Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Lū­žus til­to plokš­tei, į Ba­brun­go upę kar­tu nu­gar­mė­jo ir dar­bi­nin­kas

Lū­žus til­to plokš­tei, į Ba­brun­go upę kar­tu nu­gar­mė­jo ir dar­bi­nin­kas

Ma­žiau nei prieš mė­ne­sį pra­si­dė­ję re­konst­ruk­ci­jos dar­bai ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė jau pa­žen­klin­ti skau­džia ne­lai­me – ly­giai prieš sa­vai­tę, penk­ta­die­nį, re­mon­tuo­ja­mo til­to kon­struk­ci­nė da­lis ski­lo ir kri­to že­myn, o kar­tu su ja – ke­lio dar­bi­nin­kas M. R. (gim. 1977 m.). Plun­giš­kis pa­ty­rė dau­gy­bi­nius kau­lų lū­žius.

Ko­vo 24-ąją Plun­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pri­sta­ty­tas mi­nė­to ke­lio re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas, o jau po sa­vai­tės, ko­vo 31-ąją, po­li­ci­jos įvy­kių su­ves­ti­nė­je at­si­dū­rė pra­ne­ši­mas, jog re­mon­tuo­ja­ma­me ruo­že vy­riš­kis pa­ty­rė sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą.
Pri­me­na­me, jog re­konst­ruk­ci­jos dar­bai vyks­ta nuo Pa­uoš­nių kai­mo, kur yra san­kry­ža į Pla­te­lius, iki žie­di­nės san­kry­žos Pa­ke­ruo­se, t. y. vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruo­že, nuo 48 iki 58,18 km. Dar­bus at­lie­ka kon­kur­są lai­mė­ju­si už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“.
Ka­dan­gi re­mon­tuo­ja­ma­me ke­lio ruo­že yra til­tų, jiems taip pat dedamas nau­jas pa­klo­tas. Tvar­ko­mas ir til­tas per Bab­run­go upę, esan­tis 51-aja­me ki­lo­met­re, ties Be­re­nių kai­mu. Čia ir įvy­ko ne­lai­mė.
Kaip pra­ne­šė po­li­ci­ja, ko­vo 31 die­ną, apie 14.10 va­lan­dą, ben­dro­vės dar­buo­to­jams at­lie­kant šio til­to re­mon­to dar­bus, lū­žo at­ra­mi­nis blo­kas, dėl ko že­myn kri­to bei su­si­ža­lo­jo vie­nas iš dar­bi­nin­kų. Nu­ken­tė­ju­sy­sis grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu sku­biai nu­vež­tas į li­go­ni­nę. Vė­liau pa­rei­gū­nus me­di­kai in­for­ma­vo, jog vy­ras pa­ty­rė sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą.
Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rė Ma­ry­tė Ma­žo­nie­nė sa­kė, jog iš­kvie­ti­mas į ne­lai­mės vie­tą gau­tas 14.15 va­lan­dą. Pra­neš­ta, jog vy­ras pa­ty­rė trau­mą dar­bo me­tu, įkri­tęs į upę kar­tu su til­to plokš­te. At­vy­kus me­di­kams, žmo­gus bu­vo są­mo­nin­gas, pa­kan­ka­mai nor­ma­lios būk­lės, ta­čiau įtar­ta, jog jam lū­žę kau­lai ir pra­si­dė­jęs vi­di­nis krau­ja­vi­mas, ma­tė­si vi­so kū­no su­mu­ši­mai, tad iš­kart nu­vež­tas į li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­rių.
Ba­lan­džio 4 die­ną kal­bin­ta li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė mi­nė­jo, jog ligonis iš Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riaus per­kel­tas į Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių to­les­niam gy­dy­mui. Su­ža­lo­ji­mus dar­be pa­ty­rė bū­da­mas blai­vus. Vy­riš­kiui diag­no­zuo­ti du­bens kau­lų, stu­bu­ro slanks­te­lių atau­gų ir šon­kau­lių lū­žiai, jį iš­ti­ko trau­mi­nis šo­kas, ne­ga­li pats sė­dė­ti. Ne­pai­sant di­de­lių bė­dų, plun­giš­kio būk­lė sta­bi­li, jis sveiks­ta.
Pa­sak Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai Jū­ra­tės Alb­rek­tie­nės, po įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl dar­bų sau­gos ir svei­ka­tos ap­sau­gos dar­be rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mo (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 176 str.). Ty­ri­mą iš plun­giš­kių pe­rė­mė Klai­pė­dos pa­rei­gū­nai – Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­ba.
In­for­ma­ci­ją apie ne­lai­mę tą pa­čią die­ną ga­vo ir Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja. Ji taip pat at­lie­ka ty­ri­mą. Tel­šių sky­riaus ve­dė­jas – vy­riau­sia­sis dar­bo ins­pek­to­rius Jo­nas Lie­kis – pra­ne­ši­mo sa­kė su­lau­kęs jau po dar­bo va­lan­dų, į įvy­kio vie­tą nuvažiavo pats, vis­ką ap­žiū­rė­jo, nu­fo­tog­ra­fa­vo, už­fik­sa­vo.
Ins­pek­to­riaus tei­gi­mu, de­mon­tuo­ja­nt til­tą, vie­na plokš­tė bu­vo ju­di­na­ma dom­kra­tu, kad ją ga­lė­tų nu­kel­ti kra­nas. Ko­dėl tuo me­tu ant plokš­tės sto­vė­jo ke­lio dar­bi­nin­kas, J. Lie­kis sa­kė ne­ži­nan­tis. Iš­ju­din­ta plokš­tė stai­ga lū­žo ir kri­to že­myn, at­si­trenkė į upės kran­tą. Kar­tu iš maž­daug ke­tu­rių met­rų aukš­čio kri­to ir ant plokš­tės sto­vė­jęs vy­ras. Lai­mė, sun­kios kon­struk­ci­jos jo ne­pri­spau­dė. Ins­pek­to­rius dar nu­si­ste­bė­jo, kiek „su­pu­vu­si“ tu­rė­jo bū­ti til­to plokš­tė, kad lū­žo vos iš­ju­din­ta.
Kas šiuo at­ve­ju kal­tas, ar bu­vo pa­žeis­ti tei­sės ak­tai, J. Lie­kis iš anks­to sa­kė ne­ko­men­tuo­sian­tis. Iš­va­dos pa­aiš­kės po at­lik­to ty­ri­mo, ku­ris truks iki 20 dar­bo die­nų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama