Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Va­žiuo­jan­čių au­to­bu­sais – ma­žai, ke­lių būk­lė – šiaip sau...

Apie mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mą ir vi­suo­me­ni­nį trans­por­tą, kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mą, me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių būk­lę ir ki­tais klau­si­mais kal­bė­ta va­sa­rio 5 die­ną Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Taip pat iš­rink­ta nau­ja ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė.

Šimt­me­čio plun­giš­kiams – ypa­tin­gas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dė­me­sys

Mi­nint Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ini­cia­ty­va ėmė­si įgy­ven­din­ti iš­skir­ti­nį pro­jek­tą – pa­ro­dy­ti dė­me­sį įtei­kiant at­mi­ni­mo do­va­ną kiek­vie­nam šiais me­tais gim­sian­čiam kū­di­kiui.

Re­gio­nams – dau­giau ES pa­ra­mos

Plun­gė­je vie­šė­jęs Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Bro­nis Ro­pė pa­lai­ko Va­ka­rų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių no­rą sa­va­ran­kiš­kai spręs­ti, kaip joms nau­do­ti eu­ro­pi­nę pa­ra­mą.

Nuomonės nekeičia tik kvailiai?..

Politiniai viražai: iš opo­zi­ci­jos – į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą

Pamenat šią garsiąją buvusios konservatorių merės frazę? Atrodo, ji patiko ir iki šiol opozicijoje buvusiems „Vieningos Plungės“ atstovams. Kaip kitaip suprasti šio judėjimo sprendimą jungtis prie valdančiosios daugumos, kai dar prieš kelias savaites jos narys Robertas Endrikas viename iš komitetų trinktelėjo durimis garsiai pareiškęs, kad „su dabartine valdžia dirbti neįmanoma“? Dabar, pagal viską sprendžiant, jau bus įmanoma...
Po lap­kri­čio 30 die­ną įvy­ku­sio Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio „Vie­nin­gos Plun­gės“ na­riai Liu­das Skie­rus, R. En­dri­kas, Rai­mon­das Do­vil­tis ir į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas pa­skir­tas Gin­ta­ras Ba­gu­žis su­ren­gė trum­pą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją.

„Ataušk ir grįžk!“

Lap­kri­čio 21 die­ną Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai ap­ta­rė vie­ną ga­li­mą sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių tie­si­mo ar ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo bū­dą. Kaip in­for­ma­vo me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sei­me kei­čia­mi įsta­ty­mai ir, pa­na­šu, sa­vi­val­dy­bės ga­lės as­fal­tuo­ti gat­ves vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių part­ne­rys­tės bū­du. Kal­bant pa­pras­čiau, ran­go­vai pa­klo­tų as­fal­tą avan­su, ir po to at­gau­tų pi­ni­gus už pa­da­ry­tus dar­bus. Ne vi­siems ko­mi­te­to na­riams toks siū­ly­mas bu­vo prie šir­dies, o įsi­karš­čia­vęs Ro­ber­tas En­dri­kas de­monst­ra­ty­viai pa­si­ša­li­no iš po­sė­džio. „Ataušk ir grįžk!“ – pa­lin­kė­jo jam ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas To­mas Rau­dys.

Spėjimai dėl valdžios griūties nepasitvirtino: direktorius traukiasi, bet valdančioji koalicija išlieka

Spa­lio 26 die­ną įvy­ko gan­dais dėl ga­li­mo ko­a­li­ci­jos na­rių pa­si­kei­ti­mo ap­au­gęs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Ta­čiau di­de­lių sen­sa­ci­jų taip ir ne­bu­vo: val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­sky­la, iš pa­rei­gų trau­kia­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis.

Plun­gės val­džio­je – per­mai­nų nuo­jau­ta?

Jau ku­ris lai­kas šnibž­da­ma­si, jog Lie­tu­vo­je be­si­kei­čian­tys po­li­ti­niai vė­jai įsi­suks ir į Plun­gės pa­dan­gę, iš­vers­da­mi iš tu­ri­mų po­zi­ci­jų ne vie­ną aukš­tas pa­rei­gas už­iman­tį vei­kė­ją. Pir­ma­die­nio ry­tą kal­bin­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis pa­tvir­ti­no, kad ga­vo užuo­mi­ną, jog jei at­si­tiks taip, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je kei­sis val­dan­čio­sios dau­gu­mos su­dė­tis, jam teks ap­leis­ti už­ima­mas pa­rei­gas.

Kai­mas kai­mui ne­ly­gu

Spa­lio 16 die­ną vy­ku­sia­me Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je dis­ku­tuo­ta apie in­ves­ti­ci­jų pa­si­skirs­ty­mą tarp kai­miš­kų­jų se­niū­ni­jų, jų ne­to­ly­gu­mus ir ypa­tu­mus ver­ti­nant pa­gal įgy­ven­din­tus me­lio­ra­ci­jos pro­jek­tus, gau­tą ES pa­ra­mą bei Vie­tos veik­los gru­pės ir ben­druo­me­nių pro­jek­tus. Aki­vaiz­du, kad kai­mas kai­mui ne­ly­gu. La­bai daug kas pri­klau­so nuo vie­tos gy­ven­to­jų ak­ty­vu­mo.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis – su ait­ro­ku po­li­ti­ka­vi­mo prie­sko­niu

Po va­sa­ros atos­to­gų rug­sė­jo 21 die­ną po­sė­džiau­ti rin­ko­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Iš­se­kus gau­siai dar­bot­var­kei, vie­tos po­li­ti­kai ne­pra­lei­do pro­gos pa­po­li­ti­kuo­ti ir vie­šai pa­si­aiš­kin­ti san­ty­kių.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė: „Nors švie­ti­me dug­no nė­ra, bet kris­ti dar ga­li­me že­mai“

Penk­ta­die­nis Plun­gė­je bu­vo iš­skir­ti­nis – su­lauk­ta Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės Jur­gi­tos Pet­raus­kie­nės vi­zi­to. Ap­si­lan­ky­mo tiks­las – su­si­pa­žin­ti su švie­ti­mo si­tu­a­ci­ja Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bei ap­tar­ti ga­li­mus po­ky­čius šio­je sri­ty­je. Iš­kir­ti­nio dė­me­sio su­lau­kė dvi mo­kyk­los – mi­nist­rė ap­si­lan­kė Ku­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­se.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama