Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Iš­kil­min­ga­me po­sė­dy­je – jaut­rus Gar­bės pi­lie­tės pri­si­pa­ži­ni­mas

Bir­že­lio 17 die­ną Ogins­kio rū­muo­se įvy­ko iš­kil­min­gas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Gar­bių sve­čių aki­vaiz­do­je Plun­gės gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos už il­ga­me­tę lab­da­rin­gą veik­lą su­teik­tos vai­kų glo­bos agen­tū­ros „Cy­ru­lis“ įkū­rė­jai Van­dai Ben­do­rie­nei. Po­sė­džio me­tu taip pat pa­dė­ko­ta aukš­tų re­zul­ta­tų kul­tū­ros ir me­no sri­ty­se pa­sie­ku­siems plun­giš­kiams.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 0,5 pro­c. vi­sų ša­lies pa­ja­mų

Ge­gu­žės 25 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, prieš pri­im­da­mi ra­jo­nui ir jo žmo­nėms svar­bius spren­di­mus, iš­klau­sė Klai­pė­dos AVMI Prie­vo­lių de­par­ta­men­to Plun­gės po­sky­rio ve­dė­jos Vai­dos Ka­zo­nie­nės ap­žval­gą, kaip šie­met ren­ka­mi mo­kes­čiai ra­jo­no biu­dže­tui. Me­tų pra­džia, kaip pa­ste­bė­jo me­ras, nu­tei­kia ga­na op­ti­mis­tiš­kai.

Ne­kal­bė­ki­me ne­tie­sos

Mei­lė­je, ka­re ir, pa­na­šu, po­li­ti­ko­je vi­sos prie­mo­nės ge­ros, net jei jos aki­vaiz­džiai pra­si­len­kia su ga­lio­jan­čio­mis tai­syk­lė­mis. „Po Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Ro­ber­to En­dri­ko per vie­ną laik­raš­tį iš­dės­ty­tų min­čių no­riu vie­šai pa­sa­ky­ti, kad vie­šie­ji pir­ki­mai Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je or­ga­ni­zuo­ja­mi pa­gal įsta­ty­mu nu­sta­ty­tą tvar­ką ir ter­mi­nus, dėl to ne­ga­li bū­ti jo­kių in­ter­pre­ta­ci­jų. Prieš reikš­da­mas sa­vo nuo­mo­nę, R. En­dri­kas ga­lė­jo bent pa­si­do­mė­ti vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka, kad ne­kal­bė­tų ne­tie­sos ir ne­klai­din­tų plun­giš­kių“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė.

STT paprašė, kontrolieriai patikrino. Žalos nerado...

Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba at­li­ko ri­bo­tą tik­ri­ni­mą dėl Makš­čių gat­vės (Al­sė­džiuo­se) re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir pa­pil­do­mų dar­bų.

Per 13 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių – 329 spren­di­mai

Ko­vo mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­tos 2016 me­tų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, Sa­vi­val­dy­bės me­ro, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos ata­skai­tos.

Šie me­tai skir­ti vie­niems dar­bams už­baig­ti, ki­tiems – pra­dė­ti

Ko­vo 24 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko pir­mo­ji šiais me­tais ra­jo­no va­do­vų spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta dar­bams ir pro­jek­tams, tu­rė­sian­tiems di­de­lės įta­kos vi­so ra­jo­no žmo­nių gy­ve­ni­mui. Pla­nuo­ja­ma, kad šie­met Plun­gė­je ir apie Plun­gę bus pra­dė­ta ne­ma­žai stam­bių sta­ty­bos ir kiek smul­kes­nių, bet ne ma­žiau rei­ka­lin­gų mies­to in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo dar­bų, tai­gi, lau­kiant re­zul­ta­tų, vi­siems teks ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je – du vie­šo­sios tvar­kos prie­vaiz­dai

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė se­ka kai­my­ni­nių – Tel­šių, Klai­pė­dos ra­jo­nų, Pa­lan­gos – sa­vi­val­dy­bių pa­vyz­džiu ir nuo šių me­tų dau­giau dė­me­sio skirs vie­ša­jai tvar­kai ra­jo­ne pa­lai­ky­ti. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riu­je net dvi pa­rei­gy­bės skir­tos tam, kad Plun­gės ra­jo­ne bū­tų la­biau pai­so­ma nuo šių me­tų įsi­ga­lio­ju­sio Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so rei­ka­la­vi­mų.

Pa­tvir­ti­no ne­de­fi­ci­ti­nį 2017 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Svar­bus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, su­šauk­tas va­sa­rio 15-ąją, pra­si­dė­jo su nuo­ty­kiais – dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių už­stri­go elek­tro­ni­nė bal­sa­vi­mo sis­te­ma, to­dėl vie­tos po­li­ti­kams te­ko pri­si­min­ti se­ną ge­rą bū­dą už pa­teik­tus spren­di­mus bal­suo­ti ran­kos pa­kė­li­mu. Bū­tent taip bu­vo pa­tvir­tin­tas 2017 me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas: pa­ja­mos – 28 471 100 eu­rų, iš­lai­dos – 30 079 600 eu­rų. Pa­ja­mų skil­tis, bė­gant mė­ne­siams, ti­ki­ma­si, dar bus pil­do­ma. Šių me­tų biu­dže­tas – su­ba­lan­suo­tas, ne­de­fi­ci­ti­nis.

„Nu­si­ma­ty­ki­te pro­gra­mo­je lė­šų ir pa­min­klui plau­ti!“

Vie­na iš siū­lo­mų 2017 me­tų Sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos prie­mo­nių – re­gu­liuo­ti var­ni­nių paukš­čių gau­są Plun­gės dva­ro par­ke. Tam šie­met nu­ma­ty­ta skir­ti tūks­tan­tį eu­rų.

Mokestis už atliekų surinkimą ir tvarkymą kils, bet tai – dar ne blogiausia...

Telšių regiono atliekų tvarkymo centras – ant bankroto ribos

Nuo ko­vo mė­ne­sio Plun­gės sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams, įstai­goms ir or­ga­ni­za­ci­joms bus tai­ko­ma pa­gal nau­ją me­to­di­ką ap­skai­čiuo­ta rin­klia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą. Ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, ko­kias emo­ci­jas pa­tirs nau­jos rin­klia­vos pra­ne­ši­mus ga­vę mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai, mat var­gu ar bus to­kių, ku­riems už at­lie­kų tvar­ky­mą pa­skai­čiuos ma­žiau, nei mo­kė­ta anks­tes­niais me­tais! Ne­ga­na to, sau­sio 26 die­ną vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­vie­šin­ta, kad Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (TRATC) bet ka­da ga­li ban­kru­tuo­ti, nes jo sko­los net 70 pro­cen­tų vir­ši­ja įstai­gos įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą. Nors rin­klia­va au­ga, ji vis tiek ne­pa­dengs vi­sų TRATC kaš­tų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama