Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Iš­si­blaš­kęs vai­ruo­to­jas rė­žė­si į su­sto­ju­sios plun­giš­kės au­to­mo­bi­lį

Iš­si­blaš­kęs vai­ruo­to­jas rė­žė­si į su­sto­ju­sios plun­giš­kės au­to­mo­bi­lį

Lie­pos 26-osios ry­tą, apie 9 va­lan­dą, grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba lė­kė į Vy­tau­to gat­vę – tie­siai prieš Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą, prie pės­čių­jų per­ėjos, bu­vo įvy­ku­si ava­ri­ja. Tik nu­ken­tė­jo ne pės­tie­ji, o jų pra­leis­ti su­sto­ju­si vai­ruo­to­ja.

Ne­tru­kus po įvy­kio kal­bin­tas Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis ty­rė­jas Rai­mon­das Apon­kus sa­kė, jog eis­mo įvy­kis už­fik­suo­tas prie Vy­tau­to g. 9B pa­sta­to, kur yra pės­čių­jų per­ėja.
Bū­tent prieš per­ėją su­sto­jo nuo baž­ny­čios pu­sės „VW Pas­sat“ at­va­žia­vu­si plun­giš­kė A. Ž. (gim. 1974 m.) – mo­te­ris nu­ta­rė pra­leis­ti du lū­ku­riuo­jan­čius vai­ki­nus, no­rin­čius per­ei­ti į ki­tą gat­vės pu­sę.
Lai­mė, pės­tie­ji spė­jo per­ei­ti, nes „VW Pas­sat“ ga­vo to­kį smū­gį į ga­lą, kad ke­lis met­rus „šok­te­lė­jo“ į prie­kį – ant bal­tų zeb­ro li­ni­jų sto­vė­jo ga­li­niai au­to­mo­bi­lio ra­tai. Jau­nuo­lius nuo ne­lai­mės sky­rė vos ke­lios se­kun­dės.
Pa­aiš­kė­jo, jog į mo­ters trans­por­to prie­mo­nę įsi­rė­žė plun­giš­kio L. J. (gim. 1978 m.) vai­ruo­ja­mas vi­su­rei­gis „Nis­san X-Trail“. Ma­tyt, vy­riš­kis apie kaž­ką bu­vo la­bai už­si­sva­jo­jęs, kad net ne­pa­ma­tė prie­ky­je su­sto­ju­sio „pa­sa­to“. Be­je, pas­ta­ra­sis au­to­mo­bi­lis ap­ga­din­tas ne­žy­miai, o štai dži­po prie­kis su­lam­dy­tas ge­ro­kai, ant ke­lio iš­var­vė­jo ir va­rik­lio au­ši­ni­mo skys­tis.
Smū­gio me­tu „VW Pas­sat“ vai­ruo­to­ja A. Ž. ne tik iš­si­gan­do, bet ir pa­ju­to skaus­mą gal­vos bei kak­lo sri­ty­je. Į ava­ri­jos vie­tą ne­del­siant iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba. Nu­ken­tė­ju­sia­jai me­di­kai už­dė­jo kak­lo įtva­rą, pa­gul­dė ant neš­tu­vų, įkė­lė į au­to­mo­bi­lį ir iš­si­ve­žė į li­go­ni­nę.
Pri­ėmi­mo sky­riu­je moteriai nu­sta­ty­tas kak­lo rau­me­nų pa­tem­pi­mas, ji iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.
Pa­sak pa­rei­gū­no, ava­ri­jos kal­ti­nin­kas bu­vo blai­vus, jo at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ne­pra­dė­tas. L. J. gaus ad­mi­nist­ra­ci­nę bau­dą už su­kel­tą ava­ri­ją.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama