reikėjo tik dėl to, kad naujokai suprastų, kaip veikia balsavimo sistema...

Nuo­mos bu­vu­sias „Var­po“ kny­gy­no ir Nau­so­džio mo­kyk­los dirb­tu­vių pa­tal­pas

Spa­lio 27 die­nos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tus klau­si­mus vie­tos po­li­ti­kai įvei­kė vie­nu ypu. Pri­im­tiems spren­di­mams pa­sta­bų ne­tu­rė­jo ir tą die­ną po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Lo­re­ta Bag­do­na­vi­čie­nė. Daug in­for­ma­ty­ves­nė bu­vo po­sė­džio da­lis, skir­ta Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių pa­klau­si­mams ir in­for­ma­ci­joms.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama