Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Numetė nuorūką – sudegė ūkinis pastatas su šie­nu ir mal­ko­mis?

Numetė nuorūką – sudegė ūkinis pastatas su šie­nu ir mal­ko­mis?

Bir­že­lio 17-osios nak­tį gais­ro pa­švais­tė nu­tvies­kė Al­sė­džių mies­te­lio pa­dan­gę – apie pu­sę dvie­jų nak­ties ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad at­vi­ra lieps­na de­ga ūki­nis pa­sta­tas Žvir­blai­čių gat­vė­je.

Gais­rą ge­si­no Al­sė­džių, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ug­nia­ge­sių ko­man­dos, at­sku­bė­jo ir ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš Tel­šių.
At­vy­kus pir­ma­jai gais­ri­nei, il­gas me­di­nis-mū­ri­nis ūki­nis pa­sta­tas, su­si­de­dan­tis iš tvar­to (15x10 m) ir dar­ži­nės (12x10 m), deng­tų ši­fe­riu, jau de­gė at­vi­ra lieps­na. Pa­sta­tas pri­klau­so dviem sa­vi­nin­kams, ku­rių šei­mos gy­ve­na po ben­dru sto­gu gre­ta esan­čia­me na­me.
Už­si­lieps­no­ju­sio ūki­nio pa­sta­to iš­gel­bė­ti ne­be­pa­vy­ko. Ap­de­gė ar bu­vo su­lie­ta per 30 kub. m šie­no ir per 30 kub. m mal­kų. Kol at­vy­ko ug­nia­ge­siai, tur­to sa­vi­nin­kai dar spė­jo iš­gel­bė­ti 2 par­še­lius ir 4 viš­tas, ta­čiau an­tra tiek viš­tų ir gai­dys su­de­gė. Per gais­rą žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo, bu­vo iš­sau­go­tas ir už 5 met­rų esan­tis kai­my­nų ūki­nis pa­sta­tas. Vis­gi nuo di­de­lės kait­ros su­trū­ki­nė­jo už 15 met­rų sto­vin­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo lan­gai, iš­si­ly­dė liet­vamz­džiai.
Tir­da­mi ga­li­mas gais­ro prie­žas­tis, po de­ta­lios gais­ra­vie­tės ap­žiū­ros prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai links­ta prie nuo­mo­nės, kad ug­nis įsi­plies­kė dėl ne­at­sar­gaus žmo­gaus el­ge­sio su ug­ni­mi. Pa­de­gi­mo ver­si­ja at­mes­ta. Pa­kal­bė­jus su žmo­nė­mis, pa­aiš­kė­jo, kad apie vi­dur­nak­tį kaž­kas ėjo į lau­ko tu­a­le­tą, ti­kė­ti­na, kad rū­kė. Nu­sta­ty­ta, kad gais­ras ki­lo bū­tent to­je ūki­nio pa­sta­to pu­sė­je.
Ūki­nis ne­bu­vo draus­tas, pa­sta­tas po gais­ro ne­be­re­mon­tuo­ja­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama