Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Per duk­ters ves­tu­ves mi­rė jos tė­tis

Per duk­ters ves­tu­ves mi­rė jos tė­tis

Tra­giš­kas įvy­kis iš­ti­ko jau­nuo­sius ir jų ar­ti­muo­sius iš Bab­run­go kai­mo, sa­vait­ga­lį Grum­bliuo­se šven­tu­sius ves­tu­ves. Stai­ga blo­gai pa­si­ju­tęs pus­am­žis vy­ras – jau­na­mar­tės tė­tis – mi­rė tie­siog po­ky­lių sa­lė­je.

Ves­tu­vės vy­ko ge­gu­žės 13 die­ną Grum­blių kai­me esan­čio­je po­ky­lių sa­lė­je, va­di­na­mo­jo­je Aus­čių so­dy­bo­je. Bab­run­go kai­mo gy­ven­to­jai už vy­ro iš­lei­do duk­rą – vie­ną iš tri­jų sa­vo vai­kų.
Ta­čiau gra­ži šei­mos šven­tė vir­to di­džiu­le tra­ge­di­ja: va­ka­re, prieš de­šim­tą va­lan­dą, jau­no­sios tė­tis (gim. 1964 m.) šok­da­mas pa­si­ju­to blo­gai ir su­smu­ko.
Plun­gės grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba iš­kvie­ti­mą ga­vo 21.54 va­lan­dą, į ne­lai­mės vie­tą at­sku­bė­jo per 13 mi­nu­čių. Dar iki me­di­kų at­vy­ki­mo dis­pe­če­rė te­le­fo­nu in­struk­ta­vo, kaip gai­vin­ti žmo­gų. Ar­ti­mie­ji pa­tys ban­dė gel­bė­ti vy­riš­kį, ta­čiau pa­stan­gos bu­vo bergž­džios.
At­lė­kus grei­ta­jai me­di­ci­nos pa­gal­bai, vy­ras jau bu­vo ne­be­gy­vas, jo šir­dis su­sto­ju­si. Me­di­kai, pri­jun­gę spe­cia­lius apa­ra­tus, dar il­gai ban­dė žmo­gų at­gai­vin­ti – apie 45 mi­nu­tes, ta­čiau ne­pa­vy­ko. Įta­ria­ma, jog vy­riš­kį iš­ti­ko stai­gus in­fark­tas. Kiek pa­vy­ko su­ži­no­ti, Bab­run­go kai­mo gy­ven­to­jas daug me­tų dir­bo to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­ju.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama