Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Pasikalbėkim! » Mer­gi­na, ku­ri tvir­tai ži­no, ko no­ri gy­ve­ni­me

Mer­gi­na, ku­ri tvir­tai ži­no, ko no­ri gy­ve­ni­me

Li­vi­jai Ge­mai Šiaud­vir­tai­tei – vos pen­kio­li­ka me­tų. Ta­čiau šiai mer­gi­nai – ne vai­kiš­ki vė­jai gal­vo­je. Ku­lių gim­na­zi­jos de­vin­to­kė tu­ri tiks­lą ir ei­na link jo drą­siais žings­niais. Li­vi­ja dai­nuo­ja. „Dai­na­vi­mas yra da­le­lė ma­nęs“, – sa­ko ji. To­dėl per­ne­lyg ne­rei­kė­tų nu­steb­ti, jei po ke­le­rių me­tų apie Li­vi­ją iš­gir­si­me kaip apie la­bai ta­len­tin­gą ir per­spek­ty­vią Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos stu­den­tę. Ir da­bar ku­liš­kės pa­sie­ki­mų ba­ga­žas – pui­kus. Ta­čiau, kaip ti­ki­na pen­kio­lik­me­tė, dar tik­rai rei­kia daug ir kan­triai dirb­ti, kad sva­jo­nės iš­si­pil­dy­tų. O kol sva­jo­ja apie pro­fe­sio­na­lias so­lis­tės stu­di­jas, Li­vi­ja su­ran­da lai­ko bei no­ro bū­ti ir ak­ty­via Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos na­re, be to, yra Ku­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių sa­vi­val­dos pir­mi­nin­kė.

– Li­vi­ja, dau­gu­ma ta­ve pa­žįs­tan­čių žmo­nių, už­si­min­da­mi apie ta­ve, pir­miau­sia ak­cen­tuo­ja ta­vo bal­są. Ką tau pa­čiai reiš­kia dai­na­vi­mas? Tai – tik po­mė­gis ar kaž­kas dau­giau?
– Man dai­na­vi­mas yra lyg da­le­lė ma­nęs. Da­bar sa­vęs be jo ne­įsi­vaiz­duo­čiau, nes dai­na­vi­mas man pa­de­da at­si­pa­lai­duo­ti, iš­reikš­ti jaus­mus, nuo­tai­ką, net su­si­kaup­ti. Ži­no­ma, ši veik­la rei­ka­lau­ja daug pa­stan­gų, dar­bo ir lais­vo lai­ko, o jo ne kiek­vie­nas moks­lei­vis at­si­sa­ky­tų.
– Ko­kiais lai­mė­ji­mais ga­li pa­si­gir­ti? Ko­kiuo­se kon­kur­suo­se yra te­kę da­ly­vau­ti?
– Žiū­rė­da­ma at­gal, į pa­čią dai­na­vi­mo pra­džią, tur­būt la­biau­siai di­džiuo­juo­si pir­mo­je so­li­nio dai­na­vi­mo kla­sė­je pa­siek­tu lai­mė­ji­mu – 2012 me­tais ta­pau Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių TV kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ lau­re­a­te. Taip pat da­ly­vau­ju res­pub­li­ki­niuo­se kon­kur­suo­se, ku­riuo­se už­imu pri­zi­nes vie­tas. Pvz.: kon­kur­se „Dai­nos spar­nais“ 2013 m. ir 2017 m. pel­niau 2-ąsias vie­tas, ren­gi­ny­je „Skam­bio­ji dai­na“ 2013 m. už­ėmiau 1-ąją vie­tą.

La­biau­siai ga­liu pa­si­gir­ti šiais me­tais pa­siek­tais lai­mė­ji­mais: X res­pub­li­ki­nia­me vai­kų ir mo­ki­nių dai­na­vi­mo kon­kur­se „Vy­tu­riai ir vy­tu­rė­liai“ sa­vo am­žiaus gru­pė­je bu­vau iš­rink­ta ge­riau­sia so­lis­te – ta­pau lau­re­a­te; res­pub­li­ki­nia­me at­ran­kų tu­re į III tarp­tau­ti­nį vai­kų, jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų me­ni­nės raiš­kos kon­kur­są-fes­ti­va­lį „Mu­zi­kos ta­len­tų ly­ga 2017“ lai­mė­jau ma­žą­jį Grand Prix Ju­nior ir pa­te­kau į tarp­tau­ti­nį kon­kur­są-fes­ti­va­lį, ku­ria­me ta­pau 2 vie­tos lau­re­a­te no­mi­na­ci­jo­je „Pa­sau­li­nis hi­tas“.
Džiau­giuo­si sa­vo pa­sie­ki­mais ir ti­kiuo­si, kad at­ei­ty­je jie bus vis aukš­tes­ni ir vis svar­bes­ni!
– Mo­kai­si Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je so­li­nio dai­na­vi­mo, esi ir Ku­lių fol­klo­ri­nio an­sam­blio „Vais­gam­ta“ na­rė. Ko­kias dai­nas tau vis­gi ma­lo­niau at­lik­ti?
– Lie­tu­vių liau­dies dai­nos, ypač Že­mai­čių kraš­to, yra la­bai gra­žios ir tu­ri­nin­gos sa­vo me­lo­di­jo­mis, lau­žy­tais rit­mais, se­no­vi­niais teks­tais. To­dėl bu­vi­mas an­sam­blio „Vais­gam­ta“ da­li­mi nuo ma­žu­mės bu­vo ir yra ma­no pi­lie­tiš­ku­mo vys­ty­mo­si pa­grin­di­nis šal­ti­nis. Taip pat kaip mei­lė Tė­vy­nei ska­ti­na­ma LŠS (Lie­tu­vos šau­lių są­jun­go­je), ku­rios veik­lo­je, or­ga­ni­zuo­ja­mo­se sto­vyk­lo­se da­ly­vau­ju jau ket­vir­tus me­tus.
Nors me­no mo­kyk­lo­je ir mo­kau­si so­li­nio dai­na­vi­mo, vi­sa­da mo­ky­to­jos Ire­nos Ba­ka­naus­kie­nės pra­šy­da­vau pa­rink­ti šir­džiai ar­ti­mą Že­mai­čių kraš­to liau­dies dai­ną. Ta­čiau da­bar, kai pra­de­du da­ly­vau­ti svar­bes­niuo­se kon­kur­suo­se ir su­vok­ti, ką no­riu pa­siek­ti gy­ve­ni­me, dai­nuo­ju har­mo­ni­zuo­tas lie­tu­vių liau­dies dai­nas kla­si­ki­niu vo­ka­lu. Vi­sa­da yra sma­gu dai­nuo­ti pop, kla­si­kos sti­liaus kū­ri­nius, o ypač kai jie pa­ra­šy­ti įvai­rio­mis už­sie­nio kal­bo­mis. Pa­vyz­džiui, da­bar ruo­šiuo­si fes­ti­va­liui-kon­kur­sui Ita­li­jo­je „Grand Fes­ti­val“, ku­ria­me ita­lų kal­ba at­lik­siu E. Mor­ri­co­ne kū­ri­nį „Nel­la Fan­ta­sia“.
– Kas ta­ve pa­ska­ti­no su­si­do­mė­ti dai­na­vi­mu? Tė­vai? Mo­ky­to­jai? O gal tu­ri ko­kį nors au­to­ri­te­tą, į ku­rį no­ri­si ly­giuo­tis?
– Kai ėjau į dar­že­lį, ja­me vi­sa­da dai­nuo­da­vau, ta­čiau lan­kiau ne dai­na­vi­mo bū­re­lį, o tau­ti­nių šo­kių. So­li­nio dai­na­vi­mo lin­kme pa­stū­mė­jo ma­ma, ku­ri yra bai­gu­si me­no mo­kyk­lą ir tu­ri pra­di­nių kla­sių bei mu­zi­kos mo­ky­to­jos spe­cia­ly­bę, iš­mo­ky­da­ma dai­ną „Čiun­ga čian­ga“. Ma­no šei­mo­je yra ne­ma­žai mu­zi­kan­tų, dai­li­nin­kų, to­dėl ma­nau, kad ge­bė­ji­mą dai­nuo­ti pa­vel­dė­jau. Ma­ma ir mo­čiu­tė dai­nuo­ja skir­tin­guo­se Ku­lių kul­tū­ros cen­tro an­sam­bliuo­se. Ma­ma ma­ne nu­ve­dė pas Ku­lių gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­ją Gied­ru­tę Idze­lie­nę. Jų dė­ka pir­mą kar­tą te­ko su­da­ly­vau­ti jau le­gen­da ta­pu­sia­me kon­kur­se „Dai­nų dai­ne­lė“. At­si­me­nu sa­vo nuo­trau­ką pir­ma­me laik­raš­čio pus­la­py­je, kai man bu­vo sep­ty­ne­ri! Po to, bū­da­ma aš­tuo­ne­rių, įsto­jau į Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lą mo­ky­tis so­li­nio dai­na­vi­mo me­no.
Au­to­ri­te­to lyg ir ne­tu­riu, ne­no­riu bū­ti pa­na­ši į ką nors, vi­sa­da sie­kiu iš­lik­ti ori­gi­na­li tiek dai­na­vi­mu, tiek ap­ran­gos sti­liu­mi, tiek sa­vo idė­jo­mis pie­ši­niams per dai­lės pa­mo­kas. Ži­no­ma, vi­sa­da mė­gau JAV pop sce­nos die­vai­čių bal­sus, dai­na­vi­mo sti­lių, bet į jas ly­giuo­tis ne­no­riu.
– Esi ir stro­pi Ku­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nė. Tau leng­va pa­siek­ti ge­rų moks­lo re­zul­ta­tų ar rei­kia įdė­ti ne­ma­žai pa­stan­gų, no­rint tap­ti moks­lo pir­mū­ne?
– Mo­ky­tis dve­jo­se mo­kyk­lo­se la­bai var­gi­na, to­dėl kar­tais moks­lams ken­kia lai­ko ir ener­gi­jos sto­ka. Ta­čiau vis­ką iš­spren­džia ge­bė­ji­mas su­si­pla­nuo­ti lai­ką. No­rint ką nors gy­ve­ni­me pa­siek­ti, rei­kia įdė­ti daug dar­bo, pa­stan­gų. O pras­ta at­min­ti­mi tik­rai ne­si­skun­džiu. Tai la­biau­siai pra­ver­čia, kai, grį­žus na­mo po pa­mo­kų me­no mo­kyk­lo­je, rei­kia mo­ky­tis at­si­skai­ty­mams, ap­klau­soms ar kon­tro­li­niams. Ati­džiai klau­sau­si mo­ky­to­jų pa­mo­kų me­tu, to­dėl daug ką leng­vai at­si­me­nu per at­si­skai­ty­mus. Ka­dan­gi ge­rai mo­kau­si, mo­ky­to­jai pa­ste­bi ir ska­ti­na da­ly­vau­ti įvai­riuo­se moks­lo kon­kur­suo­se, olim­pia­do­se. Nors esu lin­ku­si į hu­ma­ni­ta­ri­nius moks­lus, pra­ėju­siais me­tais ma­te­ma­ti­kos „Ken­gū­ro­je“ iš vi­sų ra­jo­no mo­ki­nių, spren­du­sių ma­no am­žiaus gru­pės už­duo­tis, bu­vau an­tra! Net pa­ti nu­ste­bau, nes ma­te­ma­ti­ka se­ka­si pras­čiau­siai iš vi­sų da­ly­kų. Kiek­vie­nais me­tais da­ly­vau­ju ge­og­ra­fi­jos olim­pia­do­se. 2014 m. lai­mė­jau 2 vie­tą.
– Da­ly­vau­ji Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos veik­lo­je, esi Ku­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­kė. Kuo tau įdo­mi ši veik­los sri­tis? Gal ga­li pa­si­da­lin­ti svar­biais nu­veik­tais dar­bais?
– Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­go­je esu jau ket­ve­rius me­tus. Per tą lai­ką su­pra­tau, ką reiš­kia tik­ri drau­gai, ko­man­dos vie­ny­bė. Di­din­giau­sias mo­men­tas LMS asam­blė­jų me­tu yra Tau­tiš­kos gies­mės gie­do­ji­mas. Kai ma­tai vi­sų jau­nų žmo­nių, už­si­de­gu­sių no­ru ką nors pa­keis­ti, akis, pa­čiai įsi­plies­kia ug­ne­lė šir­dy­je. Su Plun­gės mo­ki­nių sa­vi­val­dų in­for­ma­vi­mo cen­tru (PMSIC) esa­me or­ga­ni­za­vę ren­gi­nių. Pvz., „Plun­gės jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mai“ 2016 m.; or­gai­za­vo­me ir mo­ki­nių sa­vi­val­dų mo­ky­mus, ku­rių me­tu ra­jo­no mo­kyk­lų sa­vi­val­das su­pa­žin­di­no­me su LMS‘ietiška dva­sia, su or­ga­ni­za­ci­jos veik­la. Ka­dan­gi esu Ku­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, vyk­da­vau į su­si­ti­ki­mus su ra­jo­no mo­kyk­lų ly­de­riais Plun­gė­je. Mes, kaip mo­ki­nių sa­vi­val­da, sie­kia­me įtrauk­ti į vyk­do­mas ak­ci­jas, ren­gi­nius kiek­vie­ną gim­na­zi­jos moks­lei­vį. Taip pat įsi­jun­gia­me ir į res­pub­li­ki­niu mas­tu or­ga­ni­zuo­ja­mas ak­ci­jas, pri­si­de­da­me prie gim­na­zi­jos or­ga­ni­zuo­ja­mų pi­lie­tiš­ku­mo ak­ci­jų, pvz., Sau­sio 13-osios bė­gi­mo, Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti skir­to vė­lia­vos ne­ši­mo.
Man ši veik­los sri­tis la­biau­siai pa­tin­ka tuo, kad mo­ki­niai, jau­ni Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ga­li­me reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę ir idė­jas su­si­vie­ni­ję kar­tu – Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­go­je. Ir reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę taip, kad vi­si ją gir­dė­tų ir at­si­žvelg­tų į mū­sų po­rei­kius, no­rus. Nes mes esa­me moks­lei­viai, mes ku­ria­me ry­to­jų.
– Su­grįž­ki­me prie dai­na­vi­mo. Gal at­ei­ty­je no­rė­tum siek­ti ir pro­fe­sio­na­lios dai­ni­nin­kės kar­je­ros?
– Taip, vi­su šim­tu pro­cen­tų! Me­no mo­kyk­lo­je iš vi­so mo­ky­siuos aš­tuo­ne­rius me­tus ir ją baig­siu bū­da­ma III g (11) kla­sė­je. Pa­bai­gu­si Ku­lių gim­na­zi­ją, ža­du stu­di­juo­ti Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jo­je so­li­nį dai­na­vi­mą. Yra sa­ko­ma, kad, no­rint ką nors pa­siek­ti gy­ve­ni­me, rei­kia įdė­ti la­bai daug dar­bo. „Ta­len­tas su­da­ro de­šimt pro­cen­tų, o dar­bas – de­vy­nias­de­šimt vi­so ga­lu­ti­nio pro­duk­to“. To­dėl yra dar daug kur to­bu­lė­ti, daug ko mo­ky­tis ir svar­biau­sia – siek­ti sa­vo tvir­tai už­si­brėž­tų tiks­lų!
– Ačiū už pokalbį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama