Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Su­dau­žė au­to­mo­bi­lį ir at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je

Su­dau­žė au­to­mo­bi­lį ir at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je

Pir­ma­die­nio va­ka­re, apie 18.13 val., ne­to­li Rie­ta­vo, Gird­vai­nių kai­me, į me­dį tren­kė­si au­to­mo­bi­lis „BMW X5“. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs 1984 m. gi­męs vy­ras sun­kios būk­lės iš­vež­tas į li­go­ni­nę, o iš au­to­mo­bi­lio li­ko me­ta­lo krū­va.

„BMW X5“ vai­ruo­to­jas ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir at­si­tren­kė į me­dį.
At­vy­kę į įvy­kio vie­tą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai grio­vy­je ra­do mi­nė­tą au­to­mo­bi­lį, o ne­to­lie­se bu­vu­si mo­te­ris pa­aiš­ki­no, kad „BMW X5“ pri­klau­so jai, ava­ri­jos me­tu ma­ši­ną vai­ra­vo sū­nus. Nu­ro­dė, kad sū­nus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu iš­vež­tas į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę.
Apie įvy­kį in­for­muo­ti ir ug­nia­ge­siai, bai­min­ta­si, kad dėl du­jų įran­gos au­to­mo­bi­lis ga­li sprog­ti. At­vy­kę ug­nia­ge­siai at­jun­gė aku­mu­lia­to­rių.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama