Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Ties Vieš­to­vė­nų kai­mu ava­ri­jo­je žu­vo pus­am­žis vy­ras

Ties Vieš­to­vė­nų kai­mu ava­ri­jo­je žu­vo pus­am­žis vy­ras

Tra­giš­ka eis­mo ne­lai­mė įvy­ko gruo­džio 8-osios ry­te ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai. Lenk­da­mas ki­tą au­to­mo­bi­lį, į sa­vo eis­mo juos­tą ne­spė­jo grįž­ti „VW Pas­sat“ vai­ruo­to­jas iš Tel­šių (gim. 1964 m.). Ma­ši­na su­si­dū­rė su prie­šais at­va­žia­vu­siu sunk­ve­ži­miu „Re­nault Mid­lum“ ir su leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu „Ško­da Yeti“. Pus­am­žis tel­šiš­kis žu­vo vie­to­je.

Me­di­kai, po­li­ci­ja ir ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai į ne­lai­mės vie­tą iš­lė­kė penk­ta­die­nio ry­te, apie 9 va­lan­dą. Spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms bu­vo pra­neš­ta, jog 14-aja­me ke­lio Plungė–Vėžaičiai ki­lo­met­re, ties Vieš­to­vė­nų kai­mu, įvy­ko di­de­lė ava­ri­ja, su­si­dū­rė trys trans­por­to prie­mo­nės.
Kaip pa­aiš­kė­jo, au­to­mo­bi­lis ,,VW Pas­sat“, ku­rį vai­ra­vo 53 m. tel­šiš­kis, va­žia­vo nuo Plun­gės link Ku­lių. Ly­gia­me ke­ly­je vai­ruo­to­jas su­gal­vo­jo lenk­ti prie­ky­je va­žia­vu­sį au­to­mo­bi­lį, iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nio eis­mo juos­tą ir ne­spė­jo baig­ti len­ki­mo ma­nev­ro – su­si­dū­rė su prie­šais at­va­žia­vu­siu AB „Že­mai­ti­jos pie­nas“ sunk­ve­ži­miu „Re­nault Mid­lum“, ku­rį vai­ra­vo 1970 m. gi­męs tel­šiš­kis, ir dar tren­kė­si į įmo­nės „Že­mai­ti­jos ran­ga“ leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį „Ško­da Yeti“, ku­rį vai­ra­vo 1985 m. gi­męs plun­giš­kis.
Pa­sak Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ko My­ko­lo Pronc­kaus, jiems at­vy­kus, „VW Pas­sat“ bu­vo vi­siš­kai su­mai­to­tas, vai­ruo­to­jas jau ne­be­ro­dė gy­vy­bės žen­klų. Jis ne­bu­vo pri­spaus­tas, ta­čiau gal­va stip­riai su­ža­lo­ta. Gel­bė­to­jams te­ko kirp­ti prie­ki­nes ke­lei­vio pu­sės du­re­les, kad iš me­ta­lo lau­žo krū­vos iš­trauk­tų žu­vu­sio­jo kū­ną. Be­je, vai­ruo­to­jas va­žia­vo ne vie­nas – ke­lei­vio vie­to­je sė­dė­jo dar vie­nas vy­ras, ta­čiau jam nie­ko ne­nu­ti­ko.
M. Pronc­kaus ži­nio­mis, su­si­dū­ri­mo su „VW Pas­sat“ sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jas ban­dė iš­veng­ti, trau­kė­si į ke­lio pa­kraš­tį, ta­čiau leng­va­sis au­to­mo­bi­lis ne­pra­til­po – tren­kė­si ir į sunk­ve­ži­mį, ir į „ško­dą“.
Kaip mi­nė­ta, eis­mo įvy­kio me­tu iš tel­šiš­kio „volks­wa­ge­no“ li­ko tik me­ta­lo krū­va, ta­čiau ap­ga­din­tos bu­vo ir ki­tos ma­ši­nos, ug­nia­ge­siai at­jun­gė vi­sų au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­rius, šla­vė nuo ke­lio du­že­nas. Sunk­ve­ži­mis „Re­nault Mid­lum“ bu­vo nu­va­žia­vęs į pa­ke­lės grio­vį, šiek tiek su­ža­lo­tas ir jo vai­ruo­to­jas – dėl ran­kos rie­šo pa­tem­pi­mo vy­ras gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai.

Dėl ne­lai­mės pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 straips­nio 5 da­lį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama