Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­tas pen­si­nin­kas žu­vo vie­to­je

Pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­tas pen­si­nin­kas žu­vo vie­to­je

Tra­giš­ka eis­mo ne­lai­mė mū­sų mies­te įvy­ko pa­čią pir­mą va­sa­ros die­ną – per pės­čių­jų per­ėją ėjęs pen­si­nio am­žiaus plun­giš­kis par­trenk­tas mini furgono. At­sku­bė­ję me­di­kai sun­kiai su­ža­lo­tam žmo­gui jau nie­kuo ne­be­ga­lė­jo pa­dė­ti.

Skau­di ava­ri­ja, nu­si­ne­šu­si žmo­gaus gy­vy­bę, už­fik­suo­ta bir­že­lio 1-osios ry­te, ne­tru­kus po 11 va­lan­dos, Žal­ta­kal­nio gat­vė­je, vi­sai ne­to­li Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los, kur yra pės­čių­jų per­ėja.
Mi­nė­ta gat­ve va­žia­vęs „Mer­se­des Benz Sprin­ter“, ku­rį vai­ra­vo 1988 m. gi­męs plun­giš­kis, tie­siog nu­bloš­kė per per­ėją žings­nia­vu­sį vy­riš­kį. Kaip pa­aiš­kė­jo, žmo­gus bu­vo gi­męs 1945 me­tais, taip pat Plun­gės mies­to gy­ven­to­jas.
Pa­sak Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) tar­ny­bos di­rek­to­rės Ma­ry­tės Ma­žo­nie­nės, tuo me­tu kaip tik iš iš­kvie­ti­mo grį­žo Rie­ta­vo GMP me­di­kai. Jie pir­mie­ji su­sto­jo ne­lai­mės vie­to­je, ta­čiau pa­gal­bos ne­be­rei­kė­jo – iš­kart kon­sta­tuo­ta žmo­gaus mir­tis. Par­trenk­tas pen­si­nin­kas pa­ty­rė sun­kią gal­vos trau­mą.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, mini furgoną, ku­ris ga­be­na sku­bias siun­tas, vai­ra­vo blai­vus vy­ras, bet dar pa­im­ta jo krau­jo dėl tiks­les­nių re­zul­ta­tų. Ko­dėl jis ne­pa­ma­tė ei­nan­čio pės­čio­jo, aiš­ki­na­si pa­rei­gū­nai.
Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Vai­das Kur­mis, tai pir­mo­ji šiais me­tais įskai­ti­nė ava­ri­ja, nu­si­ne­šu­si žmo­gaus gy­vy­bę – iki pat va­sa­ros žu­vu­sių­jų mū­sų ke­liuo­se ne­bu­vo.
Dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Ka­dan­gi žu­vo žmo­gus, by­lą pe­rė­mė tir­ti Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama