Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Var­ka­liš­kių na­muo­se iš­de­gė ka­ti­li­nė

Var­ka­liš­kių na­muo­se iš­de­gė ka­ti­li­nė

Sau­sio 19-osios ry­te, prieš pat 9 va­lan­dą, per mies­to cen­trą kauk­da­mos lė­kė ug­nia­ge­sių ma­ši­nos. Pa­aiš­kė­jo, jog gel­bė­to­jai sku­bė­jo į Var­ka­lių kai­mą, Že­mai­čių gat­vę, – dū­mai ver­žė­si iš vie­tos gy­ven­to­jo L. S. na­mo.

At­vy­kę ug­nia­ge­siai pa­ma­tė, jog dū­mai rū­ko iš na­mo rū­sio, kur įreng­ta ka­ti­li­nė. Pa­sak Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ko My­ko­lo Pronc­kaus, ne­lai­mės prie­žas­tis – elek­tros prie­tai­sų, elek­tros ins­ta­lia­ci­jos ge­di­mai. Jei kon­kre­čiau – elek­tri­nis van­dens šil­dy­tu­vas, va­di­na­ma­sis boi­le­ris. Nuo jo už­si­de­gė ša­lia bu­vę bri­ke­tai ir mal­kos.
Ug­niai įsi­siau­tė­jus, su­nio­ko­ti na­mų apy­vo­kos daik­tai, iš­de­gė ka­ti­li­nė, su­ga­din­ta elek­tros ins­ta­lia­ci­ja.
Kai ki­lo gais­ras, šei­mi­nin­kai bu­vo dar­buo­se, na­muo­se su­ki­nė­jo­si tik vie­no iš jų vy­res­nio am­žiaus ma­ma. Ji ir pa­ju­to dū­mus. Pa­ma­čiu­si, kad ki­lo gais­ras, iš­kvie­tė ug­nia­ge­sius. Pa­ti ne­nu­ken­tė­jo, ta­čiau la­bai iš­si­gan­do. At­sku­bė­ję grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai jai pa­rū­pi­no ra­mi­na­mų­jų vais­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama