Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Pasikalbėkim!

Kovai su ne­sai­kin­gu al­ko­ho­lio var­to­ji­mu pasitelkė fotoaparatą ir viešumą

Jei­gu jus kaž­kur su­stab­dys Plun­gės po­li­ci­ja ir ša­lia pa­ma­ty­si­te fo­to­apa­ra­tu vis­ką fik­suo­jan­tį jau­ną vy­rą – ga­li­te ne­abe­jo­ti, kad pa­te­ko­te į Dai­niaus Bag­do­no kad­rą ir sa­vo nuo­trau­ką grei­čiau­siai pa­ma­ty­si­te so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“, ne­se­niai su­kur­to­je gru­pė­je „Plun­gė – mies­tas be al­ko­ho­lio“. Jau­nas vy­ras pats su­gal­vo­jo šį pro­jek­tą, pa­si­skai­tė fo­to­gra­fa­vi­mo vie­šo­je vie­to­je įsta­ty­mą, krei­pė­si į po­li­ci­ją dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo ir štai jau nuo ba­lan­džio pa­bai­gos kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį „tran­ko­si“ su pa­rei­gū­nais fik­suo­da­mas jų dar­bą ir įvai­riau­sio plau­ko pa­žei­dė­jus. „Ma­no tiks­las – pa­ro­dy­ti plun­giš­kiams, kaip al­ko­ho­lis nio­ko­ja mū­sų gy­ve­ni­mus“, – sa­ko jis.

Ilo­na Bal­ti­kaus­kai­tė: „Su­var­tu­ko“ kolektyvas – kaip šeima ir gyvenimo mokykla“

Tarp­tau­ti­nė Šo­kio die­na Plun­gės kul­tū­ros cen­tre ba­lan­džio pa­bai­go­je bu­vo pa­mi­nė­ta „Su­var­tu­ko“ kon­cer­tu. Pil­nu­tė­lė sa­lė žiū­ro­vų, aud­rin­gi plo­ji­mai šau­nie­siems šo­kė­jams, jų va­do­vėms, pui­kiai pro­gra­mai.

Smur­tą pa­ty­ru­siems plun­giš­kiams į pa­gal­bą at­ei­na ir Tel­šių kri­zių cen­tras

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja or­ga­ni­za­vo Spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trų pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­są, ku­rio me­tu bu­vo at­rink­ti pa­reiš­kė­jai, 2016 me­tais teik­sian­tys spe­cia­li­zuo­tą kom­plek­si­nę pa­gal­bą (psi­cho­lo­gi­nę, so­cia­li­nę, tei­si­nę) smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­ty­ru­siems as­me­nims. Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jams to­kią pa­gal­bą teiks Tel­šių kri­zių cen­tras. Pla­čiau apie tai pa­pa­sa­ko­jo įstai­gos di­rek­to­rė Van­da Be­nai­tie­nė.

Kaip vai­ki­nas nuo Pla­te­lių vie­ną die­ną Ki­ni­jo­je ta­po žvaigž­de...

Pa­gal di­plo­mą – in­ži­nie­rius, pa­gal da­bar­ti­nę veik­lą – ren­gi­nių ve­dė­jas, o pa­gal po­mė­gį – mo­de­lis. Tai mū­sų kraš­tie­tis, že­mai­tis, 27 me­tų Ir­man­tas Vai­čiu­lis. Vi­sai ne­se­niai, sau­sio ant­ro­je pu­sė­je, jau­nas vy­ras grį­žo iš Ki­ni­jos, kur mi­li­jo­ni­nia­me Čong­čin­go mies­te pra­lei­do tris mė­ne­sius dirb­da­mas mo­de­liu. Ir­man­tas mie­lai su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ti, kaip jam se­kė­si to­li­mo­je ša­ly­je.

Iš ka­ro ali­na­mos ša­lies į Plun­gę at­vy­ku­si Anas­ta­sia: „Čia jau­čiuo­si ge­riau nei gim­ta­ja­me mies­te“

Vi­sa­da links­ma ir darbš­ti, tu­rin­ti daug idė­jų ir sva­jo­nę. Sva­jo­nę pa­si­lik­ti gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, Vil­niu­je. To la­biau­siai no­rė­tų iš ka­ro ali­na­mos ša­lies Uk­rai­nos, mi­li­jo­ni­nio mies­to Dnep­ro­pet­rov­sko, į ma­žą mies­te­lį – Plun­gę – at­vy­ku­si sa­va­no­rė Anas­ta­sia Ilias­he­vych. „Čia aš jau­čiuo­si ge­riau nei sa­vo gim­ta­ja­me mies­te“, – sa­ko Anas­ta­sia, ku­ri pir­mą kar­tą į mū­sų ša­lį at­vy­ko prieš ket­ve­rius me­tus.

„Mo­tok­ro­sas – ma­no aist­ra“

Taip sa­ko daug pa­si­ekęs ir vis dar pro­gre­suo­jan­tis mo­tok­ro­so at­le­tas Do­man­tas Jaz­daus­kas. Šis spor­ti­nin­kas, gy­ve­nan­tis vi­sai ne­to­li Plungės, Žemaičių Kal­va­ri­jo­je, su­ge­ba meist­riškai val­dy­ti mo­to­ciklą ir vi­sa­da būna ge­riau­siųjų tre­je­tu­ke, o dažniau­siai – varžybų nu­galėto­jas.

Robertas Petrauskas grįžta į komentatoriaus kėdę

Kokios sporto varžybos be komentatoriaus? Ypač jei kalbame apie visą Lietuvą iš proto vedantį krepšinį ir ilgą laiką varžybas komentavusį Robertą Petrauską. Sirgalių numylėtinis grįžta komentuoti didžiojo krepšinio, tame tarpe ir Kauno „Žalgirio“ kovas Eurolygoje, bei tarptautinių Vilniaus „Lietuvos Ryto“ ir Klaipėdos „Neptūno“ rungtynių. Tiesa, jo balsas “persikelia” į internetą bei mobiliuosius įrenginius, o tiksliau į TonyBet.lt lažybų svetainę.

Ki­ni­ja – ne sil­pnų ner­vų žiū­ro­vams

Kai prieš ket­ve­rius me­tus plun­giš­kė Sau­lė Bu­la­vai­tė bai­gė vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, ren­kan­tis to­li­mes­nį ke­lią, akys už­kliu­vo už si­no­lo­gi­jos stu­di­jų Vil­niaus uni­ver­si­te­te (tai tarp­dis­cip­li­ni­nė moks­lo ša­ka, ty­ri­nė­jan­ti Ki­ni­ją – aut. past.). Ne­įpras­tas pa­va­di­ni­mas, o ir pa­ti spe­cia­ly­bė su­do­mi­no. Ir nors iš pra­džių mer­gi­na ma­nė pa­si­mo­ky­ti tik me­tus, ta­čiau ki­nų kal­bos ir kul­tū­ros stu­di­jos įtrau­kė. Pa­si­mo­kiu­si dve­jus me­tus, pui­kiai iš­lai­kiu­si ki­nų kal­bos ly­gio nu­sta­ty­mo tes­tą bei ga­vu­si Kon­fu­ci­jaus ins­ti­tu­to sti­pen­di­ją, plun­giš­kė pra­ėju­sią va­sa­rą vie­nuo­li­kai mė­ne­sių iš­vy­ko mo­ky­tis į Ki­ni­ją...

Nau­din­giau­sia LMKL žai­dė­ja pri­pa­žin­ta plun­giš­kė kar­je­rą tęs už­sie­ny­je

Aty­vi, ver­žli, daug dir­ban­ti per tre­ni­ruo­tes, drau­giš­ka, už­si­spy­ru­si, sim­pa­tiš­ka... To­kia yra 23 me­tų krep­ši­nin­kė Mo­ni­ka Gri­ga­laus­ky­tė. Svar­biau­sia – šir­dy­je vi­sa­da plun­giš­kė. Šiais me­tais ši Klai­pė­dos krep­ši­nio eki­pos „For­tū­na“ aukš­ta­ū­gė bu­vo iš­rink­ta nau­din­giau­sia 21-ojo Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) se­zo­no žai­dė­ja. Kol kas ji dar tre­ni­ruo­ja­si uos­ta­mies­ty­je, ta­čiau jau mė­ne­sio pa­bai­go­je iš­vyks į Veng­ri­ją, kur pra­dės le­gio­nie­rės kar­je­rą. Apie ke­lią į di­dį­jį krep­ši­nį, apie lais­va­lai­kį ir pri­si­mi­ni­mus, su­si­ju­sius su gim­tuo­ju mies­tu, – apie vi­sa tai ir dar dau­giau – in­ter­viu su Mo­ni­ka.

„Į Rie­ta­vą at­va­žia­vo­me ieš­ko­ti lai­mės“

Vil­nie­čiai Mig­lė ir Min­dau­gas Va­lai­čiai su duk­re­le Že­my­na iš sos­ti­nės į Va­ka­rus, t. y. Rie­ta­vą, per­si­kė­lė šį pa­va­sa­rį. Ko­dėl čia? Nes Rie­ta­ve gy­ve­na Min­dau­go se­ne­liai, šis mies­te­lis vy­rui aso­ci­juo­ja­si su vai­kys­te, sma­gio­mis va­sa­ros atos­to­go­mis. Ga­liau­siai ne­to­li Rie­ta­vo – Lo­pai­čiuo­se – šie­du jau­ni žmo­nės ir su­si­ti­ko.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama