Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Pla­te­liuo­se de­gė iš­nuo­mo­tas bu­tas, ga­lė­jo su­deg­ti vi­sas na­mas

Pla­te­liuo­se de­gė iš­nuo­mo­tas bu­tas, ga­lė­jo su­deg­ti vi­sas na­mas

Lap­kri­čio 28 die­ną lieps­na plyks­te­lė­jo di­de­lia­me me­di­nia­me na­me Pla­te­liuo­se, Eže­ro gat­vė­je. Nuo­mi­nin­kai, gy­ve­nan­tys ta­me bu­te, tuo me­tu bu­vo iš­ėję. Lai­mė, iš pa­sto­gės virs­tan­čius dū­mus lai­ku pa­ste­bė­jo ne­to­lie­se bu­vęs ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas ir sku­biai iš­kvie­tė ko­le­gas.

Gais­ras Pla­te­lių mies­te­ly­je ki­lo pir­ma­die­nio po­pie­tę, ne­tru­kus po 15 va­lan­dos. Prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bu­vo pra­neš­ta, jog Eže­ro g. 21 de­ga se­nas me­di­nis na­mas.
Kaip sa­kė tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, lieps­na įsižiebė vie­na­me iš bu­tų. Šia­me me­di­nia­me na­me gy­ve­na be­ne trys šei­mos. Ne­daug trū­ko – ko­kių de­šim­ties mi­nu­čių – ir ug­nis bū­tų iš­pli­tu­si po vi­są pa­sta­tą.
Kaip pa­aiš­kė­jo, nuo­mi­nin­kų, gy­ve­nan­čių pla­te­liš­kės V. Š. bu­te, tuo me­tu ne­bu­vo – žmo­nės bu­vo iš­ėję sa­vais rei­ka­lais. Tai, kad kaž­kas vi­du­je de­ga, iš virs­tan­čių dū­mų su­pra­to prie­šin­go­je gat­vės pu­sė­je pa­si­tai­kęs vie­tos ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas.
At­vy­kus pa­gal­bai, na­mo sto­gas jau sken­do tirš­ta­me dū­mų de­be­sy­je. Nu­sta­ty­ta, jog gais­ras ki­lo kam­ba­ry­je, prie kros­nies, dėl įren­gi­mo ir eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų.
At­lik­da­mi ge­si­ni­mo dar­bus, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai nu­ar­dė da­lį sie­nos prie kros­nies, taip pat – da­lį me­di­nio per­den­gi­mo ir sto­go.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama