Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Pasikalbėkim!

Me­ro ir ži­niask­lai­dos va­lan­da: apie tai, kas ak­tu­a­lu

Ant­ra­die­nio ry­tą sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­kvie­tė ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vus. Kal­bė­ta apie ak­tu­a­lius pas­ta­rų­jų die­nų įvy­kius, pa­si­džiaug­ta ge­rais dar­bais, už­si­min­ta apie su­si­rū­pi­ni­mą ke­lian­čius klau­si­mus. Po­kal­by­je da­ly­va­vo ir vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius.

„Kuo dau­giau da­rai, tuo dau­giau pa­da­rai“

Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­ti sep­ty­nio­lik­me­tė Eg­lė Vi­liū­tė – ne­ei­li­nė mer­gi­na. Ga­li­ma sa­ky­ti, la­bai eu­ro­pie­tiš­ka. Iš pir­mo žvilgs­nio gal­būt ji to­kia pat, kaip ir jos ben­dra­am­žiai – kas­dien ei­na į pa­mo­kas mies­te­lio gim­na­zi­jo­je, pas­kui ruo­šia na­mų dar­bus, su­si­tin­ka su drau­gais, bet la­biau pa­ben­dra­vęs su­pran­ti, jog ši moks­lei­vė sa­vo ži­nio­mis, veik­la, idė­jo­mis ir en­tu­ziaz­mu len­kia dau­gu­mą ki­tų. „Yra te­kę ves­ti pa­mo­kas apie Eu­ro­pos Są­jun­gą ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus, šian­dien mo­ki­niams kal­bė­jau apie Jau­ni­mo Eu­ro­pos ko­man­dą ir jos veik­lą, pa­sa­ko­jau apie sa­vo ke­lio­nę į Briu­se­lį. Šį penk­ta­die­nį Vil­niu­je da­ly­vau­siu „Eu­ro­pos na­muo­se“ vyk­sian­čio­je kon­fe­ren­ci­jo­je apie eu­ro įve­di­mą Lie­tu­vo­je...“ – tai tik ke­le­tas vie­nuo­lik­to­kės Eg­lės už­si­ė­mi­mų, ku­rių jai nie­ka­da ne­trūks­ta. Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tė, aktyviai dalyvaujanti Europos socialinio fondo (ESF) veikloje, mo­ki­nių sa­vi­val­dos ir ly­de­rių gru­pės pir­mi­nin­kė, Jau­ni­mo Eu­ro­pos ko­man­dos (JEK) na­rė, įvai­rių ren­gi­nių ir pro­jek­tų su­ma­ny­to­ja – ši šau­ni mer­gi­na tie­siog ste­bi­na sa­vo veik­lu­mu.

„Kar­tu kvad­ra­tu“ – du­kart sma­giau!

Iš­ties daug gra­žaus jau­ni­mo gy­ve­na ne vien Plun­gės mies­te, bet ir sa­vi­val­dy­bės mies­te­liuo­se. Šį kar­tą – po­kal­bis su Že­mai­čių Kal­va­ri­jos jau­ni­mo klu­bo „Kar­tu kvad­ra­tu“ na­re Ro­si­ta Ur­ni­ky­te.

Sa­va­no­ris iš Pran­cū­zi­jos: „Plun­gė pa­tin­ka, nes čia daug lie­tu­viš­ku­mo“

„Vaikš­čio­da­mas gat­vė­mis ma­tau žmo­nių, ku­rie įni­kę į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Ma­no drau­gai Pran­cū­zi­jo­je taip pat daug nau­do­ja­si mo­bi­liai­siais ar „Fa­ce­bo­o­k‘u“. Tai pro­ble­ma. Jau­ni­mas per daug lai­ko pra­lei­džia prie kom­piu­te­rio ar mo­bi­lių­jų ir per ma­žai lai­ko ski­ria tik­ram ben­dra­vi­mui“, – su „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­jais sa­vo įspū­džiais apie Plun­gę, žmo­nes, mais­tą ir kul­tū­ri­nius skir­tu­mus da­li­ja­si sa­va­no­ris iš Pran­cū­zi­jos Ro­mai­nas Asen­sio.
Links­mas, kal­bus, jau ke­tu­ris mė­ne­sius Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je sa­va­no­riau­jan­tis jau­nuo­lis Lie­tu­vą pa­si­rin­ko to­dėl, kad nie­ko apie ją ne­ži­no­jo. „Vil­nius la­bai ar­ti Pa­ry­žiaus – tik trys va­lan­dos skry­džio lėk­tu­vu, ta­čiau tarp šių mies­tų la­bai daug kul­tū­ri­nių skir­tu­mų. Bū­tent šie skir­tu­mai ir bu­vo įdo­mūs, nes stu­di­ja­vau is­to­ri­ją ir ma­ne do­mi­no Lie­tu­vos so­vie­ti­nė pra­ei­tis“, – sa­vo spren­di­mą mo­ty­va­vo pran­cū­zas ir pri­dū­rė, kad tik­rą lie­tu­viš­ku­mą ga­li­ma pa­jus­ti tik ma­ža­me – to­kia­me kaip Plun­gė – mies­te­ly­je.

„Kran­to“ jau­ni­mas sa­ve re­a­li­zuo­ja ir tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je

Re­ta ku­ri or­ga­ni­za­ci­ja, ypač įkur­ta sa­va­no­rys­tės pa­grin­dais, ga­li pa­si­gir­ti sėk­min­gai gy­vuo­jan­ti dau­giau nei de­šimt me­tų. Pa­pras­tai stei­gė­jams en­tu­ziaz­mo ne­pri­trūks­ta tik pra­de­dant veik­lą, vėliau į prie­kį ve­dan­ti ug­ne­lė ne­re­tai pri­gęs­ta. To ne­pa­sa­ky­si apie Plun­gės jau­ni­mo ne­vy­riau­sy­bi­nę or­ga­ni­za­ci­ją „Kran­tas“. Ki­tais me­tais 15-ąjį gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų švę­sian­ti or­ga­ni­za­ci­ja ne tik ne­ma­ži­na veik­los ap­im­čių, bet ir ne­sto­ko­ja idė­jų, kaip dar la­biau su­ak­ty­vin­ti dar­bą. Kur sly­pi „Kran­to“ sėk­mės pa­slap­tis? Pa­de­da jau­ni­mo vie­ny­bė ir sie­kis bū­ti ak­ty­viems? Ge­bė­ji­mas sa­vy­je at­ras­ti kū­ry­bi­nių ga­lių, or­ga­ni­zuo­tu­mas, o gal­būt ti­kė­ji­mas, kad ga­li bū­ti nau­din­gas ir ko nors iš­mo­ky­ti ki­tus? Apie „Kran­to“ or­ga­ni­za­ci­ją kal­ba­mės su jos pre­zi­den­te Vik­to­ri­ja Ga­ba­ly­te.

Žmo­gaus ver­tė – jo dar­bai

„Ko no­rė­jau, tą įgy­ven­di­nau. Išei­nu bū­da­mas ge­ros nuo­tai­kos“, – pa­sku­ti­nę dar­bo die­ną Plun­gės spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je sa­kė tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas eks­per­tas Vy­tau­tas Jo­cys, šio­je mo­kyk­lo­je dir­ban­tis nuo pir­mo­sios įstai­gos gy­va­vi­mo die­nos. 37-erius me­tus pe­da­go­gas ug­dė spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čius vai­kus, pa­dė­jo jiems su­si­drau­gau­ti su me­džiu, pri­si­dė­jo prie mo­kyk­los kū­ri­mo, ak­ty­viai da­ly­va­vo me­to­di­nė­je veik­lo­je. Su mo­ky­to­ju kal­bė­jo­me apie jo dar­bą, po­mė­gius ir pla­nus pūs­te­lė­jus už­tar­nau­to poil­sio vė­jams.

„Man tolerancija – protestas prieš niekšybę“

Kalbinu tolerantiškiausiu 2014 metų Plungės krašto žmogumi išrinktą Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoją Zitą Paulauskaitę. Įdomu, kad už ją daugiausia balsavo ir Atviro jaunimo centro, ir „Saulės“ gimnazijos interneto apklausose dalyvavusiųjų respondentų. Informacija buvo skelbiama „Plungės žiniose“, todėl balsuoti galėjo visi plungiškiai.

Seserų dvynių svajonėse – medicinos studijos ir korėjiečių kalbos mokymasis

Platelių gimnazijos abiturientėms Ievai ir Laimai Paulauskytėms šiuo metu, kaip ir visiems dvyliktokams, svarbiausia sėkmingai įveikti brandos egzaminų sesiją. Tačiau net ir žinių patikrinimo maratone jos randa laiko kitiems darbams: Paskutinio skambučio šventės pasiruošimui, jų klasės atsisveikinimo filmuko sukūrimui – laiko tiek telikę. „Laukia labai daug darbų, viską reikia suspėti“, – kalba seserys dvynės. Būti užsiėmusioms, gebėti planuoti savo laiką merginoms jokia naujiena: metai, praleisti mokykloje, visada joms buvę nenuobodūs, kupini veiklos ir įdomių atradimų. „Organizuoja, vaidina, dainuoja, groja, kuria“, – taip apie Ieva ir Laimą kalba jas pažįstantys.

Savivaldybė praturtėjo dar dviem bendruomenėmis

Plungės rajono savivaldybės bendruomenių gretas papildė dar dvi organizacijos – Narvaišių ir Prūsalių bendruomenės. „Mes kaip tikri žemaičiai – laukėm, laukėm ir išlaukėm“, – juokauja Narvaišių bendruomenės pirmininkas Juozas Laivys. Jis, kaip ir Prūsalių bendruomenės „Liepupė“ vadovė Vida Laurinkienė, tvirtina, kad šiuose kaimuose ir anksčiau žmonės buvo aktyvūs, bendravo ir būrėsi įvairiuose susirinkimuose, renginiuose, tik dabar visą šią veiklą nuspręsta pagaliau oficialiai įteisinti. Šiuo metu abi bendruomenės žengia tik pirmuosius kūrimosi žingsnius.

Laiko valdovė

„Jeigu koks vyras pastatytų savo mylimai žmonai pilaitę, jį garbintų ištisos žmonių kartos kelis šimtmečius“, – pasakodama apie XIX amžiuje Plungės parke grafo Zubovo pastatytą, o šiandien naujam gyvenimui prikeltą Florencijos architektūros stiliaus gražuolę laikrodinę, juokauja Violeta Skierienė, Plungės viešosios bibliotekos direktorė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama