Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Pasikalbėkim!

Plun­gės pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rė: „Še­šia­me­čių mo­kyk­lo­je kol kas ne­įsi­vaiz­duo­ju“

Pa­na­šu, kad mū­sų ša­lies švie­ti­mo sis­te­mos ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je lau­kia po­ky­čiai. Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­ne nu­ma­ty­ta il­gin­ti moks­lo me­tus, op­ti­mi­zuo­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų tin­klą, pa­anks­tin­ti mo­kyk­li­nį am­žių. Lau­kian­čios re­for­mos ver­ti­na­mos prieš­ta­rin­gai. Skep­ti­kų, ma­nan­čių, kad nau­ji už­mo­jai švie­ti­mo sis­te­mo­je pla­nuo­ja­mi tin­ka­mai ne­įver­ti­nus ir ne­iš­ana­li­za­vus esa­mos si­tu­a­ci­jos, ne­trūks­ta. Ypač kal­bant apie spren­di­mą į mo­kyk­li­nį suo­lą at­ves­ti še­šia­me­čius. Esą da­bar­ti­nė ug­dy­mo sis­te­ma ir są­ly­gos ne­su­da­ry­tų tin­ka­mų są­ly­gų vai­kui ge­rai jaus­tis mo­kyk­lo­je. Tuo tar­pu sie­kian­tys „at­jau­nin­ti“ Lie­tu­vą ar­gu­men­tuo­ja, kad tarp­tau­ti­niai ty­ri­mai ir už­sie­nio prak­ti­ka ro­do, jog, su­tei­kus ga­li­my­bę anks­čiau pra­dė­ti lan­ky­ti mo­kyk­lą, dau­ge­lis vai­kų pa­sie­kia ge­res­nių mo­ky­mo­si re­zul­ta­tų. Mo­de­lį, kaip per­ei­ti prie prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo nuo pen­ke­rių, o pra­di­nio – nuo še­še­rių me­tų, ke­ti­na­ma pa­reng­ti iki šių me­tų ga­lo.
Apie mo­kyk­li­nio am­žiaus pa­anks­ti­ni­mą kal­ba­mės su Plun­gės pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­re Jū­ra­te Ka­ra­lie­ne.

Rie­ta­viš­kės fo­to­gra­fi­jo­se – tik­ros, ne­su­vai­din­tos emo­ci­jos

23-ejų rie­ta­viš­kė Guo­da Var­ne­ly­tė šiuo me­tu gy­ve­na Vil­niu­je, ta­čiau gim­to­jo Rie­ta­vo ne­pa­mirš­ta: daž­nai ap­lan­ko ar­ti­muo­sius ir drau­gus, o va­sa­ras lei­džia čia dirb­da­ma ir fo­to­gra­fuo­da­ma ves­tu­ves. Sa­vo kū­ry­bą ji api­bū­di­na to­kiais žo­džiais: mie­la, jau­ki, tik­ra. Iš kiek­vie­nos šven­tės ji su­ku­ria sa­vi­tą, ne­su­vai­din­tą is­to­ri­ją.

Jo­nas Nor­ke­vi­čius: „Ra­di­jas – ma­no gy­ve­ni­mo aist­ra“

Plun­giš­kis Jo­nas Nor­ke­vi­čius ne­daž­nai grįž­ta į gim­tą mies­tą, nors, kaip pats sa­ko, čia ap­si­lan­ky­ti vi­sa­da ma­lo­nu. Mėgs­ta­mas dar­bas, pa­pil­do­ma veik­la įtrau­kė Jo­ną į dar­bų sū­ku­rį, tad iš­trūk­ti pa­si­sve­čiuo­ti pas ar­ti­muo­sius pa­vyks­ta re­tai ir tik ypa­tin­go­mis pro­go­mis. Jo­nas – ra­di­jo sto­ties „Ra­dio­cen­tras“ lai­dų ve­dė­jas. O bu­vo lai­kas, kai su klau­sy­to­jais jis svei­ki­no­si Plun­gė­je įsi­kū­ru­sios ra­di­jo sto­ties „Spin­du­lys“ ban­go­mis. Va­sa­rio 13-oji – Pa­sau­li­nė ra­di­jo die­na. Ta pro­ga – po­kal­bis su J. Nor­ke­vi­čiu­mi.

Sau­lius Moc­kus: „Ge­o­lo­gi­ja įdo­mi, nes lei­džia su­ži­no­ti, kaip „vei­kia“ Že­mė“

Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį Vil­niu­je, Už­upio gim­na­zi­jo­je, vy­ko XXVII Lie­tu­vos mo­ki­nių jau­nų­jų ge­o­lo­gų olim­pia­da. Jo­je da­ly­va­vo 70 mo­ki­nių ir 10 mo­ky­to­jų iš Vil­niaus li­cė­jaus, Šal­či­nin­kų Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio gim­na­zi­jos, Gargž­dų „Kran­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Ša­kių ra­jo­no Griš­ka­bū­džio gim­na­zi­jos, Plun­gės ra­jo­no Ku­lių gim­na­zi­jos, Skuo­do ra­jo­no Mo­sė­džio gim­na­zi­jos, Jo­na­vos Se­na­mies­čio gim­na­zi­jos, Vil­niaus Ga­bi­jos gim­na­zi­jos, Vil­niaus ra­jo­no Mai­šia­ga­los LDK Al­gir­do gim­na­zi­jos, Kau­no „San­ta­ros“ gim­na­zi­jos ir Vil­niaus Si­mo­no Dau­kan­to pro­gim­na­zi­jos. Ku­liš­kiai iš ren­gi­nio grį­žo su sva­riais lai­mė­ji­mais.

Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė: „Ar mes su­pran­ta­me, kiek ir ko­kio kul­tū­ri­nio pa­vel­do tu­ri­me?“

Sausio 16 dieną vy­ku­sia­me Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­ty­ta 2016 me­tų Kul­tū­ros ver­ty­bių prie­mo­nės lė­šų, skir­tų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų tvar­ky­mui, pa­nau­do­ji­mo ata­skai­ta. Po­sė­džio me­tu ki­lo ne­men­ka dis­ku­si­ja, ku­rios me­tu iš­sa­ky­ta pa­sta­bų dėl ne­efek­ty­viai nau­do­ja­mų šios pro­gra­mos pi­ni­gų, prie­kaiš­tau­ta dėl pri­ori­te­to ne­bu­vi­mo ren­kan­tis, ku­riuos kul­tū­ros ob­jek­tus tvar­ky­ti pir­miau­sia. Si­tu­a­ci­ją dėl kul­tū­ros ver­ty­bių prie­žiū­ros Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti pa­pra­šė­me ko­mi­te­to na­rės, is­to­ri­jos moks­lų dak­ta­rės Jo­lan­tos Skur­daus­kie­nės.

Ma­te­ma­ti­nis tiks­lu­mas pa­deda būti ga­biu mu­zi­kan­tu

Plun­giš­kiai Gied­rius ir Li­ja­na Sta­bin­giai – moks­lo žmo­nės. Abu dir­ba aka­de­mi­nį dar­bą Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te, abie­jų „ar­kliu­kas“ – tiks­lie­ji moks­lai: ma­te­ma­ti­ka, in­for­ma­ti­ka. Kad jų sū­nus Ma­tas la­biau su­si­do­mėjo ne skai­čiais, o mu­zi­ka – šei­mai ma­lo­ni staig­me­na. De­šimt­me­tis ber­niu­kas ko­ne kas­dien ke­liau­ja į Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lą ir su di­džiau­siu už­si­de­gi­mu pu­čia trom­bo­ną bei ne­kan­triai lau­kia for­te­pi­jo­no pa­mo­kų.

Už 10 do­le­rių gimtadieniui iš­si­nuo­mo­jo... sa­lą Ka­ri­buo­se

Iš Rie­ta­vo ki­lęs Jus­tas Rė­ka­šius vie­ną die­ną pa­bu­dęs su­pra­to, kad lai­kas įgy­ven­din­ti se­ną sva­jo­nę – su kup­ri­ne ant pe­čių leis­tis į nuo­ty­kiais al­suo­jan­čią ke­lio­nę. Pir­ma­jai sa­vo ke­lio­nei jis pa­si­rin­ko Cen­tri­nės Ame­ri­kos re­gio­ną, ku­ria­me – Ma­jų pi­ra­mi­dės, ne­gy­ve­na­mos Ka­ri­bų sa­los, tro­pi­nės džiun­glės, vul­ka­nai, bal­tas smė­lis ir skaid­raus van­dens pa­plū­di­miai. Svar­biau­si kri­te­ri­jai, ku­rių lai­kė­si ke­liau­to­jas, bu­vo per die­ną iš­leis­ti ne dau­giau kaip 25 do­le­rius, ap­lan­ky­ti kuo dau­giau tu­ris­ti­nių (ir ne tik) vie­tų, kiek­vie­no­je ša­ly­je pra­leis­ti apie 3–4 sa­vai­tes ir, svar­biau­sia, nie­kur ne­sku­bė­ti, nes jo bi­lie­tas – be at­ga­li­nės da­tos. Vai­ki­nas už­tru­ko be­veik pus­an­trų me­tų (7 mė­ne­sius ke­lia­vo, ki­tą lai­ką dir­bo Ame­ri­ko­je ir Ka­na­do­je), pa­bu­vo­jo dvy­li­ko­je vals­ty­bių, o tai – tik ma­ža pa­sau­lio da­le­lė.

Jo­lan­ta Mil­te­nė: „Pie­ši­mas do­va­no­ja at­ra­di­mo džiaugs­mą“

Dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja Jo­lan­ta Mil­te­nė kiek su­klūs­ta pa­klaus­ta, kiek me­tų pra­ėjo nuo jos pir­mos dar­bo die­nos mo­kyk­lo­je. „Jau tur­būt tik­rai dau­giau kaip dvi­de­šimt“, – su­si­mąs­to ji. Kai kam tai gal­būt ir nė­ra la­bai įspū­din­gas skai­čius, ta­čiau tik mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją pa­si­rin­kę žmo­nės, jų ar­ti­mie­ji ga­li įver­tin­ti ir pa­sver­ti, kiek kiek­vie­ni me­tai to­kia­me dar­be pa­rei­ka­lau­ja kan­try­bės, už­si­spy­ri­mo ir iš­mo­nės sie­kiant per­teik­ti sa­vo ži­nias vai­kams.Ypač jei tuo pa­čiu dar ten­ka įro­di­nė­ti, kad dės­to­mas da­ly­kas ne ma­žiaus svar­bus už ma­te­ma­ti­ką ar lie­tu­vių kal­bą. „Iš tie­sų ta­py­ba ir pie­ši­mas la­bai įtrau­kia vai­kus, ir ne jiems, o jų tė­ve­liams pir­miau­sia rei­kia keis­ti po­žiū­rį ir su­pras­ti, kad dai­lė tik­rai nė­ra men­ka­ver­tis da­ly­kas“, – kal­ba J. Mil­te­nė.

Kris­ti­na Pau­laus­kai­tė: fo­to­gra­fi­jos me­no at­švai­tai Plun­gė­je

Tur­tin­go­je Plun­gės kul­tū­ri­nė­je ter­pė­je sklan­do ir fo­to­gra­fi­jos me­no dva­sia. Erd­vės ir lai­ko tėk­mė­je ypa­tin­gas aki­mir­kas fo­to­gra­fas pir­miau­sia už­fik­suo­ja aki­mis, šir­di­mi ir tik ta­da sprag­te­li fo­to­apa­ra­to už­rak­tą. Jei nuo­jau­ta apie iš­skir­ti­nį kad­rą pa­si­tvir­ti­na, nuo­trau­ka lie­ka bran­gia do­va­na at­ei­čiai, sa­vy­je neš­da­ma in­for­ma­ci­ją ne tik apie įvy­kius, žmo­nes, bet ir iš­sau­go­da­ma tos aki­mir­kos jaus­mą, ku­ris, ti­kė­ti­na, la­biau­siai ir pri­trau­kia lan­ky­to­jus į fo­to­gra­fi­jos pa­ro­das.
Min­ti­mis apie šį nuo­sta­bų­jį pa­sau­lį da­li­ja­si fo­to­me­ni­nin­kė Kris­ti­na Pau­laus­kai­tė – „Sau­lu­tės“ kul­tū­ros drau­gi­jos pir­mi­nin­kė, kul­tū­ros sa­vait­raš­čio „Že­mai­čių sau­lu­tė“ re­dak­to­rė, Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos dai­li­nin­kė, Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės at­mi­ni­mo me­da­lio „Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai“ lau­re­a­tė.

Lai­mu­tė, ku­rią Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je pa­žįs­ta vi­si

„Se­niū­ne, jau tu­ri­me 4000-ąjį se­niū­ni­jos gy­ven­to­ją!“, – gruo­džio pra­džio­je per vi­są Nau­so­džio se­niū­ni­jos pa­sta­to ant­rą­jį aukš­tą nu­skar­de­no links­mas rašt­ve­dės Lai­mu­tės Čer­kaus­kai­tės bal­sas. Lai­mu­tė Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je yra žmo­gus, ge­riau­siai ži­nantis, ku­ris prie­mies­ti­nės se­niū­ni­jos kai­mas au­ga, o ku­ris – nyks­ta, kie­no šei­ma pa­gau­sė­jo, o kam te­ko at­si­svei­kin­ti su sa­vo ar­ti­mai­siais, kas emig­ra­vo į už­sie­nį, kas grį­žo, kiek per­si­kė­lė nau­ja­ku­rių. Prieš 39 me­tus Nau­so­dy­je L. Čer­kaus­kai­tė dar­bą pra­dė­jo kaip apy­lin­kės vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to sek­re­to­rė, tę­sia kaip se­niū­ni­jos rašt­ve­dė. Per tą lai­ką mo­te­ris pel­ny­tai už­si­tar­na­vo nau­so­diš­kių pa­gar­bą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama