Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Iš­va­žia­vo gir­ti vy­rai pa­si­va­ži­nė­ti ir... at­si­dū­rė grio­vy­je

Iš­va­žia­vo gir­ti vy­rai pa­si­va­ži­nė­ti ir... at­si­dū­rė grio­vy­je

Vil­kų kai­me esan­ti žie­di­nė san­kry­ža vie­nam vai­ruo­to­jui pir­ma­die­nio po­pie­tę bu­vo ne­įvei­kia­ma – ne­be­su­val­dęs au­to­mo­bi­lio, kliu­dė ke­lio stul­pe­lį ir nu­skrie­jo į grio­vį. Vi­sa pen­kių vy­rų kom­pa­ni­ja, įskai­tant ir 35 me­tų vai­ruo­to­ją, bu­vo ge­ro­kai įkau­šu­si.

„Į grio­vį Plun­gės ra­jo­ne įlė­ku­sia­me „Fiat“ – pen­ki gir­ti žmo­nės“, – to­kią in­for­ma­ci­ją sa­vai­tės pra­džio­je pa­vie­ši­no „klai­pe­da.die­na.lt“
Ava­ri­ja įvy­ko rug­sė­jo 18 die­ną, apie 15.50 va­lan­dą, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je, žie­di­nė­je ke­lių Mažeikai–Plungė–Tauragė ir Salantai–Plateliai–Alsėdžiai san­kry­žo­je, ku­ri va­di­na­ma Vil­kų kai­mo san­kry­ža.
Šio­je vie­to­je „Fiat Bra­vo“ vai­ra­vęs ma­žei­kiš­kis, gim. 1982 m., ne­be­su­val­dė trans­por­to prie­mo­nės, tren­kė­si į sig­na­li­nį ke­lio stul­pe­lį ir nu­lė­kė į pa­ke­lės grio­vį.
Pa­aiš­kė­jo, jog vai­ruo­to­jas – sun­kiai ap­svai­gęs. Jam nu­sta­ty­tas 2,97 prom. gir­tu­mas. Be to, net ne­tu­rė­jo, t. y. ne­bu­vo įgi­jęs tei­sės vai­ruo­ti.
Kar­tu su „smar­kiuo­ju“ vai­ruo­to­ju „Fiat Bra­vo“ au­to­mo­bi­ly­je va­žia­vo ke­tu­ri ke­lei­viai. Jiems vi­siems taip pat nu­sta­ty­tas sun­kus gir­tu­mo laips­nis.
„Plun­gės ži­nių“ inf.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama