Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Pasikalbėkim! » Ra­sa Bur­ke­vi­čiū­tė: „Da­riau vis­ką, ką ga­lė­jau, – ne­ga­lio­jo žo­džiai „ne­mo­ku“, „ne­ži­nau“, „ne­su­pran­tu“

Ra­sa Bur­ke­vi­čiū­tė: „Da­riau vis­ką, ką ga­lė­jau, – ne­ga­lio­jo žo­džiai „ne­mo­ku“, „ne­ži­nau“, „ne­su­pran­tu“

Ra­sa – Plun­gės mo­ki­nių sa­vi­val­dų in­for­ma­vi­mo cen­tro (MSIC) jau­no­ji pir­mi­nin­kė, veik­li abi­tu­rien­tė iš Pla­te­lių, at­sto­vau­jan­ti Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gai (LMS). Trykš­tan­ti no­ru da­lin­tis, švies­ti, kur­ti ir lai­mė­ti. Taip trum­pai ga­li­ma api­bū­din­ti LMS Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kę, ku­ri bū­si­mus moks­lo me­tus ke­ti­na pra­dė­ti stu­di­jo­mis sos­ti­nė­je Vil­niu­je. Apie ak­ty­vią veik­lą, LMS, gy­ve­ni­mą – su bū­si­ma stu­den­te Ra­sa.

– Kas ta­ve įtrau­kė į šios veik­los sū­ku­rį?
– Ma­ne įtrau­kė pra­lai­mė­ti mo­ki­nių pre­zi­den­to rin­ki­mai Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je (juo­kia­si – aut. past.). Is­to­ri­ja to­kia, jog vi­sa­da trau­kė bet ko­kia po­pa­mo­ki­nė veik­la – bai­giau me­no mo­kyk­lą, įgy­da­ma dai­lės ir for­te­pi­jo­no spe­cia­ly­bes, lan­kiau įvai­riau­sius bū­re­lius, te­be­dai­nuo­ju gru­pė­je „Špuo­sos“. Ta­čiau man vis kaž­ko trū­ko, kol su­pra­tau, kad ma­no gy­ve­ni­mo va­rik­liu­kas – vi­suo­me­ni­nė veik­la. Bu­vau ir te­be­su kla­sės se­niū­nė, da­ly­va­vau ir mo­ki­nių sa­vi­val­dos veik­lo­je, pa­dė­da­vau ruoš­ti įvai­rius ren­gi­nius. Esu kar­je­ris­tė ir la­bai no­rė­jo­si ko nors bū­tent šio­je sri­ty­je pa­siek­ti. Vi­sų pir­ma sie­kiau mo­ki­nių pre­zi­den­tės pos­to, ta­čiau te­ko nu­si­leis­ti ge­riau­siam drau­gui. Be­si­ruo­šiant vi­siems rin­ki­mams, man daug pa­dė­jo Lai­mo­nas Pet­rei­kis (bu­vęs Plun­gės MSIC pir­mi­nin­kas, da­bar – ALUMNI na­rys). Po ne­sėk­min­gų rin­ki­mų bū­tent jis lie­pė ne­nu­ka­bin­ti no­sies ir pa­siū­lė sa­ve at­ras­ti šio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je.
– Ko­kias funk­ci­jas at­lie­ka pir­mi­nin­kė?
– Net ne­ži­nau nuo ko pra­dė­ti... Tur­būt vie­nas iš svar­biau­sių da­ly­kų, jog pir­mi­nin­kas yra ir LMS val­dy­bos na­rys, to­dėl pri­va­lau tin­ka­mai at­sto­vau­ti sa­vo ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­viams.
Taip pat tre­čiais na­mais ta­po Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius. Bet šir­džiai ar­ti­mes­nis yra dar­bas su ko­man­da. Įsi­vaiz­duo­ja­te, ką reiš­kia tap­ti sa­vo­tiš­ka 42 as­me­ny­bių ma­ma? Ir kiek­vie­nas pas mus yra ga­bus, tu tu­ri tik pa­dė­ti ras­ti jam tik­rą­jį ke­lią. Rei­kia ini­ci­juo­ti įvai­riau­sius ren­gi­nius, dė­lio­ti vis­ką nuo A iki Z, pa­skirs­ty­ti dar­bus, ne­ma­žai ke­liau­ti. Gal at­ro­do, kad veik­los ne­daug, ta­čiau, kai su­si­mąs­tai, ką per sa­vai­tę nu­vei­ki, kar­tais sa­vęs pa­klau­si: kaip?
– Ar ak­ty­viai Plun­gės mo­kyk­los ir mo­ki­niai da­ly­vau­ja LMS veik­lo­je?
– Pa­ly­gi­nus su pra­ei­tais me­tais, sa­vo mo­kyk­lo­mis ga­li­me di­džiuo­tis – tu­ri­me 10 mies­to ir ra­jo­no mo­kyk­lų, ku­rios yra LMS na­rės. Dau­gu­ma mo­ki­nių sa­vi­val­dų taip pat yra ak­ty­vios – kas mė­ne­sį vi­siems su­si­rin­kus Va­do­vų klu­be (mo­kyk­lų mo­ki­nių sa­vi­val­dų pir­mi­nin­kų po­sė­dy­je), pir­mi­nin­kai vi­sa­da tu­ri ką pa­pa­sa­ko­ti apie veik­lą sa­vo mo­kyk­lo­se. Taip pat ak­ty­viai da­ly­vau­ja­ma mū­sų pa­da­li­nio or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se.

– Ko­dėl jau­ni­mui ver­ta įsi­trauk­ti į LMS ir į MSIC ko­man­das?
– Ap­rė­pia­me daug sri­čių. Mū­sų veik­lo­je – šim­tai ga­li­my­bių. Čia at­ėju­si iš­mo­kau daug da­ly­kų: ma­ke­tuo­ti, fo­to­gra­fuo­ti, mon­tuo­ti fil­mu­kus, ra­šy­ti do­ku­men­tus, su­si­rin­ki­mų pro­to­ko­lus ir drą­siai ko­mu­ni­kuo­ti su nau­jais žmo­nė­mis. Mo­ki­nių sa­vi­val­dos tu­ri pro­gą ne­mo­ka­mai ge­rin­ti kom­pe­ten­ci­jas įvai­rio­se sri­ty­se. Čia ku­ria­mas ge­res­nis moks­lei­vių ry­to­jus.
– Kiek me­tų LMS vei­kia Plun­gė­je? Ko­kio dy­džio MSIC ko­man­da?
– Plun­gės pa­da­li­nys gy­vuo­ja jau tre­čius me­tus. Plun­gės MSIC‘ą su­da­ro 43 moks­lei­viai iš Plun­gės, Pla­te­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos. Esa­me skir­tin­go am­žiaus. Tu­ri­me ir de­vin­to­kų, o aš – jau abi­tu­rien­tė.
– Ar mo­ki­niai do­mi­si šia veik­la?
– Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad šiais me­tais moks­lei­viai no­riai įsi­trau­kia į mū­sų veik­lą. Jau mi­nė­jau, kad ko­man­do­je su­ka­si 42 mo­ki­niai, mo­kyk­lų na­rių yra 10, o į ren­gi­nius su­si­ren­ka di­džiu­lis bū­rys. LMS mo­ky­muo­se „(ne)Vie­nas LMS‘o na­muo­se“ vi­są sa­vait­ga­lį gy­ve­no­me 130 moks­lei­vių, ne­se­niai vy­ku­sio­je pa­skai­to­je „Emo­ci­ja+“ bu­vo apie 100 da­ly­vių. Tie­sa, šiais me­tais dau­giau esa­me su­si­kon­cen­tra­vę į dar­bą su mo­ki­nių sa­vi­val­do­mis.
– Ar jū­sų veik­la pa­de­da su­si­ras­ti drau­gų?
– Pra­ei­tais me­tais tik­rai ne­ži­no­jau, kad Lie­tu­vo­je eg­zis­tuo­ja to­kie fo­ru­mai, į ku­riuos su­si­ren­ka apie 400 moks­lei­vių iš vi­sos ša­lies mo­kyk­lų ir pa­da­li­nių. Ir vi­si su­si­bu­ria­me ben­dram dar­bui. Įvai­rio­se veik­lo­se ne­sun­ku su­si­ras­ti nau­jų drau­gų ir bū­si­mų ko­le­gų. Pa­vyz­džiui, Plun­gė­je šiais me­tais ėmė glau­džiau ben­dra­dar­biau­ti jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos – tai pui­kiai įro­do šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti skir­tas pro­jek­tas „Na­ru­ta­vi­čius 1918“. La­bai ma­lo­nu su­si­tik­ti su ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų pir­mi­nin­kais, pa­si­da­lin­ti ge­rą­ja pa­tir­ti­mi.
– Ko­kie mo­ki­niai do­mi­si LMS veik­la?
– La­bai įvai­rūs. Kiek­vie­nas esa­me uni­ka­lus ir sa­vaip iš­skir­ti­nis. Per mo­ky­mus ar­ba na­cio­na­li­nius fo­ru­mus ten­ka su­si­pa­žin­ti su žmo­nė­mis, ku­rie, be vi­suo­me­ni­nės veik­los, do­mi­si krep­ši­niu, ko­vos me­nais, mu­zi­ka, dai­le, di­zai­nu...
– Ar LMS žmo­gus kuo nors iš­si­ski­ria iš ki­tų?
– Be abe­jo­nės. LMS-ie­tis vi­sa­da tu­ri sa­vo nuo­mo­nę, mo­ka ją ar­gu­men­tuo­ti, yra ku­pi­nas idė­jų ir pla­nų, kaip jas įgy­ven­din­ti.
– Ko­kios LMS, MSIC per­spek­ty­vos?
– Gal skam­bės pa­gy­rū­niš­kai, ta­čiau MSIC‘as – „ant ban­gos“. Ži­no­ma, to ne­bū­tų, jei­gu stip­raus pa­ma­to ne­bū­tų pa­dė­ju­si pra­ei­tų me­tų pir­mi­nin­kė Gin­ta­rė Pet­rei­ky­tė – iš jos ga­li­ma la­bai daug ko pa­si­mok­ti. Mu­mis do­mi­si ir to­dėl, kad vis dar esa­me nau­jie­na. Tei­gia­me, jog mo­ki­nių sa­vi­val­da tu­ri ne vien už­si­im­ti ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mu, bet ir tin­ka­mai at­sto­vau­ti sa­vo moks­lei­viams.
– Ką tau as­me­niš­kai da­vė ši veik­la?
– Pir­mi­nin­ke ta­pau ne­iš­bu­vu­si ko­man­do­je ir me­tų. Vos at­ėju­si ži­no­jau, kad tu­riu ko nors pa­siek­ti. Da­riau vis­ką, ką ga­lė­jau, ne­ga­lio­jo žo­džiai „ne­mo­ku“, „ne­ži­nau“, „ne­su­pran­tu“. Iš­mo­kau klaus­ti, ieš­ko­ti at­sa­ky­mų. Me­tų pa­bai­go­je su­si­vo­kiau, kad dir­bu prak­tiš­kai vi­suo­se MSIC‘o ko­mi­te­tuo­se: ko­mu­ni­ka­ci­jos, rin­ko­da­ros, re­gio­ni­nės jau­ni­mo po­li­ti­kos, mo­ki­nių sa­vi­val­dos, ir dar pa­dė­da­vau pir­mi­nin­kei, kai pri­reik­da­vo pa­gal­bos. Ži­no­te, šis dar­bas duo­da ne­įkai­no­ja­mų dar­bo ko­man­do­je ir ki­to­kių pa­mo­kų.
– LMS su­tei­kia kar­je­ros ga­li­my­bių?
– Taip. Pra­dė­jęs nuo sa­va­no­rio, ga­li siek­ti pa­tek­ti į sa­vo MSIC‘o biu­rą, tap­ti pir­mi­nin­ku, vė­liau gal dirb­ti na­cio­na­li­nia­me biu­re, o gal net tap­ti pre­zi­den­tu. Tu­riu pa­vyz­džių iš plun­giš­kių ra­to. Šiais me­tais na­cio­na­li­nia­me biu­re – dvi plun­giš­kės: de­šim­to­kė Ema Ba­ta­vi­čiū­tė va­do­vau­ja re­gio­ni­nei rin­ko­da­rai, o Do­man­tė Par­na­raus­kai­tė dir­ba su pa­da­li­nių ko­mu­ni­ka­ci­ja. Jos abi at­ėjo į vi­siš­kai jau­ną pa­da­li­nį, ta­čiau jau pa­da­rė daug ge­rų dar­bų ne vien sa­vo, bet ir kitiems Lie­tu­vos pa­da­li­niams.
– Ko­kią nau­dą iš to gau­na da­ly­vau­jan­čios mo­kyk­los?
– Mo­kyk­los mo­ki­nių sa­vi­val­da dir­ba sa­vo mo­kyk­los moks­lei­vių la­bui. Mo­kyk­lai įsto­jus į LMS, nie­kas šiuo as­pek­tu ir to­liau ne­si­kei­čia. Mo­kyk­los moks­lei­viai, sa­vi­val­dų ku­ra­to­riai bū­na kvie­čia­mi į pa­da­li­nio or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius, ska­ti­na­mi ben­dra­dar­biau­ti su ki­tų mo­kyk­lų moks­lei­viais, re­gist­ruo­tis į ne­mo­ka­mus mo­ky­mus, ku­riuos ve­da kom­pe­ten­tin­gi moks­lei­viai – mo­ky­mų va­do­vai. O svar­biau­sia – na­rių mo­kyk­lų moks­lei­vių nuo­mo­nė yra iš­girs­ta­ma ir ke­liau­ja į įvai­rias švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­jas.
– Ko­kie bū­tų ta­vo, kaip pir­mi­nin­kės, tiks­lai žvel­giant į at­ei­tį?
– Ma­no ke­lias šio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je grei­tai baig­sis – esu abi­tu­rien­tė, ma­žiau nei už 100 die­nų pra­dė­siu lai­ky­ti eg­za­mi­nus, o po jų – pla­nai gy­ven­ti ir stu­di­juo­ti sos­ti­nė­je. Žvelg­da­ma į MSIC‘ą, ir po pen­ke­rių me­tų jį ma­tau kaip stip­riai dir­ban­tį pa­da­li­nį, iš ku­rio ims pa­vyz­dį ki­ti. Iš na­rių mo­kyk­lų ti­kiuo­si, kad ir to­liau bus stip­riai dir­ba­ma su jau­ni­mo po­li­ti­ka, at­sto­va­vi­mu bei ži­nių gi­li­ni­mu ne vien pa­mo­ko­se, bet ir įvai­rio­se pa­skai­to­se, mo­ky­muo­se, dar­bo gru­pė­se.
– Ko­dėl mo­ki­niams pa­tin­ka LMS, MSIC veik­la?
– Ši­to klau­siau sa­vo sa­va­no­rių. Jų nuo­mo­nė vi­siš­kai su­tam­pa su ma­no – tai ne­įkai­no­ja­ma pa­tir­tis, gy­ve­ni­mo mo­kyk­la. Su­tin­ki žmo­nių iš vi­siš­kai skir­tin­gų pa­sau­lių, ta­čiau su ben­dro­mis idė­jo­mis ir tiks­lais. Čia yra na­mai.
– Ačiū už po­kal­bį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama