Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Pasikalbėkim! » So­cia­li­nių tin­klų žvaigž­dė gy­ve­na... Pla­te­liuo­se

So­cia­li­nių tin­klų žvaigž­dė gy­ve­na... Pla­te­liuo­se

Pla­te­liš­kis An­ta­nas Ja­ki­ma­vi­čius – vlo­gų kū­ri­mo meist­ras. Jo su­gal­vo­ti vaiz­do įra­šai su­lau­kia di­de­lio jau­ni­mo dė­me­sio in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je, jo dar­bus se­ka ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių ger­bė­jų. Su au­gan­čiu po­pu­lia­ru­mu au­ga ir vai­ki­no am­bi­ci­jos – sėk­min­gą at­ei­tį su­si­kur­ti bū­tent so­cia­li­nių tin­klų pa­gal­ba. An­ta­no tė­vai – Ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų ir ge­o­met­ri­nių fi­gū­rų par­ko, esan­čio Pla­te­lių apy­lin­kė­se, stei­gė­jai, tad at­si­trau­kus nuo in­ter­ne­to, vlo­ge­riui ten­ka pa­gel­bė­ti gim­dy­to­jams plė­to­jant tu­riz­mo ver­slą. Vis­gi vlo­gų kū­ri­mas – pa­grin­di­nis jo dar­bas, ku­ris An­ta­nui ypač pa­tin­ka, o tai, kad jo „pa­si­šne­kė­ji­mai su sa­vi­mi” su­lau­kia ir ki­tų dė­me­sio, su­tei­kia pa­pil­do­mos mo­ty­va­ci­jos to­bu­lė­ti šio­je sri­ty­je.
Ne­ži­nan­tiems pa­aiš­ki­na­me, kad vlo­gai – sa­vo nuo­mo­nės reiš­ki­mas prieš ka­me­rą, nau­jas bū­das kal­bė­tis su sa­vi­mi. Žmo­gus, kal­ban­tis su sa­vi­mi ir tai fil­muo­jan­tis, o vė­liau su­kur­tu vi­deo pa­si­da­li­nęs in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je, va­di­na­mas vlo­ge­riu. Tarp šiuo­lai­ki­nio jau­ni­mo tai itin po­pu­lia­ru. Tai­gi skai­ty­to­jų dė­me­siui – in­ter­viu su vie­nu po­pu­lia­riau­siu Lie­tu­vo­je vlo­ge­riu An­ta­nu Ja­ki­ma­vi­čiu­mi.

– An­ta­nai, esi ti­tu­luo­ja­mas vie­nu gar­siau­siu ša­lies vlo­ge­rių. Su­tin­ki su to­kia nuo­mo­ne? Ką tau reiš­kia toks įver­ti­ni­mas?
– Ti­tu­las nė­ra es­mi­nis da­ly­kas. Aš tie­siog da­rau tai, ką pa­mė­gau. La­bai sma­gu, kai žmo­nės tai įver­ti­na. Dar sma­giau, kai tu­ri ga­li­my­bę pra­džiu­gin­ti, su­kel­ti šyp­se­ną, pra­skaid­rin­ti žmo­nėms die­ną.
– Gal ga­li ne­ži­nan­tiems pa­aiš­kin­ti, kas yra vlo­gai?
– Daž­nai gir­džiu ši­tą klau­si­mą iš vy­res­nių žmo­nių. Ta­da trum­pai pa­sa­kau, kad tai trum­pas fil­mu­kas, ku­ria­me fil­muo­ju, ką vei­kiu, pa­sa­ko­ju apie sa­ve ir sa­vo gy­ve­ni­mą.
– Kas pa­ska­ti­no kur­ti in­ter­ne­ti­nius vi­deo? Gal pa­me­ni, apie ką bu­vo pir­ma­sis ta­vo vlo­gas?

– Bū­da­mas dar jau­nes­nis, žiū­rė­jau daug vlo­gų „You­tu­be“ ir vie­na di­džiau­sių sva­jo­nių bu­vo pa­čiam tai da­ry­ti. Ži­no­ma, pa­ska­ti­no ki­ti „you­tu­be­riai“, nes ste­bė­jau jų dar­bus. O ma­no pir­ma­sis vlo­gas bu­vo apie ke­lio­nę į Rie­ta­vo tur­gų.
– Tu­ri be­ne 50 tūkst. se­kė­jų au­di­to­ri­ją. Kaip ma­nai, kuo su­do­mi­na ta­vo in­ter­ne­ti­nė kū­ry­ba?
– Vi­sa­da sten­giuo­si iš­lik­ti sa­vi­mi, ku­ria­mą tu­ri­nį pa­teik­ti at­vi­rai, su hu­mo­ru ir, be abe­jo, šil­tai ben­drau­da­mas su žiū­ro­vais.
– Ko­kie vi­deo la­biau­siai pa­tin­ka ta­vo se­kė­jams? Fil­muo­ji ir „su sa­vi­mi kal­bie­si“ tik kur­da­mas hu­mo­ris­ti­nius vi­deo ar yra ir pa­si­sa­ky­mų rim­to­mis te­mo­mis?
– Ma­no ku­ria­mų vi­deo tu­ri­nys yra pla­tus: nuo spor­to ir rim­tų da­ly­kų iki links­mų, hu­mo­ris­ti­nio žan­ro vaiz­do įra­šų apie įvai­rius iš­šū­kius, ke­lio­nes ir kt... To­dėl sun­ku at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą, nes nė­ra vie­nos te­mos. Ku­riu ne tik hu­mo­ris­ti­nio žan­ro vaiz­do kli­pus, pa­tin­ka pa­kal­bė­ti ir rim­to­mis te­mo­mis, ak­tu­a­lio­mis jau­ni­mui ir vi­sai vi­suo­me­nei.
– Iš kur se­mie­si min­čių ir idė­jų fil­ma­vi­mams?
– Daž­niau­siai idė­jos at­ei­na į gal­vą spon­ta­niš­kai. Pra­de­di min­ty­se kur­ti, mąs­ty­ti ir su­gal­vo­ji ką nors, bū­na, kad pa­si­sko­li­ni idė­ją ir per­tei­ki sa­vaip. Pa­si­tai­ko, kad su­sap­nuo­ji...
– Kaip ma­nai, ko­kio­mis sa­vy­bė­mis tu­ri pa­si­žy­mė­ti žmo­gus, no­rin­tis tap­ti sėk­min­gu vlo­ge­riu? Kas bu­vo ta­vo mo­ky­to­jas?
– Kad sek­tų­si, svar­biau­sia ryž­tas ir pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi. Taip pat – kan­try­bė, nes vi­sur rei­kia lai­ko. Dau­ge­lis klau­sia, kaip tap­ti vlo­ge­riu. At­sa­kau trum­pai ir aiš­kiai: „Pa­si­imk ka­me­rą ir fil­muok”. O mon­tuo­ti su lai­ku iš­moks­ta­ma.
– Ar daug lai­ko at­ima vlo­gų kū­ri­mas?
– Dau­ge­lis gal­vo­ja, kad vlo­gin­ti la­bai pa­pras­ta ir leng­va. Kol pa­tys ne­iš­ban­do fil­ma­vi­mo ir mon­ta­vi­mo. Su­mon­tuo­ti, tar­kim, 5 mi­nu­čių fil­mu­ką už­trun­ka iki 8 va­lan­dų. O kur dar fil­ma­vi­mas...
– Kaip ta­vo šei­ma ver­ti­na šį už­si­ė­mi­mą? Ne­ma­no, jog tai – lai­ko švais­ty­mas?
– Šei­ma pa­lai­kė nuo pat pra­džių. Kad ir ką pra­dė­da­vau da­ry­ti, duo­da­vo pa­ta­ri­mų. O da­bar, kai šis ho­bis ta­po ma­no dar­bu, be abe­jo, vi­sa­pu­siš­kai pa­lai­ko.
– Vlo­gų kū­ri­mas – tik sma­gus lais­vo lai­ko pra­lei­di­mas? Ko­kią nau­dą at­ne­ša toks dar­bas?
– Kai pra­dė­jau kur­ti, tai bu­vo sma­gus už­si­ė­mi­mas ir sa­vęs to­bu­li­ni­mas fil­muo­jant, mon­tuo­jant ir, be abe­jo, ben­drau­jant. O da­bar ši veik­la yra vir­tu­si ho­biu ir dar­bu vie­nu me­tu. Tai nė­ra tik „You­tu­be“, aš kal­bu apie vi­sus so­cia­li­nius tin­klus .
– Esi dvy­lik­to­kas. Moks­lus Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je iš­kei­tei į mo­ky­mą­si Kre­tin­gos su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­ky­mo­si cen­tre? Kas lė­mė to­kį ta­vo spren­di­mą?
– Spren­di­mas pa­keis­ti mo­kyk­lą su­si­jęs su ma­no veik­la. Gimnazijoje iš kai kurių mokytojų dėl savo veiklos pasigedau supratimo ir palaikymo.Ki­ta prie­žas­tis – lai­ko sto­ka, nes pra­dė­jau dirb­ti mėgs­ta­mą dar­bą ir ga­liu dau­giau lai­ko skir­ti sau.
– Kuo dar už­si­i­mi be in­ter­ne­ti­nių vi­deo kū­ry­bos?
– Spor­tu, kon­kre­čiau – kul­tū­riz­mu. Taip pat pa­de­du tė­vams Ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų ir ge­o­met­ri­nių fi­gū­rų par­ke.
– Feis­bu­ke esi pa­si­da­li­nęs ra­gi­ni­mu: „Siek sa­vo sva­jo­nių, nes vis­kas yra įma­no­ma“. Ko­kia ta­vo di­džiau­sia sva­jo­nė?
– Sva­jo­ju vis­ką su­si­kur­ti, kad gy­ven­čiau lais­vai, dirb­čiau mėgs­ta­mą dar­bą ir džiu­gin­čiau, mo­ty­vuo­čiau ki­tus.
– Šį sa­vait­ga­lį lan­ky­sies „Ad­ven­tur“ pa­ro­do­je. Koks vaid­muo, at­sto­vau­jant Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, tau pa­ti­kė­tas?
– Taip, šią sa­vai­tę Vil­niu­je, Li­tex­po rū­muo­se, vyks „Ad­ven­tur” pa­ro­da. Mes su šei­ma at­sto­vau­si­me Že­mai­ti­jos kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ci­jai ir kar­tu mū­sų šei­mos su­kur­tam Ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų ir ge­o­met­ri­nių fi­gū­rų par­kui.
– Ačiū už po­kal­bį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama