Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Pasikalbėkim! » „Tas Lais­vės ne­ver­tas, kas ne­gi­na jos!“

„Tas Lais­vės ne­ver­tas, kas ne­gi­na jos!“

Šian­dien Lie­tu­va mi­ni vals­ty­bės šimt­me­čio ju­bi­lie­jų. Per tą šim­tą me­tų mū­sų kraš­tas pa­ty­rė daug skaus­min­gų ir gra­žių mo­men­tų: nuo oku­pa­ci­jos iki Ne­pri­klau­so­my­bės at­sta­ty­mo ir įsi­lie­ji­mo į lais­vų, de­mok­ra­tiš­kų Eu­ro­pos vals­ty­bių šei­mą. Šian­dien mes taip pat di­džiuo­ja­mės, kad pa­si­kar­to­ti 1940-ųjų me­tų įvy­kiams, kuo­met be pa­si­prie­ši­ni­mo bu­vo­me oku­puo­ti kai­my­nų iš Ry­tų, ko ge­ro ne­bus lem­ta: mū­sų vals­ty­bė ta­po pil­na­tei­se NATO al­jan­so na­re. Vis­gi pa­vo­jus iš Ry­tų nie­kur ne­din­go: už­ten­ka prisimint, kas ne per se­niau­siai vy­ko Gru­zi­jo­je, Uk­rai­no­je. Gin­klais žva­ngin­ti mėgs­tan­ti kai­my­nė ne­ven­gia ir Bal­ti­jos vals­ty­bėms pri­min­ti, kas ji ir kad jai už­im­ti mū­sų vals­ty­bes už­tek­tų ma­žiau nei 60 va­lan­dų... Ta­čiau ko­kia tai kai­na bū­tų pa­da­ry­ta?! Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė šian­dien ne ta, ko­kia bu­vo prieš dau­giau nei pus­šim­tį me­tų. O ypač džiu­gi­nan­tis da­ly­kas, ku­rį ak­cen­tuo­ja ne vie­nas, kad, grį­žus pa­vo­jui iš Ry­tų ir grą­ži­nus pri­va­lo­mą­ją šauk­ti­nių tar­ny­bą, jos gre­tas pir­miau­sia už­pil­do... sa­va­no­riai. Tai ro­do vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mą, pa­trio­tiš­ku­mą, su­vo­ki­mą, kad jei pa­tys ne­gin­si­me sa­vo kraš­to, nie­kas ir ne­pa­dės... Vals­ty­bę gin­tų ne vien tik pro­fe­sio­na­lūs ir šauk­ti­niai ka­riai, bet ir Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­riš­ko­sios pa­jė­gos (KASP), ku­rių ka­rių yra kiek­vie­na­me ra­jo­ne. Taip pat ir Plun­gė­je.
Šios pa­jė­gos sau­sio 17-ąją mi­nėjo 27-ąsias įkū­ri­mo me­ti­nes. Ne per se­niau­siai KASP Že­mai­čių apy­gar­dos 3-iąjai rink­ti­nei, ku­riai pri­klau­so Plun­gė­je esan­ti 303 leng­vo­ji pės­ti­nin­kų kuo­pa, pra­dė­jo va­do­vau­ti pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Min­dau­gas Stac­ke­vi­čius. Ne že­mai­tis, ta­čiau vi­sa šir­di­mi su jais: kaip pats sa­ko: „Čia, ko ge­ro, ir yra ta jų pa­slap­tin­go­ji jė­ga, pra­na­šu­mas prieš ki­tas lie­tu­vių tau­tos et­no­gra­fi­nes gru­pes – bū­ti tvir­tiems ir ne­pa­lau­žia­miems.“
Mū­sų skai­ty­to­jams – po­kal­bis su nau­juo­ju Že­mai­čių apy­gar­dos 3-iosios rink­ti­nės va­du plk. ltn. M. Stac­ke­vi­čiu­mi.

– 40-me­tis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je – kas tai ir koks jis? Api­bū­din­ki­te jį iš sa­vo po­žiū­rio taš­ko.
– Idė­jų ku­pi­nas, ver­žlus, šiuo­lai­kiš­kas, ko­mu­ni­ka­bi­lus, lanks­tus, spor­tiš­kas, pa­si­ti­kin­tis ir ne­su­stab­do­mas. Šios sa­vy­bės pa­de­da bet ku­riam 40-me­čiui pri­im­ti grei­tus, lo­giš­kus ir tei­sin­gus spren­di­mus, ne­pri­klau­so­mai, ar jis tar­nau­ja ka­ri­nė­se struk­tū­ro­se, ar vyk­do ko­mer­ci­nę veik­lą, ar dir­ba vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Vy­rau­jant in­for­ma­ci­niam am­žiui ir no­rint nu­veik­ti kaž­ką pra­smin­go, pri­va­lu spė­ti va­do­vau­ti ir dirb­ti (tar­nau­ti) vie­nu me­tu, ne­ap­si­ri­bo­jant vien aš­tuo­nio­mis dar­bo va­lan­do­mis.
– Gerb. pul­ki­nin­ke lei­te­nan­te Min­dau­gai, esa­te kau­nie­tis, ta­čiau ne­se­niai pra­dė­jo­te va­do­vau­ti KASP Že­mai­čių apy­gar­dos 3 rink­ti­nei. Kau­nas vi­suo­met bu­vo lai­ko­mas lie­tu­viš­kiau­siu ša­lies mies­tu, na, o že­mai­čiai – la­biau­siai ir ar­šiau­siai už sa­vo ša­lį ko­vo­jan­čiais žmo­nė­mis. Ko­kie pir­mie­ji įspū­džiai per­si­kė­lus į Že­mai­ti­ją?
– Pa­tiks­li­nu, Kau­nas – ma­no gim­ti­nė, ir aš tuo di­džiuo­juo­si, bet au­gau, for­ma­vau­si ir mo­ki­nau­si Vil­niu­je, tad, ko ge­ro, tu­rė­čiau lai­ky­ti sa­ve vil­nie­čiu, nors jau de­šimt me­tų kaip gy­ve­nu Tra­kuo­se. Be­je, tai la­bai gra­žus, jau­kus mies­tas, ku­ria­me vis dar gy­va vi­du­ram­žių dva­sia!
Že­mai­čius pa­žįs­tu iš is­to­ri­nio pa­veiks­lo: tvir­ti, už­si­spy­rę, ne­pa­lau­žia­mi, bet ko­kio­mis są­ly­go­mis iš­si­rei­ka­lau­jan­tys to, ko trokš­ta ar­ba kas, jų nuo­mo­ne, yra tei­sin­ga. KASP Že­mai­čių apy­gar­dos 3-io­jo­je rink­ti­nė­je esu pus­me­tį ir ma­nau, kad da­bar­ti­niai že­mai­čiai tvir­tai iš­lai­kė sa­vo pro­tė­vių bruo­žus. Čia, ko ge­ro, ir yra ta jų pa­slap­tin­go­ji jė­ga, pra­na­šu­mas prieš ki­tas lie­tu­vių tau­tos et­no­gra­fi­nes gru­pes – bū­ti tvir­tiems ir ne­pa­lau­žia­miems. Te­ko pa­ste­bė­ti, kad dau­ge­lis šia­me kraš­te esan­čių pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių yra ki­lę iš ki­tų re­gio­nų. Įdo­miau­sia tai, kad pa­bu­vę čia, jie asi­mi­liuo­ja­si ir tam­pa už­kie­tė­ju­siais že­mai­čiais. Že­mai­ti­ja vi­sa­da bu­vo trau­kos ob­jek­tas – ka­rin­ga, pa­slap­tin­ga, tu­rin­ti sa­vo brai­žą, ką jau kal­bė­ti apie gam­tos gro­žį ir ma­žų­jų mies­te­lių sa­vi­tu­mą.
– Dau­ge­lis žmo­nių dar vis ne­ski­ria Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­rei­gų nuo pro­fe­si­nės tar­ny­bos. Ko­kie es­mi­niai jų skir­tu­mai? Ko­kias funk­ci­jas at­lie­ka KASP, kiek yra apy­gar­dų, rink­ti­nių; kas su­da­ro Že­mai­ti­jos apy­gar­dos 3-iąją rink­ti­nę ir pan.?
– Pra­dė­ki­me nuo to, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę su­da­ro ke­tu­rios ka­ri­nės pa­jė­gos: Sau­su­mos, Oro, Jū­rų ir Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų. KASP yra Sau­su­mos pa­jė­gų da­lis, ir jo­se tar­nau­ja tiek pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai (to­liau PKT), tiek ka­riai sa­va­no­riai. Ka­riai sa­va­no­riai – tai tie ka­riai, ku­rie nu­spren­dė ka­ro pri­va­lo­mą­ją tar­ny­bą at­lik­ti Sa­va­no­rių pa­jė­go­se (pa­si­ra­šy­da­mi pir­mi­nę ket­ve­rių me­tų su­tar­tį). Es­mi­nis skir­tu­mas nuo pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos yra tas, kad ka­riai sa­va­no­riai ka­ri­nį ren­gi­mą vyk­do sa­vait­ga­liais, tu­rė­da­mi lais­vą dar­bo sa­vai­tę, o pri­va­lo­mo­sios tar­ny­bos ka­riai – ne­nu­trūks­ta­mą 9 mė­ne­sių tar­ny­bą. Sa­va­no­rių pa­jė­gų va­do­vau­jan­tis ir ka­ri­nę bei ad­mi­nist­ra­ci­nę veik­lą vyk­dan­tis per­so­na­las yra PKT ka­riai.
Sa­va­no­rių pa­jė­gų tiks­las – pa­reng­ti ka­ri­nius vie­ne­tus Lie­tu­vos sau­su­mos te­ri­to­ri­jos gin­kluo­tai gy­ny­bai. Įgy­ven­di­nant tiks­lą, yra nu­ma­ty­ti už­da­vi­niai reng­ti ka­rius sa­va­no­rius sau­su­mos te­ri­to­ri­jos ka­ri­nei ap­sau­gai ir gy­ny­bai, iš­lai­ky­ti ko­vi­nę pa­reng­tį, reng­tis tarp­tau­ti­nėms ope­ra­ci­jos ir da­ly­vau­ti jo­se, teik­ti pa­gal­bą ki­toms vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­joms.
Sa­va­no­rių pa­jė­gas su­da­ro še­šios rink­ti­nės: Dai­na­vos apy­gar­dos 1-oji rink­ti­nė – Aly­tu­je, Da­riaus ir Gi­rė­no apy­gar­dos 2-oji rink­ti­nė – Kau­ne, Že­mai­čių apy­gar­dos 3-io­ji rink­ti­nė – Klai­pė­do­je, Vy­čio apy­gar­dos 5-oji rink­ti­nė – Pa­ne­vė­žy­je, Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-oji rink­ti­nė – Šiau­liuo­se, Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-oji rink­ti­nė – Vil­niu­je. Mū­sų Že­mai­čių apy­gar­dos 3-iąją rink­ti­nę su­da­ro pės­ti­nin­kų kuo­pos, ku­rios yra iš­si­dės­čiu­sios po vi­są Že­mai­ti­ją. Že­mai­čių šei­mai trūks­ta tik Tel­šių, jie pri­klau­so ki­tai ka­ri­nei apy­gar­dai.
– Su ko­kiais iš­šū­kiais šian­dien su­si­du­ria da­bar­ti­nė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė?
– Į šį klau­si­mą tiks­liau­siai ir tei­sin­giau­siai at­sa­ky­tų Ka­riuo­me­nės va­das. Iš­šū­kių be­ga­lės, tad pa­mi­nė­siu tik ke­le­tą punk­tų. Pir­miau­sia, sun­ku kon­ku­ruo­ti su ver­slo sek­to­riu­mi dėl žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, t. y. tin­ka­mai pa­reng­tų spe­cia­lis­tų. Jų rei­kia vi­siems, bet juos lai­mi tie, kas dau­giau­siai mo­ka ir su­tei­kia iš­skir­ti­nes są­ly­gas. An­tra, mo­der­ni­za­ci­ja ir šiuo­lai­ki­nės ka­riuo­me­nės vys­ty­mas – tai ne­su­sto­jan­tis pro­ce­sas, rei­ka­lau­jan­tis tin­ka­mų ži­nių, ka­ri­nių eks­per­tų in­dė­lio, stra­te­gi­nio mąs­ty­mo ir nuo­sek­laus vys­ty­mo.
– Lie­tu­vo­je vis dar ga­jos se­nų­jų žmo­nių kal­bos, jog Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė esą nie­ko ne­ver­ta, o mū­sų ka­ri­nin­kai nė iš to­lo ne­pri­lygs­ta so­vie­tų ka­ri­nin­kams, nes mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bių jų pa­reng­ti. Ta­čiau to­kias kal­bas leng­va pa­neig­ti žvel­giant į Jū­sų baig­tus ka­ri­nius moks­lus. Tai ne tik gen. J. Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ja, bet ir kur­sai Es­ti­jo­je, Da­ni­jo­je, JAV bei kt. Pa­pa­sa­ko­ki­te pla­čiau apie sa­vo ka­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą.
– Ger­biu se­no­lius, bet jų nuo­gąs­ta­vi­mus pa­nei­gia Lie­tu­vos is­to­ri­ja. Tai ge­riau­sias įro­dy­mas, ko ver­ta mū­sų ka­riuo­me­nė! Pri­si­min­ki­me lie­tu­vių tau­tai svar­biau­sius mū­šius – Dur­bės, Mė­ly­nų­jų van­de­nų, Žal­gi­rio, Or­šos ir Sa­las­pi­lio. Lie­tu­vo­je vi­sa­da at­si­ran­da di­džių kar­ve­džių, ku­rie ge­ba lai­mė­ti is­to­ri­nės reikš­mės ko­vas. Tai ku­ni­gaikš­čiai Al­gir­das ir Vy­tau­tas, Lie­tu­vos di­die­ji et­mo­nai Kon­stan­ti­nas Ost­ro­giš­kis ir Jo­nas Ka­ro­lis Chod­ke­vi­čius. Sun­kiau­siais mo­men­tais ko­vo­je dėl Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ir iš­si­va­da­vi­mo iš oku­pa­ci­jos iš­ky­la to­kios stip­rios as­me­ny­bės kaip ge­ne­ro­lai Po­vi­las Ple­cha­vi­čius ir Sil­vest­ras Žu­kaus­kas, par­ti­za­ni­nio ka­ro did­vy­riai – par­ti­za­nų ge­ne­ro­lai Jo­nas Že­mai­tis ir Ra­ma­naus­kas Va­na­gas. Tad kal­bos lie­ka kal­bom, o ga­li­my­bės pa­si­reng­ti yra kuo pui­kiau­sios: Gen. Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ja, Div. gen. Sta­sio Raš­ti­kio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės mo­kyk­la, Sau­su­mos pa­jė­gų Juo­zo Luk­šos mo­ky­mo cen­tras, Gen. Adol­fo Ra­ma­naus­ko ko­vi­nio ren­gi­mo cen­tras, Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­sis pul­kas, taip pat įvai­riau­si kur­sai už­sie­ny­je.
Aš pats ka­ri­nius moks­lus pra­dė­jau Gen. Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je. Aka­de­mi­jo­je įgi­jau ba­ka­lau­ro ir ma­gist­ro laips­nius. Šio­je moks­lo įstai­go­je bai­giau ir sau­su­mos pa­jė­gų tak­ti­nio lyg­mens va­do­va­vi­mo kur­sus. Ope­ra­ci­nio lyg­mens kva­li­fi­ka­ci­ją įgi­jau mo­kin­da­ma­sis Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže, Es­ti­jo­je. Kur­sai Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Da­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ir JAV tik pa­pil­dė ma­no ži­nių ba­ga­žą ir su­tei­kė in­for­ma­ci­jos, ku­ria va­do­vau­juo­si kas­die­ni­nė­je veik­lo­je, reng­da­mas va­dus, ka­rius ir pla­nuo­da­mas ka­ri­nes pra­ty­bas.
– Ar Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė to­bu­lin­tis į už­sie­nį siun­čia tik iš­skir­ti­nius, pa­vie­nius ka­ri­nin­kus?
– Lie­tu­vo­je ka­ri­nin­kai kva­li­fi­ka­ci­ją ga­li kel­ti tik iki ma­jo­ro laips­nio. No­rit siek­ti aukš­tes­nių ka­ri­nių laips­nių, bū­ti­ni aukš­tes­nio ly­gio ka­ri­niai moks­lai. Šiai die­nai ope­ra­ci­nio ir stra­te­gi­nio lyg­mens ka­ri­niai moks­lai ga­li­mi tik va­ka­rų pa­sau­lio vals­ty­bė­se, ku­rio­se ka­ro moks­las su­si­for­ma­vęs šimt­me­čiais ir yra la­bai gi­lios bei pa­žan­gios moks­lo tra­di­ci­jos. Į šiuos moks­lus siun­čia­mi ka­ri­nin­kai, tar­ny­bos ei­go­je pa­si­žy­mė­ję ir už­si­tar­na­vę kaip su­ma­nūs, at­sa­kin­gi, ryž­tin­gi, at­si­da­vę bei ne­pri­ekaiš­tin­gą re­pu­ta­ci­ją tu­rin­tys as­me­nys, ge­ban­tys lai­ku pri­im­ti grei­tus ir tin­ka­mus spren­di­mus vyk­dant ka­ri­nes ir ko­vi­nes už­duo­tis.
– Žvel­giant į Jū­sų ka­ri­nę pa­tir­tį, aki­vaiz­du, jog Jums te­ko bū­ti ir mi­si­jo­se už­sie­ny­je: pa­vyz­džiui, NATO ope­ra­ci­jo­je Ju­gos­la­vi­jo­je... Pri­sta­ty­ki­te sa­vo pro­fe­si­nę kar­je­rą ir pa­tir­tį, mi­si­jas, ku­rio­se te­ko da­ly­vau­ti (o gal ir va­do­vau­ti).
– Ka­ri­nin­ko kar­je­rą pra­dė­jau bū­da­mas lei­te­nan­tu ir taip iki pul­ki­nin­ko lei­te­nan­to. Te­ko tar­nau­ti pės­ti­nin­kų, me­cha­ni­zuo­tų pės­ti­nin­kų pa­da­li­niuo­se. Vyk­dy­ti bū­rio va­do, kuo­pos va­do pa­va­duo­to­jo, kuo­pos va­do pa­rei­gas. Tar­na­vau Bal­ti­jos ba­ta­lio­ne (Lat­vi­ja), „Ge­le­ži­nio Vil­ko“ bri­ga­do­je, Mo­ky­mo ir dok­tri­nų val­dy­bo­je, Sau­su­mos pa­jė­gų šta­be, Al­gir­do ba­ta­lio­ne, Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je, už­imant įvai­riau­sias va­do­vau­jan­čias po­zi­ci­jas. Tai­kos pa­lai­ky­mo mi­si­ją at­li­kau Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je kaip me­cha­ni­zuo­tų­jų pės­ti­nin­kų bū­rio va­das. Iki šiol ne­iš­dy­lan­tys įspū­džiai, nors tai bu­vo prieš 19 me­tų. Mi­si­jo­se įgy­ta pa­tir­tis iš­lie­ka il­gam, ypač esant ener­gin­giems ir ryž­tin­giems va­do­vams bei tu­rint su­ma­nius ir tin­ka­mai pa­reng­tus ka­rius.
– Daž­nai mėgs­ta­ma ly­gin­ti mū­sų ša­lies ir Ru­si­jos ka­riš­kius. Jū­sų po­žiū­riu, kuo ski­ria­si Lie­tu­vos ka­rei­vis ir ka­ri­nin­kas nuo ru­sų?
– Lie­tu­vių ka­rių dva­sia vi­sa­da bu­vo stip­ri ir ne­pa­lau­žia­ma, to­kia iš­li­ko ir iki šių die­nų. Mes la­biau mo­ty­vuo­ti ir at­sa­kin­ges­ni. Mū­sų ka­riai ge­ba pa­tys įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją ir pri­im­ti tin­ka­mus ir grei­tus spren­di­mus – mes ne­lau­kia­me ka­da mums pa­sa­kys, mes vyk­do­me.
– Ma­nau, kad ir Jums yra te­kę gir­dė­ti, kai pa­gy­ve­nę mū­sų tau­tie­čiai sa­vo vai­kams sa­ko, kad ne­ver­ta ei­ti į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, nes esą pa­vo­jin­ga ir są­ly­gos blo­gos... Ta­čiau džiu­gu, jog sa­va­no­rių ne­trūks­ta ir, šau­kiant į re­gu­lia­ri­ą­ją ka­riuo­me­nę, sa­va­no­riai už­pil­do be­veik vi­są są­ra­šą. Tai ko­kios są­ly­gos da­bar­ti­nė­je Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je?
– Pir­miau­sia reik­tų at­skir­ti ka­rius, ku­rie sa­va­no­rys­tės prin­ci­pu pa­si­rin­ko at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą (NPPKT) ar­ba bu­vo įtrauk­ti į ka­ro prie­vo­li­nin­kų šau­ki­mo są­ra­šus, nuo ka­rių, ku­rie nu­spren­dė NPPKT, kaip al­ter­na­ty­vą, at­lik­ti Sa­va­no­rių pa­jė­go­se (KASP) tap­da­mi ka­riais sa­va­no­riais. Džiaugiamės, kad savanorystės principas ypač stiprus šiuolaikinėje Lietuvoje. Savanoriai noriai užpildo NPPKT ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) gretas.
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė re­gu­lia­riai ge­ri­na in­fra­struk­tū­rą, ple­čia mo­ky­mo ba­zes, po­li­go­nus, šau­dy­mo lau­kus, įren­gia, at­nau­ji­na ir to­bu­li­na mo­ky­mo kla­ses, gin­klų tre­ni­ruok­lius, si­mu­lia­ci­nes mū­šio sis­te­mas, su­tei­kia ka­riams to­bu­lė­ji­mo ir kar­je­ros ga­li­my­bes. Ge­riau­siai są­ly­gas ir at­mos­fe­rą ka­riuo­me­nė­je at­spin­di ka­riuo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai. Tai ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės šven­tė, at­vi­rų du­rų die­nos, pa­ra­dai – at­ei­ki­te, su­da­ly­vau­ki­te ir pa­tys įsi­ti­kin­si­te.
– Tie, ku­rie tar­na­vo So­vie­tų ar­mi­jo­je, pri­si­me­na ir „die­dov­šči­ną“, ir pras­tą ap­ran­gą, mais­tą, ir ga­li­my­bę su tė­vais su­si­tik­ti tik kar­tą per me­tus. Ar Jū­sų ne­ste­bi­na, kad da­bar­ti­niai tė­vai, jei ne­ga­li vai­kui į ar­mi­ją pri­sis­kam­bin­ti sa­vai­tę ar jų at­ža­lai pa­si­ro­dė per pra­stas mais­tas, tuoj ke­lia triukš­mą per spau­dą? Kaip auk­lė­ja­te bū­si­mus tė­vy­nės gy­nė­jus: juk ka­riuo­me­nė – ne ku­ror­tas?..
– In­for­ma­ci­nia­me am­žiu­je in­for­ma­ci­ja ir ži­nios plin­ta žai­biš­kai, ne­svar­bu, ar jos pa­ti­ki­mos, ar iš­gal­vo­tos. Vi­suo­me­nė tu­ri su­pras­ti ir jau pri­pras­ti, kad ka­riuo­me­nė­je ka­riai ruo­šia­mi kraš­to gy­ny­bai, ko­vai su prie­šu. Ka­ras ne­nu­ma­to leng­va­tų, per­trau­kų, kom­for­to są­ly­gų, iš­im­čių. Tai žiau­rus, ali­nan­tis ir ne­gai­les­tin­gas žmo­ni­jos gy­ve­ni­me eta­pas. Tad pa­si­ren­gi­mas ko­vai tu­rė­tų bū­ti ati­tin­ka­mas. Ne­te­ko gir­dė­ti to­kių nu­si­skun­di­mų: ne­pa­kan­ka­mai šau­do­ma, per ma­žai tre­ni­ruo­ja­ma­si ir spor­tuo­ja­ma, ko­dėl tik dvi die­nos, o ne sa­vai­tė, pra­leis­ta po­li­go­ne? Kur dis­cip­li­na? Ko­dėl ka­riai ne­pa­si­tem­pę? Per men­kas pa­si­ren­gi­mas... O gai­la! Pra­ty­bų me­tu sten­gia­ma­si su­da­ry­ti kuo re­a­les­nes są­ly­gas, kad ka­riai ga­lė­tų tin­ka­mai pa­si­reng­ti ša­lies gy­ny­bai. Tar­ny­ba ne­leng­va, bet to mo­ky­tis ver­ta – pri­va­lo­me vi­sa­da bū­ti pa­si­ren­gę.
– Lie­tu­va mi­ni 100 vals­ty­bin­gu­mo me­tų. Per tą lai­ką ša­lis iš­gy­ve­no daug skau­džių aki­mir­kų. Vie­na jų – kai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ne­ga­lė­jo prie­šin­tis So­vie­tų oku­pan­tams. Pa­trio­tiš­ku­mas, mei­lė sa­vo Tė­vy­nei ir pa­si­au­ko­ji­mas už jos ne­pri­klau­so­my­bę – daž­nai gar­siai mi­ni­mi šian­dien. Kaip, be­je, ir 1940-ai­siais. Ta­čiau is­to­ri­ja skau­di. Jū­sų po­žiū­riu, ar ne­ga­li bū­ti taip, kad, su­si­klos­čius pa­na­šioms są­ly­goms į tuo­me­tes, Lie­tu­va vėl ne­si­prie­šin­tų oku­pan­tams? Ar da­bar­ti­nis Lie­tu­vos ka­rei­vis pa­trio­tiš­kes­nis?
– 27-erius me­tus da­ro­ma vis­kas, kad ka­riuo­me­nė ne tik prie­šin­tų­si, bet ir duo­tų at­kir­tį. Stip­ri­na­ma ir at­nau­ji­na­ma gin­kluo­tė, ple­čia­mi po­li­go­nai, vys­to­ma ka­ri­nė in­fra­struk­tū­ra, di­di­na­mas ka­rių skai­čius, or­ga­ni­zuo­ja­mos vis pla­tes­nio mas­to ka­ri­nės pra­ty­bos, da­li­ja­ma­si pa­tir­ti­mi su NATO part­ne­riais ir są­jun­gi­nin­kais. Ka­rių pa­si­ren­gi­mo ly­gis yra kaip nie­kad aukš­tas – jie mo­ty­vuo­ti, stip­rūs, ryž­tin­gi, pa­si­ti­kin­tys ir pa­si­ren­gę ko­vai. Kaip ga­li ka­rys ne­my­lė­ti, ne­bran­gin­ti ir ne­gin­ti sa­vo vals­ty­bės? Sa­kau jums, taip – jie pa­trio­tai iki kau­lų sme­ge­nų!
– Kaip ma­no­te, ar mo­kyk­lo­se ne­rei­kė­tų stip­rin­ti pa­trio­ti­nio mo­ky­mo? Dau­ge­lis ma­no kar­tos žmo­nių pri­si­me­na, jog mo­kyk­lo­je dės­tyta (tuo­met – so­vie­ti­nė) ka­ry­bos dis­cip­li­na bu­vo nau­din­ga. Ar ne­ver­tė­tų prie to grįž­ti, ir da­bar­ti­nį jau­ni­mą ka­ri­nei gy­ny­bai ruoš­ti jau nuo mo­kyk­li­nio suo­lo?
– Pi­lie­ti­nis ir pa­trio­ti­nis ug­dy­mas mo­kyk­lo­se vyk­do­mas pa­gal švie­ti­mo ir moks­lo pro­gra­mas, ma­nau, to pil­nai už­ten­ka. Ka­ry­ba, kaip moks­las, yra la­bai pla­taus spek­tro, tad ke­le­to už­si­ė­mi­mų ne­už­teks. Sa­va­no­rių pa­jė­gos ak­ty­viai da­ly­vau­ja pri­sta­tant mo­ky­mo įstai­go­se ka­riuo­me­nę, sa­va­no­rių veik­lą, aiš­ki­nant, kuo ypa­tin­ga yra ša­lies gy­ny­ba, ka­rio sta­tu­sas, supažindiname su esama ginkluote ir ekipuote. Tu­rė­ti ka­ri­nio ren­gi­mo už­si­ė­mi­mus 11 ir 12 kla­sė­se gal ir bū­tų ne­blo­gai, bet tik­rai ne­si­no­rė­tų iš dvy­lik­to­kų at­im­ti lai­ką, skir­tą ruo­ši­mui­si eg­za­mi­nams.
– Va­do­va­vi­mas rink­ti­nei, ko ge­ro, at­ima ne­ma­žai lai­ko. Ką vei­kia rink­ti­nės va­das?
– Va­do­va­vi­mas rink­ti­nei „su­val­go“ vi­są lai­ką, bet čia ir yra va­do­vo pa­rei­ga. Pats pro­ce­sas ap­ima vi­zi­jos vys­ty­mą, idė­jų ge­ne­ra­vi­mą, pla­na­vi­mo or­ga­ni­za­vi­mą, ka­ri­nio ren­gi­mo to­bu­li­ni­mą, at­si­nau­ji­ni­mą, dar­bo san­ty­kių su ka­riais ir są­ly­gų ge­ri­ni­mą, kon­tro­lės me­cha­niz­mų vys­ty­mą, nu­sta­ty­tų ir pa­skir­tų už­duo­čių įgy­ven­di­ni­mą, są­vei­ką su sa­vi­val­dy­bė­mis ir pa­ra­mą vi­suo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.
– Ar be­lie­ka lai­ko as­me­ni­niam gy­ve­ni­mui? Su žmo­na au­gi­na­te tris vai­kus: pa­pa­sa­ko­ki­te apie sa­ve pla­čiau: kuo do­mi­tės, ką vei­kia žmo­na (gal že­mai­tė?), vai­kai ir pan.
– As­me­ni­nis gy­ve­ni­mas – tik sa­vait­ga­liais, ir tai ne vi­sa­da. To­kia ka­ri­nin­ko da­lia! Esu su tais, ku­rie vis dar ma­no, kad vals­ty­bės pa­ma­tas yra dar­ni, stip­ri šei­ma. Tad šei­mai, vai­kams skir­tas lai­kas yra šven­tas, ir kiek ga­liu sten­giuos pra­leis­ti jį pra­smin­gai. Su­tuok­ti­nė dar­buo­ja­si vals­ty­bės sek­to­riu­je, vai­kai mo­ki­na­si, kaip ir vis­kas ge­rai. Do­miuo­si is­to­ri­ja, ka­ry­ba, fi­lo­so­fi­ja, te­olo­gi­ja, po­li­ti­ka. Tai man pa­de­da ge­riau su­vok­ti su­pan­tį pa­sau­lį. Esu žin­gei­dus, tad mo­kau­si, ana­li­zuo­ju ir gi­li­nuo­si į pa­sau­ly­je vy­ku­sius ir vyks­tan­čius pro­ce­sus.
– Ko­kią ma­to­te Lie­tu­vą at­ei­ty­je? Juk ap­lin­kui tik ir skam­ba pe­si­mis­ti­nės nuo­tai­kos, kad emig­ra­ci­ja di­dė­ja... Ar be­liks kam gin­ti tė­vy­nę?..
– Lie­tu­vą ma­tau kles­tin­čią, pa­trauk­lią ir kon­ku­ren­cin­gą – esu už­kie­tė­jęs op­ti­mis­tas. Vi­sais lai­kais mū­sų pro­tė­viai, se­no­liai ti­kė­jo, ko­vo­jo ir lai­mė­jo, ko­dėl aš tu­rė­čiau abe­jo­ti? Di­des­nio, ma­žes­nio ly­gio emig­ra­ci­ja vi­sa bu­vo ir bus, tai ne­iš­ven­gia­mas pro­ce­sas. Vie­nur ky­la eko­no­mi­ka, pra­gy­ve­ni­mo ly­gis, ge­rė­ja dar­bo są­ly­gos ir san­ty­kiai, ten ir ju­da žmo­nės. Tė­vy­nės gy­nė­jų bu­vo, yra ir bus! Gy­nė­jai at­liks sa­vo pa­rei­gą – pa­da­rys vis­ką, kad vals­ty­bė ir to­liau iš­lik­tų, kles­tė­tų ir gy­vuo­tų.
– Ir pa­bai­gai: vis­gi ką pa­sa­ky­tu­mė­te tiems, ku­rie sa­ko, kad ne­ver­ta ei­ti į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, ir ko­dėl ver­ta bū­ti sa­va­no­riu?
– At­sa­ky­čiau jiems taip: vals­ty­bės gy­ny­ba yra vi­suo­ti­nis rei­ka­las. Jei no­ri­me pa­si­prie­šin­ti bet ko­kiam ag­re­so­riui, tu­ri­me bū­ti pa­si­ren­gę. Ka­ri­nis pa­si­ren­gi­mas vyk­do­mas ka­riuo­me­nė­je, kur ka­riai mo­ki­na­mi, kaip elg­tis su gin­klu, su­tei­kia­mos ka­ri­nės ži­nios, la­vi­na­mi ka­ri­niai įgū­džiai, ge­ri­na­mas fi­zi­nis pa­si­ren­gi­mas, iš­tver­mė ir ug­do­mas pa­trio­tiz­mas. Ka­riuo­me­nė ug­do ir tre­ni­ruo­ja ka­rius, kad ati­tar­na­vę, bū­da­mi ci­vi­liais, jie ge­bė­tų kri­ti­niu mo­men­tu mo­bi­li­zuo­tis ir at­lik­ti pa­rei­gą Tė­vy­nei. Tad jei no­ri­me tu­rė­ti ir ma­ty­ti vals­ty­bę lais­vą, sau­gią, tai ne tik ver­ta, bet bū­ti­na ei­ti į ka­riuo­me­nę.
Sa­va­no­riai į Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo is­to­ri­ją įė­jo kaip as­me­nys, ne­pa­si­da­vę ir ak­lai ti­kė­ję žy­din­čios tau­tos idė­ja, ko­vo­ję už lais­vą ir ne­pri­klau­so­mą vals­ty­bę. Ne vis­ką jie mo­kė­jo ar ge­bė­jo, bet jų troš­ki­mas, ver­žlu­mas, be­ga­li­nis no­ras ir dva­si­nis ne­pa­lau­žia­mu­mas nu­ga­lė­jo, tad rei­kia im­ti iš jų pa­vyz­dį, ly­giuo­tis į juos. Juk jie – mū­sų šiuo­lai­ki­nės vals­ty­bės kal­viai ir kū­rė­jai! Štai dėl ko ver­ta bū­ti sa­va­no­riu ir tar­nau­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je.
– Ačiū už po­kal­bį.
* Straipsnio pa­va­di­ni­mas – rink­ti­nės šū­kis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama