Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Pasikalbėkim!

So­cia­li­nių tin­klų žvaigž­dė gy­ve­na... Pla­te­liuo­se

Pla­te­liš­kis An­ta­nas Ja­ki­ma­vi­čius – vlo­gų kū­ri­mo meist­ras. Jo su­gal­vo­ti vaiz­do įra­šai su­lau­kia di­de­lio jau­ni­mo dė­me­sio in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je, jo dar­bus se­ka ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių ger­bė­jų. Su au­gan­čiu po­pu­lia­ru­mu au­ga ir vai­ki­no am­bi­ci­jos – sėk­min­gą at­ei­tį su­si­kur­ti bū­tent so­cia­li­nių tin­klų pa­gal­ba. An­ta­no tė­vai – Ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų ir ge­o­met­ri­nių fi­gū­rų par­ko, esan­čio Pla­te­lių apy­lin­kė­se, stei­gė­jai, tad at­si­trau­kus nuo in­ter­ne­to, vlo­ge­riui ten­ka pa­gel­bė­ti gim­dy­to­jams plė­to­jant tu­riz­mo ver­slą. Vis­gi vlo­gų kū­ri­mas – pa­grin­di­nis jo dar­bas, ku­ris An­ta­nui ypač pa­tin­ka, o tai, kad jo „pa­si­šne­kė­ji­mai su sa­vi­mi” su­lau­kia ir ki­tų dė­me­sio, su­tei­kia pa­pil­do­mos mo­ty­va­ci­jos to­bu­lė­ti šio­je sri­ty­je.
Ne­ži­nan­tiems pa­aiš­ki­na­me, kad vlo­gai – sa­vo nuo­mo­nės reiš­ki­mas prieš ka­me­rą, nau­jas bū­das kal­bė­tis su sa­vi­mi. Žmo­gus, kal­ban­tis su sa­vi­mi ir tai fil­muo­jan­tis, o vė­liau su­kur­tu vi­deo pa­si­da­li­nęs in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je, va­di­na­mas vlo­ge­riu. Tarp šiuo­lai­ki­nio jau­ni­mo tai itin po­pu­lia­ru. Tai­gi skai­ty­to­jų dė­me­siui – in­ter­viu su vie­nu po­pu­lia­riau­siu Lie­tu­vo­je vlo­ge­riu An­ta­nu Ja­ki­ma­vi­čiu­mi.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro var­di­nė sti­pen­di­ja – stu­den­tei iš Pla­te­lių!

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Li­nas Lin­ke­vi­čius ke­le­tą me­tų iš ei­lės ski­ria var­di­nę sti­pen­di­ją Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ir di­plo­ma­ti­jos fa­kul­te­to (PMDF) stu­den­tams. Ji ski­ria­ma ge­rai be­si­mo­kan­tiems stu­den­tams iš dau­gia­vai­kių šei­mų. Šie­met sti­pen­di­ja įteik­ta PMDF Vie­šo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos ket­vir­to kur­so stu­den­tei Ra­sai Rau­dy­tei. Ra­sa – pla­te­liš­kė. Mer­gi­na – ne tik ga­bi stu­den­tė, bet ir ak­ty­vi uni­ver­si­te­to ben­druo­me­nės na­rė, pri­klau­so star­tuo­lio „GlucoCarer“ ko­man­dai, ren­gian­čiai ne­in­va­zi­nį gliu­ko­zės kie­kio ma­tuok­lį, ku­ris eli­mi­nuo­tų pirš­tų pa­gal­vė­lių ba­dy­mą cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms. Nors šiuo me­tu Ra­so gy­ve­ni­mo cen­tras – Kau­nas, ta­čiau su­grįž­ti į gim­tą­ją Že­mai­ti­ją, kad ir re­tai, jai be ga­lo ma­lo­nu. Skai­ty­to­jų dė­me­siui – po­kal­bis su šia mer­gi­na.

Per­mai­nin­gi orai – tin­ka­miau­sia ter­pė per­ša­li­mo li­goms

Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, kiek­vie­ną sa­vai­tę ser­gan­čių­jų gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis skai­čius vis au­ga. Me­di­kams di­džiau­sią rū­pes­tį ke­lia ne tik per­mai­nin­gų orų su­klai­din­ti ir ne­tei­sin­gai be­si­ren­gian­tys, bet ir sa­vi­gy­da už­si­i­man­tys as­me­nys. Kas tu­rė­tų la­biau­siai su­si­rū­pin­ti per­ša­li­mo li­gų pre­ven­ci­ja ir ko­kios prie­mo­nės pa­de­da ne­su­sirg­ti, kal­ba­mės su „Ave Me­di­ca“ kli­ni­kos Rie­ta­ve šei­mos gy­dy­to­ja Jur­gi­ta Pu­džiu­ve­lie­ne.

Dė­me­sio: prie di­džė­jaus pul­to – DJ LUST!

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro jau­ni­mo klu­bas „In­di­go”, va­do­vau­ja­mas Ai­dos Ru­pei­kie­nės, lap­kri­čio pa­bai­go­je mū­sų mies­te pir­mą kar­tą or­ga­ni­za­vo kon­kur­są „Be­at ma­kers 2017“, ku­ria­me var­žė­si šo­kių mu­zi­kos ger­bė­jai ir kū­rė­jai – di­džė­jai. Tarp da­ly­vių bu­vo ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kas Lu­kas Striel­čiū­nas. Sep­ty­nio­lik­me­čio vai­ki­no pa­si­ro­dy­mas pub­li­ką ir ko­mi­si­ją su­ža­vė­jo la­biau­siai – Lu­kas pa­skelb­tas lai­mė­to­ju. „Per kiek­vie­ną pa­si­ro­dy­mą sten­giuo­si sa­vo mu­zi­ka žmo­nėms ati­duo­ti da­le­lę sa­vęs“, – sa­ko di­džė­jus, sa­ve pri­sta­tan­tis DJ LUST var­du. Su Lu­ku kal­bė­jo­mės apie šį lai­mė­ji­mą, mu­zi­ką, di­džė­jaus dar­bą.

„Esu mo­ky­to­ja, ku­ri au­ga ir kei­čia­si kar­tu su vai­kais“

Lap­kri­čio 21 die­ną Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je vy­ko ino­va­ty­viau­sių ša­lies mo­ky­to­jų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja. Kon­kur­sas Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mas jau ant­rus me­tus, šie­met ino­va­ty­viau­sio mo­ky­to­jo var­dą pel­ny­ti ban­dė dau­giau nei 200 pe­da­go­gų iš 150 švie­ti­mo įstai­gų. Ga­li­me džiaug­tis ir di­džiuo­tis, kad kon­kur­se da­ly­va­vo ir mū­siš­kė – Pla­te­lių gim­na­zi­jos pe­da­go­gė Vi­ta­li­ja Lu­ka­vi­čie­nė. Ne tik da­ly­va­vo, bet ir pel­nė lai­mė­ji­mą no­mi­na­ci­jo­je „Ino­va­ty­viau­sias pra­di­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jas“! V. Lu­ka­vi­čie­nė Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je vai­kus mo­ko jau 22 me­tus. „Esu žmo­gus, ku­ris nuo­la­tos ieš­ko ge­riau­sio, nau­jau­sio, ir tai per­tei­kiu sa­vo mo­ki­niams”, – sa­ko ji.
Skai­ty­to­jų dė­me­siui – po­kal­bis su šia pe­da­go­ge.

Ma­rius Mic­kus: „Kol esi jau­nas, rei­kia siek­ti sa­vo tiks­lų“

Per „Tv3“ te­le­vi­zi­ją ro­do­ma­me mu­zi­ki­nia­me pro­jek­te „X fak­to­rius“ šiuo me­tu itin svar­bus mo­men­tas – ren­ka­mi fi­na­li­nin­kai, su ku­riais iki pat lai­dos fi­ni­šo dirbs ži­no­mi at­li­kė­jai, kol ga­liau­siai bus pa­skelb­tas nu­ga­lė­to­jas. Plun­giš­kis Ma­rius Mic­kus jau ga­li ra­miau at­si­dus­ti, nes jis – vie­nas iš tri­jų vai­ki­nų, at­si­dū­ru­sių Sau­liaus Ur­bo­na­vi­čiaus-Sa­mo ko­man­do­je.
Ma­riaus plun­giš­kiams pri­sta­ti­nė­ti tik­rai ne­rei­kia: se­kan­tys kul­tū­ri­nį mies­to gy­ve­ni­mą tu­rė­jo ne kar­tą pa­ste­bė­ti šį jau­ną vai­ki­ną dai­nuo­jan­tį ar gro­jan­tį įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se. Plun­gės kul­tū­ros cen­tre jis bu­vo su­ren­gęs ir as­me­ni­nį kon­cer­tą. Kad M. Mic­kus – ta­len­tin­gas, tu­rin­tis iš­skir­ti­nį bal­so temb­rą at­li­kė­jas, ne kar­tą pa­brė­žė mi­nė­to pro­jek­to ko­mi­si­ja, o An­drius Ma­mon­to­vas jį įvar­di­jo kaip vie­ną iš re­a­liau­sių pre­ten­den­tų lai­mė­ti „X fak­to­rių“. Ar taip bus, pa­ma­ty­si­me, o da­bar skai­ty­to­jų dė­me­siui – po­kal­bis su šiuo jau­nu, bet la­bai am­bi­cin­gu žmo­gu­mi.

Du­e­tas, ku­rį su­jun­gė for­te­pi­jo­no gar­sai

Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­čios Ag­nė Si­dab­rai­tė ir Aus­tė­ja Al­mi­nai­tė su­si­tin­ka ne tik šio mies­te­lio gim­na­zi­jos ko­ri­do­riuo­se, po­pa­mo­ki­nė­je veik­lo­je ar ben­drų drau­gų bū­ry­je, jos kar­tu – ir prie for­te­pi­jo­no kla­vi­šų. Mer­gi­nų du­e­tas yra pa­si­žy­mė­jęs įvai­riuo­se kon­kur­suo­se: ge­bė­ji­mas dvie­se pui­kiai at­lik­ti su­dė­tin­gus kū­ri­nius su­ža­vi ne vie­ną klau­sy­to­ją. „Gro­ji­mas nė­ra tik fi­zi­nė mu­zi­kos iš­raiš­ka, jis kei­čia žmo­gų iš vi­daus. Per mu­zi­ką mes iš­moks­ta­me pa­gar­bos žmo­gui, klau­sy­ti, nu­si­ra­min­ti, jaut­riau žiū­rė­ti į pa­sau­lį ir pa­ste­bė­ti ja­me dau­giau gro­žio“, – įsi­ti­ki­nu­si Aus­tė­ja. Mer­gi­nų mo­ky­to­ja – Alio­na Al­mi­nie­nė. Bū­tent ji su­ve­dė ta­len­tin­gas mer­gi­nas į for­te­pi­jo­ni­nį du­e­tą, ir štai jau de­šimt me­tų jos mu­zi­kuo­ja kar­tu. Po ke­lių die­nų Aus­tė­jos ir Ag­nės lau­kia iš­skir­ti­nis kon­cer­tas – Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vyks jud­vie­jų re­či­ta­lis „Lap­kri­čio sen­ti­men­tai“.

Min­dau­gas Jo­nas Ur­bo­nas: „Skai­ty­mas ir me­no pa­sau­lis yra vi­sas ma­no lais­va­lai­kis“

Min­dau­gas Jo­nas Ur­bo­nas – jau­nas ra­šy­to­jas, gi­męs 1989 m., už­au­gęs Tve­rų se­niū­ni­jos Pa­ja­man­čio kai­me. Bai­gęs mo­kyk­lą, vai­ki­nas iš­sklei­dė spar­nus ir iš­vy­ko stu­di­juo­ti į sos­ti­nę. Jis vi­sa­da bu­vo kū­ry­bin­gas, me­niš­kos sie­los žmo­gus, o šiuo me­tu ga­na tvir­tai ski­na­si ke­lią į jau­nų­jų ra­šy­to­jų gre­tas. Nuo kny­gų ne­nu­tol­ti pa­de­da ir dar­bas mo­kyk­lo­je. Min­dau­gas lie­tu­vių kal­bos sub­ti­ly­bių mo­ko sep­tin­tų kla­sių moks­lei­vius.

Kai ne­si­no­ri lai­ko leis­ti vel­tui

Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je mo­ko­si As­ta Ru­gi­ny­tė. Ši aš­tuo­nio­lik­me­tė, be abe­jo­nės, yra vie­na ak­ty­viau­sių moks­lei­vių. Rei­kia ve­dė­jo ren­gi­niui? As­ta ga­li pa­gel­bė­ti. Trūks­ta min­čių, kaip įgy­ven­din­ti ko­kį pro­jek­tą? Rei­kia, kad kas gra­žiai pa­dai­nuo­tų? As­ta vėl­gi jū­sų ne­nu­vils. Jos pil­na vi­sur ir vi­sa­da. „Man pa­tin­ka bū­ti ap­sup­tai žmo­nių“, – pri­si­pa­žįs­ta mer­gi­na. Abi­tu­rien­tė tu­ri tiks­lą – iš gy­ve­ni­mo kiek­vie­ną die­ną iš­peš­ti kiek įma­no­ma dau­giau, nes ne­ga­li ži­no­ti, ka­da koks įgū­dis pra­vers.

Ro­ži­nę „brit­vą“ po Nor­ve­gi­ją vai­ruo­jan­ti plun­giš­kė: „Mo­to­cik­las, vė­jas ir grei­tis – ge­riau­si an­ti­dep­re­san­tai“

Iš­skir­ti­nės spal­vos ga­lin­gas spor­ti­nis mo­to­cik­las „Hon­da CBR“, dar va­di­na­mas „brit­va“, ir leng­vai jį val­dan­ti liek­na vai­ruo­to­ja, iš po ro­ži­nio šal­mo be­si­plaiks­tan­čiais švie­siais plau­kais – toks vaiz­das ne­abe­jo­ti­nai at­krei­pia pra­ei­vių dė­me­sį. Tai 28 me­tų plun­giš­kė Vi­li­ja Viš­čiū­nai­tė-Rim­kė ir jos nu­my­lė­ta „šir­šė“. Jau­na mo­te­ris taip va­di­na sa­vo mo­to­cik­lą. Šiuo me­tu Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­ti ir dir­ban­ti že­mai­tė mie­lai su­ti­ko at­sa­ky­ti į klau­si­mus ir pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo po­mė­gį.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama