Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Pasikalbėkim! » Sau­lius Moc­kus: „Ge­o­lo­gi­ja įdo­mi, nes lei­džia su­ži­no­ti, kaip „vei­kia“ Že­mė“

Sau­lius Moc­kus: „Ge­o­lo­gi­ja įdo­mi, nes lei­džia su­ži­no­ti, kaip „vei­kia“ Že­mė“

Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį Vil­niu­je, Už­upio gim­na­zi­jo­je, vy­ko XXVII Lie­tu­vos mo­ki­nių jau­nų­jų ge­o­lo­gų olim­pia­da. Jo­je da­ly­va­vo 70 mo­ki­nių ir 10 mo­ky­to­jų iš Vil­niaus li­cė­jaus, Šal­či­nin­kų Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio gim­na­zi­jos, Gargž­dų „Kran­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Ša­kių ra­jo­no Griš­ka­bū­džio gim­na­zi­jos, Plun­gės ra­jo­no Ku­lių gim­na­zi­jos, Skuo­do ra­jo­no Mo­sė­džio gim­na­zi­jos, Jo­na­vos Se­na­mies­čio gim­na­zi­jos, Vil­niaus Ga­bi­jos gim­na­zi­jos, Vil­niaus ra­jo­no Mai­šia­ga­los LDK Al­gir­do gim­na­zi­jos, Kau­no „San­ta­ros“ gim­na­zi­jos ir Vil­niaus Si­mo­no Dau­kan­to pro­gim­na­zi­jos. Ku­liš­kiai iš ren­gi­nio grį­žo su sva­riais lai­mė­ji­mais.

Olim­pia­dos da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į tris am­žiaus gru­pes. Pir­mo­je var­žė­si 4–7 kla­sių mo­ki­niai, ant­ro­je – 8–9, tre­čio­je – 10–12 kla­sių mo­ki­niai. Ku­lių gim­na­zi­jai at­sto­va­vo abi­tu­rien­tas Sau­lius Moc­kus, 4 kla­sės mo­ki­niai Aus­tė­ja Drūk­tei­ny­tė, Ed­ga­ras Na­var­daus­kas ir Skais­tė Pra­šu­kai­tė, va­do­vau­ja­mi jau­nų­jų ge­o­lo­gų bū­re­lio „Kū­liai“ va­do­vės Jo­lan­tos Pieš­ku­vie­nės.
Pa­tir­tis va­sa­ros sto­vyk­lo­se, olim­pia­do­se, ti­ria­mie­ji dar­bai mo­kyk­lo­je IV g kla­sės mo­ki­niui Sau­liui Moc­kui pa­dė­jo įveik­ti vi­sus kon­ku­ren­tus ir Lie­tu­vos jau­nų­jų ge­o­lo­gų olim­pia­do­je lai­mė­ti I vie­tą. Aus­tė­ja ir Ed­ga­ras už­ėmė III vie­tą, o Skais­tė ap­do­va­no­ta pa­dė­kos raš­tu.
Sau­liui Moc­kui tai jau pas­ku­ti­nė jau­nų­jų ge­o­lo­gų olim­pia­da, o pra­di­nu­kams – pir­mo­ji. Ma­žie­ji pir­mą kar­tą va­žia­vo trau­ki­niu, pir­mą kar­tą bu­vo sos­ti­nė­je, to­dėl tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti Vil­niu­je tai, kas svar­biau­sia: Ge­di­mi­no pi­lį, Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­trą Pre­zi­den­tū­ro­je, Val­do­vų rū­mų kie­mą, Ar­ki­ka­ted­rą, Auš­ros var­tus, vie­nuo­ly­ną, ku­ria­me ka­lė­jo gar­siau­sias Lie­tu­vos ge­o­lo­gas Ig­nas Do­mei­ka.
Sma­gu, kad Jau­nų­jų ge­o­lo­gų olim­pia­da sie­kia su­bur­ti ge­o­lo­gi­ja ir eko­lo­gi­ja be­si­do­min­čius mo­ki­nius, daug dė­me­sio ski­ria vai­kų ir jau­ni­mo eko­lo­gi­nio, gam­to­sau­gi­nio są­mo­nin­gu­mo ugdymui.
Kal­bi­na­me Lie­tu­vos jau­nų­jų ge­o­lo­gų olim­pia­dos pir­mos vie­tos lai­mė­to­ją Sau­lių Moc­kų.
– Kuo ge­o­lo­gi­ja įdo­mi tau? Kaip su­si­do­mė­jai šiuo moks­lu?
– Ge­o­lo­gi­ja įdo­mi tuo, kad ga­li­ma su­ži­no­ti, kaip „vei­kia“ Že­mė. Taip pat šis moks­las pa­de­da mo­kan­tis gam­ti­nės ge­og­rafijos. Ma­no, kaip jau­no­jo ge­o­lo­go, ke­lias pra­si­dė­jo ket­vir­to­je kla­sė­je. Mū­sų mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja, jau­nų­jų ge­o­lo­gų bū­re­lio „Kū­liai“ va­do­vė Jo­lan­ta Pieš­ku­vie­nė už­ėjo į ma­no kla­sę ir pa­siū­lė įsi­trauk­ti į šio bū­re­lio veik­lą. Ge­rai ne­pa­me­nu, ko­dėl su­si­do­mė­jau. Kaip ži­no­ma, ge­o­lo­gi­ja su­si­ju­si su rie­du­liais, tai tik­riau­siai su­do­mi­no jie, nes no­rė­jau su­ži­no­ti vis­ką, kas su­si­ję su šiais gam­tos da­ri­niais.
– Gal ga­li pa­pa­sa­ko­ti, ko­kių dar lai­mė­ji­mų esi pa­sie­kęs (olim­pia­dos, ti­ria­mie­ji dar­bai ir pan.). Koks pa­sie­ki­mas tau svar­biau­sias?
– Nuo sep­tin­tos kla­sės da­ly­vau­ju res­pub­li­ki­nė­se jau­nų­jų ge­o­lo­gų olim­pia­do­se Vil­niu­je. Ten du kar­tus bu­vau lai­mė­jęs tre­čią vie­tą. O šiais moks­lo me­tais už­ėmiau pir­mą vie­tą. Taip pat nuo penk­tos kla­sės esu Pet­rog­rafijos kon­kur­so, vyks­tan­čio jau­nų­jų ge­o­lo­gų sto­vyk­lo­se, pri­zi­nin­kas. Pri­zi­nių vie­tų pelniau ir ra­jo­ni­nė­se is­to­ri­jos bei ge­og­rafijos olim­pia­do­se.
– Esi ak­ty­vus Ku­lių gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės, mo­ki­nių ta­ry­bos na­rys. Ko­kiais nu­veik­tais dar­bais, mo­kyk­lo­je įgy­ven­din­tais pro­jek­tais ga­li pa­si­gir­ti mo­ki­nių ta­ry­ba?
– Pra­ėju­siais moks­lo me­tais Ku­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių ta­ry­ba vyk­dė pi­lie­tiš­ku­mo ak­ci­ją „Pi­lie­tis-KAS?“. Jos me­tu pa­ga­mi­no­me ke­tu­ris suo­liu­kus su lie­tu­viš­kais mo­ty­vais. Da­bar ren­ka­me au­kas prie­glau­do­se gy­ve­nan­tiems gy­vū­nams. O vie­nas di­džiau­sių mū­sų lai­mė­ji­mų bu­vo Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos sky­riaus Plun­gė­je įkū­ri­mas. Ini­cia­to­riai bu­vo­me mes, Ku­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių sa­vi­val­da. Pats taip pat pla­na­vau įsi­jung­ti į šio sky­riaus veik­lą, bet su­pra­tau, kad tam ne­ga­lė­siu skir­ti pa­kan­ka­mai lai­ko, to­dėl šios min­ties te­ko at­si­sa­ky­ti.
– Šie moks­lo me­tai gim­na­zi­jo­je tau pas­ku­ti­niai. Pa­si­da­link at­ei­ties pla­nais. Gal do­mi­na stu­di­jos už­sie­ny­je? Ko­kią stu­di­jų kryp­tį pa­si­rink­si? Gal ge­o­lo­gi­ją ar eko­lo­gi­ją?
– Apie stu­di­jas už­sie­ny­je ne­bu­vo nė min­ties. Ma­no nuo­mo­ne, žmo­gus, tu­rė­da­mas pa­kan­ka­mai ryž­to, va­lios ir bū­da­mas už­si­spy­ręs įgy­ven­din­ti sa­vo tiks­lus, bet ko­kiu at­ve­ju ir Lie­tu­vo­je pa­sieks vis­ko, ko no­rės. Anks­čiau mąs­čiau apie ge­o­lo­gi­jos stu­di­jas, bet šis moks­las ma­nęs tiek stip­riai „ne­už­ka­bi­no“, to­dėl min­čių sie­ti sa­vo gy­ve­ni­mą su ge­o­lo­gi­ja nė­ra. Dau­ge­lis ste­bi­si, kai pa­sa­kau, kad ne­si­rink­siu stu­di­jų, su­si­ju­sių su ge­o­lo­gi­ja, ge­og­rafija ar is­to­ri­ja, nes ma­no, kas esu šių moks­lų at­sto­vas. Ka­dan­gi esu kai­mo žmo­gus, rink­siuo­si per­spek­ty­vias, ma­ne la­biau­siai do­mi­nan­čias že­mės ūkio stu­di­jas, o jei tiks­liau, – pla­nuo­ju stu­di­juo­ti Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te gy­vu­li­nin­kys­tės tech­no­lo­gi­ją.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama