Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Tra­giš­kas įvy­kis lai­do­ji­mo na­mų pa­sta­te: sun­kiai su­si­ža­lo­jo dar­bi­nin­kas

Tra­giš­kas įvy­kis lai­do­ji­mo na­mų pa­sta­te: sun­kiai su­si­ža­lo­jo dar­bi­nin­kas

Di­de­lė ne­lai­mė nu­ti­ko Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vės 3-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Pet­ro Bei­no­ro lai­do­ji­mo na­mai. Šio pa­sta­to vi­du­je, re­mon­tuo­ja­mo­je da­ly­je, lap­kri­čio 21-osios po­pie­tę ant laip­tų ras­tas nu­kri­tęs už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Pals­ka“ dar­bi­nin­kas A. P. (gim. 1949 m.). Žmo­gus sun­kiai su­si­ža­lo­jo gal­vą.

Pa­sak po­li­ci­jos pra­ne­ši­mo, įvy­kis už­fik­suo­tas ant­ra­die­nį, apie 15 va­lan­dą. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, mi­nė­to pa­sta­to vi­du­je, at­lik­da­mas re­mon­to dar­bus, ne­aiš­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis 68 me­tų „Pals­kos“ dar­buo­to­jas iš an­tro aukš­to nu­kri­to ant pir­mo aukš­to laip­tų ir su­si­ža­lo­jo.
Dėl pa­tir­tų su­žei­di­mų vy­ras bu­vo pri­sta­ty­tas į li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. Jam nu­sta­ty­ta trau­mi­nė sub­du­ri­nė he­ma­to­ma, trau­mi­nė su­ba­rach­noi­di­nė he­mo­ra­gi­ja, vei­do traiš­ky­ti­nis su­ža­lo­ji­mas, IV kak­lo slanks­te­lio lū­ži­mas, kau­ko­lės pa­ma­to lū­ži­mas, trau­mi­nis šo­kas. Nu­ken­tė­ju­sį­jį bu­vo iš­ti­ku­si ko­ma.
Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dar­bų sau­gos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mo.
Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė, jiems at­vy­kus, žmo­gus kvė­pa­vo, ta­čiau bu­vo be są­mo­nės, su­ža­lo­ta gal­va, gu­lė­jo ant laip­tų. Nu­ken­tė­ju­sy­sis – plun­giš­kis, I. Kon­čiaus gat­vės gy­ven­to­jas. Jis sku­biai at­vež­tas į li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių. Iki pat li­go­ni­nės vy­ras są­mo­nės ne­at­ga­vo.
Lap­kri­čio 22 die­ną kal­bin­tas li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius sa­kė, jog nu­ken­tė­ju­sia­jam re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je bu­vo su­teik­ta bū­ti­no­ji pa­gal­ba, ta­čiau, įver­ti­nus būk­lę, nu­spręs­ta ne­del­siant kvies­ti re­a­ni­mo­bi­lį iš uos­ta­mies­čio ir tą pa­tį va­ka­rą plun­giš­kis iš­ga­ben­tas į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę. Būk­lė, pa­sak di­rek­to­riaus, la­bai sun­ki, gal­va stip­riai trau­muo­ta, pas juos žmo­gus są­mo­nės ne­at­ga­vo.
Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Tel­šių sky­riaus ve­dė­jas, vy­riau­sia­sis dar­bo ins­pek­to­rius Jo­nas Lie­kis sa­kė, jog po­li­ci­ja jiems apie įvy­kį pra­ne­šė apie 16 va­lan­dą, tad į Plun­gę su ko­le­ga at­vy­ko jau po dar­bo va­lan­dų, apie pu­sę še­šių. „Iš­si­kvie­tė­me įmo­nės „Pals­ka“ at­sto­vą Al­gir­dą Pe­čiu­lį, bet jis nie­ko kon­kre­čiau ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti. Su­ži­no­jo­me tik tiek, jog nu­ken­tė­ju­sy­sis dir­bo UAB „Pals­ka“ ap­dai­li­nin­ku, tą­dien dar­ba­vo­si UAB „Bei­no­ro gra­lis“ pa­tal­po­se ir re­mon­tuo­ja­mo­je pa­sta­to da­ly­je da­žė laip­ti­nės sie­ną. Kaip žmo­gus nu­kri­to nuo laip­tų, nie­kas ne­ma­tė, nes tuo me­tu to­je vie­to­je dir­bo vie­nas. Kaž­kas iš ko­le­gų jį ra­do vė­liau, jau nu­kri­tu­sį“, – sa­kė J. Lie­kis.
Lap­kri­čio 22-osios ry­te, pa­sak ve­dė­jo, jo ko­le­ga vėl iš­sku­bė­jo į ne­lai­mės vie­tą aiš­kin­tis ap­lin­ky­bių. Ar bu­vo dar­bo sau­gos pa­žei­di­mų, Dar­bo ins­pek­ci­ja at­sa­kys at­li­ku­si ty­ri­mą. Tam tu­ri dvi­de­šimt die­nų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama