Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Žie­mai bai­gian­tis, au­to­mo­bi­liai skrie­jo nuo ke­lio

Žie­mai bai­gian­tis, au­to­mo­bi­liai skrie­jo nuo ke­lio

At­ro­do, žie­ma jau trau­kia­si, bet vis dar už­klo­ja ke­lius šla­piu snie­gu. Va­žiuo­da­mos sli­džiu ke­liu, dvi vai­ruo­to­jos at­si­dū­rė grio­viuo­se, vie­na, ne­su­val­džiu­si au­to­mo­bi­lio, at­si­tren­kė į stul­pą.

Va­sa­rio 26-osios ry­te į grio­vį nu­lė­kė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Re­nault Me­ga­ne“, va­žia­vęs nuo En­drie­ja­vo link Rie­ta­vo. Ma­ši­na ap­si­ver­tė ant sto­go. Ją vai­ra­vu­si mo­te­ris pa­aiš­ki­no, kad, jai va­žiuo­jant link Rie­ta­vo, iš prie­kio di­de­liu grei­čiu ar­tė­jo bal­tos spal­vos vil­ki­kas, tad ji ban­dė va­žiuo­ti ar­čiau de­ši­nio kel­kraš­čio. Ka­dan­gi va­žia­vi­mo są­ly­gos bu­vo su­dė­tin­gos, ke­lias pa­deng­tas šla­piu snie­gu, sli­dus, ji ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, nu­va­žia­vo į pa­ke­lės grio­vį ir ver­tė­si. Eis­mo įvy­kio me­tu ke­lio įren­gi­niai ir sta­ti­niai ne­su­ga­din­ti, ap­dau­žy­tas au­to­mo­bi­lis. Vai­ruo­to­ja ne­nu­ken­tė­jo, at­si­pir­ko iš­gąs­čiu.
Tą pa­čią die­ną, apie 13.40 val., Rie­ta­ve, Auš­ros al. ir Ivins­kio g. san­kry­žo­je, au­to­mo­bi­lis „Au­di A4“ tren­kė­si į stul­pą. Vai­ruo­to­ja bu­vo blai­vi, ki­tų as­me­nų tur­tui ža­la ne­pa­da­ry­ta.
Pas­ku­ti­ni­ą­ją va­sa­rio mė­ne­sio die­ną, 8.30 val., pra­neš­ta, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­čia­me Dau­gė­dų kai­me nuo ke­lio nu­va­žia­vo ir ver­tė­si au­to­mo­bi­lis „Peu­ge­ot 206“. Vai­ruo­to­ja bu­vo blai­vi, ža­los ki­tų as­me­nų tur­tui ne­pa­da­ryta.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama