Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Su­pleš­kė­jo na­mas, ap­rū­ko au­to­mo­bi­lis, de­gė suo­džiai

Su­pleš­kė­jo na­mas, ap­rū­ko au­to­mo­bi­lis, de­gė suo­džiai

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ug­nia­ge­siams dar­bo ne­trū­ko: bū­ta iš­kvie­ti­mų dėl ka­mi­nuo­se de­gan­čių suo­džių, lieps­no­je skęs­tan­čio na­mo, rūks­tan­čių sta­dio­no tri­bū­nų ir de­gan­čio au­to­mo­bi­lio.

Va­sa­rio 10 die­ną, prieš pir­mą va­lan­dą, gau­tas pra­ne­ši­mas, jog gais­ras ki­lo Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je esan­čia­me cen­tri­nia­me sta­dio­ne. Dū­mai ver­žė­si iš tri­bū­nų, po ku­rio­mis yra in­ven­to­riaus lai­ky­mo pa­tal­pos. Pa­aiš­kė­jo, jog ten de­gė šiukš­lių krū­vos. Įta­ria­ma, jog gais­ras ki­lo dėl ne­at­sar­gaus žmo­gaus el­ge­sio.
Tą pa­čią die­ną dėl ka­mi­ne de­gan­čių suo­džių ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Pla­te­lius, į L. Š. na­mus, esan­čius Di­džio­jo­je gat­vė­je. O Plun­gė­je, prie A. Ju­cio g. 26-ojo na­mo, ge­si­no šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je už­deg­tas at­lie­kas. Suo­džiai de­gė ir va­sa­rio 12 die­ną plun­giš­kio A. J. na­mo, esan­čio M. Va­lan­čiaus gat­vė­je, ka­mi­ne.
Di­des­nis gais­ras va­sa­rio 10-osios po­pie­tę, apie 16 va­lan­dą, ki­lo Bab­run­gė­nų kai­me, Avie­čių gat­vė­je. Pra­neš­ta, jog lieps­na nio­ko­ja A. U. šei­mai pri­klau­san­tį me­di­nį na­mą. At­vy­kus gel­bė­to­jams, ug­nis jau siau­bė sto­gą. Iš­de­gė ir vi­dus, ir na­mų apy­vo­kos daik­tai. Įta­ria­ma, kad ne­lai­mė ki­lo dėl ne­tvar­kin­go elek­tri­nio vir­du­lio. Nuo­lat so­dy­bo­je ne­gy­ve­nan­tys šei­mi­nin­kai kaip tik bu­vo at­va­žia­vę, pa­si­da­rė ar­ba­tos ir iš­ėjo dar­buo­tis į lau­ką. Kai pa­ma­tė, jog ver­žia­si dū­mai, pa­tys gais­ro nu­mal­šin­ti ne­be­ga­lė­jo. Su­de­gęs na­mas ne­bu­vo ap­draus­tas, žmo­nės ne­se­niai jį bu­vo ap­si­tvar­kę.
Va­sa­rio 11-osios ry­te, prieš pu­sę de­vy­nių, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, prie 89-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to pa­sta­to (li­go­ni­nės), už­si­de­gė au­to­mo­bi­lis. Kol at­vy­ko ug­nia­ge­siai, sa­vi­nin­kas V. G. sa­vo dvi­de­šim­ties me­tų se­nu­mo „Opel Vec­tra“ už­ge­si­no pats. Gais­ro me­tu iš­si­ly­dė trans­por­to prie­mo­nės va­rik­lio sky­riaus elek­tros lai­dų izo­lia­ci­ja.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama