Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Van­duo pa­si­glem­žė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes

Van­duo pa­si­glem­žė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­ne van­duo pa­si­glem­žė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes – gar­baus am­žiaus se­no­lės ir pus­am­žio vy­riš­kio. De­vy­nias­de­šimt­me­tė mo­te­ris nu­sken­do mies­te, prie A. Ju­cio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vių san­kry­žos esan­čia­me tven­ki­ny­je, o še­šias­de­šimt­me­tį per­ko­pęs vy­ras – Ber­žo­ro kai­mo eže­re.

Lie­pos 5 die­ną, apie 15 va­lan­dą, spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms pra­neš­ta, jog Plun­gė­je, prie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės esan­čia­me dirb­ti­nia­me van­dens tel­ki­ny­je, kiek to­liau nuo kran­to, plū­du­riuo­ja mo­te­ris ir ne­be­ju­da.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, se­nu­tę į kran­tą jau bu­vo iš­trau­kę ten pat dir­ban­tys žmo­nės. De­ja, jos gy­vy­bė jau bu­vo už­ge­su­si – at­sku­bė­ję grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai kon­sta­ta­vo mir­tį.
Iš pra­džių net ne­bu­vo aiš­ku, kas ši mo­te­ris. Ant kran­to bu­vo li­kę tvar­kin­gai su­dė­ti jos daik­tai – trum­pa­au­liai gu­mi­niai ba­tai, laz­da ir bal­tos spal­vos va­sa­ri­nė ke­pu­rė su sna­pe­liu. Žmo­nės kal­bė­jo, kad se­nu­tė su dra­bu­žiais tie­siog brai­dė po van­de­nį, lyg gai­vi­no­si, lyg praus­tis ke­ti­no. Bu­vo su švie­siu, mar­gu megz­ti­niu, vil­kė­jo spor­ti­nes kel­nes, mū­vė­jo sto­ras ko­ji­nes. Ar ji pa­sly­do (pa­kran­tė­je yra be­to­ni­nės plokš­tės), ar jai pa­si­da­rė blo­ga, ne­ži­nia, ta­čiau ne­tru­kus ji jau bu­vo pa­ste­bė­ta plū­du­riuo­jan­ti aukš­tiel­nin­ka.
So­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ iš­kart bu­vo iš­pla­tin­tas pra­ne­ši­mas, jog A. Ju­cio gat­vės tven­ki­ny­je ras­ta nu­sken­du­si ži­lap­lau­kė, tei­rau­ja­ma­si, gal kas pa­si­ge­do, pa­vie­šin­ta nuo­trau­ka su už­deng­tu kū­nu.
Kiek pa­vy­ko su­ži­no­ti, po ke­lių va­lan­dų, va­ka­rop, į po­li­ci­ją krei­pė­si se­nu­tės ar­ti­mie­ji. Nu­ro­dė, jog ji iš­ne­šė šiukš­les ir ne­be­pa­rė­jo. Pa­aiš­kė­jo, jog nu­sken­do ne­to­li ne­lai­mės vie­tos gy­ve­nu­si J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės gy­ven­to­ja K. M. (gim. 1927 m.).
Ne­pra­ėjus pa­rai, lie­pos 6-osios po­pie­tę, van­de­ny­je pri­gė­rė dar vie­nas žmo­gus: prieš pu­sę dvie­jų ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pra­neš­ta, jog Pla­te­lių se­niū­ni­jos Ber­žo­ro eže­re, Plun­gės gat­vė­je, apie 30 met­rų nuo kran­to, skęs­ta vy­ras. Už­si­min­ta, jog virš van­dens jo jau ne­be­si­ma­to.
Kol at­vy­ko pa­gal­ba, sken­duo­lį iš­trau­kė kai­my­nai. Van­de­ny­je žmo­gus iš­bu­vo apie 10 mi­nu­čių. Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iki grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos at­vy­ki­mo gai­vi­no vy­riš­kį, ta­čiau jis ne­at­si­ga­vo – me­di­kai kon­sta­ta­vo mir­tį.
Pa­aiš­kė­jo, jog nu­sken­do prie Ber­žo­ro eže­ro gy­ve­nęs E. S. (gim. 1954 m.).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama