Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Ug­nia­ge­siai miš­kų glū­du­mo­je ieš­ko­jo so­dy­bos, ku­rio­je bu­vo ki­lęs gais­ras

Ug­nia­ge­siai miš­kų glū­du­mo­je ieš­ko­jo so­dy­bos, ku­rio­je bu­vo ki­lęs gais­ras

Gan keb­laus pra­ne­ši­mo va­sa­rio 12 die­ną su­lau­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba (PGT). Pen­si­nio am­žiaus Z. D., gy­ve­nan­tis Bab­run­gė­nų kai­mo miš­kuo­se, kvie­tė­si ug­nia­ge­sius, bet ne­ga­lė­jo tiks­liai nu­ro­dy­ti, kur yra jo so­dy­ba. Gais­ri­nin­kams te­ko va­ži­nė­ti po miš­kus ir klau­si­nė­ti ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų.

Pa­gal­bos pra­šy­mas Plun­gės PGT pa­sie­kė pir­ma­die­nį, maž­daug 11.40 va­lan­dą. Kaip sa­kė tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, pa­skam­bi­nęs vy­res­nio am­žiaus žmo­gus pra­ne­šė, jog jo so­dy­bo­je esan­čia­me rū­sy­je ki­lo gais­ras. Vy­riš­kis pa­sa­kė, kad gy­ve­na Bab­run­gė­nų kai­mo miš­ke, be­rods, Eg­ly­no gat­vė­je.
At­vy­kę nu­ro­dy­ton vie­ton, ug­nia­ge­siai gais­ro po­žy­mių ne­pa­ma­tė. Su­si­sie­kus te­le­fo­nu su pra­ne­šė­ju, aš­tun­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­tis vy­ras pa­tiks­lin­ti sa­vo so­dy­bos ad­re­so ne­su­ge­bė­jo, su juo bu­vo su­dė­tin­ga su­si­kal­bė­ti.
Ug­nia­ge­siams te­ko mak­li­nė­ti po miš­kus ir ieš­ko­ti gy­ven­to­jų. Ga­liau­siai kai­mo žmo­nės nu­ro­dė, jog Z. D. gy­ve­na Ber­žų, o ne Eg­ly­no gat­vė­je. Tiks­liau – vien­kie­my­je miš­ko glū­du­mo­je, iki ku­rio pri­va­žiuo­ti la­bai su­dė­tin­gas.
Vis­gi gais­ri­nė ma­ši­na iki Z. D. vien­kie­mio at­rie­dė­jo. Pa­aiš­kė­jo, jog gais­ras bu­vo ki­lęs pa­gal­bi­nio ūkio pa­skir­ties, ki­taip sa­kant, lau­ko rū­sio pa­sta­te. Gais­ro me­tu nu­de­gė apie 20 kv. m ši­fe­riu deng­to sto­go, iš­de­gė vi­dus, su­nio­ko­ti ten bu­vę daik­tai.
Įvy­kis ti­ria­mas. Pa­sak M. Pronc­kaus, grei­čiau­siai gais­ras ki­lo dėl kros­nių, ži­di­nių ir dūm­trau­kių įren­gi­mo ir eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama