Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Žai­bas tren­kė į nar­vai­šiš­kio ūki­nį pa­sta­tą, su­pleš­kė­jo trak­to­rius

Žai­bas tren­kė į nar­vai­šiš­kio ūki­nį pa­sta­tą, su­pleš­kė­jo trak­to­rius

Nak­tį iš rug­pjū­čio 1-osios į 2-ąją Plun­gės ra­jo­ne ne tik pa­li­jo, bet ir ge­ro­kai pa­si­tran­kė per­kū­nas. Įta­ria­ma, jog dėl žai­bo iš­kro­vos ne­ma­žų nuos­to­lių pa­ty­rė Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Nar­vai­šių kai­mo gy­ven­to­jas A. M.

Skam­bu­čio, jog mi­nė­ta­me kai­me pleš­ka me­di­nis ūki­nis pa­sta­tas, ug­nia­ge­siai su­lau­kė rug­pjū­čio 2-osios nak­tį, apie pu­sę ke­tu­rių. Pra­neš­ta, jog gais­ras ki­lo Mi­ni­jos gat­vė­je, A. M. so­dy­bo­je.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, me­di­nį ūki­nį pa­sta­tą siau­bė at­vi­ra lieps­na. Gy­vu­lių vi­du­je ne­bu­vo, ta­čiau ug­nis spar­čiai nio­ko­jo ten sto­vė­ju­sį trak­to­rių T-40 ir prie pa­sta­to pri­blo­kuo­tas dvi me­di­nes mal­ki­nes.
Gais­ro me­tu su­de­gė me­di­nė pa­sta­to da­lis, vi­du­je bu­vę na­mų apy­vo­kos daik­tai, mal­kos. Ne­daug li­ko ir iš trak­to­riaus – su­nio­ko­tos vi­sos de­gio­sios de­ta­lės.
Kaip sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, la­biau­siai ti­kė­ti­na gais­ro prie­žas­tis – žai­bo iš­kro­va. Šei­mi­nin­kai gir­dė­jo griaus­mus ir po vie­no stip­raus trenks­mo pa­tys pa­ma­tė už­si­de­gu­sį ūki­nį pa­sta­tą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama