Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Įta­ria­ma, jog Var­ka­liuo­se va­sar­na­mis bu­vo pa­deg­tas ty­čia

Įta­ria­ma, jog Var­ka­liuo­se va­sar­na­mis bu­vo pa­deg­tas ty­čia

Gruo­džio 18-osios nak­tį, apie 3 va­lan­dą, Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai pra­neš­ta apie gais­rą Var­ka­lių kai­me, Ber­žų gat­vė­je.

Pir­mie­ji ug­nį pa­ma­tė kai­my­nai. At­vy­kus ug­nia­ge­siams, lieps­na jau nio­ko­jo vie­tos gy­ven­to­jai A. Č. pri­klau­san­tį me­di­nį va­sar­na­mį. Už­ge­si­nus pa­aiš­kė­jo, jog ge­ro­kai iš­de­gė pa­sta­to vi­dus, su­pleš­kė­jo ten bu­vu­si žo­liap­jo­vė ir ki­ti įvai­rūs daik­tai. Taip pat pra­de­gė sto­gas ir sie­na, nuo karš­čio iš­by­rė­jo va­sar­na­mio du­rų stik­las.
Pa­sak Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ko My­ko­lo Pronc­kaus, la­biau­siai ti­kė­ti­na šio gais­ro prie­žas­tis – įneš­tas pa­ša­li­nis ug­nies šal­ti­nis. Kas tai ga­lė­jo bū­ti, pa­rei­gū­nas ne­ko­men­ta­vo, mat dėl šio įvy­kio po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama